Quyết định số 3141/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 3141/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3141/QĐ-UBND về việc kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3141/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3141/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG S 34-CTR/TU NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2008 C A BAN THƯ NG V THÀNH Y. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 06 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Chương trình hành ng s 34-CTr/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y, th c hi n Thông báo K t lu n s 130-TB/TW c a B Chính tr v công tác khi u n i, t cáo trong th i gian t i; Xét ngh c a Chánh Thanh tra thành ph t i Văn b n s 903/TTTP-PCTH ngày 26 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch th c hi n Chương trình hành ng s 34-CTr/TU ngày 02 tháng 05 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y, th c hi n Thông báo K t lu n s 130-TB/TW c a B Chính tr v công tác khi u n i, t cáo trong th i gian t i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng BCH Trung ương; - Thanh tra Chính ph ; - Thư ng tr c Thành y; Lê Hoàng Quân - Thư ng tr c H ND TP; - TTUB: CT, các Phó Ch t ch; - y ban MTTQVN và các oàn th TP;
  2. - VP Thành y; Ban Dân v n Thành y; - Ban Pháp ch H ND. TP; - Văn phòng oàn BQH. TP; Các Báo, ài; - VPH -UB: PVP/PC; Phòng PCNC; TTCB; - Lưu: VT, (PC-Tg) H. K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG S 34-CTR/TU NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2008 C A BAN THƯ NG V THÀNH Y TH C HI N THÔNG BÁO K T LU N S 130-TB/TW C A B CHÍNH TRN V CÔNG TÁC KHI U N I, T CÁO TRONG TH I GIAN T I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3141/Q -UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n Thông báo s 130-TB/TW ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a B Chính tr v tình hình, k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo t năm 2006 n nay và gi i pháp trong th i gian t i; Chương trình hành ng s 34-CTr/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y v th c hi n Thông báo K t lu n s 130-TB/TW ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a B Chính tr v công tác khi u n i, t cáo trong th i gian t i (sau ây vi t t t là Chương trình s 34-CTr/TU c a Ban Thư ng v Thành y) ; y ban nhân dân thành ph xây d ng K ho ch th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y như sau: A. M C ÍCH, YÊU C U: 1. M c ích: - Nh m t o s chuy n bi n m nh m trong nh n th c và hành ng c a các c p, các ngành trong công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; g n v i Ny m nh c i cách hành chính, u tranh phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngăn ng a h n ch phát sinh khi u n i, t cáo trên a bàn, góp ph n gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, t o môi trư ng u tư thu n l i áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . 2. Yêu c u: - Th trư ng cơ quan các c p, các ngành, t thành ph , qu n – huy n n phư ng – xã, th tr n ph i ch ng xây d ng k ho ch th c hi n công tác gi i quy t khi u n i, t cáo g n v i c i cách hành chính, u tranh phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; xác nh ây là nhi m v tr ng tâm, thư ng xuyên c a a phương, ơn v , ngành mình. - Th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo; óng góp tích c c và có hi u qu vào vi c h n ch và ngăn ng a phát sinh khi u n i, t cáo. - Trong t ng giai o n ph i sơ k t rút kinh nghi m k p th i nh ng m t làm ư c và chưa làm ư c và ra nhi m v k ho ch gi i quy t khi u n i, t cáo cho th i gian ti p theo.
  3. B. N I DUNG K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG S 34-CTR/TU C A BAN THƯ NG V THÀNH Y: 1. T ch c h c t p, quán tri t và hư ng d n th c hi n Chương trình hành ng s 34-CTr/TU c a Ban Thư ng v Thành y. 1.1. Thanh tra thành ph tham mưu cho y ban nhân dân thành ph t ch c h i ngh quán tri t, tri n khai Thông báo K t lu n s 130/TB-TW ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a B Chính tr , Chương trình hành ng s 34-CTr/TU c a Ban Thư ng v Thành y và K ho ch c a y ban nhân dân thành ph n Th trư ng các s - ngành, oàn th thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n; Chánh Thanh tra s - ngành, qu n – huy n; i ngũ cán b , công ch c, thanh tra viên tr c ti p làm công tác ti p dân, x lý ơn thư, gi i quy t khi u n i, t cáo trư c ngày 10 tháng 8 năm 2008. 1.2. Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n có trách nhi m xây d ng K ho ch th c hi n Thông báo K t lu n s 130/TB-TW ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a B Chính tr , Chương trình hành ng c a Ban Thư ng v Thành y và K ho ch c a y ban nhân dân thành ph cho s - ngành, a phương mình; t ch c h i ngh quán tri t n cán b , công ch c, viên ch c s - ngành, a phương trư c ngày 30 tháng 8 năm 2008. K ho ch th c hi n c a các c p, các ngành ph i c th hóa ư c n i dung c a nhi m v , gi i pháp t i Thông báo K t lu n s 130/TB-TW ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a B Chính tr ; Chương trình hành ng s 34-CTr/TU c a Ban Thư ng v Thành y và K ho ch c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i ph i sát v i th c t tình hình khi u n i, t cáo c a s - ngành, a phương và ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ng cơ quan, ơn v (trong K ho ch c a t ng cơ quan, ơn v ph i xác nh rõ m c tiêu, nhi m v , gi i pháp; k ho ch th c hi n ch t ch , có bư c i ng b , thích h p, phân công nhi m v m t cách rõ ràng, có cơ quan ch trì, có cơ quan ph i h p và yêu c u c a t ng nhi m v ). 2. Rà soát, phân lo i và có k ho ch gi i quy t các v khi u n i, t cáo t n ng, kéo dài: 2.1. Vi c rà soát, xác nh i tư ng, n i dung, v vi c khi u n i, t cáo ph i ư c ti n hành ch ng t cơ s . Th trư ng s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n rà soát các v vi c khi u n i, t cáo t n ng, kéo dài c a s - ngành, qu n – huy n; phân lo i các v vi c theo các tiêu th c cơ b n: s v vi c ã gi i quy t, s v vi c chưa gi i quy t, s v vi c ang gi i quy t, s v vi c gi i quy t r i nhưng còn ti p t c khi u n i, t cáo; xây d ng k ho ch gi i quy t t ng lo i v vi c. i v i các v vi c có nhi u vư ng m c, khó khăn trong vi c gi i quy t; Th trư ng s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n có văn b n báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, có ý ki n ch o gi i quy t. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch y ban nhân dân thành ph s giao cơ quan ch c năng tr c ti p làm vi c v i các cơ quan, a phương có vư ng m c trao i, bàn phương án gi i quy t.
  4. 2.2. Thanh tra thành ph ch trì ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Văn phòng Ti p công dân thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng t ch c th ng kê, t ng h p rà soát các v vi c t n ng trên a bàn thành ph ; ti n hành phân lo i và xây d ng k ho ch, tham mưu Ch t ch y ban nhân dân thành ph có phương án gi i quy t d t i m, c th : a) i v i các v vi c thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph thì báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph phân công các s - ngành ch c năng theo Quy t nh s 132/Q -UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph (xác nh rõ cơ quan ch trì, có cơ quan ph i h p) ti n hành thNm tra, xác minh, k t lu n, báo cáo ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. b) i v i v vi c thu c thNm quy n, trách nhi m gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n thì tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n gi i quy t. c) i v i các v vi c gi i quy t nhi u l n nhưng công dân v n không ng ý mà khi u n i, t cáo kéo dài thì tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph thành l p T công tác thNm tra, rà soát l i. N u có cơ s thì xem xét, gi i quy t l i cho phù h p; trư ng h p không có cơ s thì ra thông báo ch m d t gi i quy t khi u n i, t cáo và g i cho các cơ quan liên quan bi t, tr l i công dân. Quá trình xem xét, gi i quy t c n quán tri t tinh th n ch o c a B Chính tr ó là “xem xét y các khía c nh pháp lý và th c t c a v vi c có bi n pháp gi i quy t d t i m”. d) Thanh tra thành ph t ng h p k t qu rà soát và l p phương án gi i quy t các v vi c khi u n i, t cáo t n ng, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph trư c ngày 15 tháng 9 năm 2008. ng th i xem xét, làm rõ trách nhi m c a Th trư ng s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n không ch p hành nghiêm ch nh ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph , công dân b c xúc khi u ki n vư t c p, kéo dài; báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph bi n pháp, hình th c x lý nghiêm minh. 3. Nâng cao hi u qu công tác ti p công dân, x lý ơn thư, gi i quy t khi u n i, t cáo: 3.1. Th trư ng s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n khNn trương ki n toàn c ng c t ch c, b máy làm công tác ti p dân; b trí cán b có năng l c, trình , phNm ch t làm công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; c i ti n phương pháp ti p công dân, b o m thu n l i cho công dân th c hi n quy n khi u n i, t cáo theo úng quy nh c a pháp lu t, g n ti p công dân v i ki m tra, ôn c gi i quy t khi u n i, t cáo. 3.2. Văn phòng Ti p công dân thành ph nâng cao trách nhi m tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph t ch c t t công tác ti p dân, x lý ơn thư khi u n i, t cáo; có k ho ch hư ng d n vi c c ng c , ch n ch nh công tác ti p công dân trên a bàn thành ph , chú ý kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, ùn Ny, né tránh, thi u trách nhi m trong công tác ti p công dân.
  5. 3.3. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i h p v i Văn phòng Ti p công dân thành ph b trí l ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ti p công dân nh kỳ và gi i quy t nh ng v vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 4. Xây d ng cơ ch ph i h p ti p công dân, x lý các trư ng h p khi u n i, t cáo ông ngư i, ph c t p: 4.1. Giao T công tác ph i h p gi i quy t khi u n i, t cáo ông ngư i ph c t p trên a bàn thành ph H Chí Minh, ư c thành l p theo Quy t nh s 2308/Q -UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph (sau ây vi t t t là T Công tác 2308), tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph x lý k p th i các trư ng h p khi u ki n ông ngư i, vư t c p lên Trung ương; ch ng rà soát, n m ch c tình hình, k p th i phát hi n và có gi i pháp ngăn ch n các trư ng h p khi u ki n ông ngư i, vư t c p ngay t i cơ s ; h n ch t i a vi c công dân t p h p ông ngư i kéo v Trung ương khi u ki n; cùng các cơ quan ch c năng liên quan tr c ti p v n ng, thuy t ph c công dân, ưa công nhân tr v a phương gi i quy t; khi v n ng công dân v , ph i có k ho ch ch o gi i quy t nhanh chóng, k p th i, d t i m, không kéo dài, không ti p t c khi u ki n lên trên; i v i các trư ng h p t ch c kích ng, lôi kéo công dân khi u ki n ông ngư i ho c l i d ng khi u ki n gây r i thì ph i h p v i l c lư ng Công an tham mưu Ch t ch y ban nhân dân thành ph có bi n pháp x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. 4.2. Trư ng h p có ông ngư i khi u ki n vư t c p lên Trung ương, n Tr s ti p công dân c a ng và Nhà nư c t i Hà N i và thành ph H Chí Minh, T Công tác 2308 ph i h p v i y ban nhân dân qu n – huy n (nơi có công dân i khi u ki n) tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v vi c c ngư i n Tr s ti p công dân c a ng và Nhà nư c v n ng công dân tr v a phương gi i quy t; trong trư ng h p c n thi t thì ph i h p v i Thanh tra Chính ph và các cơ quan h u quan t p trung gi i quy t tri t . 4.3. Trư ng h p công dân l i d ng khi u n i, t cáo gây r i, làm nh hư ng n an ninh, tr t t t i Tr s ti p công dân c a ng và Nhà nư c, các cơ quan Trung ương ng, Chính ph , nhà riêng c a lãnh o ng và Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh, giao Giám c Công an thành ph k p th i ch o l c lư ng Công an có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. 5. Tăng cư ng công tác thanh tra trách nhi m th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo c a Th trư ng các cơ quan hành chính Nhà nư c: Thanh tra thành ph tăng cư ng thanh tra trách nhi m c a Th trư ng s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. B sung k ho ch thanh tra năm 2008, báo cáo y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n. K ho ch ph i nêu rõ s - ngành, qu n – huy n s ti n hành thanh tra. T p trung nh ng nơi có nhi u ơn thư khi u n i, t cáo ph c t p, t n ng, kéo dài; có nhi u quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c thi hành chưa t ch c th c hi n xong. Qua thanh tra xu t y ban nhân dân thành ph bi u dương khen thư ng các ơn v th c hi n t t và xu t x lý i v i ơn v vi ph m các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
  6. 6. Tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các d án u tư phát tri n kinh t - xã h i; vi c qu n lý, s d ng t ai, qu n lý tài chính, ngân sách, th c hi n chính sách xã h i, chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư k p th i kh c ph c y u kém trong qu n lý, h n ch phát sinh khi u n i, t cáo: 6.1. Các c p, các ngành nghiêm ch nh kh c ph c nh ng m t y u kém nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c, nh t là trong lĩnh v c qu n lý s d ng t ai, u tư xây d ng, tài chính công, th c hi n chính sách xã h i, chính sách b i thư ng h tr , tái nh cư. Th c hi n công khai minh b ch trong quá trình xây d ng và tri n khai chính sách quy ho ch, b i thư ng tái nh cư. X lý k p th i nghiêm minh các trư ng h p vi ph m pháp lu t v t ai, các trư ng h p tham nhũng, tiêu c c trong qu n lý s d ng t ai, u tư xây d ng, qu n lý tài chính, ngân sách, th c hi n chính sách xã h i, chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư. 6.2. S Tài chính thành ph ch trì ph i h p v i Thanh tra thành ph , S Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t c a thành ph v th c hi n chính sách quy ho ch, b i thư ng, h tr tái nh cư xu t y ban nhân dân thành ph s a i, b sung ho c ban hành văn b n m i nh m m b o quy n và l i ích chính áng, h p pháp c a công dân; ng th i tham mưu cho y ban nhân dân thành ph có văn b n ki n ngh v i Qu c h i, Chính ph nghiên c u s a i, b sung nh ng quy nh v khi u n i, gi i quy t khi u n i; v t cáo, gi i quy t t cáo; quy nh v qu n lý s d ng t ai, u tư xây d ng phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan và áp ng yêu c u tình hình th c ti n c a thành ph . 6.3. Thanh tra thành ph tham mưu, xu t Ch t ch y ban nhân dân thành ph k ho ch thanh tra các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn và công tác qu n lý nhà nư c v t ai c a y ban nhân dân các qu n – huy n; vi c s d ng t ai c a các t ch c, doanh nghi p trên a bàn. Qua thanh tra, chú ý phát hi n, ki n ngh th c hi n vi c công khai trong tri n khai d án; công khai ch , chính sách liên quan n thu h i t, gi i t a, n bù, tái nh cư, gi i quy t vi c làm cho lao ng trên a bàn; kiên quy t thu h i t ã giao, ã cho thuê không úng i tư ng, không s d ng úng th i gian quy nh ho c không s d ng hi u qu , s d ng sai m c ích; k p th i ki n ngh x lý nghiêm minh các trư ng h p vi ph m pháp lu t v t ai, các trư ng h p tham nhũng, tiêu c c trong qu n lý t ai; giúp y ban nhân dân thành ph ch o ch n ch nh k p th i các sai trái, vi ph m pháp lu t nh m h n ch phát sinh khi u n i, t cáo. 7. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo: 7.1. Thanh tra thành ph ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tăng cư ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t nâng cao ý th c trách nhi m, trình hi u bi t pháp lu t nói chung và pháp lu t v khi u n i, t cáo nói riêng cho cán b , công ch c, thanh tra viên (th c hi n án 3 theo Quy t nh s 212/2004/Q -TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình hành ng qu c gia ph bi n, giáo d c pháp lu t và nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t cho cán b , nhân dân xã – phư ng, th tr n t năm 2005 n năm 2010); quán tri t tinh th n cho cán b , công ch c, thanh tra viên trong quá trình th c hi n nhi m v công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c n chú tr ng l ng ghép v i vi c tuyên truy n, ph
  7. bi n nâng cao hi u bi t và ý th c pháp lu t c a công dân trong khi th c hi n quy n khi u n i, t cáo, k t h p v i vi c ph i h p y ban m t tr n T qu c và các t ch c thành viên v n ng, thuy t ph c công dân tôn tr ng và ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 7.2. Các Báo, ài tăng cư ng s lư ng, ch t lư ng các tin, bài, chuyên m c ph n ánh, góp ý, trao i kinh nghi m, nghiên c u lý lu n trong lĩnh v c khi u n i, t cáo; chú tr ng bi u dương nh ng i n hình t t, phê phán, u tranh v i các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c khi u n i, t cáo. Trang Web thành ph c n m thêm trang thông tin ti p nh n ý ki n ph n ánh, trao i, bày t ý ki n c a công dân trong lĩnh v c khi u n i, t cáo và góp ý xây d ng, hoàn thi n th ch , pháp lu t v khi u n i, t cáo và liên quan n khi u n i, t cáo. 7.3. Công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i g n ch t v i c i cách hành chính th c hi n công khai, minh b ch, gi m phi n hà cho nhân dân, doanh nghi p nh m h n ch phát sinh khi u n i, t cáo. 8. Xây d ng cơ s d li u ti p dân, x lý ơn thư, gi i quy t khi u n i, t cáo: Giám c S Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i Văn phòng Ti p công dân thành ph và các cơ quan có liên quan nghiên c u xây d ng cơ s d li u chung v công tác ti p dân, x lý ơn thư và gi i quy t khi u n i, t cáo nh m chuNn hóa, nâng cao ch t lư ng thông tin báo cáo, áp ng yêu c u ch o i u hành c a y ban nhân dân thành ph và công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph . 9. Th c hi n ch ki m tra, ôn c, thông tin, báo cáo: 9.1. Chánh Thanh tra thành ph có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c, hư ng d n các s - ngành, qu n – huy n trong vi c th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y th c hi n K t lu n c a B Chính tr “v tình hình, k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo t năm 2006 n nay và gi i pháp trong th i gian t i” và K ho ch này; hàng quý, báo cáo ánh giá k t qu th c hi n cho Thanh tra Chính ph , Thư ng tr c Thành y và y ban nhân dân thành ph trư c ngày 20 c a tháng cu i quý. 9.2. Căn c Chương trình hành ng c a Thành y và K ho ch này, Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n t ch c tri n khai và th c hi n. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c k p th i báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph (thông qua Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ) xem xét, gi i quy t./. CH TNCH Lê Hoàng Quân
Đồng bộ tài khoản