Quyết định số 3015/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 3015/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 2, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3015/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------ S : 3015/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 2, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2966/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5001/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 2, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT NHIÊN 32,02 100,00 32,02 100,00 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 32,02 100,00 32,02 100,00 2.1 * t OTC 20,36 63,59 17,18 53,65
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 20,36 100,00 17,18 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 6,55 20,46 10,12 31,61 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,10 1,53 0,14 1,38 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,08 1,22 0,07 0,69 - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 0,27 4,12 0,13 1,28 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,27 100,00 0,13 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 6,10 93,13 9,78 96,64 2.2.4.1 + t giao thông DGT 5,55 90,98 7,29 74,54 2.2.4.2 + t th y l i DTL 1,52 15,54 + t chuy n t i năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,11 1,80 0,13 1,33 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,03 0,49 0,05 0,51 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,41 6,72 0,79 8,08 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,91 2,84 0,89 2,78 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 4,20 13,12 3,83 11,96 dùng 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n CH TIÊU Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN
  3. CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P t tr ng lúa nư c còn l i chuy n sang t chuyên 2.1 LUK/LUC tr ng lúa nư c t tr ng lúa nư c còn l i chuy n sang t tr ng 2.2 LUK/HNC cây hàng năm còn l i T PNN KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ 3 PN0(a)/PN1(a) 0,31 THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,03 (a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1 0,01 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CC0(a)/PN1(a) 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1(a) 0,27 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 0,10 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC 0,10 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t LO I T PH I THU H I Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 3,49 2.1 t OTC 3,28 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 3,28 2.2 t chuyên dùng CDG 0,19 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,03
  4. 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,01 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,14 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,01 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 3,49 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 3,28 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 2, qu n Bình Th nh do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 2, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Các năm trong kỳ k ho ch tích Th t CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT 32,02 32,02 32,02 32,02 32,02 32,02 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 32,02 32,02 32,02 32,02 32,02 32,02 2.1 * t OTC 20,36 18,88 18,78 18,44 17,77 17,18 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 20,36 18,88 18,78 18,44 17,77 17,18 2.2 * t chuyên dùng CDG 6,55 8,13 8,23 8,59 9,53 10,12 - t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 0,10 0,10 0,14 0,14 0,14 0,14 trình s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 2.2.3 - t s n xu t, KD PNN CSK 0,27 0,27 0,27 0,26 0,13 0,13
  5. 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 0,27 0,27 0,27 0,26 0,13 0,13 doanh 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 6,10 7,68 7,74 8,12 9,19 9,78 2.2.4.1 + t giao thông DGT 5,55 5,60 5,63 6,02 7,09 7,29 2.2.4.2 + t th y l i DTL 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 + t chuy n t i NL, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,79 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,91 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 4,20 4,10 4,10 4,10 3,83 3,83 chuyên dùng 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n CH TIÊU Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG 1 PHI NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 1.2 t lâm nghi p CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 N IB T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 0,31 0,03 0,01 0,27 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,03 0,03 3.2 t qu c phòng, an ninh 0,01 0,01
  6. 3.3 t công c ng không thu ti n s d ng t 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a 3.5 t sông su i và m t nu c CD 0,27 0,27 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 4 0,10 0,10 0,00 T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 0,10 0,10 0,00 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n LO I T PH I THU H I Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 T NÔNG NGHI P NNP 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 1.2 t lâm nghi p LNP 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 3,85 0,10 1,54 0,48 0,71 1,02 2.1 t OTC 3,28 1,53 0,46 0,40 0,89 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 3,28 1,53 0,46 0,40 0,89 2.2 t chuyên dùng CDG 0,18 0,01 0,02 0,02 0,13 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,03 0,01 0,02 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,01 0,01 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,14 0,01 0,13 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 0,02
  7. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 0,37 0,10 0,27 0,00 chuyên dùng i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 2 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản