Quyết định số 286/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 286/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 286/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Thoả thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Quebéc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 286/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 286/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T THO THU N H P TÁC V NUÔI CON NUÔI QU C T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH QUEBÉC TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998; Theo ngh c a B Tư pháp t i Công văn s 33-BTP-TTr ngày 17 tháng 10 năm 2005, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Tho thu n h p tác gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Quebéc v nuôi con nuôi qu c t ký ngày 15 tháng 9 năm 2005 t i Quebéc, Canada. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t Tho thu n và thông báo cho các cơ quan h u quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Tho thu n nêu trên và tri n khai vi c th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản