Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 31/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ TRÔNG GI PHƯƠNG TI N THAM GIA GIAO THÔNG BN T M GI DO VI PH M PHÁP LU T V TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 c a B Tài chính hư ng d n v phí trông gi xe p, xe máy, ô tô b t m gi do vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c Thu Thành ph Hà N i t i Công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 22/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí
  2. i tư ng n p phí là ngư i b t m gi phương ti n do vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông (TTATGT) theo quy nh. Riêng i v i các trư ng h p sau: - Phương ti n b t m gi nhưng xác nh ngư i s d ng phương ti n giao thông không có l i trong vi c ch p hành pháp lu t v TTATGT thì không ph i n p phí trông gi phương ti n. N u ngư i s d ng phương ti n ã n p phí thì ơn v thu ph i hoàn tr l i ti n phí ã thu. Trư ng h p ơn v thu là ơn v chuyên doanh trông gi phương ti n thì ơn v ra quy t nh t m gi ph i chi tr cho ơn v chuyên doanh trông gi phương ti n, kho n phí này t kho n ti n x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b mà ơn v ư c s d ng. - Phương ti n b t m gi có quy t nh t ch thu thì phí trông gi ư c s d ng t ti n bán u giá phương ti n vi ph m. - Trư ng h p phương ti n b t m gi ư c chuy n sang cơ quan i u tra thì không ph i n p phí trông gi . i u 2. M c thu phí N i dung ơn v tính M c thu - Xe máy, xe lam /xe/ngày êm 5.000 - Xe p, xe xích lô /xe/ngày êm 3.000 - Xe công nông, xe t i n /xe/ngày êm 11.000 1,5 t n - Xe t i t 1,6 t n n 3,5 /xe/ngày êm 13.000 t n - Xe t i t 3,6 n7t n /xe/ngày êm 18.000 - Xe t i trên 7 t n /xe/ngày êm 26.000 - Xe n 9 gh ng i /xe/ngày êm 30.000 - Xe có 10 n 16 gh ng i /xe/ngày êm 36.000 - Xe t 17 n 29 gh ng i /xe/ngày êm 42.000 - Xe t 30 gh ng i tr lên /xe/ngày êm 48.000 (T t c các m c thu trên ã bao g m thu GTGT trong trư ng h p là phí ngoài ngân sách). i u 3. ơn v thu - ơn v ra quy t nh t m gi phương ti n (công an, Thanh tra Giao thông,...) có kho bãi và i u ki n qu n lý trông gi . - Các doanh nghi p, t ch c có ch c năng, i u ki n và ư c các cơ quan có thNm quy n c p phép trông gi phương ti n. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c
  3. - i v i doanh nghi p, t ch c chuyên doanh trông gi phương ti n b t m gi là phí không thu c ngân sách, ti n phí thu ư c là doanh thu, doanh nghi p có trách nhi m kê khai n p thu theo quy nh c a pháp lu t thu . - i v i ơn v ra quy t nh t m gi phương ti n có t ch c trông gi (Công An, Thanh tra Giao thông): s phí thu ư c sau khi s d ng th c hi n các nhi m v chi theo quy nh c a Nhà nư c, ph n còn l i ph i n p ngân sách nhà nư c và ư c h ch toán vào m c ngân sách nhà nư c theo lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng theo quy nh. i u 5. Ch ng t thu phí S d ng hoá ơn GTGT, vé in s n ho c biên lai thu phí do cơ quan Thu phát hành i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 102/2007/Q -UBND ngày 19/09/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí trông gi , qu n lý tang v t, phương ti n tham gia giao thông b t m gi do vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông ư ng b trên a bàn thành ph Hà N i, Quy t nh s 1040/2003/Q -UBND ngày 24/7/2003 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu phí trông, gi các lo i phương ti n giao thông b t m gi do vi ph m v tr t t an toàn giao thông. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Giao thông v n t i; Công an Thành ph ; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n và c p tương ương; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản