Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập quản lý và kinh doanh Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 300/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 9441/BGD&ĐT- ĐH&SĐH ngày 14 tháng 10 năm 2005 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội. Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ cụ thể cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
  2. Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản