Quyết định số 3363/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
27
lượt xem
4
download

Quyết định số 3363/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3363/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3363/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- -------------- S : 3363/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 3 t i T trình s 20/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5954/TTr-TNMT- KH ngày 28 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a qu n 3 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Tăng (+), gi m Hi n tr ng Quy ho ch n (-) so v i hi n Mã năm 2005 năm 2010 Th t CH TIÊU tr ng L Di n Cơ c u Di n Cơ c u Di n T l tích (ha) (%) tích (ha) (%) tích (ha) (%) (8)=(6)- (9)=[(8)/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (4) (4)]*100 T ng di n tích 492,88 100 492,88 100 t nhiên 1 t nông nghi p NNP t phi nông 2 PNN 492,88 100 492,88 100 0,00 0,00 nghi p
  2. 2.1 t OTC 227,63 46,18 222,81 45,21 -4,83 -2,12 t t i nông 2.1.1 ONT - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 227,63 100 222,81 100 -4,83 -2,12 2.2 t chuyên dùng CDG 245,52 49,81 245,23 49,75 -0,29 -0,12 t tr s cơ 2.2.1 CTS 27,88 11,35 28,11 11,46 0,23 0,83 quan, CTSN t qu c phòng, 2.2.2 CQA 3,80 1,55 3,72 1,52 -0,08 -2,20 an ninh t s n xu t, kinh 2.2.3 CSK 48,89 19,91 48,25 19,67 -0,65 -1,33 doanh PNN t khu công 2.2.3.1 SKK nghi p t cơ s s n 2.2.3.2 SKC 48,89 100 48,25 100 -0,65 -1,33 xu t, kinh doanh t cho ho t 2.2.3.3 SKS ng khoáng s n t s n xu t v t 2.2.3.4 li u xây d ng, SKX GS t có m c ích 2.2.4 CCC 164,95 67,18 165,16 67,35 0,21 0,13 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 121,65 73,75 124,73 75,52 3,09 2,54 2.2.4.2 t th y l i DTL 5,96 3,61 -5,96 -100,00 t chuy n 2.2.4.3 d n năng lư ng, DNT 0,07 0,04 0,07 0,04 truy n thông t cơ s văn 2.2.4.4 DVH 3,51 2,13 4,97 3,01 1,46 41,57 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 7,74 4,69 7,94 4,81 0,20 2,61 t cơ s giáo 2.2.4.6 DGD 20,86 12,65 22,01 13,33 1,15 5,52 d c - ào t o t cơ s th 2.2.4.7 DTT 2,38 1,44 2,50 1,51 0,12 5,13 d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,74 0,45 0,74 0,45 0,00 -0,28 t có di tích, 2.2.4.9 LDT 2,05 1,24 2,20 1,33 0,15 7,40 danh th ng t bãi th i, x 2.2.4.10 RAC 0,01 0 0,01 0 lý ch t th i
  3. t tôn giáo, tín 2.3 TTN 14,22 2,88 14,10 2,86 -0,11 -0,79 ngư ng t nghĩa trang, 2.4 NTD 0,33 0,07 0,33 0,07 nghĩa a t sông su i và 2.5 SMN 5,18 1,05 10,41 2,11 5,23 101,03 m t nư c CD t phi nông 2.6 PNK nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n Th tích n CH TIÊU Mã t năm 2010 (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG 1 NNP/PNN - PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 PN0(a)/PN1(a) 0,76 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,60 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t có m c ích công c ng không thu ti n s 3.4 CC0(a)/PN1(a) 0,16 d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 4 PKT(a)/OTC 1,25 T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 1,21 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 0,08 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,54 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,59
  4. 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 0,01 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 0,03 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Di n tích thu h i TT LO I T PH I THU H I Mã n năm 2010 (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 18,72 2.1 t OTC 12,10 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 12,10 2.2 t chuyên dùng CDG 6,48 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình SN CTS 0,77 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,08 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh PNN CSK 3,73 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 1,89 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,13 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/10.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n 3 thành ph H Chí Minh do y ban nhân dân qu n 3 l p ngày 16 tháng 4 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n 3 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch ơn v tính: ha
  5. Di n tích Th t CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH 492,88 492,88 492,88 492,88 492,88 T T NHIÊN T NÔNG 1 NNP - - - - - NGHI P T PHI NÔNG 2 PNN 492,88 492,88 492,88 492,88 492,88 NGHI P 2.1 t OTC 227,26 227,39 224,49 223,68 222,81 2.1.1 t t i nông thôn ONT - - - - - 2.1.2 t t i ô th ODT 227,26 227,39 224,49 223,68 222,81 2.2 t chuyên dùng CDG 240,66 240,53 243,52 244,35 245,23 t tr s cơ quan, 2.2.1 CTS 27,88 27,91 28,01 27,95 28,11 công trình s nghi p t qu c phòng, an 2.2.2 CQA 3,80 3,72 3,72 3,72 3,72 ninh t s n xu t, kinh 2.2.3 CSK 48,74 48,54 48,40 48,41 48,25 doanh PNN 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK - - - - - t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 48,74 48,54 48,40 48,41 48,25 doanh t có m c ích công 2.2.4 CCC 160,24 160,36 163,40 164,28 165,16 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 121,87 121,97 123,74 124,51 124,73 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,28 - - - - t chuy n d n 2.2.4.3 năng lư ng, truy n DNT 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 3,51 3,73 4,73 4,73 4,97 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 7,74 7,80 7,83 7,85 7,94 t cơ s giáo d c - 2.2.4.6 DGD 21,61 21,48 21,59 21,69 22,01 ào t o t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT 2,38 2,38 2,50 2,50 2,50 thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
  6. t có di tích, danh 2.2.4.9 LDT 2,05 2,19 2,20 2,20 2,20 th ng t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 RAC 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 th i t tôn giáo, tín 2.3 TTN 14,22 14,22 14,13 14,10 14,10 ngư ng t nghĩa trang, nghĩa 2.4 NTD 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 a t sông su i và m t 2.5 SMN 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 nư c CD t phi nông nghi p 2.6 PNK - - - - - khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích chuy n Phân theo t ng năm m c ích Th Ch tiêu Mã s d ng t t trong Năm Năm Năm Năm Năm kỳ k 2006 2007 2008 2009 2010 ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG NNP/PNN - - - - - - PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T (a) (a) 3 CHUY N SANG PN0 /PN1 0,76 0,34 0,06 0,06 0,30 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG
  7. PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,60 0,27 0,06 0,27 t công trình s 3.2 nghi p không kinh SN0/PN1(a) doanh t qu c phòng, an 3.3 CQA/PN1(a) ninh t có m c ích 3.4 công c ng không CC0(a)/PN1(a) 0,16 0,07 0,06 0,03 thu ti n s d ng t t nghĩa trang, 3.5 NTD/PN1(a) nghĩa a t sông su i và 3.6 SMN/PN1(a) m t nư c CD T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 PH I T PKT(a)/OTC 1,25 0,27 0,44 0,38 0,05 0,12 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 1,21 0,24 0,44 0,38 0,05 0,11 t tr s cơ quan, 4.1.1 công trình s CTS/OTC - - - - - - nghi p t qu c phòng, an 4.1.2 CQA/OTC 0,08 - 0,08 - - - ninh t s n xu t, kinh 4.1.3 doanh phi nông CSK/OTC 0,54 0,24 - 0,26 - 0,04 nghi p t có m c ích 4.1.4 CCC/OTC 0,59 - 0,35 0,12 0,05 0,07 công c ng t tôn giáo, tín 4.2 TTN/OTC 0,01 - - - - 0,01 ngư ng t nghĩa trang, 4.3 NTD/OTC - - - - - - nghĩa a t sông su i và 4.4 SMN/OTC 0,03 0,03 - - - - m t nư c CD t phi nông 4.5 PNK/OTC - - - - - - nghi p khác 3. K ho ch thu h i t
  8. ơn v tính: ha Di n tích c n thu Phân theo t ng năm Th LO I T PH I Mã h i trong t THU H I kỳ k Năm Năm Năm Năm Năm ho ch 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) T NÔNG 1 NNP NGHI P T PHI NÔNG 2 PNN 18,72 1,31 1,53 5,82 1,10 8,95 NGHI P 2.1 t OTC 12,10 0,68 0,54 4,93 0,86 5,10 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 12,10 0,68 0,54 4,93 0,86 5,10 2.2 t chuyên dùng CDG 6,48 0,63 1,00 0,80 0,22 3,83 t tr s cơ quan, 2.2.1 công trình s CTS 0,77 - 0,06 0,02 0,06 0,62 nghi p t qu c phòng, an 2.2.2 CQA 0,08 - 0,08 - - - ninh t s n xu t, kinh 2.2.3 doanh phi nông CSK 3,73 0,24 0,28 0,37 0,05 2,79 nghi p t có m c ích 2.2.4 CCC 1,89 0,39 0,57 0,40 0,10 0,43 công c ng t tôn giáo, tín 2.3 TTN 0,13 - - 0,09 0,02 0,02 ngư ng t nghĩa trang, 2.4 NTD - - - - - - nghĩa a t sông su i và 2.5 SMN - - - - - - m t nư c CD t phi nông 2.6 PNK - - - - - nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 3 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai;
  9. 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản