Quyết định số 3012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
67
lượt xem
17
download

Quyết định số 3012/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3012/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3012/Q -UBND Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH CÔNG NH N DANH HI U “GIA ÌNH VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, ‘T DÂN PH VĂN HÓA”, “ ƠN VN VĂN HÓA”, “KHU DÂN CƯ VĂN HÓA” THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Thi ua khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy t nh s 62/2006/Q -BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Văn hóa – Thông tin (nay là B Văn hóa, Th thao và Du l ch) v vi c ban hành Quy ch công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”; Xét ngh c a Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch – Thư ng tr c Ban Ch o Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Thành ph , Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này thay th cho các văn b n trư c ây quy nh v tiêu chuNn công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” c a các a phương (trư c khi h p nh t) nay thu c a bàn Thành ph Hà N i và có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Th trư ng các S , ban, ngành, oàn th , Ch t ch y ban nhân dân và Ban Ch o Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” các qu n, huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B VHTT&DL; - TT Ban Ch o TW; - Thành y, H ND, UBND TP; - /c Ch t ch; - Các /c PCT UBND TP; Ngô Th Thanh H ng - CVP, PV H ND, UBND TP; - Các S , ban, ngành, oàn th TP; - UBND, BC các qu n, huy n, th xã; - Lưu: VT. QUY CH
 2. CÔNG NH N DANH HI U “GIA ÌNH VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, ‘T DÂN PH VĂN HÓA”, “ ƠN VN VĂN HÓA”, “KHU DÂN CƯ VĂN HÓA” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3012/Q -UBND ngày 18/6/2009 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh tiêu chuNn c th , th t c công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trong phòng trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. i u 2. Các Gia ình, Làng, T dân ph , ơn v , Khu dân cư ư c công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “ ơn v văn hóa” bao g m: 1. Các gia ình Vi t Nam hi n ang sinh s ng trên a bàn thành ph Hà N i. 2. Làng (thôn, b n … tr c ti p dư i c p xã g i chung là Làng). 3. T dân ph (kh i ph , khu ph , c m dân cư … tr c ti p dư i c p phư ng, th tr n, g i chung là T dân ph ). 4. Khu dân cư (là ơn v thôn, làng, t dân ph , khu dân cư … dư i c p xã, phư ng, th tr n). 5. ơn v (các cơ quan, oàn th , ơn v hành chính s nghi p; trư ng h c, b nh vi n; ơn v l c lư ng vũ trang; doanh nghi p có tư cách pháp nhân g i chung là ơn v ). i u 3. Vi c công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” ph i m b o nguyên t c công khai, dân ch , úng tiêu chuNn, úng th t c, có kỳ h n. Chương 2. NH NG QUY NNH C TH M c 1. TIÊU CHU N, TH T C CÔNG NH N DANH HI U “GIA ÌNH VĂN HÓA” i u 4. Tiêu chu n danh hi u “Gia ình văn hóa” th c hi n theo quy nh t i i u 29 Lu t Thi ua Khen thư ng v i nh ng n i dung c th như sau: 1. Gia ình hòa thu n – H nh phúc – Ti n b : a) Ông, bà, cha, m … ư c quan tâm, chăm sóc, ph ng dư ng chu áo; b) V ch ng bình ng, hòa thu n, th y chung; c) Ngư i l n trong gia ình luôn là gương t t cho con cháu; d) Tr em trong tu i i h c u ư c n trư ng ( t chuNn ph c p Trung h c cơ s ); chăm h c, chăm làm, l phép, hi u th o; ư c quan tâm chăm lo d y d , h c hành, vui chơi, gi i trí …; e) M i thành viên trong gia ình hoàn thành nhi m v s n xu t, kinh doanh, công tác, h c t p; có n p s ng thanh l ch, văn minh ( ng x có văn hóa trong gia ình, c ng ng và ngoài xã h i b ng hành vi, thái úng m c, không nói t c, ch i b y …); thư ng xuyên rèn luy n nâng cao s c kh e, th ch t;
 3. g) Gi i quy t t t các mâu thu n trong gia ình, không x y ra b t hòa l n. 2. i s ng v t ch t, tinh th n ư c nâng cao: a) Kinh t gia ình n nh và phát tri n t ngu n thu nh p chính áng, tiêu dùng h p lý, ti t ki m; b) Nhà bày trí g n gàng, s d ng nư c s ch, công trình ph h p v sinh … theo tiêu chí “Gia ình s c kh e”; c) Có các phương ti n nghe, nhìn cơ b n ph c v cho vi c ti p nh n thông tin i chúng và nâng cao i s ng tinh th n c a m i thành viên; d) Các vi c trong gia ình (cư i, tang, gi , t t, liên hoan, sinh nh t, m ng th …) ư c t ch c theo úng tinh th n các quy ư c cư i, tang, l h i; e) Th c hi n úng Lu t Hôn nhân và Gia ình; Lu t Phòng ch ng b o l c gia ình, Pháp l nh Dân s …; không sinh con th 3. 3. oàn k t, tương tr trong c ng ng làng (thôn) t dân ph : a) oàn k t giúp xóm gi ng trong phát tri n kinh t ; khi ho n n n, khó khăn và lúc c n thi t khác. b) Không xâm ph m n m i quy n l i c a láng gi ng; tôn tr ng i s ng riêng, không làm nh hư ng n s yên tĩnh, s n nh c a c ng ng; c) Khi phát sinh mâu thu n, gi i quy t b ng hòa gi i, thân tình; không gây l n ánh, cãi nhau. d) Th c hi n nghiêm túc các Quy ư c c a c ng ng: Làng (thôn), t dân ph . e) Tích c c tham gia các ho t ng n ơn áp nghĩa, nhân o, t thi n và các phong trào, ho t ng văn hóa – xã h i vì s ti n b c a c ng ng. 4. Th c hi n t t trách nhi m công dân: a) Gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; th c hi n y nghĩa v công dân; tuân th nh ng quy nh c a chính quy n các c p, quy ư c, hương ư c c ng ng; b) Không có ngư i vi ph m các t t n xã h i (buôn bán, tàng tr , s d ng ma túy, m i dâm, c b c …); không tham gia các ho t ng mê tín d oan; c) Không kinh doanh, lưu hành và s d ng văn hóa phNm không ư c phép lưu hành (có n i dung ph n ng, i tr y, các băng, ĩa hình, ĩa nh c ngoài lu ng …); không kinh doanh và tham gia các ho t ng văn hóa không lành m nh; d) Tham gia gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; các phong trào thi ua, các sinh ho t, h i h p c ng ng và b o v di tích l ch s - văn hóa, c nh quan môi trư ng a phương; e) Th c hi n n p s ng văn minh nơi công c ng; g) Tích c c gi gìn v sinh môi trư ng; rác, ch t th i úng gi , úng nơi quy nh. Chăm sóc b o v cây xanh, các sinh v t c nh. i u 5. Danh hi u “Gia ình văn hóa” do Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n công nh n 1. i u ki n công nh n:
 4. a) t các tiêu chuNn quy nh t i i u 4 c a Quy ch này. b) Th i gian ăng ký xây d ng danh hi u “Gia ình văn hóa” là 01 năm. 2. H sơ ngh g m có: a) B n ăng ký xây d ng danh hi u “Gia ình văn hóa”. b) Biên b n h p bình xét thôn (làng), t dân ph kèm theo danh sách nh ng gia ình ư c ngh công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa”. 3. Căn c vào biên b n h p bình xét và ngh c a thôn (làng), t dân ph , y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ra quy t nh công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa” hàng năm. 4. Khu dân cư t ch c công b quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa” vào d p “Ngày h i i oàn k t toàn dân t c” khu dân cư hàng năm (ngày 18/11) và ghi “S vàng Gia ình văn hóa” khu dân cư. 5. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n trao Gi y công nh n “Gia ình văn hóa” cho gia ình ã t danh hi u “Gia ình văn hóa” 3 năm liên t c. M c 2. TIÊU CHU N, TH T C CÔNG NH N DANH HI U “LÀNG VĂN HÓA”, “T DÂN PH VĂN HÓA”, “ ƠN VN VĂN HÓA”, “KHU DÂN CƯ VĂN HÓA” i u 6. Tiêu chu n công nh n danh hi u “Làng văn hóa” i v i vùng ng b ng (c n ô th ) th c hi n theo quy nh t i i u 30 Lu t Thi ua Khen thư ng v i nh ng n i dung c th như sau: 1. i s ng kinh t n nh và tăng trư ng b n v ng: a) Có t 85% h gia ình tr lên có m c s ng trên trung bình, không có h ói, h nghèo chi m không quá 7% t ng s h dân, 100% h gia ình thu c di n chính sách có m c s ng t m c trung bình tr lên a phương; b) Thu nh p bình quân các năm u tăng t m t cơ c u kinh t phù h p v i kh năng và phát huy ư c các th m nh làng (thôn); c) Không còn nhà tranh tre, tre, n a lá d t nát; d) Có các công trình dân sinh hoàn ch nh: 85% tr lên ư ng làng ư c bê tông, lát g ch, ho c c p ph i; 100% h dân có i n th p sáng; trên 85% h dân ư c dùng nư c s ch; nhà tr , l p m u giáo ư c xây d ng khang trang (n u có). 2. i s ng văn hóa tinh th n lành m nh, phong phú: a) S h ư c công nh n là “Gia ình văn hóa” chi m trên 80% t ng s h dân, 95% gia ình có các phương ti n nghe nhìn thi t y u; b) Có các thi t ch văn hóa – thông tin, th d c - th thao ho t ng có hi u qu ; c) Có tinh th n oàn k t, tương tr , giúp l n nhau trong c ng ng; nh ng mâu thu n, b t hòa ư c gi i quy t t t t i c ng ng; 100% s khu dân cư t danh hi u “Khu dân cư tiên ti n” 3 năm liên t c; d) ã xây d ng, th c hi n Quy ư c làng văn hóa ư c c p có thNm quy n phê duy t; tri n khai, th c hi n nghiêm túc các Quy ư c v cư i, tang, l h i và xây d ng n p s ng văn minh, xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh.
 5. e) 100% tr em trong tu i i h c u ư c n trư ng, t chuNn ph c p giáo d c trung h c cơ s tr lên; không có ngư i mù ch . g) Không có t i m: c b c, ma túy, m i dâm. Không phát sinh ngư i nghi n m i, s h gia ình còn có ngư i nghi n (nNy sinh t trư c th i gian ăng ký xây d ng Làng văn hóa) không vư t quá 1% t ng s h dân. Tích c c th c hi n các gi i pháp giúp ngư i nghi n cai nghi n hi u qu h tái hòa nh p c ng ng; h) Không có i m tàng tr và s d ng văn hóa phNm thu c lo i c m lưu hành; k) Th c hi n t t công tác phòng ch ng d ch b nh, không x y ra v ng c th c phNm ông ngư i, hàng năm gi m 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i; 90% tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y ; ph n có thai ư c thăm, khám nh kỳ và các bi n pháp chăm sóc s c kh e cho nhân dân i v i m i gi i, m i l a tu i. 3. C nh quan môi trư ng xanh, s ch, p: a) Các di tích l ch s - văn hóa – danh th ng, c nh quan thiên nhiên a phương ư c b o v , tôn t o, không xu ng c p. b) Nhà ngăn n p, ư ng làng, ngõ xóm phong quang, s ch p. c) Trên 90% h th ng thoát nư c ư c khơi thông và có n p y; rác, ch t th i ư c thu gom, x lý h p v sinh, không gây ô nhi m môi trư ng. e) 90% h gia ình tr lên có các công trình ph m b o h p v sinh. g) Th c hi n n n p t ng v sinh hàng tu n; tích c c hư ng ng và tham gia các ho t ng vì môi trư ng xanh, s ch, p. 4. Ch p hành ch trương, ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng và c a Nhà nư c: a) Th c hi n nghiêm ch nh ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng, c a Nhà nư c và nghĩa v c a công dân. b) Th c hi n Quy ch dân ch cơ s , Quy ư c Làng văn hóa. c) Th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t trong các t ng l p nhân dân; d) Th c hi n t t ch ãi ng i v i các i tư ng chính sách, chăm lo n ngư i khuy t t t, ngư i già cô ơn, tr em m côi không nơi nương t a … hư ng ng các phong trào n ơn áp nghĩa, u ng nư c nh ngu n, nhân o, t thi n. e) m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; không x y ra các v án hình s ; không có khi u ki n t p th vư t c p kép dài; g) Không có trư ng h p sinh con th 3 (k c th i i m ăng ký xây d ng Làng văn hóa) h) Chi b ng liên t c 3 năm li n ư c x p lo i trong s ch v ng m nh, các t ch c oàn th t lo i khá, t t. i u 7. Tiêu chu n công nh n danh hi u “Làng văn hóa” khu v c mi n núi (vùng ng bào dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa) th c hi n theo quy nh t i i u 30 Lu t Thi ua Khen thư ng v i nh ng n i dung c th như sau: 1. Có i s ng kinh t n nh và t ng bư c phát tri n:
 6. a) Không còn h ói; t l h nghèo chi m dư i 12% trên t ng s h dân; b) Có t 80% tr lên s h gia ình có i s ng kinh t n nh, nhà xây d ng b n v ng; 20% h còn l i không có nhà d t nát; c) Có h th ng i n, ư ng, trư ng, tr m ti n d ng, áp ng ư c nhu c u i l i c a nhân dân và vi c s d ng các phương ti n giao thông nông thôn. d) 100% h gia ình có i n th p sáng. 2. Có i s ng văn hóa tinh th n lành m nh, phong phú: a) 100% tr em trong tu i i h c u ư c n trư ng và ư c ph c p giáo d c ti u h c; 85% có trình t t nghi p trung h c cơ s tr lên; không có ngư i mù ch ; b) Có t 70-75% tr lên s h gia ình ư c công nh n là Gia ình văn hóa. Trên 80% khu dân cư t danh hi u “Khu dân cư tiên ti n” liên t c trong 03 năm; c) ã xây d ng và th c hi n Quy ư c làng văn hóa ư c c p có thNm quy n phê duy t; d) Có a i m sinh ho t c ng ng (nhà văn hóa, sân chơi, ho t ng th d c th thao), có các ho t ng văn hóa thông tin, th d c, th thao, có t 2 lo i hình câu l c b tr lên ư c duy trì sinh ho t thư ng xuyên. e) Th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang, l h i, m ng th , sinh ho t c ng ng theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . g) Tích c c phòng ng a, u tranh ngăn ch n, Ny lùi có hi u qu các lo i t i ph m, t n n xã h i; nh t là t n n c b c, nghi n hút ma túy, m i dâm; không phát sinh i tư ng nghi n ma túy m i (k t th i i m ăng ký xây d ng Làng văn hóa). 3. Có môi trư ng c nh quan xanh, s ch, p: a) ư ng làng, ngõ xóm, nơi sinh ho t c ng ng, c ng rãnh thoát nư c ư c khơi thông phong quang. b) Có t 80% tr lên s h gia ình ư c s d ng nư c s ch và có các công trình ph h p v sinh; c) Các công trình phúc l i, di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh a phương ư c b o v , tôn t o, không b xu ng c p. 4. Th c hi n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c: a) Không có hi n tư ng vi ph m ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c và phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng, các quy nh c a a phương và Quy ư c làng văn hóa; b) Không x y ra các v án hình s ; không có ngư i s n xu t, tàng tr , buôn bán, v n chuy n trái phép ch t ma túy và các lo i văn hóa phNm c m lưu hành; c) Không có ngư i sinh con th 3 tr lên. d) m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s . e) Làm t t công tác hòa gi i, không phát sinh nh ng mâu thu n ph c t p d n n khi u n i, t cáo ông ngư i vư t c p;
 7. g. Có phong trào giúp nhau phát tri n kinh t gia ình, n ơn áp nghĩa và ho t ng t thi n có hi u qu ; h) Chi b ng liên t c 3 năm li n ư c x p lo i t ch c cơ s ng trong s ch v ng m nh, các t ch c oàn th t khá, t t; có quan h h p tác thân thi n v i các làng, xã xung quanh. i u 8. Tiêu chu n công nh n danh hi u “T dân ph văn hóa” th c hi n theo quy nh t i i u 30 Lu t Thi ua khen thư ng v i nh ng n i dung c th như sau: 1. Có i s ng kinh t n nh và t ng bư c phát tri n: a) Có t 85% s h tr lên có i s ng kinh t trên m c trung bình; có nhi u h giàu chính áng; h nghèo không quá 5%, không có h ói; 100% các gia ình di n chính sách có m c s ng trên m c trung bình a bàn dân cư. b) 100% nhà ư c xây d ng b n v ng; c) 100% ư ng, ngõ ph ư c tr i nh a ho c bê tông, lát g ch, á; ) 100% h gia ình có i n sinh ho t, trên 95% h gia ình ư c dùng nư c s ch; e) oàn k t, h tr , giúp nhau v kinh nghi m s n xu t, kinh doanh; t o vi c làm h p pháp; không có các hi n tư ng làm ăn b t chính. 2. Có i s ng văn hóa tinh th n phong phú và dân trí ư c nâng cao: a) Có i m sinh ho t công c ng; có t ch c các ho t ng văn hóa, th thao thư ng xuyên; b) Có t 80% h tr lên ư c công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa”; 100 h gia ình có các phương ti n nghe nhìn thi t y u. c) 100% tr em trong tu i i h c u ư c n trư ng, t chuNn giáo d c ph c p Trung h c ph thông. d) Th c hi n t t các Quy ư c v cư i, tang và l h i; không có t i m ho t ng mê tín d oan; tàng tr s d ng văn hóa phNm c m lưu hành và t ch c các lo i hình d ch v văn hóa công c ng không lành m nh. e) oàn k t, kh i ph trên tình tương thân, tương ái; th hi n n p s ng thanh l ch, văn minh c a ngư i Hà N i ( ng x có văn hóa trong m i m i quan h ). Tích c c tham gia các ho t ng tình nghĩa, nhân o, t thi n do Thành ph , Nhà nư c và các t ch c xã h i phát ng. g) Phòng ch ng các t n n xã h i có hi u qu : không có các t n n xã h i: c b c, ma túy, m i dâm; không phát sinh m i các i tư ng tàng tr , s d ng ch t ma túy. S h gia ình còn có ngư i nghi n (n y sinh t trư c th i gian ăng ký xây d ng T dân ph văn hóa) không vư t quá 2% t ng s h dân; có bi n pháp tích c c giúp ngư i nghi n cai nghi n giúp h tái hòa nh p c ng ng; h) Th c hi n t t công tác phòng ch ng d ch b nh và các bi n pháp chăm sóc s c kh e trong các t ng l p nhân dân trên a bàn dân cư. 3. Có môi trư ng c nh quan xanh, s ch, p: a) ư ng ph , nơi sinh ho t công c ng xanh, s ch, p; có h th ng èn chi u sáng. b) H th ng thoát nư c ư c ng m hóa ho c có n p y; rác, ch t th i ư c thu gom, x lý k p th i, h p v sinh, không gây ô nhi m môi trư ng;
 8. c) 100% h gia ình có các công trình ph m b o h p v sinh; d) Không có hi n tư ng l n chi m lòng ư ng, v a hè và cơi n i trái phép; không có trư ng h p xâm ph m các di tích – danh th ng trên a bàn; e) Luôn m b o v sinh môi trư ng; th c hi n n n p vi c T ng v sinh hàng tu n; tích c c hư ng ng và tham gia các ho t ng vì môi trư ng xanh, s ch, p. 4. Ch p hành ch trương, ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng và c a Nhà nư c: a)Th c hi n t t ch trương, ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng, c a Nhà nư c và nghĩa v c a công dân; b) Th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s , Quy ư c khu ph (T dân ph ) văn hóa; c) Th c hi n t t công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t cho nhân dân; d) Th c hi n t t ch ãi ng i v i các i tư ng chính sách, chăm lo n ngư i khuy t t t, ngư i già cô ơn, tr em m côi không nơi nương t a … và tích c c hư ng ng tham gia các phong trào, cu c v n ng n ơn áp nghĩa, u ng nư c nh ngu n, nhân o, t thi n. e) m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; không x y ra các v án hình s ; nh ng mâu thu n, b t hòa ư c gi i quy t t t b ng hòa gi i t i c ng ng; không có khi u ki n t p th vư t c p kéo dài; g) Th c hi n t t pháp l nh dân s , KHHG , Lu t Phòng ch ng b o l c gia ình, không có trư ng h p sinh con th 3 (k t th i i m ăng ký xây d ng T dân ph văn hóa); h) Chi b ng liên t c 3 năm li n ư c x p lo i trong s ch v ng m nh, các t ch c oàn th t lo i khá, t t. i u 9. Tiêu chu n công nh n danh hi u “ ơn v văn hóa” 1. Ch p hành t t ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và c a Nhà nư c: a) Th c hi n t t ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng, c a Nhà nư c, hoàn thành t t nhi m v chính tr ; tuân th các quy nh c a chính quy n các c p, nghiêm ch nh ch p hành Lu t cán b công ch c, nghĩa v thu i v i Nhà nư c, không có ngư i vi ph m pháp lu t ( i v i các ơn v l c lư ng vũ trang th c hi n theo quy nh c a c p có thNm quy n); b) i u ki n làm vi c c a cán b công ch c, viên ch c và ngư i lao ng luôn ư c c i thi n; các ch chính sách: b o hi m xã h i, b o hi m y t … i v i cán b công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Tác phong, l l i làm vi c khoa h c, s n xu t kinh doanh có hi u qu : a) Hoàn thành t t nhi m v chính tr c a ơn v ư c giao, b o m ch t lư ng và hi u qu ; doanh nghi p s n xu t, kinh doanh tăng trư ng, có lãi; b) Xây d ng và th c hi n t t các n i quy, quy ch trong cơ quan, ơn v , doanh nghi p ( i v i cơ quan hành chính ph i tri n khai có hi u qu chương trình c i cách hành chính); c) T ch c h i h p có hi u qu và gi i quy t công vi c nhanh, có ch t lư ng; d) Ti t ki m trong s n xu t và tiêu dùng ( i n, nư c, i n tho i, văn phòng phNm và các trang thi t b , phương ti n khác ph c v cho công tác c a cơ quan, ơn v );
 9. e) Nơi làm vi c g n gàng, s p x p khoa h c; cán b công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ch p hành t t k lu t lao ng và Lu t Cán b công ch c, th c hi n giao ti p văn minh công s , l ch s khi thi hành công v ; g) Thu nh p c a ngư i lao ng ngày càng ư c c i thi n; công b ng, h p lý trong phân ph i ti n lương, ti n thư ng. 3. Văn hóa trong giao ti p th hi n văn minh, l ch s , tôn tr ng nhau trong m i hành vi, ng x : a) oàn k t, tương tr , giúp nhau trong công tác, sinh ho t; b) M i ngư i u có thái văn minh, l ch s , c i m và th ng th n trong giao ti p, ng x ; trang ph c g n gàng, phù h p v i công vi c và môi trư ng công tác; không có nh ng bi u hi n nói năng ho c có hành vi thi u văn hóa, quan h t t v i nhân dân và chính quy n a phương s t i; c) Th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s . ( i v i cơ quan hành chính Nhà nư c th c hi n t t Quy ch văn hóa công s ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02/8/2007 c a Th tư ng Chính ph ). 4. Có môi trư ng văn hóa lành m nh: a) Các t ch c oàn th ho t ng t t, i s ng v t ch t, tinh th n c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ư c quan tâm và t ng bư c ư c c i thi n. T ch c t t vi c nâng cao trình h c v n, tay ngh cho i ngũ cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; không có con em cán b , công ch c và ngư i lao ng m c các t n n xã h i, t i ph m hình s ; b) Không có các t n n xã h i: c b c, ma túy, m i dâm … dư i b t c hình th c nào; c) Không t bàn th , bát hương và th p hương t i nơi làm vi c; d) Th c hi n t t các Quy ch c a Chính ph v th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, tang, l h i; e) Có các thi t ch văn hóa, th thao phù h p và ho t ng có hi u qu áp ng nhu c u hư ng th và sáng t o Văn hóa – Văn ngh - Th thao c a công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; g) Tích c c tham gia các ho t ng nhân o, t thi n và hư ng ng các phong trào, các cu c v n ng xã h i do các c p chính quy n và oàn th Trung ương và a phương phát ng; h) 100% h gia ình cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng t danh hi u “Gia ình văn hóa”. 5. C nh quan, môi trư ng xanh – s ch – p: a) M i khu v c trong cơ quan, ơn v luôn xanh, s ch, p; b) T o d ng khuôn viên, các công trình p, hài hòa, h p lý m b o các yêu c u v an toàn, v sinh lao ng và phòng ch ng cháy n …; c) S p x p nơi làm vi c: ngăn n p, g n và thu n ti n; d) ơn v có nhà v sinh, b trí nơi t thùng ng rác và có nơi ch a, x lý rác, ch t th i h p v sinh, úng quy nh; không gây ô nhi m môi trư ng khu v c xung quanh. i u 10. Tiêu chu n công nh n “Khu dân cư văn hóa”
 10. 1. i s ng kinh t n nh và t ng bư c phát tri n: a) oàn k t, h tr nhau kinh nghi m s n xu t, kinh doanh, d ch v gi i quy t vi c làm t i ch . Khuy n khích, ng viên các phương th c làm giàu chính áng; b) 85% h gia ình tr lên có i s ng kinh t n nh và phát tri n. H gia ình chính sách có m c s ng cao hơn m c s ng trung bình tr lên c ng ng. Có bi n pháp gi i quy t gi m h nghèo cao hơn m c ph n u c a a phương, ti n t i không còn h nghèo trên a bàn khu dân cư; c) Các h s n xu t kinh doanh d ch v nghiêm ch nh ch p hành quy nh c a nhà nư c không kinh doanh hàng gi , không rõ ngu n g c, không ư c phép lưu hành … 2. i s ng văn hóa, tinh th n lành m nh, phong phú: a) 100% h dân ăng ký xây d ng Gia ình văn hóa, 80% h dân tr lên t danh hi u “Gia ình văn hóa”. 100% T dân ph ăng ký và 80% t danh hi u “T dân ph văn hóa”; b) Th c hi n t t Quy ư c, Quy ch v n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang, l h i. Xây d ng Ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh, ng x có văn hóa trong gia ình, c ng ng và ngoài xã h i; c) Có b ng tin công c ng, ph n u có nơi sinh ho t văn hóa. Có ho t ng chăm lo i s ng văn hóa tinh th n cho ngư i dân khu dân cư. ng viên ông o nhân dân tích c c hư ng ng phong trào văn hóa văn ngh , th d c th thao cơ s ; d) Không có i m mua bán và s d ng trái phép ch t ma túy và các t n n xã h i; không phát sinh ngư i ph m t i và nghi n m i (k t th i i m ăng ký xây d ng Khu dân cư văn hóa”. a s ngư i l m l i, sau cai nghi n ư c c m hóa giáo d c ti n b ; e) oàn k t, tương thân tương ái giúp nhau, tích c c tham gia các ho t ng tình nghĩa, nhân o, t thi n. 3. Quan tâm phát tri n s nghi p giáo d c, nâng cao dân trí, s c kh e: a) Khuy n khích h c sinh gi i, giúp h c sinh khó khăn; không có tr em b h c, t chuNn ph c p giáo d c trung h c ph thông. B o m v n ng 100% tr trong tu i ra l p h c, góp ph n xây d ng xã h i h c t p; b) Th c hi n t t chính sách Dân s - K ho ch hóa gia ình. Không có ngư i sinh con th ba tr lên. (k t th i i m ăng ký xây d ng Làng văn hóa). c) Th c hi n t t chương trình y t cơ s và tiêu chí gia ình s c kh e. Không x y ra d ch b nh và ng c th c phNm ông ngư i. 4. Gi gìn c nh quan môi trư ng: a) Tích c c hư ng ng, tham gia các phong trào ho t ng vì môi trư ng “xanh, s ch, p”; không v c rác, ph th i tùy ti n ra hè ph và nơi công c ng, gây ô nhi m môi trư ng; b) Không l n chi m lòng ư ng, v a hè, không cơi n i, xây d ng không phép, trái phép, không có ngư i vi ph m tr t t an toàn giao thông b x lý hành chính tr lên; c) Gi gìn b o v các di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh a phương. 5. Th c hi n ch trương, chính sách, Pháp lu t c a ng và Nhà nư c:
 11. a) Th c hi n t t ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng, c a Nhà nư c, tuyên truy n ph bi n pháp lu t và quy nh c a chính quy n a phương. Nghiêm ch nh ch p hành nghĩa v công dân (thu , quân s …). Th c hi n hi u qu ho t ng giám sát c a nhân dân trên a bàn dân cư; b) m b o an ninh, n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Ho t ng hòa gi i có hi u qu ; Không x y ra mâu thu n, m t oàn k t l n; không x y ra khi u ki n trái quy nh, kéo dài; Không có tr ng án; c) Xây d ng h th ng chính tr khu dân cư v ng m nh. Chi b ng liên t c 3 năm li n t trong s ch, v ng m nh và các t ch c oàn th ư c x p t lo i khá, t t tr lên. Th c hi n t t quy ch , quy ư c dân ch cơ s . Duy trì th c hi n phong trào “Toàn dân oàn k t i s ng văn hóa” t ch c t t “Ngày H i i oàn k t toàn dân khu dân cư”. i u 11. Danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” do Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th xã công nh n. 1. i u ki n công nh n: a) t các tiêu chuNn quy nh t i i u 6 ( i v i danh hi u “Làng văn hóa” vùng ng b ng); i u 7 ( i v i danh hi u “Làng văn hóa” khu v c mi n núi); i u 8 ( i v i danh hi u “T dân ph văn hóa”); i u 10 ( i v i danh hi u “Khu dân cư văn hóa”); i u 9 ( i v i danh hi u “ ơn v văn hóa”) c a Quy ch này. b) Có 3 năm liên t c t tiêu chuNn ho c gi v ng danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư tiên ti n”. 2. H sơ ngh công nh n danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”: 2.1. i v i danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”: a. Báo cáo thành tích 3 năm li n xây d ng ho c gi v ng danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n; b. Biên b n ki m tra ánh giá k t qu xây d ng ho c gi v ng danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “khu dân cư tiên ti n” hàng năm c a Ban Ch o Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” xã, phư ng, th tr n; c. Công văn ngh c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n g i Ban Ch o Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” qu n, huy n, th xã. 2.2. i v i danh hi u “ ơn v văn hóa”: a. Báo cáo thành tích 3 năm li n t tiêu chuNn ho c gi v ng danh hi u “ ơn v văn hóa” có xác nh n c a Th trư ng và Ban ch p hành công oàn ơn v ; b. Công văn ngh xét, công nh n danh hi u “ ơn v văn hóa” c a ơn v (do Th trư ng và Ch t ch Công oàn ơn v ký); c. Biên b n bình xét và T trình ngh xét, công nh n danh hi u “ ơn v văn hóa” c a Công oàn c p trên cơ s (do Ch t ch công oàn ký) g i Ban Ch o Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” qu n, huy n, th xã. 2.3. Biên b n thNm nh c a Ban Ch o Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” qu n, huy n, th xã (vào cu i năm th ba).
 12. 3. Căn c vào h sơ ngh công nh n danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” Ban Ch o phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” qu n, huy n, th xã t ch c bình xét, trình UBND qu n, huy n, th xã s t i ra quy t nh công nh n và trao Gi y ch ng nh n danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo nh kỳ 3 năm 1 l n. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 12. Vi c khen thư ng danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” th c hi n theo Hư ng d n s 2062/HD-BC , ngày 19/5/2006 c a Ban Ch o Trung ương cu c v n ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Hư ng d n hình th c, i tư ng và tiêu chuNn khen thư ng trong phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” và các quy nh c a Thành ph . i u 13. Ti n thư ng công nh n, khen thư ng danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và Hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; ng th i căn c vào kh năng ngân sách c a qu n, huy n, th xã và t các ngu n l c xã h i hóa h tr ho c thư ng b ng hi n v t cho các “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. i u 14. Căn c k t qu bình xét, ánh giá hàng năm, làng (thôn), t dân ph , ơn v ã t danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” vi ph m nh ng quy nh c a Quy ch này s không ư c xét tái công nh n. i u 15. Vi c bình xét, công nh n danh hi u “Gia ình văn hóa” ư c t ch c vào trư c ngày 18/11 hàng năm. Vi c bình xét, công nh n và tái công nh n danh hi u “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”, “ ơn v văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” ư c t ch c vào quý IV năm th 3 tr lên (khi làng, t dân ph , ơn v , khu dân cư các i u ki n quy nh t i Kho n 1, i u 11 trong quy ch này). i u 16. Quy ch này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày UBND Thành ph Hà N i ban hành và thay th các văn b n trư c ây do UBND và Ban ch o phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Thành ph Hà N i (cũ), t nh Hà Tây ban hành. i u 17. Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì ph i h p v i các s , ban, ngành oàn th , y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã ph bi n, quán tri t, ch o và t ch c th c hi n Quy ch này sâu r ng trong cán b , nhân dân th ô. Trong quá trình th c hi n n u có i m nào chưa phù h p s xem xét s a i b sung cho phù h p v i tình hình th c t và quy nh c a Nhà nư c.
Đồng bộ tài khoản