Quyết định số 305/2000/QĐ-NHNN5

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 305/2000/QĐ-NHNN5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 305/2000/QĐ-NHNN5 về việc ban hành Quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 305/2000/QĐ-NHNN5

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 305/2000/Q -NHNN5 Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 305/2000/Q - NHNN5 NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY NNH V VI C THÀNH L P CÔNG TY QU N LÝ N VÀ KHAI THÁC TÀI S N TH CH P C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 và Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a b , cơ quan ngang B ; Căn c Công văn s 122/CP-KTTH ngày 3 tháng 2 năm 2000 c a Chính ph v vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a các ngân hàng thương m i; Theo ngh c a V trư ng v Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a ngân hàng thương m i". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, v trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các ngân hàng thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
  2. QUY NNH V VI C THÀNH L P CÔNG TY QU N LÝ N VÀ KHAI THÁC TÀI S N TH CH P C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 305/2000/Q -NHNN5 ngày 15 tháng 9 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngân hàng thương m i ư c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p, có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p b ng v n t có, tr c thu c ngân hàng thương m i. 2. Ngân hàng thương m i quy nh t i kho n 1 i u này g m: a) Ngân hàng thương m i Nhà nư c; b) Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân (sau ây g i là ngân hàng thương m i c ph n). i u 2. Ch t ch H i ng qu n tr c a ngân hàng thương m i (sau ây g i là Ch t ch H i ng qu n tr ) quy t nh thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p, sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH M C 1 I U KI N THÀNH L P CÔNG TY QU N LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI S N TH CH P i u3 Ngân hàng thương m i ư c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p theo quy nh t i i u 1 Quy nh này khi có các i u ki n sau: 1. ã có th i gian ho t ng ít nh t 3 năm k t ngày khai trương ho t ng; 2. Có nhu c u thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p. M C II H SƠ, TH T C XIN CH P THU N THÀNH L P CÔNG TY QU N LÝ N VÀ KHAI THÁC TÀI S N TH CH P
  3. i u4 H sơ xin ch p thu n thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p g m: 1. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p, trong ó nêu tóm t t s c n th t, tên g i, a i m, n i dung và ph m vi ho t ng c a Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p; 2. Văn b n u quy n ( i v i trư ng h p u quy n) c a Ch t ch H i ng qu n tr ; 3. Ngh quy t c a i h i ng c ông ( i v i ngân hàng thương m i c ph n) v vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p; 4. án v vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p, do Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i ho c ngư i ư c u quy n ký, trong ó nêu rõ s c n thi t thành l p Công ty, n i dung và ph m vi ho t ng, d ki n t ch c b máy; k ho ch ho t ng trong 3 năm u; 5. Ý ki n b ng văn b n c a Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i d nh t tr s Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p v vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a ngân hàng thương m i; 6. D th o i u l t ch c và ho t ng c a Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p; i u5 Trình t và th t c ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p: 1. Ngân hàng thương m i Nhà nư c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p l p h sơ theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này g i Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng). 2. Ngân hàng thương m i c ph n thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p l p h sơ theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này g i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính. Trong th i gian t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi ngân hàng thương m i c ph n t tr s chính ph i có ý ki n v các i u ki n thành l p quy nh t i i u 3, h sơ xin thành l p quy nh t i i u 4 c a Quy nh này, g i Ngân hàng Nhà nư c (V các Ngân hàng và t ch c tín h ng phí ngân hàng). 3. Trong th i gian t i a 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có ý ki n b ng văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c thành
  4. l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch t c a ngân hàng thương m i. Trư ng h p không ch p thu n, Ngân hàng Nhà nư c có văn b n nói rõ lý do. i u 6. 1. Trong th i gian t i a 12 tháng k t ngày ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n, ngân hàng thương m i ph i hoàn t t các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t it n hành khai trương ho t ng c a Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p. 2. Trong th i gian t i thi u 30 ngày làm vi c trư c ngày Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p khai trương ho t ng, Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p ph i th c hi n vi c ăng ký kinh doanh và ăng báo trung ương và a phương 3 s liên ti p theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong th i gian t i thi u 15 ngày làm vi c trư c ngày Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p khai trương ho t ng, Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p ph i g i Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng) văn b n xác nh n quy n s h u ho c quy n s d ng h p pháp tr s Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u7 Vi c s a i, b sung quy nh t i Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản