Quyết định số 3025/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
20
lượt xem
2
download

Quyết định số 3025/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3025/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3025/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3025/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 17, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2956/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5011/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 17, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 63,88 100,00 63,88 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 63,88 100,00 63,88 100,00 2.1 * t OTC 32,95 51,58 29,68 46,46
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 32,95 100,00 29,68 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 23,17 36,27 26,62 41,67 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 4,77 20,59 4,88 18,33 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 1,53 6,60 1,22 4,58 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 1,53 100,00 1,22 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 16,87 72,81 20,52 77,08 2.2.4.1 + t giao thông DGT 15,09 89,45 18,45 89,91 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,34 1,66 + t chuy n t i năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,06 0,29 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,76 10,43 1,65 8,04 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,02 0,12 0,02 0,10 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 4,34 6,79 4,32 6,76 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 3,42 5,35 3,26 5,10 dùng 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n Ch tiêu Mã t tích 1 2 3 4 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P 2 CHUY N I CƠ C U S D NG T
  3. TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI 3 PN0(a)/PN1(a) NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 0,16 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC 0,16 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 3,87 2.1 t OTC 3,43 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 3,43 2.2 t chuyên dùng CDG 0,42 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,31 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,11 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm
  4. 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 17 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 17, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tích Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH T 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 2.1 * t OTC 32,95 32,57 32,05 32,04 29,68 29,68 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 32,95 32,57 32,05 32,04 29,68 29,68 2.2 * t chuyên dùng CDG 23,17 23,72 24,25 24,26 26,62 26,62 - t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 4,77 4,78 4,88 4,88 4,88 4,88 trình s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 CSK 1,53 1,53 1,53 1,52 1,22 1,22 phi nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 1,53 1,53 1,53 1,52 1,22 1,22 doanh 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 16,87 17,41 17,84 17,86 20,52 20,52 2.2.4.1 + t giao thông DGT 15,09 15,23 15,76 15,79 18,45 18,45 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 + t chuy n t i năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT + t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 DGD 1,76 1,76 1,66 1,65 1,65 1,65 t o
  5. + t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT thao 2.2.4.8 + t ch DCH 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 4,34 4,33 4,32 4,32 4,32 4,32 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 3,42 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 chuyên dùng 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Ch tiêu Mã t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG NNP/PNN NGHI P CHUY N I CƠ C U S 2 D NG TN IB T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T 3 PN0(a)/PN1(a) PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T PKT(a)/OTC 0,16 0,16 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC t sông r ch và m t nư c 4.4 SMN/OTC 0,16 0,16 chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC
  6. 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 3,87 0,55 0,63 0,03 2,66 2.1 t OTC 3,43 0,54 0,52 0,01 2,36 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 3,43 0,54 0,52 0,01 2,36 2.2 t chuyên dùng CDG 0,42 0,10 0,02 0,30 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,31 0,01 0,30 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,11 0,10 0,01 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 0,01 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 17 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  7. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản