Quyết định số 3235/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 3235/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3235/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3235/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T I U CH NH PHƯƠNG ÁN BÙ GIÁ NƯ C CUNG C P CHO HUY N C N GI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 61/2001/Q -UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 và Quy t nh s 56/2005/Q -UB ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t và i u ch nh phương án bù giá nư c cung c p cho huy n C n Gi ; Căn c Quy t nh s 154/Q -UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh giá nư c s ch trên a bàn thành ph H Chí Minh; Thông báo s 214/TB-VP ngày 17 tháng 3 năm 2008 thông báo k t lu n c a Ch t ch Lê Hoàng Quân t i bu i làm vi c v i Ban Thư ng v Huy n y và y ban nhân dân huy n C n Gi ngày 11 tháng 3 năm 2008; Xét T trình s 6974/LS-TC-GTVT ngày 17 tháng 7 năm 2008 c a Liên S Tài chính - S Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh phương án bù giá nư c cung c p cho huy n C n Gi như sau: 1.1. ơn giá m t mét kh i (m3) nư c cung c p cho huy n C n Gi ư c n nh th ng nh t trên toàn a bàn như sau: Nư c dùng cho sinh ho t 2.700 ng/m3; nư c dùng cho s n xu t 4.500 ng/m3; nư c dùng cho cơ quan hành chính s nghi p 6.000 ng/m3; nư c dùng cho kinh doanh thương m i, d ch v 8.000 ng/m3. 1.2. nh m c s d ng nư c s ch c a ngư i dân huy n C n Gi ư c áp d ng theo Quy t nh s 154/Q -UB ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh giá nư c s ch trên a bàn thành ph H Chí Minh. 1.3. ơn giá nư c c p bù: ơn giá c p ơn giá c p ơn giá c p ơn giá c p Các a i m cung STT bù nư c sinh bù nư c s n bù nư c bù nư c KD c p nư c ho t ( /m3) xu t ( /m3) HCSN ( /m3) DV ( /m3) 01 Hào Võ - Long Hòa 30.974 29.174 27.674 25.674 02 Hòa Hi p - Long Hòa 39.506 37.706 36.206 34.206 03 ng Hòa - Long Hòa 40.928 39.128 37.628 35.628 04 Bình Phư c - Bình Khánh 15.780 13.980 12.480 10.480 05 Bình Th nh - Bình Khánh 18.624 16.824 15.324 13.324 06 An Hòa - Tam Thôn Hi p 22.442 20.642 19.142 17.142 07 An L c - Tam Thôn Hi p 22.442 20.642 19.142 17.142
  2. 08 Tr n Hưng o - TTH 19.598 17.798 16.298 14.298 09 An Hòa - An Th i ông 21.968 20.168 18.668 16.668 10 Doi L u - An Th i ông 27.656 25.856 24.356 22.356 11 An Nghĩa - An Th i ông 23.864 22.064 20.564 18.564 12 Trư ng cai nghi n TNXP 26.234 24.434 22.934 20.934 13 Vàm Sát 1 - Lý Nhơn 25.286 23.486 21.986 19.986 14 Vàm Sát 2 - Lý Nhơn 25.760 23.960 22.460 20.460 15 Lý Thái B u - Lý Nhơn 28.604 26.804 25.304 23.304 16 Tân i n - Lý Nhơn 29.078 27.278 25.778 23.778 17 Thi ng Li ng - Th nh An 32.596 30.796 29.296 27.296 18 Th nh Hòa - Th nh An 36.388 34.588 33.088 31.088 19 Các ti u khu r ng PH 19.908 18.108 16.608 14.608 20 Xã C n Th nh 36.232 34.432 32.932 30.932 1.4. Th i i m th c hi n i u ch nh c p bù giá nư c: áp d ng t ngày Quy t nh i u ch nh có hi u l c cho n khi có quy nh m i c a y ban nhân dân thành ph . 1.5. Giao S Tài chính ph i h p y ban nhân dân huy n C n Gi t ng h p trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phê duy t b sung d toán năm 2008 cho ngân sách huy n C n Gi . 1.6. Giao Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi ch u trách nhi m trong vi c qu n lý, ki m tra, c p phát và quy t toán kinh phí c p bù giá nư c s ch trên a bàn huy n C n Gi theo úng quy nh. 1.7. Các i u kho n khác c a Quy t nh s 61/2001/Q -UB ngày 23 tháng 7 năm 2001 và Quy t nh s 56/2005/Q -UB ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t và i u ch nh phương án bù giá nư c cung c p cho huy n C n Gi không thay i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Công ty C p nư c thành ph và Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản