Quyết định số 3088/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
4
download

Quyết định số 3088/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc duyệt cho vay vốn theo dự án quỹ quốc gia về việc làm năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3088/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------ ------------------- S : 3088/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C DUY T CHO VAY V N THEO D ÁN QU QU C GIA V VI C LÀM NĂM 2009 CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ngân hàng Chính sách xã h i; Căn c Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; Căn c Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; Căn c Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư v vi c hư ng d n m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 và Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; Xét t trình s 270/TTr-NHCS.HCM ngày 16 tháng 6 năm 2009 c a Ngân hàng Chính sách Xã h i chi nhánh thành ph H Chí Minh, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay duy t cho vay 13 d án v vi c làm v i t ng s v n là 2.629 tri u đ ng (Hai t sáu trăm hai mươi chín tri u đ ng) trong ngu n v n thu h i năm 2008 c a ngân sách đ a phương theo bi u đính kèm. Đi u 2. Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m tri n khai các công vi c liên quan đ n vi c cho vay các d án vay v n đã đư c phê duy t t i đi u 1 nêu trên theo đúng quy đ nh. Đi u 3. S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân các qu n-huy n nơi tri n khai các d án ch u trách nhi m ki m tra, giám sát ho t đ ng cho vay v n c a Qu Qu c gia v vi c làm theo đúng ch c năng nhi m v và quy đ nh hi n hành. Đi u 4. Chánh Văn phòng, y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có liên quan và ch d án đư c duy t vay v n có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như Đi u 4; - B LĐ-TB và XH; - Ngân hàng CSXH Vi t Nam; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i đ ng Nhân dân thành ph ; - TTUB: CT, các PCT; Nguy n Thành Tài - Ngân hàng CSXH Chi nhánh TP.HCM; - VPUB: PVP/VX, KT; Phòng VX; - Lưu: VT, (VX-LC) MH.
  2. BI U T NG H P CÁC D ÁN VAY V N QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM T NGU N V N THU H I C A Đ A PHƯƠNG (Kèm theo Quy t đ nh s 3088/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009) V n th c hi n d án S lao đ ng tham gia d án (ngư i) Trong đó vay c a Qu cho S lao đ ng thu hút thêm Đa vay gi i quy t vi c làm Ch d án (T T ng đi m Tóm t t n i dung STT Tên d án trư ng T s Lãi Hi n có th c d án % so Th i B TK&VV) (tri u S ti n v i su t (ngư i) hi n h n T ng Tàn Dân thu đ ng) (tri u t ng vay vay N s t t t c h i đ ng) (%/ s (tháng) đ t tháng) 1 Nhóm h -53 Lê H u Phư c Nhà Bè 04 h d ch v và 05 405 180 44 12 0,65 25 20 15 h buôn bán 2 Nhóm h -54 Ph m Văn Tân Nhà Bè 01 h d ch v , 5 h 370 230 62 12 0,65 30 27 14 chăn nuôi và 07 h buôn bán 3 Nhóm h -55 Lê Văn B y Nhà Bè 5 h chăn nuôi và 265 155 58 12 0,65 23 13 8 03 h buôn bán 4 Nhóm h -56 Nguy n Văn Đua Nhà Bè 9 h chăn nuôi, 01 405 200 49 12 0,65 37 22 12 h d ch v và 2 h buôn bán 5 Nhóm h -57 H Ng c Lân Nhà Bè 06 h d ch v , 01 h 460 210 46 12 0,65 32 24 19 chăn nuôi và 04 h buôn bán 6 Nhóm h -67 Huỳnh Văn Qu n 07 h buôn bán và 409 305 75 12 0,65 37 37 30 Nghĩa 10 11 h d ch v 7 Nhóm h -68 Huỳnh Th Đ p Qu n 3 03 h buôn bán và 395 210 53 24 0,65 40 24 21 09 h d ch v 8 Nhóm h -69 Nguy n Khoa T Qu n 3 11 h buôn bán và 4 342 295 86 24 0,65 65 65 52 Đ ng h d ch v
  3. 9 Nhóm h -70 Nguy n T n Bình Qu n 3 08 h d ch v 460 160 35 24 0,65 80 49 38 10 Nhóm h -71 Dương Th Li u Qu n 3 06 h buôn bán và 307 175 57 24 0,65 24 10 10 03 h d ch v 11 Nhóm h -72 Nguy n Khoa T Qu n 3 04 h buôn bán và 4 175 130 74 24 0,65 29 28 22 Đ ng h d ch v 12 Nhóm h -73 Nguy n Văn Qu n 3 07 h buôn bán và 365 149 41 24 0,65 23 12 9 Qu n 05 h d ch v 13 Nhóm h -74 Vương Toàn Qu n 3 12 h buôn bán và 388 230 59 24 0,65 37 15 14 Qu c 03 h d ch v T ng c ng 4,746 2,629 55 482 346 264
Đồng bộ tài khoản