Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
72
lượt xem
8
download

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 33/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH X LÝ CÔNG TRÌNH XÂY D NG VI PH M HÀNH LANG B O V AN TOÀN LƯ I I N CAO ÁP TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp; Căn c Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v Quy nh x ph t hành chính trong lĩnh v c i n l c; Xét ngh c a Giám c S Công Thương Hà N i t i T trình s 611/TTr-SCT ngày 25 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh x lý công trình xây d ng vi ph m hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp trên a bàn thành ph Hà N i” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 67/2006/Q -UB ngày 15 tháng 5 năm 2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành “Quy nh x lý công trình xây d ng vi ph m hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Trư ng Ban ch o x lý vi ph m hành lang b o v lư i i n cao áp Thành ph , Giám c các S , ngành: Công Thương, Xây d ng, Giao thông V n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Quy ho ch – Ki n trúc, Tài chính, Kho b c Nhà nư c, Công an thành ph , B tư l nh Th ô, Công ty i n l c Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B Công Thương;
  2. - Ch t ch UBND TP; - Các PCT UBND TP; - Báo HN m i, ài PT-TH Hà N i; - V1, V2, phòng: XD-PT T, GT-QLHT; - Lưu VP, CT. Nguy n Huy Tư ng QUY NNH X LÝ CÔNG TRÌNH XÂY D NG VI PH M HÀNH LANG B O V AN TOÀN LƯ I I N CAO ÁP TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 33/2008/Q -UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Quy nh này quy nh công trình xây d ng vi ph m pháp lu t v hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp (sau ây vi t t t là HLBVATL CA); nguyên t c x lý vi ph m; quy nh v HLBVATL CA; trách nhi m ki m tra, x lý công trình xây d ng vi ph m. 2. i tư ng áp d ng: Các t ch c, cá nhân ho t ng i n l c ho c xây d ng công trình có liên quan n HLBVATL CA trên a bàn Hà N i. i u 2. Gi i thích t ng M t s t ng ư c s d ng trong Quy nh này ư c hi u như sau: 1. Công trình lư i i n cao áp bao g m lư i i n cao áp và hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp. Lư i i n cao áp là lư i i n có i n áp danh nh t 1.000 V tr lên. 2. ơn v i n l c qu n lý v n hành lư i i n cao áp là các t ch c thu c m i thành ph n kinh t ho t ng i n l c theo quy nh c a pháp lu t có qu n lý v n hành lư i i n cao áp. 3. Công trình xây d ng là các công trình xây d ng nhà dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, năng lư ng và các công trình khác. i u 3. Nguyên t c x lý vi ph m 1. M i hành vi vi ph m quy nh v b o v HLBVATL CA u ph i ư c x lý k p th i và tri t . M i h u qu do hành vi vi ph m gây ra ph i ư c kh c ph c úng quy nh c a pháp lu t.
