Quyết định số 306/2006/QÐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và dạy nghề của Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
6
download

Quyết định số 306/2006/QÐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và dạy nghề của Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 306/2006/QÐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và dạy nghề của Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 306/2006/QÐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và dạy nghề của Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 306/2006/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 1 MUA SẮM TRANG, THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ CỦA TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số 88/1999/NÐ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu; Nghị định số 14/2000/NÐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/1999/NÐ-CP; Nghị định số 66/2003/NÐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/1999/NÐ-CP và Nghị định số 14/2000/NÐ-CP; Căn cứ Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29.12.2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và DNNN sử dụng nguồn NSNN; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại văn bản số 127/ KH-VHXH ngày 28/02/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, dạy nghề của Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh như sau: 1.Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm máy chiếu đa năng cho các phòng học chuyên môn. 2. Chủ đầu tư: Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh . 3. Danh mục thiết bị, số lượng, chủng loại và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng nội dung quy định tại công văn số 167/UBND - KTTH ngày 22/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, thiết bị là mới 100% và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 4. Ðơn vị trúng thầu và giá trúng thầu:
  2. - Ðơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Nét Việt; địa chỉ: Phòng 404-K3, Khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Ðình, thành phố Hà Nội. - Giá trúng thầu: 468.020.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm tất cả các khoản chi phí kể cả chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước, bên mua không phải trả thêm bất cứ một khoản chi phí nào khác. 5. Thời gian cung ứng thiết bị : 30 ngày, sau khi ký hợp đồng. 6. Hình thức hợp đồng: trọn gói không điều chỉnh giá. 7. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản theo đúng quyết định đã được phê duyệt, đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước. Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./ KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản