Quyết định số 29/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
25
lượt xem
5
download

Quyết định số 29/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 29/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ NGU N THAN TRÔI N I TRÊN NA BÀN T NH QU NG NINH B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v s n xu t, kinh doanh và các gi i pháp x lý n n khai thác, ch bi n và kinh doanh than trái phép trên a bàn t nh Qu ng Ninh; Xét ngh c a V trư ng V Công nghi p n ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý ngu n than trôi n i trên a bàn t nh Qu ng Ninh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư T.W ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND và UBND t nh Qu ng Ninh; Lê Dương Quang - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam; - Công báo; - Webssite Chính ph ; - Lưu: VT, CNNg, PC. QUY NNH QU N LÝ NGU N THAN TRÔI N I TRÊN NA BÀN T NH QU NG NINH
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 29 /2008/Q -BCT ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh v vi c qu n lý ngu n than trôi n i trên a bàn t nh Qu ng Ninh. 2. Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân tham gia vào vi c qu n lý, thu gom, mua, bán ngu n than trôi n i trên a bàn t nh Qu ng Ninh. i u 2. Gi i thích t ng 1. Than trôi n i là than do mưa, lũ xói mòn, cu n trôi t các i m l v a, khu v c khai thác, bãi th i, kho ch a than, i m t p k t-trung chuy n than…, theo dòng ch y c a các sông, su i, l ch, rãnh… trôi ra ngoài ranh gi i qu n lý, b o v c a các doanh nghi p thu c T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam; than rơi vãi trên các tuy n ư ng v n chuy n than n m ngoài ranh gi i m ; do các t ch c, cá nhân thu gom ư c (sau ây g i chung là ngư i thu gom). 2. Than theo Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) là than t tiêu chuNn ch t lư ng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. 3. Than theo Tiêu chu n cơ s (TCCS) là than t tiêu chuNn ch t lư ng do T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam xây d ng và ban hành. Chương II. QUY NNH C TH i u 3. Tiêu th than trôi n i Than trôi n i ngoài ph n dành áp ng nhu c u s d ng tr c ti p c a ngư i thu gom (n u có), ch ư c phép tiêu th theo hình th c bán tr c ti p cho các ơn v thành viên c a T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam có i u ki n, năng l c ư c T p oàn giao nhi m v (g i t t là ơn v thu mua). Vi c thu mua than trôi n i c a T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam là ho t ng không vì m c tiêu l i nhu n, ch y u nh m giúp ngư i thu gom tiêu th s than thu gom ư c và ngăn ch n tình tr ng kinh doanh l n x n, trái pháp lu t. i u 4. Kh i lư ng, ch t lư ng và giá thu mua than trôi n i 1. Kh i lư ng, ch t lư ng than làm căn c thanh toán gi a ơn v thu mua và ngư i thu gom ư c xác nh trên cơ s tho thu n gi a ngư i thu gom và ơn v thu mua, căn c tiêu chuNn ch t lư ng than theo TCVN ho c TCCS; trư ng h p hai bên không tho thu n ư c thì xác nh b ng các trang thi t b , phương ti n c a cơ quan giám nh thu c T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam. 2. Giá thu mua than trôi n i là giá bán (chưa có thu GTGT) c a T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam cho các h s d ng trong nư c, do T p oàn xây d ng và công b cho t ng ch ng lo i than theo TCVN ho c TCCS tương ng, sau khi ã tr i các chi phí h p lý và các kho n thu mà T p oàn ph i n p theo quy nh. i u 5. Trách nhi m c a T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam
  3. 1. L a ch n các ơn v có i u ki n, năng l c giao th c hi n nhi m v thu mua than trôi n i và thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng t i t nh Qu ng Ninh. 2. Ch o ơn v thu mua - trên cơ s ph i h p v i chính quy n a phương nơi ơn v ho t ng - l a ch n i m thu mua và cách th c thu mua than trôi n i phù h p v i i u ki n c th c a t ng khu v c, m b o thu n ti n cho ngư i thu gom và thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng c a a phương. 3. Ch o ơn v thu mua t ch c t t công tác thu mua; b trí bãi ch a than t m; trang b y trang thi t b , phương ti n t tiêu chuNn theo quy nh t i m i i m thu mua ph c v vi c xác nh kh i lư ng, ch t lư ng than; thông báo công khai t i các i m thu mua than v phương th c xác nh kh i lư ng, ch t lư ng than, th i gian nh kỳ t ch c thu mua (05 ngày, 10 ngày, 15 ngày v.v… m t l n tuỳ theo i u ki n c th ). 4. Công b công khai t i các i m thu mua giá thu mua than trôi n i. 5. M s theo dõi ngu n than trôi n i thu mua ư c; xu t phi u xác nh n thanh toán than riêng cho ngu n than trôi n i thu mua; thanh toán ti n mua than cho ngư i thu gom b ng ti n m t ho c chuy n kho n theo tho thu n, nhưng không ch m quá 05 (năm) ngày làm vi c k t ngày mua, bán than. Chi phí mua than trôi n i, doanh thu tiêu th than thu mua ư c t ngu n than trôi n i ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a T p oàn. 6. M i năm 2 l n (sáu tháng u năm và c năm) l p báo cáo riêng v tình hình th c hi n công tác thu mua than trôi n i g i U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, B Công Thương, B Tài nguyên và Môi trư ng. Th i h n g i báo cáo ch m nh t sau 15 (mư i lăm) ngày c a kỳ báo cáo. N i dung báo cáo v tình hình th c hi n công tác thu mua than trôi n i bao g m: a) K t qu th c hi n v kh i lư ng, ch t lư ng và giá tr mua than trôi n i theo t ng a bàn c a các ơn v thu mua. b) Nh n xét, ánh giá tình hình ch p hành các quy nh v qu n lý ngu n than trôi n i, ki n ngh (n u có). 7. Qu n lý ngu n than trôi, than rơi vãi trong ranh gi i ư c giao qu n lý, b o v ; t quy nh và t ch u trách nhi m v vi c t ch c thu gom ngu n than này. 8. Rà soát, s a i, b sung, hoàn thi n các quy ch , quy nh n i b c a T p oàn ngăn ch n, x lý nghiêm và tri t hi n tư ng móc n i, tu n than do các ơn v thu c T p oàn khai thác ư c ra bên ngoài tiêu th dư i danh nghĩa than trôi n i. i u 6. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh 1. T o i u ki n cho các ơn v thu mua than trôi n i th c hi n t t nhi m v ư c giao. 2. Ch o các cơ quan ch c năng ph i h p v i T p oàn Công nghi p Than-Khoáng s n Vi t Nam ki m tra, phát hi n, ch n ch nh và x lý k p th i nh ng trư ng h p vi ph m quy nh v thu gom, mua, bán và qu n lý ngu n than trôi n i. i u 7. Trách nhi m c a U ban nhân dân phư ng, xã nơi có ngu n than trôi n i 1. Ph bi n r ng rãi, tuyên truy n, v n ng, hư ng d n ngư i dân sinh s ng trên a bàn qu n lý th c hi n t t Quy nh này. 2. Ph i h p v i ơn v thu mua than trong vi c l a ch n, b trí i m thu mua than trôi n i trên a bàn qu n lý; l p s theo dõi s lư ng, danh sách ngư i thu gom và giám sát ho t ng thu gom than trôi n i trên a bàn.
  4. 3. Tuỳ thu c i u ki n c th t i phư ng, xã, quy nh th t c ăng ký, khai báo i v i ngư i thu gom, trên nguyên t c ơn gi n, minh b ch, d th c hi n, h n ch t i a th t c hành chính rư m rà, gây khó khăn cho ngư i thu gom. 4. Ki m tra, xác nh n và ch u trách nhi m v vi c xác nh n c a mình v ngu n g c than trôi n i thu gom ư c khi có ngh c a ngư i thu gom ho c yêu c u c a cơ quan qu n lý. i u 8. Trách nhi m c a ngư i thu gom than trôi n i 1. ăng ký ho c khai báo v i U ban nhân dân phư ng, xã nơi có than trôi n i v vi c tham gia thu gom và ch ti n hành thu gom khi ư c U ban nhân dân phư ng, xã ng ý. Vi c thu gom than trôi, than rơi vãi trong ranh gi i qu n lý và b o v c a T p oàn Công nghi p Than- Khoáng s n Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a T p oàn. 2. Khi bán than trôi n i thu gom ư c cho ơn v thu mua ph i xu t trình xác nh n c a U ban nhân dân phư ng, xã v ngu n g c than thu gom n u ơn v thu mua yêu c u (ch y u trong trư ng h p kh i lư ng than bán nhi u m t cách b t h p lý). Chương III. X LÝ VI PH M VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 9. X lý vi ph m 1. M i hành vi vi ph m các quy nh v vi c qu n lý ngu n than trôi n i, tùy theo m c vi ph m s b x ph t theo quy nh c a Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i, Ngh nh s 77/2007/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 150/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph quy nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c khoáng s n và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 2. Cán b , công ch c nhà nư c l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m Quy nh này, tuỳ theo m c và hành vi vi ph m có th b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. i u kho n thi hành 1. Các t ch c, cá nhân tham gia vào vi c qu n lý, thu gom, mua, bán ngu n than trôi n i có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Quy nh này. 2. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh nh kỳ t ch c ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. 3. Trong quá trình th c hi n Quy nh này n u có vư ng m c, t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh k p th i b ng văn b n v B Công Thương xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản