Quyết định số 322/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 322/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 322/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tuấn Cường tại huyện Từ Sơn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 322/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 322/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN CƯỜNG TẠI HUYỆN TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Ðất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QÐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ truởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 14/TT - TNMT ngày 28/02/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tuấn Cường được thuê đất theo Quyết định số 32/QÐ-CT ngày 10/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: + Diện tích đất: 1.975,0m2 (Một nghìn, chín trăm bẩy mươi năm m2 ). + Ðịa điểm: xã Ðình Bảng - huyện Từ Sơn (Cụm công nghiệp Mả Ông). + Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 15/9/2053. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Xí nghiệp thép Việt Pháp trước khi giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tuấn Cường theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND xã Ðình Bảng, Xí nghiệp thép Việt Pháp và Công ty Cổ phần Tuấn Cường căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản