Quyết định số 306/QĐ-VKSTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
10
download

Quyết định số 306/QĐ-VKSTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 306/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 306/QĐ-VKSTC

  1. VI N KI M SÁT NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T I CAO NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 306/Q -VKSTC Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH XÉT, T NG K NI M CHƯƠNG VI N TRƯ NG VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO Căn c Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân năm 2002; Căn c Lu t Thi ua - Khen thư ng năm 2003, Lu t s a i m t s i u c a Lu t Thi ua - Khen thư ng năm 2005; Theo ngh c a H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Ki m sát nhân dân, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch xét, t ng K ni m chương “B o v pháp ch ” c a ngành Ki m sát nhân dân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 109/2005/Q -VKSTC-VP ngày 21 tháng 6 năm 2005 c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao. i u 3. Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành Ki m sát nhân dân, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh; Th trư ng các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Vi n trư ng Vi n ki m sát Quân s Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. VI N TRƯ NG Tr n Qu c Vư ng QUY CH
  2. XÉT, T NG K NI M CHƯƠNG “B O V PHÁP CH ” (Ban hành theo Quy t nh s 306/Q -VKSTC, ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. K ni m chương “B o v pháp ch ” là hình th c khen thư ng c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, ghi nh n công lao c a các cá nhân có nh ng óng góp tích c c vào s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Ki m sát nhân dân. i u 2. K ni m chương “B o v pháp ch ” có n i dung, ki u dáng, kích c , màu s c th hi n c trưng c a ngành Ki m sát, phù h p v i quy nh chung c a Nhà nư c. i u 3. K ni m chương “B o v pháp ch ” ư c xét, t ng cho m i cá nhân m t l n theo quy nh t i Chương II Quy ch này. Các cá nhân ã ư c xét, t ng Huy chương “Vì s nghi p b o v pháp ch ” theo Ch th s 02/CT-VT ngày 18 tháng 7 năm 1995 c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, không thu c di n xét t ng K ni m chương theo Quy ch này. Chương 2: I TƯ NG, TIÊU CHU N Ư C XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 4. i tư ng ư c xét, t ng K ni m chương “B o v pháp ch ” g m: a/ Cán b , công ch c ang công tác trong ngành Ki m sát. b/ Các nhà ho t ng chính tr , xã h i, kinh t , khoa h c công ngh , xã h i và nhân văn ngoài ngành Ki m sát; công dân Vi t Nam, ngư i Vi t nam ang sinh s ng nư c ngoài và ngư i nư c ngoài. i u 5. Tiêu chuNn ư c xét, t ng K ni m chương “B o v pháp ch ” i v i cán b trong ngành Ki m sát: a/ Cán b , công ch c có th i gian công tác liên t c 15 năm trong ngành Ki m sát nhân dân, Vi n ki m sát Quân s các c p ( ư c tính c th i gian công tác các ngành tư pháp khác trư c khi chuy n sang công tác t i ngành Ki m sát), hoàn thành nhi m v ư c giao. b/ i v i cán b lãnh o: - Cán b có 8 năm liên t c gi ch c v lãnh o Vi n ki m sát c p t nh (Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng); Lãnh o các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao (V trư ng, Phó V trư ng và các ch c danh tương ương). - Cán b có th i gian công tác 10 năm trong ngành Ki m sát, trong ó có 8 năm gi ch c v Lãnh o Vi n ki m sát nhân dân c p huy n (Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng);
  3. c p phòng (Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng thu c VKSND c p t nh; Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng thu c các ơn v tr c thu c VKSNDTC). c/ Các trư ng h p sau ây không tính thâm niên công tác khi xét, t ng K ni m chương “B o v pháp ch ”: - Lãnh o Vi n ki m sát nhân dân t i cao. - Anh hùng Lao ng, cá nhân ư c t ng Huân chương Lao ng h ng ba tr lên. d/ Các trư ng h p sau ây ư c xét t ng K ni m chương trư c niên h n m t năm (12 tháng): Cá nhân ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph , ư c công nh n danh hi u “Chi n s thi ua ngành Ki m sát nhân dân”. / Các i tư ng nêu t i i m a, b i u này, n u có vi ph m trong quá trình công và b x lý t khi n trách tr lên (tr trư ng h p b thôi vi c), khi xét t ng K ni m chương “B o v pháp ch ” ph i kéo dài thêm m t năm (12 tháng). i u 6. Tiêu chuNn, th t c xét t ng K ni m chương i v i các i tư ng quy nh t i i m b, i u 4 Quy ch này: Nh ng ngư i thu c các i tư ng nêu trong i m b, i u 4 Quy ch này có nh ng óng góp tích c c, thi t th c và có hi u qu vào s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Ki m sát nhân dân, ư c ghi nh n và do Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh, Th trư ng các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát quân s Trung ương ngh . Khi ngh t ng K ni m chương cho các cá nhân nêu trong i m b, i u 4 Quy ch này, ơn v ngh ph i có báo cáo c th v s óng góp c a h i v i ngành Ki m sát nhân dân. Các i tư ng khác do Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao quy nh. i u 7. Ngư i ư c t ng K ni m chương “B o v pháp ch ” ư c nh n K ni m chương, gi y ch ng nh n K ni m chương, ư c ghi vào s danh d c a ngành Ki m sát nhân dân, ư c thư ng b ng hi n v t ho c ti n kèm theo. Chương 3: TH T C XÉT, T NG K NI M CHƯƠNG B O V PHÁP CH i u 8. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh, Th trư ng các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát Quân s Trung ương ch u trách nhi m ph bi n, hư ng d n n i dung, tiêu chuNn, i tư ng ư c xét t ng K ni m chương “B o v pháp ch ” cho cán b , công ch c trong ơn v mình. i u 9. Căn c vào Quy ch này, H i ng Thi ua – Khen thư ng các c p ti n hành xét ch n nh ng ngư i tiêu chuNn (căn c vào h sơ, lý l ch, s b o hi m c a t ng
  4. ngư i trong ơn v ), l p danh sách trích ngang nh ng ngư i ư c ngh khen thư ng và báo cáo lên c p trên tr c ti p. Phòng T ch c - Cán b Vi n ki m sát nhân dân c p t nh có trách nhi m giúp H i ng Thi ua – Khen thư ng c p mình thNm nh h sơ cán b , trình Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao quy t nh. Vi n ki m sát nhân dân t i cao, V T ch c – Cán b giúp H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành thNm nh h sơ cán b , trình Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao quy t nh. i u 10. H sơ xét t ng K ni m chương “ B o v pháp ch ” g m: T trình ngh t ng K ni m chương c a H i ng Thi ua Vi n ki m sát nhân dân c p t nh; c a H i ng Thi ua các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao; c a H i ng Thi ua Vi n ki m sát Quân s Trung ương. Danh sách và b n tóm t t thành tích c a các cá nhân ư c ngh xét t ng K ni m chương “B o v pháp ch ”. i u 11. Hàng năm, vào d p k ni m ngày thành l p ngành Ki m sát nhân dân (26/7), H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành Ki m sát nhân dân s t ch c xét, duy t, trình Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao xem xét, quy t nh t ng thư ng K ni m chương “B o v pháp ch ” cho cán b , viên ch c trong Ngành có tiêu chuNn quy nh t i Quy ch này. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Vi n trư ng Vi n ki m sát c p t nh, Th trư ng các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát Quân s Trung ương, Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành Ki m sát nhân dân có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản