Quyết định số 3037/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
344
lượt xem
50
download

Quyết định số 3037/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3037/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá Tác động Môi trường dự án nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn Thị xã Gò Công - Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3037/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CHŨ NGHÃI VI T --------- NAM c L p- T Do-H nh Phúc --------------- S : 3037/Q -BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NGD ÁN NÂNG C P QU C L 50 O N THN XÃ GÒ CÔNG - THÀNH PH M THO, T NH TI N GIANG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét văn b n s 255/ HDA2 ngày 4 tháng 9 năm 2008 c a Ban Qu n lý D án 7, C c ư ng b Vi t Nam ngh th m nh Báo cáo ánh giá Tác ng môi trư ng d án nâng c p Qu c l 50 o n Th xã Gò Công - Thành ph M Tho, t nh Ti n Giang; Theo ngh c a V trư ng V Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng thNm nh Báo cáo ánh giá Tác ng Môi trư ng d án nâng c p Qu c l 50 o n Th xã Gò Công - Thành ph M Tho, t nh Ti n Giang bao g m các ông (bà) có tên sau ây: TT H tên H c hàm, h c v Nơi công tác Ch c danh trong H i ng 1 Chu M nh Hùng Ti n s V trư ng V Môi Ch t ch H i trư ng, B GTVT ng 2 Lê Trình Phó Giáo sư Ti n Phó Vi n trư ng, y viên ph n s Vi n Môi trư ng bi n và Phát tri n b n v ng 3 Ph m Văn Xuân Th c s Giám c Trung y viên ph n tâm Môi trư ng, bi n T ng Công ty Tư v n Thi t k GTVT
  2. 4 Nguy n H u Nh t Th c s Trung tâm KHCN y viên và B o v môi trư ng, Vi n KHCN GTVT 5 Bùi Xuân Trư ng Th c s Trư ng phòng y viên KHCN& HTQT, C c ư ng b Vi t Nam, B GTVT 6 Phan Thanh Hi n C nhân Giám c S y viên TN&MT Ti n Giang 7 Tr n Ánh Dương Th c s Chuyên viên chính y viên thư ký V Môi trư ng, B GTVT i u 2. H i ng có nhi m v xem xét, thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng D án nêu trên và g i k t qu v B Giao thông v n t i làm căn c ra quy t nh phê duy t. Các chi phí cho ho t ng c a H i ng ư c l y t ngu n ngân sách s nghi p môi trư ng c a B Giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t. H i ng t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V : MT, TC; T ng Giám c Ban qu n lý D án 7 và các thành viên H i ng có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Tr n Doãn Th ; - UBND T nh Ti n Giang; - S TN&MT Ti n Giang; - Lưu: VT, MT. Ngô Th nh c
Đồng bộ tài khoản