Quyết định số 322/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
3
download

Quyết định số 322/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 322/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 322/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 322/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t di s n văn hóa; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét Công văn s 2284/UBND-VX ngày 23 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Thanh Hóa và h sơ di tích; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH: i u 1. X p h ng di tích qu c gia: DANH LAM TH NG C NH NÚI KIM SƠN XÃ VĨNH AN, HUY N VĨNH L C, T NH THANH HÓA Khu v c b o v di tích ư c xác nh theo Biên b n và b n các khu v c b o v di tích trong h sơ. i u 2. y ban nhân dân các c p nơi có di tích ư c x p h ng t i i u 1 Quy t nh này trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i di tích theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch t nh Thanh Hóa, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chi n Th ng
Đồng bộ tài khoản