Quyết định số 296/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 296/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 296/2003/QĐ-UB về nhiệm vụ và đổi tên “Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa" do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để bổ sung nhiệm vụ và đổi tên “Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa” thành “Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa”trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 296/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 296/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 QUY T NH C A CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B SUNG NHI M V VÀ I TÊN “TRUNG TÂM NUÔI DƯ NG B O TR NGƯ I GIÀ VÀ TÀN T T CHÁNH PHÚ HÒA” THÀNH “TRUNG TÂM B O TR XÃ H I CHÁNH PHÚ HÒA”TR C THU C S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 104/2003/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 6645/Q -UB-NCVX ngày 09 tháng 9 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph v i tên Nhà nuôi dư ng ngư i già và tàn t t s 4 thành Trung tâm nuôi dư ng b o tr ngư i già và tàn t t Chánh Phú Hòa thu c S Lao ng Thương binh và Xã h i thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng Thương binh và xã h i t i Công văn s 331/TT-L TBXH ngày 23 tháng 9 năm 2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (nay là Giám c S N i V ) t i T trình s 157/TCCQ ngày 03 tháng 12 năm 2003 ; QUY T NH i u 1- Nay cho phép i tên Trung tâm nuôi dư ng b o tr ngư i già và tàn t t Chánh Phú Hòa thành “Trung tâm b o tr xã h i Chánh Phú Hòa” tr c thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph . i u 2.- Trung tâm b o tr xã h i Chánh Phú Hòa ư c b sung nhi m v như sau : 2.1. Ti p nh n tr em lang thang cùng gia ình xin ăn, sinh s ng nơi công c ng trên a bàn thành ph . 2.2. Ti p nh n, qu n lý, ch a tr và ph c h i s c kh e cho ngư i lang thang trong tu i lao ng, nhưng không s c kh e áp d ng bi n pháp quy nh t i kho n 2 i u 3 Quy t nh 104/2003/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng trên a bàn thành ph .
  2. 2.3. Ti p nh n ban u và qu n lý t m th i i v i ngư i lang thang xin ăn, sinh s ng nơi công c ng trên a bàn thành ph trong th i gian làm th t c ưa v a phương cư trú i v i ngư i ã xác nh ư c a ch cư trú, ho c ngư i lang thang trong tu i lao ng, có s c kh e trong th i gian ch làm th t c quy t nh chuy n i cơ s s n xu t thu c S Lao ng Thương binh và Xã h i ho c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph . 2.4. Ph i h p v i các S -ngành ch c năng t ch c d y văn hóa, d y ngh , k t h p v i lao ng s n xu t, t o i u ki n cho ngư i ư c ưa vào Trung tâm hòa nh p c ng ng. 2.5. Các nhi m v khác c a Trung tâm b o tr xã h i Chánh Phú Hòa v n gi nguyên theo Quy t nh s 6645/Q -UB-NCVX ngày 09 tháng 9 năm 1995 và Quy t nh s 5273/Q -UB- VX ngày 08 tháng 8 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i V , Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i, Giám c S Tài chính, Giám c Công an thành ph , Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên Xung phong thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph có liên quan và Giám c Trung tâm b o tr xã h i Chánh Phú Hòa ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- Nơi nh n : KT. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 4 PHÓ CH T CH THÀNH PH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND thành ph PHÓ CH T CH - Thư ng tr c UBND thành ph - S KH- T, S GD& T - S N i V (2b), S TP - y ban DSG & Tr em - VPH -UB : PVP/VX, PC - T VX, PC - Lưu (VX-C) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản