Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 32/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/03/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khóa XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c thu Thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 37/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. i tư ng n p phí T ch c, cá nhân là ch d án u tư khi thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án thu c thNm quy n quy t nh phê duy t c a UBND thành ph Hà N i.
  2. i u 2. M c thu phí M c thu: 5.000.000 ng (Năm tri u ng)/báo cáo/l n thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( ã bao g m thu GTGT i v i phí ngoài ngân sách). Trư ng h p thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng b sung, m c thu ư c xác nh b ng 50% m c thu trên. i u 3. ơn v thu phí 1. S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. T ch c d ch v thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c y ban nhân dân Thành ph tuy n ch n ho c ch nh. ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c 1. S Tài nguyên và Môi trư ng: N p vào ngân sách nhà nư c 10%; l i 90% s phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT- BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. 2. i v i t ch c d ch v thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng: toàn b s phí thu ư c là doanh thu c a ơn v và ơn v có trách nhi m kê khai và n p thu theo quy nh c a Lu t thu . i u 5. Ch ng t thu phí 1. S Tài nguyên và Môi trư ng: s d ng biên lai thu phí do cơ quan Thu phát hành. 2. T ch c d ch v : s d ng hóa ơn GTGT do cơ quan Thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 117/2007/Q -UBND ngày 22/10/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s 2262/2006/Q -UBND ngày 19/12/2006 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây.
  3. i u 8. T ch c th c hi n Chánh văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 8; - TT Thành y, VP Thành y; - oàn B Qu c H i Hà N i; - TT H ND TP; Ban KTNS – H ND TP; - VP oàn BQH và H ND TP; - Các B : Tài chính, Tư pháp, TN&MT; - Ch t ch UBND TP; - Các Phó Ch t ch UBND TP; Hoàng M nh Hi n - Các s , ban ngành c a TP; - Trung tâm công báo; C ng giao ti p i n t TP; - CPVP, các Phòng CV; - Lưu VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản