Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
69
lượt xem
9
download

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 31/2008/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V TIÊU CHU N CHUYÊN MÔN, CH NG CH CHUYÊN MÔN C A THUY N VIÊN VÀ Đ NH BIÊN AN TOÀN T I THI U C A TÀU BI N VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy t đ nh này quy đ nh v tiêu chu n chuyên môn, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên và đ nh biên an toàn t i thi u c a tàu bi n Vi t Nam. 2. Quy t đ nh này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân, thuy n viên có liên quan đ n tiêu chu n chuyên môn, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên và đ nh biên an toàn t i thi u c a tàu bi n Vi t Nam. 3. Quy t đ nh này áp d ng đ i v i tàu công v trong nh ng trư ng h p có quy đ nh c th t i Quy t đ nh này. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy t đ nh này các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Tàu d u là tàu đư c ch t o và s d ng đ v n chuy n xô d u thô và s n ph m c a d u m ; 2. Tàu ch hóa ch t là tàu đư c ch t o ho c hoán c i và đư c s d ng đ v n chuy n xô b t kỳ m t s n ph m d ng l ng nào đư c quy đ nh t i Chương 17 c a B lu t qu c t v c u trúc và thi t b c a tàu v n chuy n xô hóa ch t nguy hi m (IBC Code); 3. Tàu ch khí hóa l ng là tàu đư c ch t o ho c hoán c i và đư c s d ng đ v n chuy n xô b t kỳ m t ch t khí hóa l ng nào đư c quy đ nh t i Chương 19 c a B lu t qu c t v c u trúc và thi t b c a tàu v n chuy n xô khí hóa l ng (IGC Code); 4. Tàu khách Ro-Ro là tàu ch khách v i các khoang hàng Ro-Ro ho c các khoang đ c bi t đư c đ nh nghĩa trong Quy t c II-2/3 c a Công ư c qu c t v an toàn sinh m ng trên bi n 1974 và các s a đ i; 5. Hành trình g n b là hành trình c a tàu bi n có t ng dung tích dư i 500 GT trong vùng nư c đư c gi i h n b i các đư ng th ng n i các đi m to đ : 12000’N, 100000’E; 23000’N, 100000’E; 23000’N, 114020’E; 12000’N, 114020’E; 12000’N, 116000’E; 07000’N, 116000’E và 07000’N, 102030’E. Ngoài ra, hành trình c a các tàu trong vùng nư c thu c ch quy n, quy n ch quy n và quy n tài phán c a Vi t Nam đ u đư c xem là hành trình g n b ; 6. S ghi nh n hu n luy n là s c p cho thuy n viên th c t p s quan boong tàu t 500 GT tr lên, th c t p s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên; 7. Th i gian th c t p là th i gian thuy n viên làm vi c trên tàu theo chương trình hu n luy n phù h p v i quy đ nh Công ư c STCW; 8. Th i gian t p s là th i gian th c t p ch c danh trên h ng tàu tương ng v i gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn (sau đây vi t t t là GCNKNCM) dư i s giám sát c a m t s quan; 1
 2. 9. Th i gian đ m nhi m ch c danh là th i gian làm vi c theo ch c danh phù h p v i GCNKNCM đư c c p; 10. Th i gian đi bi n là th i gian thuy n viên, ngư i h c làm vi c, th c t p trên tàu bi n; 11. Công ư c STCW là Công ư c qu c t v tiêu chu n hu n luy n, c p ch ng ch và tr c ca cho thuy n viên năm 1978, s a đ i năm 1995; 12. B lu t STCW là B lu t kèm theo Công ư c qu c t v tiêu chu n hu n luy n, c p ch ng ch và tr c ca cho thuy n viên năm 1978, s a đ i năm 1995; 13. Gi y xác nh n v vi c công nh n GCNKNCM là gi y xác nh n do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam c p cho thuy n viên nư c ngoài đã có GCNKNCM đư c c p theo quy đ nh c a Công ư c STCW đ làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam; 14. Gi y xác nh n vi c c p gi y ch ng nh n là gi y xác nh n do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam c p cho thuy n viên đã đư c th trư ng cơ s hu n luy n c p gi y ch ng nh n hoàn thành khóa hu n luy n tương ng theo quy đ nh t i Quy t c IV/2 và Quy t c V/1 c a Công ư c STCW; 15. GT - ch vi t t t c a c m t ti ng Anh "Gross Tonnage" - là t ng dung tích. Chương II TIÊU CHU N CHUYÊN MÔN C A THUY N VIÊN Đi u 3. Tiêu chu n chuyên môn c a thuy n trư ng, đ i phó tàu t 500 GT tr lên Thuy n trư ng, đ i phó tàu t 500 GT tr lên ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i M c A-II/1, A-II/2, A-IV/2 và A-VIII/2 c a B lu t STCW v các ch c năng sau: 1. Hàng h i theo m c qu n lý; 2. K thu t làm hàng và s p x p hàng hóa theo m c qu n lý; 3. Ki m soát ho t đ ng c a tàu và chăm sóc ngư i trên tàu theo m c qu n lý; 4. Thông tin liên l c theo m c v n hành. Đi u 4. Tiêu chu n chuyên môn c a thuy n trư ng, đ i phó tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b và thuy n trư ng tàu dư i 50 GT Thuy n trư ng, đ i phó tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b và thuy n trư ng tàu dư i 50 GT ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i M c A-II/3, A-IV/2 và A-VIII/2 c a B lu t STCW v các ch c năng sau đây: 1. Hàng h i theo m c qu n lý; 2. K thu t làm hàng và s p x p hàng hóa theo m c qu n lý; 3. Ki m soát ho t đ ng c a tàu và chăm sóc ngư i trên tàu theo m c qu n lý; 4. Thông tin liên l c theo m c v n hành. Đi u 5. Tiêu chu n chuyên môn c a s quan boong tàu t 500 GT tr lên S quan boong tàu t 500 GT tr lên ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i M c A-II/1, A- IV/2 và A-VIII/2 c a B lu t STCW v các ch c năng sau đây: 1. Hàng h i theo m c v n hành; 2. K thu t làm hàng và s p x p hàng hóa theo m c v n hành; 3. Ki m soát ho t đ ng c a tàu và chăm sóc ngư i trên tàu theo m c v n hành; 4. Thông tin liên l c theo m c v n hành. Đi u 6. Tiêu chu n chuyên môn c a s quan boong tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b S quan boong tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i M c A-II/3, A-IV/2 và A-VIII/2 c a B lu t STCW v các ch c năng sau đây: 2
 3. 1. Hàng h i theo m c v n hành; 2. K thu t làm hàng và s p x p hàng hóa theo m c v n hành; 3. Ki m soát ho t đ ng c a tàu và chăm sóc ngư i trên tàu theo m c v n hành; 4. Thông tin liên l c theo m c v n hành. Đi u 7. Tiêu chu n chuyên môn c a th y th tr c ca Th y th tr c ca ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i M c A-II/4 c a B lu t STCW v ch c năng hàng h i theo m c tr giúp. Đi u 8. Tiêu chu n chuyên môn c a máy trư ng, máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên Máy trư ng, máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i M c A-III/1, A-III/2 và A-VIII-2 c a B lu t STCW v các ch c năng sau đây: 1. K thu t máy tàu bi n theo m c qu n lý; 2. K thu t đi n, đi n t và đi u khi n máy theo m c qu n lý; 3. B o dư ng và s a ch a theo m c qu n lý; 4. Ki m soát ho t đ ng c a tàu và chăm sóc ngư i trên tàu theo m c qu n lý. Đi u 9. Tiêu chu n chuyên môn c a máy trư ng, máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW và máy trư ng tàu có t ng công su t máy chính dư i 75 KW Máy trư ng, máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW và máy trư ng tàu có t ng công su t máy chính dư i 75 KW ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn theo chương trình đào t o do B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh v các ch c năng sau đây: 1. K thu t máy tàu bi n theo m c qu n lý; 2. K thu t đi n, đi n t và đi u khi n máy theo m c qu n lý; 3. B o dư ng và s a ch a theo m c qu n lý; 4. Ki m soát ho t đ ng c a tàu và chăm sóc ngư i trên tàu theo m c qu n lý. Đi u 10. Tiêu chu n chuyên môn c a s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên S quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i M c A-III/1 và A-VIII-2 c a B lu t STCW v các ch c năng sau đây: 1. K thu t máy tàu bi n theo m c v n hành; 2. K thu t đi n, đi n t và đi u khi n máy theo m c v n hành; 3. B o dư ng và s a ch a theo m c v n hành; 4. Ki m soát ho t đ ng c a tàu và chăm sóc ngư i trên tàu theo m c v n hành. Đi u 11. Tiêu chu n chuyên môn c a s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW S quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn theo Chương trình đào t o do B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh v các ch c năng sau đây: 1. K thu t máy tàu bi n theo m c v n hành; 2. K thu t đi n, đi n t và đi u khi n máy theo m c v n hành; 3. B o dư ng và s a ch a theo m c v n hành; 4. Ki m soát ho t đ ng c a tàu và chăm sóc ngư i trên tàu theo m c v n hành. Đi u 12. Tiêu chu n chuyên môn c a th máy tr c ca 3
 4. Th máy tr c ca ph i đáp ng các tiêu chu n chuyên môn quy đ nh t i M c A-III/4 c a B lu t STCW v ch c năng k thu t máy tàu bi n theo m c tr giúp. Chương III CH NG CH CHUYÊN MÔN C A THUY N VIÊN M c 1. CÁC LO I CH NG CH CHUYÊN MÔN Đi u 13. Phân lo i và m u ch ng ch chuyên môn 1. Ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên tàu bi n Vi t Nam bao g m các lo i sau đây: a) Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn; b) Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n; c) Gi y ch ng nh n hu n luy n đ c bi t; d) Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v . 2. M u các lo i ch ng ch chuyên môn theo quy đ nh t i Ph l c I c a Quy t đ nh này. Đi u 14. Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn 1. GCNKNCM do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam c p cho thuy n viên đ đ m nhi m các ch c danh theo quy đ nh c a Quy t đ nh này, các quy đ nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i quy đ nh c a Công ư c STCW. 2. GCNKNCM có giá tr s d ng không quá 5 năm k t ngày c p. Đi u 15. Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n 1. Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n do cơ s hu n luy n c p cho thuy n viên, ngư i h c đã hoàn thành chương trình hu n luy n cơ b n v k thu t c u sinh, phòng cháy, ch a cháy, sơ c u y t cơ b n, an toàn sinh m ng và trách nhi m xã h i theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i, phù h p v i quy đ nh c a Công ư c STCW. 2. Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n không h n ch th i gian s d ng. Đi u 16. Gi y ch ng nh n hu n luy n đ c bi t 1. Gi y ch ng nh n hu n luy n đ c bi t do cơ s hu n luy n c p cho thuy n viên, ngư i h c đã hoàn thành m t trong nh ng chương trình hu n luy n đ c bi t theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i, phù h p v i quy đ nh c a Công ư c STCW, sau đây: a) Làm quen tàu d u, tàu ch hóa ch t, tàu ch khí hóa l ng, tàu khách ho c tàu khách Ro-Ro; b) Nâng cao v khai thác tàu d u, tàu ch hóa ch t ho c tàu ch khí hóa l ng; c) Qu n lý đám đông; d) An toàn hành khách, an toàn hàng hóa và tính nguyên v n c a v tàu; đ) Qu n lý kh ng ho ng; e) An toàn. 2. Gi y ch ng nh n hu n luy n đ c bi t có giá tr s d ng không quá 5 năm k t ngày c p. Đi u 17. Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v 1. Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v do cơ s hu n luy n c p cho thuy n viên, ngư i h c đã hoàn thành m t trong nh ng chương trình hu n luy n nghi p v theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i, phù h p v i quy đ nh c a Công ư c STCW và các công ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam là thành viên, sau đây: a) Quan sát và đ gi i Radar; b) Thi t b đ gi i radar t đ ng (ARPA); c) H th ng an toàn và c p c u hàng h i toàn c u (GMDSS): h ng t ng quát (GOC), h ng h n ch (ROC); 4
 5. d) Ch a cháy nâng cao; đ) Sơ c u y t ; e) Chăm sóc y t ; g) Bè c u sinh, xu ng c u n n; h) Xu ng c u n n cao t c; i) S quan an ninh tàu bi n; k) Qu n lý nhân l c bu ng lái; l) Qu n lý nhân l c bu ng máy; m) Ti ng Anh hàng h i; n) H i đ đi n t ; o) Qu n lý an toàn tàu bi n. 2. Gi y ch ng nh n hu n luy n GOC, ROC có giá tr s d ng không quá 5 năm k t ngày c p; các Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v khác không h n ch th i gian s d ng. M c 2. ĐI U KI N C P GI Y CH NG NH N KH NĂNG CHUYÊN MÔN Đi u 18. Đi u ki n chung Đ đư c c p GCNKNCM, thuy n viên ph i có đ các đi u ki n chung sau đây: 1. Có đ đ tu i lao đ ng và tiêu chu n s c kho theo quy đ nh; 2. T t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n ho c khai thác máy tàu bi n t i các trư ng đào t o chuyên ngành hàng h i; 3. Các trư ng h p sau đây ph i b túc nh ng môn chưa h c ho c h c chưa đ : a) T t nghi p chuyên ngành quy đ nh t i kho n 2 Đi u này các trư ng khác; b) T t nghi p chuyên ngành tương t t i các trư ng đào t o chuyên ngành hàng h i; c) T t nghi p chuyên ngành đi u khi n phương ti n th y n i đ a ho c máy phương ti n th y n i đ a t i các trư ng đào t o chuyên ngành đư ng th y n i đ a; 4. Có h sơ h p l theo quy đ nh t i Đi u 43 c a Quy t đ nh này; 5. Có đ đi u ki n v chuyên môn và th i gian đ m nhi m ch c danh tương ng v i t ng ch c danh quy đ nh t i các Đi u 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 và Đi u 33 c a Quy t đ nh này. Đi u 19. Đi u ki n c p GCNKNCM thuy n trư ng, đ i phó tàu t 3000 GT tr lên 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ đ i h c; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ cao đ ng, cao đ ng ngh th i gian đào t o 36 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch C ho c tương đương tr lên; c) Hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i và đ t k t qu kỳ thi s quan theo m c qu n lý tàu t 3000 GT tr lên. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: a) Đ i v i đ i phó: có th i gian đ m nhi m ch c danh s quan boong tàu t 500 GT tr lên t i thi u 24 tháng; b) Đ i v i thuy n trư ng: có th i gian đ m nhi m ch c danh đ i phó tàu t 3000 GT tr lên t i thi u 24 tháng ho c có th i gian đ m nhi m ch c danh thuy n trư ng tàu t 500 GT đ n dư i 3000 GT t i thi u 12 tháng. Đi u 20. Đi u ki n c p GCNKNCM thuy n trư ng, đ i phó tàu t 500 GT đ n dư i 3000 GT 5
 6. 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ cao đ ng, cao đ ng ngh th i gian đào t o 36 tháng, trư ng h p t t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ trung c p chuyên nghi p, cao đ ng ngh th i gian đào t o dư i 36 tháng ho c trung c p ngh th i gian đào t o 24 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch B ho c tương đương tr lên; c) Hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i và đ t k t qu kỳ thi s quan theo m c qu n lý tàu t 500 GT đ n dư i 3000 GT. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: a) Đ i v i đ i phó: có th i gian đ m nhi m ch c danh s quan boong tàu t 500 GT tr lên t i thi u 24 tháng; b) Đ i v i thuy n trư ng: có th i gian đ m nhi m ch c danh đ i phó tàu t 500 GT đ n dư i 3000 GT t i thi u 24 tháng ho c đ m nhi m ch c danh thuy n trư ng tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b t i thi u 12 tháng. Đi u 21. Đi u ki n c p GCNKNCM thuy n trư ng, đ i phó tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT không hành trình g n b Thuy n trư ng, đ i phó tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT không hành trình g n b ph i có GCNKNCM c a thuy n trư ng, đ i phó tàu t 500 GT tr lên. Đi u 22. Đi u ki n c p GCNKNCM thuy n trư ng, đ i phó tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g nb 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ trung c p chuyên nghi p, cao đ ng ngh th i gian đào t o dư i 36 tháng ho c trung c p ngh th i gian đào t o 24 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ trung c p ngh th i gian đào t o dư i 24 tháng ho c d y ngh dài h n th i gian dư i 24 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch A ho c tương đương tr lên; c) Hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v ng n h n theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i và đ t k t qu kỳ thi s quan theo m c qu n lý tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: a) Đ i v i đ i phó: có th i gian đ m nhi m ch c danh s quan boong tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b t i thi u 24 tháng; b) Đ i v i thuy n trư ng: có th i gian đ m nhi m ch c danh đ i phó tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b t i thi u 24 tháng. Đi u 23. Đi u ki n c p GCNKNCM thuy n trư ng tàu dư i 50 GT 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p trung h c cơ s ; b) Hoàn thành chương trình hu n luy n ng n h n chuyên ngành đi u khi n tàu bi n và đ t k t qu thi theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ sơ c p ngh thì ch c n đ t k t qu thi. 2. Đi u ki n th i gian đi bi n: Có th i gian đi bi n t i thi u 12 tháng. Đi u 24. Đi u ki n c p GCNKNCM s quan boong tàu t 500 GT tr lên 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ cao đ ng, cao đ ng ngh th i gian đào t o 36 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ trung c p chuyên nghi p, cao 6
 7. đ ng ngh th i gian đào t o dư i 36 tháng ho c trung c p ngh th i gian đào t o 24 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch B ho c tương đương tr lên; c) Đ t k t qu kỳ thi s quan boong tàu t 500 GT tr lên. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: a) Có th i gian th c t p đư c ghi nh n trong "S ghi nh n hu n luy n" t i thi u 12 tháng theo chương trình hu n luy n đáp ng các yêu c u t i M c A-II/1 c a B lu t STCW ho c có th i gian đi bi n t i thi u 36 tháng trên tàu t 500 GT tr lên, trong đó có ít nh t 06 tháng đ m nhi m ch c danh th y th tr c ca; b) Trư ng h p đã làm s quan boong trên tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b thì ph i có ít nh t 06 tháng đi bi n trên tàu t 500 GT tr lên. Đi u 25. Đi u ki n c p GCNKNCM s quan boong tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT không hành trình g nb S quan boong tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT không hành trình g n b ph i có GCNKNCM c a s quan boong tàu t 500 GT tr lên theo quy đ nh t i Đi u 24 c a Quy t đ nh này. Đi u 26. Đi u ki n c p GCNKNCM s quan boong tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ trung c p chuyên nghi p, cao đ ng ngh th i gian đào t o dư i 36 tháng ho c trung c p ngh th i gian đào t o 24 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ trung c p ngh th i gian đào t o dư i 24 tháng ho c d y ngh dài h n dư i 24 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch A ho c tương đương tr lên; c) Đ t k t qu kỳ thi s quan boong tàu t 50 GT đ n dư i 500 GT hành trình g n b . 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: Có th i gian đi bi n t i thi u 36 tháng trên tàu t 50 GT tr lên. Đi u 27. Đi u ki n c p GCNKNCM máy trư ng, máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 3000 KW tr lên 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ đ i h c; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ cao đ ng, cao đ ng ngh th i gian đào t o 36 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch C ho c tương đương tr lên; c) Hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i và đ t k t qu kỳ thi s quan theo m c qu n lý tàu có t ng công su t máy chính t 3000 KW tr lên. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: a) Đ i v i máy hai: có th i gian đ m nhi m ch c danh s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên t i thi u 24 tháng; b) Đ i v i máy trư ng: có th i gian đ m nhi m ch c danh máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 3000 KW tr lên t i thi u 24 tháng ho c đ m nhi m ch c danh máy trư ng tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW đ n dư i 3000 KW t i thi u 12 tháng. Đi u 28. Đi u ki n c p GCNKNCM máy trư ng, máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW đ n dư i 3000 KW 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ cao đ ng, cao đ ng ngh th i gian đào t o 36 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ trung c p chuyên nghi p, 7
 8. cao đ ng ngh th i gian đào t o dư i 36 tháng ho c trung c p ngh th i gian đào t o 24 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch B ho c tương đương tr lên; c) Hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i và đ t k t qu kỳ thi s quan theo m c qu n lý tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW đ n dư i 3000 KW. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: a) Đ i v i máy hai: có th i gian đ m nhi m ch c danh s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên t i thi u 24 tháng; b) Đ i v i máy trư ng: có th i gian đ m nhi m ch c danh máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW đ n dư i 3000 KW t i thi u 24 tháng ho c đ m nhi m ch c danh máy trư ng tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW t i thi u 12 tháng. Đi u 29. Đi u ki n c p GCNKNCM máy trư ng, máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ trung c p chuyên nghi p, cao đ ng ngh th i gian đào t o dư i 36 tháng ho c trung c p ngh th i gian đào t o 24 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ trung c p ngh th i gian đào t o dư i 24 tháng ho c d y ngh dài h n th i gian dư i 24 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch A ho c tương đương tr lên; c) Hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i và đ t k t qu kỳ thi s quan theo m c qu n lý tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: a) Đ i v i máy hai: có th i gian đ m nhi m ch c danh s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW t i thi u 24 tháng; b) Đ i v i máy trư ng: có th i gian đ m nhi m ch c danh máy hai tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW t i thi u 24 tháng ho c có th i gian đ m nhi m ch c danh s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW t i thi u 36 tháng. Đi u 30. Đi u ki n c p GCNKNCM máy trư ng tàu có t ng công su t máy chính dư i 75 KW 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p trung h c cơ s ; b) Hoàn thành chương trình hu n luy n ng n h n chuyên ngành khai thác máy tàu bi n và đ t k t qu thi theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i; trư ng h p đã t t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ sơ c p ngh thì ch c n đ t k t qu thi. 2. Đi u ki n th i gian đi bi n: có th i gian đi bi n t i thi u 12 tháng. Đi u 31. Đi u ki n c p GCNKNCM s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ cao đ ng, cao đ ng ngh th i gian đào t o 36 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ trung c p chuyên nghi p, cao đ ng ngh th i gian đào t o dư i 36 tháng ho c trung c p ngh th i gian đào t o 24 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch B ho c tương đương tr lên; c) Đ t k t qu kỳ thi s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: a) Có th i gian th c t p đư c ghi trong "S ghi nh n hu n luy n" t i thi u 12 tháng theo chương trình hu n luy n đáp ng các yêu c u t i M c A-III/1 c a B lu t STCW ho c có th i gian đi bi n t i thi u 36 8
 9. tháng trên tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên trong đó ph i có ít nh t 06 tháng đ m nhi m ch c danh th máy tr c ca; b) Trư ng h p đã đ m nhi m ch c danh s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW thì ph i có ít nh t 06 tháng đi bi n trên tàu có t ng công su t máy chính t 750 KW tr lên. Đi u 32. Đi u ki n c p GCNKNCM s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW 1. Đi u ki n chuyên môn: a) T t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ trung c p chuyên nghi p, cao đ ng ngh th i gian đào t o dư i 36 tháng ho c trung c p ngh th i gian đào t o 24 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ trung c p ngh th i gian đào t o dư i 24 tháng ho c d y ngh dài h n th i gian đào t o dư i 24 tháng thì ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có trình đ ti ng Anh ch ng ch A ho c tương đương tr lên; c) Đ t k t qu kỳ thi s quan máy tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW đ n dư i 750 KW. 2. Đi u ki n th i gian đ m nhi m ch c danh: Có th i gian đi bi n t i thi u 36 tháng trên tàu có t ng công su t máy chính t 75 KW tr lên. Đi u 33. Đi u ki n c p GCNKNCM th y th tr c ca, th máy tr c ca 1. Th y th tr c ca: a) T t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ trung c p ngh th i gian đào t o dư i 24 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên ngành đi u khi n tàu bi n trình đ sơ c p ngh ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n; c) Có th i gian t p s th y th tr c ca 02 tháng. 2. Th máy tr c ca: a) T t nghi p chuyên ngành khai thác máy tàu bi n trình đ trung c p ngh th i gian đào t o dư i 24 tháng; trư ng h p t t nghi p chuyên khai thác máy tàu bi n trình đ sơ c p ngh ph i hoàn thành chương trình đào t o nâng cao do B Giao thông v n t i quy đ nh; b) Có gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n; c) Có th i gian t p s th máy tr c ca 02 tháng. M c 3. T CH C THI S QUAN Đi u 34. H i đ ng thi s quan 1. H i đ ng thi s quan (sau đây vi t t t là H i đ ng thi) do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam thành l p, g m t 05 đ n 07 thành viên: Ch t ch H i đ ng thi là lãnh đ o C c Hàng h i Vi t Nam; các u viên là đ i di n V T ch c cán b - B Giao thông v n t i, đ i di n c a m t s ban ch c năng có liên quan c a C c Hàng h i Vi t Nam, th trư ng cơ s hu n luy n. 2. H i đ ng thi có nhi m v : a) Tư v n đ C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh: danh sách thí sinh; thành l p Ban Giám kh o kỳ thi s quan (sau đây vi t t t là Ban giám kh o) đ t ch c coi và ch m thi; đ thi cho t ng h ng ch c danh; công nh n k t qu kỳ thi; b) T ch c, ki m tra, giám sát, đi u hành các kỳ thi; c) T ng h p báo cáo k t qu kỳ thi; d) X lý các vi ph m quy ch thi. Đi u 35. Ban Giám kh o 1. Ban Giám kh o do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh thành l p trên cơ s đ ngh c a Ch t ch H i đ ng thi. 9
 10. 2. S lư ng thành viên Ban giám kh o tuỳ thu c vào s lư ng thí sinh d thi nhưng t i thi u ph i có 03 thành viên, trong đó ít nh t 1/3 thành viên giám kh o không tham gia tr c ti p gi ng d y. Thành viên Ban giám kh o là thuy n trư ng, máy trư ng, nhà giáo có năng l c, kinh nghi m, trình đ nghi p v tương ng v i trình đ và kh năng chuyên môn theo yêu c u c a m i khóa thi. 3. Nhi m v c a Ban giám kh o: a) H i thi, ch m thi nghiêm túc, công minh, chính xác, đánh giá đúng trình đ c a thí sinh; b) Phát hi n sai sót trong đ thi, đ ngh H i đ ng thi đi u ch nh k p th i; c) Phát hi n, ki n ngh Ch t ch H i đ ng thi nh ng hi n tư ng tiêu c c trong kỳ thi đ k p th i gi i quy t. M c 4. XÁC NH N, GIA H N, Đ I, C P L I, THU H I GCNKNCM Đi u 36. Xác nh n v vi c công nh n GCNKNCM Thuy n viên nư c ngoài làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam ngoài GCNKNCM phù h p v i t ng ch c danh ph i có Gi y xác nh n v vi c công nh n GCNKNCM do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam c p theo quy đ nh c a Công ư c STCW. Đi u 37. Gia h n, đ i, c p l i, thu h i GCNKNCM 1. GCNKNCM h t th i h n s d ng có th đư c gia h n n u thuy n viên đáp ng các đi u ki n sau đây: a) Trong đ tu i lao đ ng và đ m b o tiêu chu n s c kho theo quy đ nh; b) Đã đ m nhi m ch c danh phù h p v i GCNKNCM đư c c p t ng c ng 12 tháng tr lên trong th i h n 5 năm; trư ng h p không đ m b o đ th i gian này thì ph i t p s 3 tháng theo ch c danh c a GCNKNCM. 2. GCNKNCM b hư h ng, rách nát thì đư c đ i l i. 3. GCNKNCM b m t thì đư c c p l i n u thuy n viên có đơn đ ngh c p l i có xác nh n c a c ng v , cơ quan công an, y ban nhân dân xã, phư ng ho c cơ quan có th m quy n khác. 4. GCNKNCM b thu h i trong trư ng h p thuy n viên gi m o gi y t h sơ đ d thi ho c t y xóa, gi m o, bán, cho thuê, cho mư n GCNKNCM. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh vi c thu h i. 5. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam căn c vào h sơ g c quy t đ nh vi c gia h n, đ i, c p l i GCNKNCM. M c 5. HU N LUY N VÀ CƠ S HU N LUY N Đi u 38. Hu n luy n cơ b n 1. Thuy n viên, ngư i h c t t nghi p trư ng đào t o chuyên ngành hàng h i thì đư c trư ng đó c p gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n. 2. Trư ng h p thuy n viên, ngư i h c chưa qua hu n luy n cơ b n thì ph i hoàn thành chương trình hu n luy n cơ b n theo quy đ nh và đư c cơ s hu n luy n c p gi y ch ng nh n. Đi u 39. Hu n luy n đ c bi t 1. Hu n luy n đ c bi t đư c áp d ng đ i v i thuy n viên làm vi c trên tàu d u, tàu ch hóa ch t, tàu ch khí hóa l ng, tàu khách và tàu khách Ro-Ro. 2. Hu n luy n đ c bi t đ i v i thuy n viên làm vi c trên tàu d u, tàu ch hóa ch t, tàu ch khí hóa l ng bao g m hu n luy n làm quen và hu n luy n nâng cao. 3. Hu n luy n đ c bi t đ i v i thuy n viên làm vi c trên tàu khách và tàu khách Ro-Ro bao g m hu n luy n làm quen và hu n luy n quy đ nh riêng đ i v i t ng ch c danh. 4. Đ i v i tàu d u, tàu ch hóa ch t, tàu ch khí hóa l ng, tàu khách và tàu khách Ro-Ro, gi y ch ng nh n hu n luy n làm quen đư c c p cho thuy n viên đã hoàn thành chương trình hu n luy n làm quen và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 5. Đ i v i tàu d u, tàu ch hóa ch t, tàu ch khí hóa l ng, gi y ch ng nh n hu n luy n nâng cao đư c c p cho thuy n trư ng, máy trư ng, đ i phó, máy hai, s quan và các thuy n viên khác ch u trách nhi m v x p d và chăm sóc hàng hóa đã hoàn thành chương trình hu n luy n nâng cao và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 10
