Quyết định Số: 332/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 332/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRƯƠNG TẤN VIÊN GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 332/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 332/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRƯƠNG TẤN VIÊN GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 7294-CVNS/BTCTW, ngày 04 tháng 3 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 111/TTr-BCSĐBGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 322/TTr-BNV, ngày 02 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Tấn Viên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Trương Tấn Viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, HC, Cổng Nguyễn Tấn Dũng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản