intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 296/QĐ-SGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

66
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 296/QĐ-SGTVT về việc giao kế hoạch vốn các công trình sử dụng vốn đảm bảo giao thông năm 2009 - nguồn vốn ngân sách thành phố do Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 296/QĐ-SGTVT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc S GIAO THÔNG V N T I -------- ------- S : 296/QĐ-SGTVT TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C GIAO K HO CH V N CÁC CÔNG TRÌNH S D NG V N Đ M B O GIAO THÔNG NĂM 2009 - NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH GIÁM Đ C S GIAO THÔNG V N T I TP.H CHÍ MINH Căn c quy t đ nh s 09/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 1991 c a y ban Nhân dân TP.H Chí Minh v vi c qui đ nh ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a S Giao thông - Công chánh; Căn c quy t đ nh s 1187/QĐ-UB ngày 21/3/2005 c a y ban Nhân dân TP.H Chí Minh v đ i tên S Giao thông Công chánh thành S Giao thông - Công chính tr c thu c y ban nhân dân Thành ph ; Căn c quy t đ nh s 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 c a y ban Nhân dân TP.H Chí Minh v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t đ ng c a S Giao thông – Công chính; Căn c Quy t đ nh s 2297/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 c a y ban Nhân dân thành ph v phân công gi i quy t m t s lĩnh v c đ u tư xây d ng ngành giao thông công chính; Căn c Quy t đ nh s 53/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 c a y ban Nhân dân thành ph v đ i tên S Giao thông - Công chính thành S Giao thông V n t i thành ph ; Căn c Quy t đ nh s 153/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch đ u tư xây d ng đ t 1 năm 2009 ngu n v n ngân sách thành ph và v n vi n tr phát tri n (ODA); Theo đ ngh c a Trư ng Phòng K ho ch & Đ u tư S , QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay giao ch tiêu k ho ch v n các công trình s d ng v n đ m b o giao thông năm 2009 cho các đơn v tr c thu c S theo ph l c đính kèm. Đi u 2. Căn c nhi m v đư c giao Đi u 1, Giám đ c các đơn v đư c giao k ho ch c n tri n khai ngay theo đúng quy đ nh hi n hành nh m hoàn thành trong năm 2009. Đi u 3. Giám đ c các đơn v đư c giao k ho ch cùng Trư ng các Phòng tham mưu S theo nhi m v thi hành quy t đ nh này./. GIÁM Đ C Nơi nh n: -Như đi u 3; -Kho B c NN TP; -S TC; -S K ho ch và Đ u tư; -Ban Giám đ c S ; Tr n Quang Phư ng -Các Phòng tr c thu c S ; -Đ ng y; CĐ; Đoàn TN S ; -Lưu (VP - KHĐT)H.38b.
  2. DANH M C K HO CH V N CÁC CÔNG TRÌNH S D NG NGU N V N Đ M B O GIAO THÔNG NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s /QĐ-SGTVT ngày tháng năm 2009 c a S Giao thông V n t i) Đvt: tri u đ ng T NG ĐA KC- KH v n STT TÊN CÔNG TRÌNH CH Đ U TƯ NĂNG L C THI T K M C GHI CHÚ ĐI M HT 2009 Đ U TƯ T NG 143.081 38.000 I. Công trình thanh toán n đ ng 23.942 872 Xây d ng c u b hành t i b nh Khu qu n lý Thông tri phê duy t QT s 2003- XD c u vư t b ng 1 vi n ph s n T Dũ, đư ng giao thông đô Q.1 1.588 308 12805/QĐ-STC ngày 2004 composite C ng Quỳnh th s 1 23/12/2008 Khu qu n lý L p đ t 300m D800, Thông tri phê duy t QT s Đ m b o giao thông đư ng Bình Q.Bình 2 giao thông đô 2005 392m D600,192m D400 1.980 51 10362/QĐ-STC ngày Long Tân th s 1 h ga . 22/10/2008 L p đ t 39,2m D1000, Khu qu n lý Thông tri phê duy t QT s Đ m b o giao thông đư ng Q.Bình 196m D800, 580,4m 3 giao thông đô 2005 2.981 259 12804/QĐ-STC ngày Phan Anh Tân D600, 833,4m D400, 73 th s 1 23/12/2008 h ga. Khu qu n lý Thông tri phê duy t QT s Xây d ng c u vư t qua kênh 4 giao thông đô Q.6 2003 Xây d ng c u s t 299 17 12806/QĐ-STC ngày Tân Hóa 1 th s 1 23/12/2008 Khu qu n lý Thông tri phê duy t QT s Xây d ng c u vư t qua kênh 5 giao thông đô Q.6 2003 Xây d ng c u s t 299 15 12807/QĐ-STC ngày Tân Hóa 2 th s 1 23/12/2008
  3. Đ m b o giao thông nâng c p Khu qu n lý Xây d ng c u vư t Thông tri phê duy t QT s Q. Th 2006- 6 tuy n đư ng n i b c a Đ i h c giao thông đô đư ng ng c p nư c 7.059 81 10097/QĐ-STC ngày Đ c 2007 qu c gia TPHCM th s 2 D600 15/10/2008 Đ m b o giao thông đư ng Khu qu n lý Thông tri phê duy t QT s H. Hóc 7 Đ ng Thúc V nh (t c u R ch giao thông đô 2007 Đ m b o giao thông 1.949 36 11141/QĐ-STC ngày Môn Tra đ n đư ng Lê Văn Khương). th s 3 11/11/2008 L p đ t d i phân cách đư ng Huỳnh T n Phát (t đư ng Bùi Khu qu n lý Thông tri phê duy t QT s L p đ t d i phân cách 8 Văn Ba đ n c u Phú Xuân và giao thông đô Q.7 2007 2.200 90 10742/QĐ-STC ngày BTCT dài 5.028m. đo n t đư ng Bùi Văn Ba đ n th s 4 03/11/2008 c u Tân Thu n) Chi u dài tuy n 2.346m; l p đ t 145,8m Khu qu n lý Thông tri phê duy t QT s L p đ t h th ng thóat nư c c ng D400; 1.287,4m 9 giao thông đô H.BC 2007 5.587 15 12899/QĐ-STC ngày đư ng Đinh Đ c Thi n c ng D600; 662,7m th s 4 25/12/2008 c ng D800; 5 c a x ; 77 h m ga các lo i. II. Các công trình chuy n ti p 119.139 37.128 S duy t b/c KTKT ngày 18/8/2008, đã m th u l n 2 D án n o vét r ch Bà Ti ng (t Khu qu n lý nhưng không đ t. Ngày Q.Bình N o vét chi u dài 1 đư ng Tên L a đ n r ch Nư c giao thông đô 2007 2.194 730 8/12/08, S có QĐ h y k t qu Tân 2.500m . Lên). th s 1 đ u th u . Hi n đang đi u ch nh l i b/c KTKT. DK hoàn thành quí III/09. 3
  4. L p đ t van 1 chi u Gi m ng p tri u đư ng Kinh Khu qu n lý Q. D600, D800 b ng 2007- Đã thi công xong, nghi m thu 2 Dương Vương (t vòng xoay An giao thông đô Bình composit; Xây d ng 1.062 480 2008 ngày 25/11/2008. L c đ n vòng xoay Mũi Tàu) th s 1 Tân phay ch n b ng thép, l p nút ch n L p đ t d i phân cách thép Gia công l p đ t đư ng Nguy n Thái H c - Khu qu n lý 2007- 463,2md dãy PCT, 13 3 Nguy n Th Nghĩa (t B n giao thông đô Q.1 460 123 Nghi m thu ngày 23/12/08. 2008 con lươn bê tông dài Chương Dương - Ph m H ng th s 1 2m, sơn đư ng. Thái) L p đ t d i phân cách thép Khu qu n lý 2007- L p đ t d i phân cách Đã nghi m thu bàn giao tháng 4 đư ng Hoàng Di u (t Nguy n giao thông đô Q.4 614 190 2008 thép chi u dài 600m 12/08. Trư ng T - Khánh H i) th s 1 L p đ t d i phân cách thép Khu qu n lý 2007- L p đ t d i phân cách Đã nghi m thu bàn giao tháng 5 đư ng Nguy n văn C (Tr n giao thông đô Q.5 630 115 2008 thép chi u dài 768m 12/08. Hưng Đ o - Tr n Phú) th s 1 L p đ t d i phân cách thép Khu qu n lý đư ng Nguy n Văn Lư ng Q.Gò 2007- L p đ t d i phân cách Đã nghi m thu bàn giao tháng 6 giao thông đô 1.053 90 (Th ng Nh t - Dương Quãng V p 2008 thép chi u dài 1316m 12/08. th s 1 Hàm) L p đ t d i phân cách thép Khu qu n lý Q.Phú 2007- L p đ t d i phân cách 7 đư ng Hoàng Minh Giám giao thông đô 456 100 Đã nghi m thu bàn giao . Nhu n 2008 thép chi u dài 604m (Nguy n Ki m - Đào Duy Anh) th s 1 L p đ t d i phân cách thép Khu qu n lý 2007- L p đ t d i phân cách Đã nghi m thu bàn giao tháng 8 đư ng Khánh H i (Hoàng Di u - giao thông đô Q.4 394 65 2008 thép chi u dài 494m 12/08. C u Kênh T ) th s 1 4
  5. L p đ t hàng rào thép trên d i Khu qu n lý Q. L p đ t hàng rào thép Kh i công ngày 29/12/08, DK 9 phân cách QL1A (đo n qua h m giao thông đô Bình 2008 1.661 1.000 dài 2.163m hoàn thành tháng 2/09 chui Tân T o) th s 1 Tân Xây d ng đư ng d n n i t Đào đ t, x lý n n, gia Khu qu n lý Q. S duy t b/c KTKT ngày đư ng n i b khu dân cư Bình c móng và tr i l p c p 10 giao thông đô Bình 2008 1.432 50 21/7/2008, đang xin S cho Hoà đ n công trình c ng ki m ph i đá dăm chi u dài th s 1 Th nh phép đi u ch nh l i b/c KTKT. soát tri u r ch Lăng 40m, r ng 6m. Nâng đư ng ch ng ng p đư ng Nâng cao trung bình Khu qu n lý Gói s 2 nghi m thu ngày Nguy n Văn Luông - đư ng 50cm, xây d ng tri n 11 giao thông đô Q.6 2008 8.366 3.200 30/12/08, gói XL1 d ki n Nguy n Ng c Cung (t c ng Bà l , v a hè. Chi u dài th s 1 hoàn thành ngày 20/01/09 Lài đ n c u Phú Đ nh ) 700m, r ng 14m. S a ch a đ m b o giao thông Khu qu n lý Q.Tân Đã nghi m thu bàn giao tháng 12 bãi đ u xe buýt s 1129/18 giao thông đô 2008 2.986m2 2.051 1.100 Bình 12/08. đư ng L c Long Quân th s 1 Q.6, S a ch a đ m b o giao thông Khu qu n lý Q. Nghi m thu đưa vào s d ng 13 đư ng An Dương Vương (t Bà giao thông đô 2008 1.150mx7m 1.438 277 Bình ngày 14/11/2008 Hom đ n Hùng Vương) th s 1 Tân Xây m i tr ch ng va Khu qu n lý Trình báo cáo KTKT ngày S a ch a tr ch ng va c u s 2 phía h lưu; gia 14 giao thông đô Q.8 2008 1.482 1.000 29/10/08 . DK kh i công hoàn R ch Ông cư ng tr ch ng va s th s 1 thành quí III/2009 3 phía thư ng lưu. Xây d ng đư ng n i giao thông Khu qu n lý 2008- Chi u dài tuy n 110m, Đang l p b/c KTKT. DK kh i 15 gi a đư ng Tôn Th t Tùng và giao thông đô Q.1 2.600 1.500 2009 b r ng 10m. công hoàn thành năm 2009 đư ng Đ Quang Đ u th s 1 5
  6. Qu n 2: dài 300m, tr i cán BTNN dày 5cm; - Công trình đã hoàn thành Đ m b o giao thông đư ng song Khu qu n lý Qu n 9: dài 300m, đ p Q.2, 2006- vào ngày 30/10/2008. Hi n 16 hành XLHN b Nam (đo n qua giao thông đô n n đư ng b ng cát 2.289 600 Q.9 2008 đang l p HSHC. Thanh toán c u t m R ch Chi c) th s 2 dày bình quân 5cm, tr i KL còn l i + CP khác cán đá 0x4 dày 30cm, tr i cán BTNN dày 5cm D ki n hoàn thành công trình Khu qu n lý trong quí I/2009 2006- Đóng m i c c, hàn liên 17 Đ m b o giao thông c u Sài Gòn giao thông đô Q.2 2.026 900 2008 k t - Thanh toán KL còn l i + CP th s 2 khác Gi m ng p khu v c ngã tư Khu qu n lý hoàn thành trong đư ng Qu c Hương và đư ng 2007- 18 giao thông đô Q.2 L=600m, B=7,5m 2.481 200 tháng10/2008. Thanh toán KL s 41, đư ng 65 thu c Phư ng 2008 th s 2 còn l i + CP khác Th o Đi n-Q.2 L p đ t h th ng thoát nư c trên L p đ t rãnh d c BTCT Khu qu n lý Tháng 04/2009: Hoàn thành Qu c L 1A (đo n t ngã tư c u Q. Th 2007- dài 864m, c ng D800 19 giao thông đô 4.924 2.000 công trình. Thanh toán KLXL + vư t Linh Trung đ n su i Xuân Đ c 2008 dài 205m và mương h th s 2 CP khác Trư ng), qu n Th Đ c. dài 123m Căng cáp trên d i phân cách Khu qu n lý Năm 2009: Hoàn thành và 20 QL1A (t C u vư t bình phư c giao thông đô Q.TĐ 2008 L=7360md 4.116 2.000 quy t toán công trình. Thanh đ n vòng xoay Th Đ c) th s 2 toán KL còn l i + CP khác Hoàn thành công trình trong Khu qu n lý S a ch a gia cư ng c u Đúc năm 2009. Thanh toán 100% 21 giao thông đô Q.TĐ 2008 S a ch a gia cư ng 410 300 Nh KS, l p BCKTKT, 100% th s 2 XL+100% CP khác. 6
  7. Hoàn thành công trình trong Khu qu n lý S a ch a gia cư ng c u M năm 2009. Thanh toán 100% 22 giao thông đô Q.2 2008 S a ch a gia cư ng 800 400 Th y 1 KS, l p BCKTKT, 100% th s 2 XL+100% CP khác. Gia c n đ nh ph n m Ch ng s t l m c u Gi ng Ông Khu qu n lý và xung quanh m ; 2008- - T m ng 20% CP KS, l p 23 T 1 trên đư ng Nguy n Th giao thông đô Q.2 thanh th i, tr c v t 6.600 50 2009 BCKTKT Đ nh th s 2 ch ng s t l khu v c g nc u L p đ t hàng rào trên d i phân Khu qu n lý cách gi a Qu c l 1A (đo n t 2007- L p đ t d i phân cách Đã thi công xong, đang l p h 24 giao thông đô Q.12 3.195 1.840 ngã tư An Sương đ n c u vư t 2008 b ng thép. sơ hoàn công. th s 3 ngã tư Ga). L p đ t d i phân cách thép trên Khu qu n lý H. C L p đ t d i phân cách Đã nghi m thu công trình đưa 25 đư ng T nh L 8 (đo n t nút giao thông đô 2007 1.245 181 Chi b ng thép. vào s d ng ngày 28/04/2008. giao C chi đ n c u N31A). th s 3 Đào đ t. S a ch a đư ng Đ ng Công Khu qu n lý Đ p cát dày 0,5m. Ngày 02/07/2008 kh i công H. Hóc 26 B nh (T Nguy n Văn B a đ n giao thông đô 2007 6.432 1.500 công trình. D ki n hoàn thành Môn Tr i cán đá 4x6(15cm). c u 19 tháng 5). th s 3 công trình vào tháng 10/2008. Th m BTNN 7cm. - Ngày 10/07/2008 kh i công L p đ t h th ng thoát nư c Khu qu n lý L p đ t c ng BTCT công trình. Hoàn thành công 27 đư ng Tr n Văn Mư i (t Qu c giao thông đô H. HM 2008 M300 có đư ng kính 8.106 2.000 trình vào tháng cu i tháng l 22 đ n Phan Văn H n). th s 3 D400÷D1000 12/2008. - Ngày 15/07/2008 kh i công L p đ t h th ng thoát nư c Khu qu n lý L p đ t c ng D1000, công trình. D ki n nghi m thu 28 đư ng T nh l 15 (t Nguy n giao thông đô H. HM 2008 đ u n i c ng ngang 9.007 4.162 đưa vào s d ng vào tháng Văn Kh đ n c u B n N y). th s 3 đư ng D400. 01/2009. 7
  8. L p đ t h th ng thoát nư c - Ngày 21/08/2008 kh i công Khu qu n lý L p đ t c ng BTCT đư ng Phan Văn H n (t công trình. D ki n nghi m thu 29 giao thông đô H. HM 2007 M300 có đư ng kính 8.973 2.000 Nguy n nh Th đ n Tr n Văn đưa vào s d ng vào tháng th s 3 D400÷D1200. Mư i). 01/2009. Khu qu n lý S a ch a c i t o đ m b o giao 2008- - Đang trình S phê duy t k t 30 giao thông đô Q.12 567m x 7m 2.707 2.040 thông đư ng HT19 - Qu n 12 2009 qu đ u th u xây l p. th s 3 Khu qu n lý D án đ m b o giao thông c u 2007- 31 giao thông đô Q.7 Xây d ng tr ch ng va 1.774 400 Đang t ch c đ u th u Phú Xuân 2008 th s 4 Khu qu n lý D án đ m b o giao thông c u H. Nhà 2007- 32 giao thông đô Xây d ng tr ch ng va 5.621 1.200 Đang trình HSMT Mương Chu i Bè 2008 th s 4 L p đ t hàng rào thép trên d i Khu qu n lý H. phân cách bêtông QL.1A (đo n 2007- 33 giao thông đô Bình Dài 6258m 2.103 1.300 Đang thi công t m B c u Bình Đi n đ n ranh 2008 th s 4 Chánh Long An) S a ch a đ m b o giao thông Dài 1413m, b r ng Khu qu n lý đư ng Ph m H u L u (đo n t H. Nhà 2007- 6m. Đá 4x6 chèn 22% 34 giao thông đô 2.246 400 Đã thi công xong c u C ng Dinh đ n đư ng Lê Bè 2008 đá dăm dày 15cm, th s 4 Văn Lương) th m BTNN dày 5cm. S a ch a đ m b o giao thông Dài 1509m, b r ng t Khu qu n lý đư ng Nguy n H u Th (đo n 2007- 7m đ n 11m. Bù vênh 35 giao thông đô Q.7 3.688 1.000 Đã thi công xong t đư ng Nguy n Văn Linh đ n 2008 BTNN, th m BTNN h t th s 4 nút giao b Nam c u Bà Chiêm) m n dày 6cm. Dài 4870m; r ng 6m; Đ m b o giao thông đư ng Tr n Khu qu n lý H. 2007- BTNN 5cm; đá 4x6 dày 36 Đ i Nghĩa (t c u kênh B đ n giao thông đô Bình 8.109 2.000 Đã thi công xong 2008 bình quân 15cm (22% ngã ba Mai Bá Hương) th s 4 Chánh di n tích) 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2