 11. 6. Đ i v i tàu khách Ro-Ro, gi y ch ng nh n hu n luy n đ c bi t đư c c p cho vi c hoàn thành m t ho c t t c nh ng n i dung hu n luy n sau đây: a) Thuy n trư ng, đ i phó, s quan và thuy n viên khác đư c giao nhi m v giúp đ hành khách trong tình hu ng kh n c p đã hoàn thành chương trình hu n luy n v qu n lý đám đông và thi đ t yêu c u theo quy đ nh; b) Thuy n trư ng, đ i phó, máy trư ng, máy hai và thuy n viên khác ch u trách nhi m v vi c lên xu ng tàu c a hành khách, b c d , ch ng bu c hàng hóa, đóng m c a bên m n, phía mũi, sau lái tàu đã hoàn thành chương trình hu n luy n v an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và tính nguyên v n c a v tàu và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh; c) Thuy n trư ng, đ i phó, máy trư ng, máy hai và thuy n viên khác ch u trách nhi m v an toàn c a hành khách trong tình hu ng kh n c p đã hoàn thành chương trình hu n luy n v qu n lý kh ng ho ng, ng x trong tình hu ng kh n c p và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh; d) Thuy n viên tr c ti p ph c v hành khách trong khu v c hành khách đã hoàn thành chương trình hu n luy n v an toàn và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 7. Đ i v i tàu khách, gi y ch ng nh n hu n luy n đ c bi t đư c c p cho vi c hoàn thành m t ho c t t c nh ng n i dung hu n luy n sau đây: a) Thuy n viên có nhi m v giúp đ hành khách trong tình hu ng kh n c p đã hoàn thành chương trình hu n luy n v qu n lý đám đông và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh; b) Thuy n trư ng, đ i phó và thuy n viên ch u trách nhi m v vi c lên xu ng tàu c a hành khách đã hoàn thành chương trình hu n luy n v an toàn hành khách và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh; c) Thuy n trư ng, đ i phó, máy trư ng, máy hai và thuy n viên ch u trách nhi m v an toàn c a hành khách trong tình hu ng kh n c p đã hoàn thành chương trình hu n luy n v qu n lý kh ng ho ng, ng x trong tình hu ng kh n c p và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh; d) Thuy n viên tr c ti p ph c v hành khách trong khu v c hành khách đã hoàn thành chương trình hu n luy n v an toàn và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. Đi u 40. Hu n luy n nghi p v 1. Quan sát và đ gi i Radar: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v quan sát và đ gi i Radar đư c c p cho thuy n trư ng, đ i phó, s quan boong đã hoàn thành khóa hu n luy n và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 2. ARPA: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v ARPA đư c c p cho thuy n trư ng, đ i phó, s quan boong đã hoàn thành khóa hu n luy n và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 3. GMDSS: a) Gi y ch ng nh n khai thác viên t ng quát (GOC) đư c c p cho thuy n trư ng, đ i phó, s quan boong làm vi c trên tàu có trang b GMDSS ho t đ ng trong vùng A2, A3, A4 đã hoàn thành khóa hu n luy n khai thác viên t ng quát và đ t k t qu thi theo quy đ nh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông; b) Gi y ch ng nh n khai thác viên h n ch (ROC) đư c c p cho thuy n trư ng, đ i phó, s quan boong làm vi c trên tàu có trang b GMDSS ho t đ ng trong vùng A1 đã hoàn thành khóa hu n luy n khai thác viên h n ch và đ t k t qu thi theo quy đ nh. 4. Ch a cháy nâng cao: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v ch a cháy nâng cao đư c c p cho s quan boong, s quan máy đã hoàn thành chương trình hu n luy n v ch a cháy nâng cao và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 5. Sơ c u y t : Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v sơ c u y t đư c c p cho s quan boong, s quan máy đã hoàn thành chương trình hu n luy n v sơ c u y t và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 6. Chăm sóc y t : 11
 12. Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v chăm sóc y t đư c c p cho thuy n trư ng, đ i phó, thuy n viên ch u trách nhi m chăm sóc y t trên tàu đã hoàn thành chương trình hu n luy n và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 7. Bè c u sinh, xu ng c u n n: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v bè c u sinh, xu ng c u n n đư c c p cho s quan boong, s quan máy, th y th trư ng, th máy chính đã hoàn thành chương trình hu n luy n và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 8. Xu ng c u n n cao t c: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v xu ng c u n n cao t c đư c c p cho s quan boong, s quan máy, th y th trư ng, th máy chính làm vi c trên tàu có trang b xu ng c u n n cao t c đã hoàn thành chương trình hu n luy n và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. Thuy n viên mu n đư c hu n luy n và c p gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v xu ng c u n n cao t c ph i có gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v bè c u sinh và xu ng c u n n. 9. S quan an ninh tàu bi n: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v S quan an ninh tàu bi n đư c c p cho vi c hoàn thành khóa hu n luy n v S quan an ninh tàu bi n và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 10. Qu n lý nhân l c bu ng lái: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v Qu n lý nhân l c bu ng lái đư c c p cho vi c hoàn thành khóa hu n luy n v Qu n lý nhân l c bu ng lái và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 11. Qu n lý nhân l c bu ng máy: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v Qu n lý nhân l c bu ng máy đư c c p cho vi c hoàn thành khóa hu n luy n v Qu n lý nhân l c bu ng máy và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 12. Ti ng Anh hàng h i: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v ti ng Anh hàng h i đư c c p cho vi c hoàn thành khóa hu n luy n v ti ng Anh hàng h i và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 13. H i đ đi n t : Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v H i đ đi n t đư c c p cho vi c hoàn thành khóa hu n luy n v H i đ đi n t và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. 14. Qu n lý an toàn tàu bi n: Gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v v Qu n lý an toàn tàu bi n đư c c p cho vi c hoàn thành khóa hu n luy n v Qu n lý an toàn tàu bi n và đ t k t qu kỳ thi theo quy đ nh. Đi u 41. Xác nh n vi c c p gi y ch ng nh n Thuy n viên Vi t Nam đã đư c c p gi y ch ng nh n hu n luy n đ c bi t v làm quen và nâng cao đ i v i tàu d u, tàu ch hóa ch t, tàu ch khí hóa l ng, GOC, ROC ph i đư c C c Hàng h i Vi t Nam c p gi y xác nh n vi c c p gi y ch ng nh n. Đi u 42. Cơ s hu n luy n 1. Là trư ng, trung tâm đào t o, hu n luy n, có tư cách pháp nhân, có con d u, tài kho n riêng và đư c B trư ng B Giao thông v n t i ch p thu n trên cơ s đ m b o các đi u ki n sau: a) Đáp ng đ s lư ng hu n luy n viên đ m b o tiêu chu n theo yêu c u c a t ng chương trình hu n luy n; b) Có chương trình hu n luy n theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i, phù h p v i các chương trình m u c a T ch c Hàng h i Qu c t (IMO Model Course); c) Đáp ng đ các đi u ki n v cơ s v t ch t k thu t và trang thi t b ph c v hu n luy n theo quy đ nh t i Ph l c II c a Quy t đ nh này, phù h p v i thi t b đư c quy đ nh t i các chương trình m u c a T ch c Hàng h i Qu c t (IMO Model Course). 2. Cơ s hu n luy n có trách nhi m: 12
 13. a) T ch c hu n luy n theo chương trình đã đư c phê duy t; b) T ch c thi và đánh giá k t qu thi; c) C p gi y ch ng nh n hu n luy n; d) Hàng năm báo cáo C c Hàng h i Vi t Nam v tình hình hu n luy n, c p gi y ch ng nh n hu n luy n và ti n hành đánh giá n i b theo quy đ nh c a Công ư c STCW. 3. Trong kho ng th i gian 5 năm, các cơ s hu n luy n ph i đư c đánh giá đ c l p theo quy đ nh c a Công ư c STCW. M c 6. H SƠ C P, XÁC NH N GCNKNCM, GI Y CH NG NH N HU N LUY N VÀ CƠ QUAN, T CH C TI P NH N H SƠ Đi u 43. H sơ d khóa đào t o nâng cao, d khóa b i dư ng nghi p v , d thi, c p, xác nh n GCNKNCM, Gi y ch ng nh n hu n luy n 1. H sơ d khóa đào t o nâng cao, d khóa b i dư ng nghi p v , d thi s quan bao g m: a) Đơn đ ngh ; b) B n sao b ng t t nghi p chuyên ngành đào t o và gi y ch ng nh n đã h c trái ngành (n u có); c) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a t ch c qu n lý thuy n viên ho c U ban nhân dân xã, phư ng nơi đăng ký h kh u; d) B n sao GCNKNCM; đ) Gi y ch ng nh n s c kh e theo m u quy đ nh t i Ph l c III c a Quy t đ nh này; e) B n sao các gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v , ch ng ch ti ng Anh theo quy đ nh đ i v i ch c danh d thi; g) B n khai th i gian đi bi n, th i gian đ m nhi m ch c danh có xác nh n c a t ch c qu n lý thuy n viên; b n phôtô H chi u thuy n viên ho c S Thuy n viên; h) 03 nh màu 3 x 4 cm. 2. H sơ c p GCNKNCM thuy n trư ng, máy trư ng bao g m: a) Văn b n đ ngh c a t ch c qu n lý thuy n viên; b) B n khai th i gian đ m nhi m ch c danh đ i phó, máy hai tương ng v i ch c danh ghi trên GCNKNCM có xác nh n c a t ch c qu n lý thuy n viên; c) B n sao GCNKNCM đ i phó, máy hai; d) B n phôtô H chi u thuy n viên ho c S Thuy n viên có xác nh n c a t ch c qu n lý thuy n viên; đ) 03 nh màu 3 x 4 cm. 3. H sơ c p GCNKNCM th y th tr c ca, th máy tr c ca bao g m: a) B n sao b ng t t nghi p chuyên ngành và gi y ch ng nh n đã h c trái ngành (n u có); b) B n phôtô Gi y ch ng nh n hu n luy n cơ b n có xác nh n c a t ch c qu n lý thuy n viên; c) Văn b n đ ngh c a t ch c qu n lý thuy n viên; d) 03 nh màu 3 x 4 cm. 4. H sơ gia h n, đ i, c p l i GCNKNCM và đ i, c p l i Gi y ch ng nh n hu n luy n bao g m: a) Đơn đ ngh có xác nh n c a t ch c qu n lý thuy n viên, trong đó ghi rõ: h tên, ngày sinh, nơi sinh, đơn v công tác, th i gian c p GCNKNCM, Gi y ch ng nh n hu n luy n, th i gian đ m nhi m ch c danh, lý do đ ngh ; b) GCNKNCM, Gi y ch ng nh n hu n luy n; c) Xác nh n c a c ng v , cơ quan công an, y ban nhân dân xã, phư ng ho c cơ quan có th m quy n khác đ i v i trư ng h p b m t; d) 03 nh màu 3 x 4 cm. 13
 14. 5. H sơ đ ngh c p Gi y xác nh n vi c c p gi y ch ng nh n bao g m: a) Văn b n đ ngh c a t ch c qu n lý thuy n viên; b) B n sao Gi y ch ng nh n GOC, ROC, hu n luy n đ c bi t; c) 03 nh màu 3 x 4 cm. 6. H sơ đ ngh c p Gi y xác nh n v vi c công nh n GCNKNCM bao g m: a) Văn b n đ ngh c a t ch c qu n lý thuy n viên ghi rõ th i h n h p đ ng lao đ ng; b) GCNKNCM (xu t trình b n g c); c) 03 nh màu 3 x 4 cm. Đi u 44. Cơ quan, t ch c ti p nh n h sơ 1. Cơ s hu n luy n ti p nh n h sơ d khóa đào t o nâng cao, d khóa b i dư ng nghi p v và d thi s quan. 2. Cơ s hu n luy n đã c p Gi y ch ng nh n hu n luy n trư c đây ti p nh n h sơ gia h n, c p l i Gi y ch ng nh n hu n luy n. 3. C c Hàng h i Vi t Nam ti p nh n h sơ c p GCNKNCM, Gi y xác nh n vi c c p gi y ch ng nh n, Gi y xác nh n v vi c công nh n GCNKNCM. Chương IV Đ NH BIÊN AN TOÀN T I THI U Đi u 45. Khung đ nh biên an toàn t i thi u 1. Quy đ nh chung đ i v i tàu bi n Vi t Nam a) Đ nh biên an toàn t i thi u b ph n boong theo t ng dung tích (GT) Ch c danh Dư i 50 GT T 50 GT đ n T 500 GT đ n T 3000 GT tr dư i 500 GT dư i 3000 GT lên Thuy n trư ng 01 01 01 01 Đ i phó 01 01 01 S quan boong 01 02 S quan VTĐ (*) 01 01 Th y th tr c ca 01 01 02 02 T ng c ng 02 03 06 07 (*) Trư ng h p s quan boong có ch ng ch chuyên môn phù h p đ đ m nhi m nhi m v khai thác thi t b vô tuy n đi n trên tàu thì không ph i b trí ch c danh s quan VTĐ. b) Đ nh biên an toàn t i thi u b ph n máy theo t ng công su t máy chính (KW) Ch c danh Dư i 75 KW T 75 KW đ n T 750 KW T 3000 KW tr dư i 750 KW đ n dư i 3000 lên KW Máy trư ng 01 01 01 01 Máy hai 01 01 S quan máy 01 01 01 Th máy tr c ca 01 02 03 T ng c ng 01 03 05 06 2. Căn c vào đ c tính k thu t, m c đ t đ ng hóa và vùng ho t đ ng c a tàu, Cơ quan đăng ký tàu bi n quy t đ nh đ nh biên an toàn t i thi u c a tàu phù h p v i th c t s d ng, khai thác tàu. 14
 15. 3. Đ i v i tàu khách, căn c vào đ c tính k thu t, s lư ng hành khách, vùng ho t đ ng c a tàu, Cơ quan đăng ký tàu bi n quy đ nh đ nh biên an toàn t i thi u nhưng ph i b trí thêm ít nh t 01 thuy n viên ph trách hành khách so v i quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. 4. Đ i v i tàu công v , căn c vào c tàu, đ c tính k thu t và vùng ho t đ ng c a tàu, Cơ quan đăng ký tàu bi n quy t đ nh đ nh biên an toàn t i thi u. 5. M u Gi y ch ng nh n đ nh biên an toàn t i thi u theo quy đ nh t i Ph l c IV c a Quy t đ nh này. Đi u 46. B trí thuy n viên trên tàu bi n Vi t Nam 1. Ch tàu có trách nhi m b trí thuy n viên làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam đáp ng các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 46 c a B lu t Hàng h i Vi t Nam. 2. Vi c b trí thuy n viên đ m nhi m ch c danh trên tàu bi n Vi t Nam ph i đáp ng các yêu c u sau đây: a) Ph i có GCNKNCM, gi y ch ng nh n hu n luy n phù h p v i ch c danh mà thuy n viên đó đ m nhi m; b) Thuy n viên đư c b trí làm vi c trên tàu d u, tàu ch hóa ch t, tàu ch khí hóa l ng, tàu khách, tàu khách Ro-Ro thì ngoài GCNKNCM và các gi y ch ng nh n hu n luy n c n ph i có khi làm vi c trên tàu bi n thông thư ng, còn ph i có gi y ch ng nh n hu n luy n tương ng v i t ng ch c danh trên lo i tàu đó. 3. Nguyên t c b trí ch c danh trong m t s trư ng h p đ c bi t: a) Đ i v i vi c b trí ch c danh thuy n trư ng, đ i phó, máy trư ng, máy hai, s quan boong, s quan máy làm vi c trên tàu lai d t, tàu công trình, tàu tìm ki m c u n n và các tàu công v khác thì C c Hàng h i Vi t Nam căn c c tàu, đ c tính k thu t và vùng ho t đ ng c a tàu hư ng d n cơ quan đăng ký tàu bi n th c hi n; b) Trong trư ng h p tàu đang hành trình trên bi n mà thuy n trư ng, máy trư ng không còn kh năng đ m nhi m ch c năng, ch tàu, ngư i khai thác tàu có th b trí đ i phó, máy hai thay th thuy n trư ng ho c máy trư ng đ có th ti p t c chuy n đi nhưng ch đ n c ng t i đ u tiên; c) Thuy n trư ng tàu khách ph i có th i gian đ m nhi m ch c danh thuy n trư ng c a tàu không ph i là tàu khách cùng h ng t i thi u 24 tháng ho c đã đ m nhi m ch c danh đ i phó tàu khách t i thi u 24 tháng. Chương V ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 47. Hi u l c thi hành 1. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v tiêu chu n chuyên môn, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên và đ nh biên an toàn t i thi u c a tàu bi n Vi t Nam. 2. Ch ng ch chuyên môn đã đư c c p, đ i, gia h n theo Quy t đ nh s 1387/1998/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 06 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy ch hu n luy n, c p ch ng ch chuyên môn và đ m nhi m ch c danh thuy n viên trên tàu bi n Vi t Nam, Quy t đ nh s 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v tiêu chu n chuyên môn, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên và đ nh biên an toàn t i thi u c a tàu bi n Vi t Nam còn giá tr s d ng đ n ngày h t hi u l c ghi trong ch ng ch chuyên môn đó (n u có). 3. Gi y ch ng nh n đ nh biên an toàn t i thi u đã đư c c p theo Quy t đ nh s 1581/1999/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Khung đ nh biên an toàn t i thi u cho tàu bi n Vi t Nam, Quy t đ nh s 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v tiêu chu n chuyên môn, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên và đ nh biên an toàn t i thi u c a tàu bi n Vi t Nam còn giá tr s d ng đ n ngày h t hi u l c ghi t i Gi y ch ng nh n đó. 4. Thuy n viên có GCNKNCM c p theo Quy t đ nh s 2115/2001/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 07 năm 2001, Quy t đ nh s 103/2002/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i (GCNKNCM đư c chuy n đ i đ c cách) ch đư c b trí làm vi c trên nh ng tàu có t ng dung tích 15
 16. ho c t ng công su t máy chính tương ng v i GCNKNCM đư c c p. Thuy n viên có GCNKNCM này mu n đư c nâng h ng lên ch c danh cao hơn ho c lên h ng tàu cao hơn ph i đáp ng đ các đi u ki n tương ng quy đ nh t i các Đi u 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 và Đi u 32 c a Quy t đ nh này. 5. Các chương trình đào t o, hu n luy n đư c ban hành theo Quy t đ nh s 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v tiêu chu n chuyên môn, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên và đ nh biên an toàn t i thi u c a tàu bi n Vi t Nam v n gi nguyên giá tr s d ng. 6. Đ i v i các khóa hu n luy n mà B Giao thông v n t i chưa ban hành chương trình hu n luy n thì cơ s hu n luy n t ch c hu n luy n theo chương trình đư c xây d ng phù h p v i chương trình m u c a T ch c Hàng h i Qu c t (IMO Model Course). Đi u 48. T ch c th c hi n 1. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n : Như Đi u 48; Văn phòng Chính ph ; Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; B trư ng, các Th trư ng B GTVT; C c Ki m tra văn b n (B Tư Pháp); H Nghĩa Dũng Công báo; Website Chính ph ; Website B GTVT; Lưu VT, TCCB FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3 Phu luc 4 16
Đồng bộ tài khoản