  3. 2. M t hành vi vi ph m ch b x ph t hành chính m t l n. Vi c x lý vi ph m ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy t nh hình th c, bi n pháp x lý thích h p. 3. Cá nhân, t ch c vi ph m b x lý có hành vi ch ng i ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh thi hành quy t nh x ph t ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh. 4. Ngư i có thNm quy n x ph t hành chính trong lĩnh v c i n l c mà không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng theo thNm quy n các vi ph m hành chính liên quan n HLBVATL CA thì tùy theo tính ch t, m c sai ph m s b x lý k lu t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh. i u 4. Công trình xây d ng vi ph m pháp lu t v HLBVATL CA là: 1. Công trình ư c xây d ng sau khi ã có công trình lư i i n cao áp mà toàn b ho c m t ph n c a công trình n m trong hành lang b o v HLBVATL CA không th a mãn các i u ki n quy nh Ngh nh 106/2005/N -CP ngày 17/8/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. 2. Công trình lư i i n cao áp có HLBVATL CA xâm ph m quy n s d ng t, s h u nhà h p pháp, có trư c c a các t ch c và cá nhân. Chương 2. QUY NNH V HÀNH LANG B O V AN TOÀN LƯ I I N CAO ÁP i u 5. Quy nh v HLBVATL CA i v i ư ng dây d n i n trên không, ư ng cáp i n ng m và tr m i n 1. Hành lang b o v an toàn c a ư ng dây d n i n trên không là kho ng không gian d c theo ư ng dây và ư c gi i h n như sau: a) Chi u dài hành lang ư c tính t v trí ư ng dây ra kh i ranh gi i b o v c a tr m này n v trí ư ng dây i vào ranh gi i b o v c a tr m k ti p. b) Chi u r ng hành lang ư c gi i h n b i hai m t th ng ng v hai phía c a ư ng dây, song song v i ư ng dây, có kho ng cách t dây ngoài cùng v m i phía khi dây tr ng thái tĩnh theo quy nh trong b ng sau: i n áp n 22 kV 35 kV 66 – 110 220 kV 500 kV kV Dây b c Dây Dây b c Dây Dây tr n tr n tr n Kho ng 1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m cách
  4. c) Chi u cao hành lang ư c tính t áy móng c t n i m cao nh t c a công trình c ng thêm kho ng cách an toàn theo chi u th ng ng quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 66 – 110 kV 220 kV 500 kV Kho ng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 2. Hành lang b o v an toàn các lo i cáp i n i trên m t t ho c treo trên không là kho ng không gian d c theo ư ng cáp i n và ư c gi i h n v các phía là 0,5 m tính t m t ngoài c a s i cáp ngoài cùng. 3. Hành lang b o v an toàn ư ng cáp i n ng m ư c gi i h n như sau: 3.1. Chi u dài hành lang ư c tính t v trí cáp ra kh i ranh gi i ph m vi b o v c a tr m này n v trí vào ranh gi i ph m vi b o v c a tr m k ti p. 3.2. Chi u r ng hành lang ư c gi i h n b i: a) M t ngoài c a mương cáp i v i cáp t trong mương cáp; b) Hai m t th ng ng cách m t ngoài c a v cáp ho c s i cáp ngoài cùng v hai phía c a ư ng cáp i n ng m i v i cáp t tr c ti p trong t, trong nư c ư c quy nh trong b ng sau: t tr c ti p trong t t trong nư c Lo i cáp i n Nơi không có t không n Nơi có tàu t n nh tàu thuy n qua nh thuy n qua l i l i Kho ng cách 1,0 m 1,5 m 20,0 m 100,0 m 3.3. Chi u cao ư c tính t m t t ho c m t nư c n: a) M t ngoài c a áy móng mương cáp i v i cáp t trong mương cáp; b) sâu th p hơn i m th p nh t c a v cáp là 1,5 m i v i cáp t tr c ti p trong t ho c trong nư c. 4. Hành lang b o v an toàn tr m i n là kho ng không gian bao quanh tr m i n và ư c gi i h n như sau: a) i v i các tr m i n không có tư ng, rào bao quanh, hành lang b o v tr m i n ư c gi i h n b i không gian bao quanh tr m i n có kho ng cách n các b ph n mang i n g n nh t c a tr m i n theo quy nh trong b ng sau: i n áp n 22 kV 35 kV Kho ng cách 2,0 m 3,0 m b) i v i tr m i n có tư ng ho c hàng rào c nh bao quanh, chi u r ng hành lang b o v ư c gi i h n n m t ngoài tư ng ho c hàng rào; chi u cao hành lang ư c
  5. tính t áy móng sâu nh t c a công trình tr m i n n i m cao nh t c a tr m i n c ng thêm kho ng cách an toàn theo chi u th ng ng quy nh t i i m c kho n 1 i u này. i u 6. Quy nh v nhà, công trình xây d ng ư c phép t n t i trong hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n cao áp trên không 1. i u ki n nhà, công trình xây d ng ư c t n t i trong HLBVATL CA n 220 kV: a) Mái l p và tư ng bao ph i làm b ng v t li u không cháy; b) Mái l p, khung nhà và tư ng bao b ng kim lo i ph i n i t theo quy nh v k thu t n i t; c) Không gây c n tr ư ng ra vào ki m tra, b o dư ng, thay th các b ph n công trình lư i i n cao áp; d) Kho ng cách t b t kỳ b ph n nào c a nhà, công trình xây d ng n dây d n g n nh t khi dây tr ng thái tĩnh không ư c nh hơn kho ng cách quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 66 n 110 kV 220 kV Kho ng cách 3,0 m 4,0 m 6,0 m ) Cư ng i n trư ng ≤ 5 kV/m t i i m b t kỳ ngoài nhà cách m t t m t mét và ≤ 1 kV/m t i i m b t kỳ bên trong nhà cách m t t 1,0 mét. 2. Không cho phép t n t i nhà và công trình xây d ng có ngư i thư ng xuyên sinh ho t, làm vi c trong HLBVATL CA 500 KV, tr nh ng công trình chuyên ngành ph c v v n hành lư i i n ó. Chương 3. TRÁCH NHI M X LÝ CÔNG TRÌNH XÂY D NG VI PH M i u 7. Trách nhi m c a UBND phư ng, xã, th tr n 1. Ki m tra, phát hi n, x lý k p th i, d t i m ngay t u i v i các công trình xây d ng vi ph m HLBVATL CA. 2. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý các công trình xây d ng vi ph m HLBVATL CA trên a bàn. 3. Báo cáo k p th i nh ng công trình xây d ng vi ph m HLBVATL CA vư t quá thNm quy n x lý v i Ban ch o x lý vi ph m HLBVATL CA qu n, huy n. i u 8. Trách nhi m c a UBND qu n, huy n
  6. 1. UBND qu n, huy n có trách nhi m: a) Ch o UBND các phư ng, xã, th tr n th c hi n công tác ki m tra; ngăn ch n; x lý k p th i, d t i m ngay t u i v i các trư ng h p vi ph m HLBVATL CA. b) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng, ki m tra, x lý các vi ph m HLBVATL CA trên a bàn theo thNm quy n. 2. Ch t ch UBND qu n, huy n ra Quy t nh thành l p Ban Ch o x lý vi ph m HLBVATL CA qu n, huy n ch o x lý các vi ph m trên a bàn. a) Thành ph n Ban ch o x lý vi ph m HLBVATL CA qu n, huy n g m: Trư ng Ban ch o: Phó Ch t ch UBND qu n, huy n. y viên thư ng tr c: Trư ng phòng Kinh t (ho c phòng Công thương). y viên: i di n phòng Tài nguyên và Môi trư ng, phòng Xây d ng và ô th ; Thanh tra xây d ng, Công an, i n l c qu n, huy n, Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n. Trư ng h p c n thi t có th b sung m t s thành viên khác. b) Ban ch o x lý vi ph m HLBVATL CA qu n, huy n ho t ng theo Quy ch do Ch t ch UBND qu n, huy n ban hành. i u 9. Trách nhi m c a Giám c S Công Thương 1. Thư ng tr c Ban ch o x lý vi ph m HLBVATL CA Thành ph ; tham mưu cho UBND Thành ph ban hành quy ch ho t ng c a Ban ch o; xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm c a Ban ch o. 2. T ch c t p hu n nghi p v ; ki m tra ôn c UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n x lý các công trình xây d ng vi ph m HLBVATL CA úng quy nh. 3. Gi i quy t các khi u n i, t cáo và các v n liên quan n HLBVATL CA theo thNm quy n. i u 10. Trách nhi m c a Giám c S Xây d ng 1. Hư ng d n nghi p v ki m tra, l p biên b n x lý các công trình xây d ng vi ph m HLBVATL CA. 2. Hư ng d n, ki m tra các cơ quan có thNm quy n c p phép xây d ng mb o HLBVATL CA. i u 11. Trách nhi m c a các ơn v i n l c qu n lý v n hành lư i i n cao áp 1. Cung c p sơ m t b ng lư i i n cao áp ang v n hành trên a bàn cho UBND các qu n, huy n.
  7. 2. Tuyên truy n, ph bi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v an toàn hành lang lư i i n cao áp; ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý công trình xây d ng vi ph m HLBVATL CA. 3. Thư ng xuyên ki m tra công trình lư i i n cao áp, phát hi n các vi ph m HLBVATL CA; l p văn b n hi n tr ng và ngh x lý vi ph m g i n các cơ quan ch c năng; UBND xã, phư ng, th tr n, Ban ch o x lý các qu n, huy n và Thư ng tr c Ban ch o x lý vi ph m Thành ph . 4. Có phương án c i t o công trình lư i i n cao áp theo ngh c a ch công trình xây d ng nh m kh c ph c tình tr ng vi ph m HLBVATL CA theo quy nh (trong trư ng h p Ch công trình xây d ng vi ph m t nguy n b kinh phí di chuy n, c i t o công trình lư i i n cao áp). 5. C i t o và xây d ng công trình lư i i n cao áp theo quy nh t i i u 2 c a Ngh nh 106/2005/N -CP ngày 17/8/2005 c a Chính ph . 6. Ng ng c p i n i v i các công trình xây d ng vi ph m theo quy nh. i u 12. Trách nhi m c a các cơ quan có liên quan 1. Th trư ng cơ quan c p phép xây d ng có trách nhi m: Khi c p phép xây d ng i v i công trình xây d ng trên a bàn có liên quan n HLBVATL CA, h sơ c p phép ph i có th a thu n c a ơn v i n l c và văn b n th a thu n c a S Công Thương Hà N i. 2. Giám c Công an Thành ph , Tư l nh B tư l nh Th ô có trách nhi m: Ph i h p v i các ngành c a Thành ph , UBND các qu n, huy n và UBND các phư ng, xã, th tr n, x lý các vi ph m HLBVATL CA theo quy nh. 3. Giám c S Tài chính có trách nhi m: - Tham mưu cho UBND Thành ph trình H ND Thành ph b trí ngân sách mb o cho ho t ng x lý vi ph m HLBVATL CA. - Ch trì ph i h p v i các S , Ngành có liên quan hư ng d n vi c th c hi n b i thư ng, h tr theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Các cơ quan truy n thông ài phát thanh truy n hình Hà N i, Báo Hà N i m i, Báo Kinh t ô th và các cơ quan thông tin truy n thông khác c a Thành ph căn c ch c năng nhi m v có trách nhi m tham gia và tuyên truy n v công tác b o v HLBVATL CA c a thành ph . Chương 4. KI M TRA, X LÝ CÔNG TRÌNH XÂY D NG VI PH M i u 13. Ki m tra, l p Biên b n và ra Quy t nh x ph t
  8. 1. Thanh tra xây d ng t i a bàn xã, phư ng, th tr n ki m tra, phát hi n ho c khi ư c các t ch c, cá nhân thông báo công trình xây d ng vi ph m HLBVATL CA thì l p Biên b n vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c, hoàn thi n h sơ báo cáo Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n trình c p có thNm quy n quy t nh. 2. Thanh tra i n l c S Công Thương, Thanh tra xây d ng các qu n, huy n ki m tra, phát hi n, ho c khi ư c các t ch c, cá nhân thông báo công trình xây d ng vi ph m có trách nhi m l p Biên b n hành chính trong lĩnh v c i n l c và ra Quy t nh x ph t theo thNm quy n. 3. Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph , Chánh Thanh tra i n l c S Công Thương, Chánh Thanh tra xây d ng qu n, huy n, Chánh Thanh tra xây d ng Thành ph ra Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c theo thNm quy n. i u 14. H sơ x lý vi ph m H sơ x lý hành vi vi ph m hành chính bao g m: 1. Biên b n vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c. 2. Biên b n t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m (n u có) 3. Văn b n ngh c a ơn v i n l c qu n lý v n hành lư i i n cao áp ho c t ch c, cá nhân liên quan (n u có). 4. B n sao gi y t ch ng minh quy n s d ng t và s h u nhà; H sơ thi t k , gi y phép xây d ng công trình (n u có). 5. Các gi y t liên quan khác. i u 15. X lý các công trình xây d ng vi ph m 1. ình ch thi công công trình; L p biên b n vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c; X ph t vi ph m hành chính theo quy nh hi n hành và bu c cá nhân, t ch c vi ph m khôi ph c l i tình tr ng ban u ho c tháo d công trình xây d ng vi ph m. 2. C i t o công trình lư i i n cao áp nh m kh c ph c tình tr ng vi ph m HLBVATL CA ho c công trình xây d ng áp ng các i u ki n ư c t n t i trong HLBVATL CA theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính có trách nhi m th c hi n Quy t nh x ph t vi ph m hành chính, n u không t nguy n ch p hành thì b cư ng ch thi hành theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5. KHEN THƯ NG, K LU T VÀ T CH C TH C HI N i u 16. Khen thư ng, k lu t
  9. 1. T ch c, cá nhân có trách nhi m trong công tác b o v an toàn hành lang lư i i n cao áp có thành tích xu t s c thì ư c xét khen thư ng theo quy nh hi n hành. 2. T ch c, cá nhân có trách nhi m b o v an toàn hành lang lư i i n cao áp do thi u trách nhi m ho c c ý làm trái các quy nh c a Nhà nư c gây thi t h i cho ngư i dân, cho ơn v , gây m t an toàn cho lư i i n s b k lu t b ng hình th c khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c bu c thôi vi c và ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng s b xem xét truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 17. Kinh phí ho t ng 1. Kinh phí ho t ng c a Ban ch o Thành ph ư c l y t ngân sách Thành ph , S Công Thương có trách nhi m l p d toán và qu n lý kinh phí ho t ng hàng năm theo quy nh. 2. Kinh phí ho t ng c a Ban ch o x lý các qu n, huy n ư c l y t ngân sách qu n, huy n. Phòng Kinh t (ho c phòng Công Thương) có trách nhi m l p d toán và qu n lý kinh phí ho t ng theo quy nh. 3. Kinh phí th c hi n x lý c a UBND xã, phư ng, th tr n ư c l y t ngân sách xã, phư ng, th tr n và ngân sách qu n, huy n. i u 18. Gi i quy t khi u n i, t cáo Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các t ch c, cá nhân trong vi c x lý vi ph m HLBVATL CA ư c th c hi n theo Lu t Khi u n i, t cáo và các văn b n liên quan. i u 19. Trách nhi m thi hành 1. Giám c S Công Thương có nhi m v t ch c ki m tra, ôn c th c hi n Quy nh này; báo cáo nh kỳ (6 tháng, c năm) và theo yêu c u i v i UBND Thành ph và B Công Thương. 2. UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n t ch c th c hi n Quy nh này trên a bàn; UBND qu n, huy n th c hi n báo cáo nh kỳ (quý, năm) và theo yêu c u v tình hình vi ph m, công tác x lý vi ph m HLBVATL CA trên a bàn v i S Công Thương. 3. Các ơn v i n l c qu n lý v n hành lư i i n cao áp t ch c th c hi n Quy nh này; th c hi n báo cáo nh kỳ (quý, năm) và theo yêu c u v tình hình vi ph m, công tác x lý vi ph m HLBVATL CA trong ph m vi qu n lý v n hành v i UBND qu n, huy n qu n lý a bàn nơi x y ra vi ph m và S Công Thương Hà N i. Trong quá trình th c hi n quy nh này, n u có gì vư ng m c các S , Ban, ngành, UBND các c p có văn b n báo cáo UBND Thành ph b sung, i u ch nh k p th i. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  10. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Huy Tư ng
Đồng bộ tài khoản