Quyết định số 296/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
5
download

Quyết định số 296/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 296/QĐ-BKHCN về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 296/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 296/Q -BKHCN Hà N i, ngày 06 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T H T HI U L C B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/03/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Xét ngh c a Chánh văn phòng B và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Công b các văn b n quy ph m pháp lu t h t hi u l c bao g m: 1. Quy t nh s 2140/1999/Q -BKHCNMT ngày 10/12/1999 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ban hành Quy ch công tác văn thư và lưu tr . 2. Quy t nh s 20/2007/Q -BKHCN ngày 18/9/2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành quy nh t m th i h tr m t s ho t ng nghiên c u cơ b n trong khoa h c t nhiên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP; VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VPTW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ki m toán nhà nư c; - Các ơn v thu c B ; Lê ình Ti n - C c ki m tra văn b n; Công báo; - Lưu VT, PC.
Đồng bộ tài khoản