Quyết định số 3016/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 3016/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3016/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3016/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3016/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 3, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2965/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5002/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 3, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 45,76 100,00 45,76 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 45,76 100,00 45,76 100,00 2.1 * t OTC 25,74 56,25 23,49 51,33
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 25,74 100,00 23,49 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 19,27 42,11 21,56 47,12 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,15 0,78 0,15 0,70 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,25 1,30 0,25 1,16 - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 1,35 7,01 1,46 6,77 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 1,35 100,00 1,46 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 17,52 90,92 19,70 91,37 2.2.4.1 + t giao thông DGT 13,77 78,60 15,48 78,58 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,01 0,06 0,01 0,05 + t chuy n t i năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,01 0,05 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,06 0,52 2,64 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 3,69 21,06 3,68 18,68 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,04 0,23 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,46 1,01 0,42 0,92 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 0,29 0,63 0,29 0,63 dùng 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n CH TIÊU Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P
  3. 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN CHUY N I CƠ C U SD T TRONG N I 2 B T NÔNG NGHI P t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t tr ng 2.1 LUC/CLN cây lâu năm t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t lâm 2.2 LUC/LNP nghi p T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI 3 PN0(a)/PN1(a) NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh CTO/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 0,03 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,03 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,03 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 2,37 2.1 t OTC 2,28 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 2,28 2.2 t chuyên dùng CDG 0,05
  4. 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,05 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,04 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 3 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 3, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Phân theo t năm Th t CH TIÊU Mã tích Năm Năm Năm Năm Năm (ha) 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 45,76 2.1 * t OTC 25,74 24,78 24,63 24,05 24,00 23,49 2.1.2 - t t i ô th ODT 25,74 24,78 24,63 24,05 24,00 23,49 2.2 * t chuyên dùng CDG 19,27 20,27 20,42 21,00 21,05 21,56 - t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 1,35 1,36 1,41 1,41 1,46 1,46 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 1,35 1,36 1,41 1,41 1,46 1,46 doanh
  5. 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 17,52 18,51 18,61 19,19 19,19 19,70 2.2.4.1 + t giao thông DGT 13,77 14,79 14,89 15,47 15,47 15,48 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 + t chuy n t i năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,52 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 3,69 3,69 3,69 3,69 3,68 3,68 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,04 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,46 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 chuyên dùng 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm chuy n Th m c ích CH TIÊU Năm Năm Năm Năm Năm t s d ng trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 k ho ch T NÔNG NGHI P CHUY N 1 SANG PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG 2 T TRONG N I B T NÔNG NGHI P t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang 2.1 t tr ng cây lâu năm t chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang 2.2 t lâm nghi p T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 3 THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG
  6. PH I T 3.1 t tr s cơ quan t công trình s nghi p không kinh 3.2 doanh T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 PH I T CHUY N SANG T 0,03 0,03 4.1 t chuyên dùng 0,03 0,03 t tr s cơ quan, công trình s 4.1.1 nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi nông 4.1.3 nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,03 0,03 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 2,37 1,07 0,15 0,58 0,06 0,51 2.1 t OTC 2,28 0,99 0,15 0,58 0,05 0,51 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 2,28 0,99 0,15 0,58 0,05 0,51 2.2 t chuyên dùng CDG 0,05 0,04 0,01 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,05 0,04 0,01 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,04 0,04
  7. 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 3 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản