Quyết định số 3237/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 3237/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3237/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3237/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p – T do – H nh phúc ----- ---------- S : 3237/Q -BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C H Y B TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Căn c Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. H y b 03 Tiêu chuNn Vi t Nam sau ây: 1. TCVN 4740 - 89 G dán. Thu t ng và nh nghĩa 2. TCVN 4812 – 89 Ván s i. Thu t ng và nh nghĩa (ST SEV 2813 – (Ph n u) 80 ) 3. TCVN 4811 - 89 Ván dăm. Thu t ng và nh nghĩa (ST SEV 2503 – 80) i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c T C; - Lưu HS, VT Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản