Quyết định số 308/2006/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản trị và chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông dân lập Gia Bình, nhiệm kỳ 2005-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
9
download

Quyết định số 308/2006/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản trị và chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông dân lập Gia Bình, nhiệm kỳ 2005-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 308/2006/qđ-ubnd về việc công nhận hội đồng quản trị và chức danh hiệu trưởng trường trung học phổ thông dân lập gia bình, nhiệm kỳ 2005-2010 do ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh ban hành', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 308/2006/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản trị và chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông dân lập Gia Bình, nhiệm kỳ 2005-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 308/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2006 QUYÊT ÐỊNH V/V CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬP GIA BÌNH, NHIỆM KỲ 2005-2010 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14.6.2005; Căn cứ Quyết định số 39/2001/QÐ-BGD và ÐT ngày 28.8.2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập; Sau khi xem xét tờ trình số 13/TTr-SNV ngày 24.01.2006 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc công nhận Hội đồng quản trị và chức danh Hiệu trưởng trường Trường Trung học phổ thông dân lập Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Công nhận Hội đồng quản trị gồm: 1. Ông Nguyễn Ðăng Sơn, Cử nhân chính trị; tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2005 – 2010. 2. Ông Lê Công Thơm, Kỹ sư xây dựng; tiếp tục giữ chức phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010. 3. Ông Phạm Quang Sơn, Cử nhân chính trị; tiếp tục giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010. 4. Ông Nguyễn Ðăng Tám, Cử nhân chính trị; tiếp tục giữ chức Uỷ viên Hôi đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010. 5. Ông Trần Trọng Tửu, Hội trưởng cha mẹ học sinh; tiếp tục giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2010. Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Ðào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trường Trung học phổ thông dân lập Gia Bình và các ông (bà) có tên tại Ðiều 1 căn cứ quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản