Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc **************** S : 29/2006/QĐ-BTC Hà N i, ngày 8 tháng 5 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V M U, HƯ NG D N S D NG, IN PHÁT HÀNH VÀ QU N LÝ T KHAI NH P C NH / XU T C NH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 c a Chính ph quy đ nh v đ nh m c hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh và quà bi u, t ng nh p kh u đư c mi n thu ; Căn c Ngh đ nh s 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 175/VPCP-KTTH ngày 09/1/2003 v vi c đi u ch nh, s a đ i n i dung t khai nh p c nh/xu t c nh Vi t Nam; Sau khi th ng nh t v i B Công an, B Qu c phòng và B Y t ; Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. QUY T Đ NH: Đi u1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v 02 m u t khai nh p c nh / xu t c nh (m t b n b ng ti ng Vi t và m t b n b ng ti ng Anh); hư ng d n s d ng; in, phát hành và qu n lý t khai nh p c nh / xu t c nh. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 483/2000/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 10 năm 2000 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. T khai nh p – xu t c nh Vi t Nam ( CHY 2000) ti p t c đư c s d ng đ ng th i v i 02 m u t khai nh p c nh / xu t c nh nêu t i Đi u 1 cho đ n h t s lư ng đã in và phát hành. Đi u 3: T ng C c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các đơn v thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c ph i h p v i các cơ quan ch c năng hư ng d n, ch đ o, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh t i Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Văn phòng Trung ương Đ ng; (đã ký) - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; Trương Chí Trung - VKSNDTC, TANDTC; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - C c H i quan các t nh, TP (đ th c hi n); - Lưu: VT, TCHQ (5). 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. QUY Đ NH V M U, HƯ NG D N S D NG, IN PHÁT HÀNH VÀ QU N LÝ T KHAI NH P C NH / XU T C NH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s :29/2006/QĐ-BTC ngày 8 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: QUY Đ NH M U T KHAI NH P C NH / XU T C NH Đi u 1: T khai nh p c nh / xu t c nh (sau đây g i t t là t khai), g m 02 m u kèm theo Quy đ nh này đư c dùng cho ngư i nh p c nh, xu t c nh mang h chi u, gi y t có gía tr tương đương h chi u ho c các lo i gi y t khác đư c Chính ph Vi t Nam cho phép nh p c nh, xu t c nh qua các c a kh u c a Vi t Nam. Đi u 2: T khai đư c in b ng hai th ti ng Vi t và ti ng Anh, trư ng h p c n thi t có th in b ng th ti ng nư c ngoài khác. Các t khai này có giá tr pháp lý như nhau. T khai có kích thư c là 12,5 cm x 26,8 cm g m 06 trang có b c c như sau: 1. Trang 1: phía trên chính gi a ghi qu c hi u “C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM”, phía dư i bên trái là bi u tư ng qu c huy Vi t Nam, bên ph i là bi u tư ng c a các nư c ASEAN, ti p theo phía dư i là dòng ch “CHÀO M NG QUÝ KHÁCH Đ N VI T NAM”. Chính gi a trang 1 là dòng ch "T KHAI NH P C NH / XU T C NH" và dư i cùng là m t s đi u quý khách c n lưu ý. 2. Trang 2, 3, 4, 5 là ph n n i dung liên quan đ n các thông tin v cá nhân và m t s m t hàng đ nh lư ng ngư i nh p c nh / xu t c nh ph i khai báo. Phía trên cùng trang 2 và trang 4 c a t khai là s xê ri. 3. Trang 6 là ph n n i dung liên quan đ n nh ng thông tin c n thi t v h i quan đ i v i ngư i nh p c nh. Chương 2: QUY Đ NH S D NG T KHAI NH P C NH / XU T C NH Đi u 3: Quy đ nh vi c khai báo: 1. Ngư i nh p c nh, xu t c nh ph i khai báo đ y đ thông tin vào các ô tr ng trên các trang 2,3,4,5 c a t khai trư c khi làm th t c v i các cơ quan ch c năng t i c a kh u và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung khai báo c a mình (tr các đ i tư ng đư c ưu đãi mi n tr theo quy đ nh c a pháp lu t). Trư c khi khai báo, ngư i nh p c nh, xu t c nh c n tham kh o m t s thông tin trên trang 1 và trang 6 c a t khai. - Các n i dung khai báo trên t khai ph i đư c ghi rõ ràng, không đư c t y xoá, s a ch a, không ghi b ng bút chì, m c đ ho c các th m c d phai không th hi n rõ n i dung khai báo. 2. Trư ng h p có ngo i t , ti n Vi t Nam, vàng m c ph i khai báo theo quy đ nh thì ngư i nh p c nh, xu t c nh đánh d u "x" vào ô "tr ng" và khai báo c th t ng tr gía, s lư ng mang theo các m c t i trang 4. 3. Trư ng h p có hàng hoá t m nh p - tái xu t ho c t m xu t - tái nh p, hàng hóa, hành lý vư t m c quy đ nh ph i n p thu thì ngư i nh p c nh, xu t c nh đánh d u "x" vào ô "tr ng" các m c t i các trang 4,5 và ph i khai báo c th vào T khai h i quan phi m u d ch v hành lý, hàng hoá (tên, nhãn hi u, tr giá) và th i gian t m nh p - tái xu t ho c t m xu t - tái nh p. 4. Trư ng h p ngư i nh p c nh, xu t c nh có hàng hoá, hành lý thu c s qu n lý c a cơ quan chuyên ngành thì ph i th c hi n theo quy đ nh qu n lý chuyên ngành v xu t nh p kh u c a các cơ quan đó. Ngư i nh p c nh, xu t c nh ph i xu t trình cho công ch c H i quan văn b n ho c gi y phép c a cơ quan qu n lý chuyên ngành kèm theo t khai nh p c nh / xu t c nh. 5. Trư ng h p ngư i tái xu t c nh ho c tái nh p c nh n u không có hàng hóa, hành lý ph i khai báo các m c t i các trang 4, 5 thì đư c s d ng t khai đã làm th t c nh p c nh ho c xu t c nh (trang 4, trang 5) có xác nh n c a cơ quan ch c năng khi nh p c nh ho c xu t c nh đ làm th t c t i c a kh u (trong trư ng h p này t khai ph i đ m b o n i dung khai báo còn rõ ràng, t khai không rách nát). Đi u 4: Quy đ nh vi c ki m tra, xác nh n và luân chuy n t khai nh p c nh / xu t c nh c a các cơ quan ch c năng t i c a kh u: 1. Đ i v i ngư i nh p c nh: a) Bư c 1 t i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh: xu t trình t khai cho cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh, cán b Công An c a kh u ho c B đ i Biên phòng c a kh u (sau đây g i t t là cơ quan qu n lý xu t nh p c nh) ki m tra th t c nh p c nh và đóng d u ki m ch ng lên trang 3 và 5 c a t khai và tr l i t khai cho ngư i nh p c nh đ làm th t c h i quan. b) Bư c 2 t i cơ quan H i quan: xu t trình t khai cho cơ quan H i quan, công ch c h i quan trên cơ s d u xác nh n đã làm th t c c a cơ quan qu n lý xu t nh p c nh đ làm th t c h i quan, c th : 6
  7. - Trư ng h p ngư i nh p c nh không có hàng hóa ph i khai báo t i các trang 4, 5 c a t khai thì công ch c h i quan thu l i ph n khai báo trên các trang 1,2,3,6 đ lưu, tr l i ngư i nh p c nh ph n khai các trang 4, 5. H i quan không xác nh n vào các trang 3, 5. - Trư ng h p ngư i nh p c nh có hàng hóa ph i khai báo t i m t trong các m c trên trang 4 và trang 5 c a t khai thì công ch c h i quan ki m tra và đóng d u công ch c h i quan vào m c xác nh n H i quan t i các trang 3, 5 c a t khai, sau đó thu l i ph n khai báo trên các trang 1,2,3,6 đ lưu, tr l i ngư i nh p c nh ph n khai các trang 4, 5. Trư ng h p ngư i nh p c nh có mang theo hàng hóa ph i n p thu thì công ch c h i quan yêu c u ngư i nh p c nh khai báo vào T khai h i quan phi m u d ch và n p thu theo lu t đ nh. 2. Đ i v i ngư i xu t c nh: a) Bư c 1 t i cơ quan H i quan: xu t trình t khai cho cơ quan H i quan ki m tra. - Trư ng h p ngư i xu t c nh không có hàng hóa ph i khai báo t i các trang 4, 5 c a t khai thì công ch c h i quan không xác nh n vào các trang 3, 5. Tr l i t khai cho ngư i xu t c nh đ ti p t c làm th t c t i cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh. - Trư ng h p ngư i xu t c nh có hàng hóa ph i khai báo t i m t trong các m c trên các trang 4, 5 c a t khai thì công ch c h i quan ki m tra và đóng d u công ch c h i quan vào m c xác nh n H i quan t i các trang 3, 5 c a t khai. Tr l i t khai cho ngư i xu t c nh đ ti p t c làm th t c t i cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh. Trư ng h p ngư i xu t c nh có mang theo hàng hóa ph i n p thu thì công ch c h i quan yêu c u ngư i xu t c nh khai báo vào T khai h i quan phi m u d ch và n p thu theo lu t đ nh. b) Bư c 2 t i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh: - Cơ quan qu n lý xu t nh p c nh ki m tra th t c xu t c nh và đóng d u ki m ch ng lên các trang 3, 5 c a t khai. K t thúc th t c cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh tr l i ngư i xu t c nh t khai ph n các trang 4, 5 và thu l i ph n khai báo c a ngư i xu t c nh t i các trang 1,2,3,6 đ chuy n l i cho cơ quan H i quan lưu gi . - Trư ng h p ngư i tái xu t c nh không có hàng hóa ph i khai báo t i các trang 4, 5 c a t khai thì ch xu t trình t khai đã làm th t c khi nh p c nh (ph n trang 4 và 5) v i cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh. Sau khi k t thúc th t c ki m tra xu t c nh, cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh thu l i t khai khi nh p c nh đ chuy n l i cho cơ quan H i quan lưu gi . 3. Đ i v i cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh: Sau m i chuy n phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh (đ i v i c a kh u qu c t đư ng hàng không) và sau m i ngày làm vi c đ i v i c a kh u qu c t đư ng b và đư ng bi n, đư ng sông, cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh bàn giao đ y đ t khai cho H i quan c a kh u đ lưu gi theo quy đ nh. 4. Đ i v i cơ quan H i quan: Trư ng h p ngư i nh p c nh, xu t c nh làm rách nát, m t mát, th t l c t khai nh p / xu t c nh đã làm th t c h i quan, H i quan c a kh u không c p l i t khai m i. N u ngư i nh p c nh / xu t c nh có yêu c u xác nh n t khai, H i quan c a kh u ch xác nh n vào văn b n đ ngh c a ngư i nh p c nh / xu t c nh n i dung hàng hoá, ngo i h i, v t ph m xu t kh u, nh p kh u trên cơ s khai báo th c t trong t khai lưu t i cơ quan H i quan. Vi c xác nh n này không có giá tr đ đư c hư ng tiêu chu n mi n thu . L phí xác nh n th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. Trư ng h p cơ quan Công an (V , C c nghi p v thu c B Công an ho c Công an t nh, thành ph ), cơ quan Y t (cơ quan ki m d ch y t biên gi i và đ a phương), B đ i Biên phòng (B Tư l nh B đ i Biên phòng) có nhu c u đư c cung c p thông tin (mư n t khai đ c p nh t thông tin, sao ch p t khai, xác nh n b ng văn b n) v t khai nh p c nh / xu t c nh thì g i văn b n đ ngh cơ quan H i quan đang lưu gi t khai cung c p theo th m quy n. Chương 3: CH Đ IN, PHÁT HÀNH T KHAI NH P C NH / XU T C NH Đi u 5: B Tài chính (T ng c c H i quan) th ng nh t qu n lý vi c in và phát hành t khai nh p c nh / xu t c nh. Đi u 6: T khai nh p c nh / xu t c nh đư c phát mi n phí. Trên cơ s nh ng bi n pháp ph i h p qu n lý t khai nh p c nh / xu t c nh đã đư c các cơ quan h u quan th ng nh t, cơ quan H i quan có th c p trư c t khai nh p c nh / xu t c nh cho cơ quan Hàng không Vi t Nam, đ i di n các Hãng hàng không c a các nư c, cơ quan v n t i, cơ quan du l ch và các cơ quan khác có liên quan đ phát t khai cho ngư i nh p c nh, xu t c nh khai báo trư c khi ngư i nh p c nh đ n và ngư i xu t c nh r i c a kh u Vi t Nam. 7
  8. T i các c a kh u, t khai đư c đ v trí thu n l i d nhìn, d th y cho khách t l y khai báo (v trí trư c khu v c làm th t c c a cơ quan H i quan và cơ quan qu n lý xu t nh p c nh). Chương 4: T CH C QU N LÝ, LƯU TR T KHAI NH P C NH / XU T C NH Đi u 7: Công tác qu n lý T khai: 1. T ng c c H i quan (V K ho ch- Tài chính) cung c p t khai nh p c nh / xu t c nh theo k ho ch hàng năm c a t ng C c H i quan t nh, thành ph (có s theo dõi, ghi rõ s lư ng ). 2. C c H i quan t nh, thành ph c p phát cho Chi c c H i quan các c a kh u tr c thu c (có s theo dõi s lư ng cho t ng c a kh u trong t ng th i gian) và hư ng d n c th vi c qu n lý, s d ng và b o qu n t khai. 3. Chi c c H i quan c a kh u phát t khai cho ngư i nh p c nh / xu t c nh hàng ngày ho c c p cho các cơ quan Hàng không, Du l ch, V n t i...(có s theo dõi s lư ng) đ ng th i hư ng d n các đơn v này qu n lý ch t ch , tránh lãng phí, th t thoát t khai. Đi u 8: Công tác lưu tr T khai : 1. Lãnh đ o Chi c c H i quan c a kh u đư c cung c p thông tin ho c cho phép sao ch p t khai lưu. Nghiêm c m cán b , nhân viên H i quan t ý cung c p, sao ch p, thay đ i, s a ch a t khai lưu và các ch ng t , h sơ liên quan lưu kèm t khai. 2. Chi c c H i quan c a kh u t ch c lưu tr t khai nh p c nh / xu t c nh theo t ng chuy n phương ti n v n t i chuyên ch ngư i nh p c nh, xu t c nh ho c theo t ng ngày. M i chuy n ho c m i ngày, toàn b t khai và các gi y t có liên quan kèm theo đư c cho vào các túi đ ng h sơ riêng và bàn giao t b ph n làm th t c xu t nh p v i b ph n lưu tr c a Chi c c H i quan c a kh u. B ph n lưu tr h sơ s p x p t khai theo s th t , đánh s , ghi rõ ngày, tháng, năm và t ch c lưu tr đúng quy đ nh. 3. Túi h sơ dùng đ đ ng t khai nh p c nh / xu t c nh và các gi y t liên quan đư c T ng c c H i quan th ng nh t in và phát hành theo m u kèm theo Quy t đ nh này. 4. T khai nh p c nh / xu t c nh đư c lưu gi trong th i h n 5 năm, quá th i h n này thì t ch c hu . Th t c h y t khai th c hi n theo quy đ nh hi n hành. Chương 5: X LÝ VI PH M M i hành vi vi ph m các quy đ nh t i quy đ nh này s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Trương Chí Trung TÚI H SƠ Đ NG T KHAI NH P C NH / XU T C NH VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 29/2006/QĐ-BTC ngày 8 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Tài chính) (m t trư c) T NG C C H I QUAN C C H I QUAN T NH/THÀNH PH : Chi c c H i quan c a kh u: Ngày....... tháng.........năm...... S hi u chuy n bay/s hi u phương ti n v n t i: T ng s t khai: 8
  9. T ng s gi y t khác có liên quan: H tên ngư i phúc t p t khai: H tên ngư i lưu tr xác nh n: Cán b ph trách xác nh n: (m t sau) S TT Ngày/tháng/n Tên cơ quan (ngư i) Lý do mư n Ngày tr h Ký nh n ăm mư n h sơ sơ mư n 9
Đồng bộ tài khoản