Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD về việc ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt nam. do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 31 /2006/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG VIỆC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CẤP GIẤY PHÉP THẦU CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xây lắp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Thủ tướng CP và các Phó TTg CP (để b/c ); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Hồng Quân - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Vụ, Cục thuộc BXD; - Trang Web của CP; - Trang Web của BXD; - Lưu: VP,XL. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Qui dinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản