Quyết định số 339/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 339/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 339/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TI N GIANG NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- M Tho, ngày 09 tháng 02 năm 2009 S : 339/QĐ-UBND QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHI P TRÊN Đ A BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p; Căn c Quy t đ nh s 1676/QĐ-BTP ngày 03/9/2008 c a B trư ng B Tư pháp phê duy t K ho ch tri n khai Ngh đ nh s 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tư pháp, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p trên đ a bàn t nh Ti n Giang. Đi u 2. Giao Giám đ c S Tư pháp ch t rì, ph i h p v i các s , ngành có liên quan, H i Lu t gia, Hi p h i các doanh nghi p và Liên minh h p t ác xã t nh Ti n Giang t ch c tri n khai th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S Tư pháp, Th trư ng các s , ngành có liên quan, Ch t ch Hi p h i các doanh nghi p t nh Ti n Giang, Ch t ch Liên minh h p t ác xã t nh Ti n Giang, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công căn c quy t đ nh thi hành. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH
  2. Tr n Thanh Trung CHƯƠNG TRÌNH H TR PHÁP LÝ CHO DOANH NGHI P TRÊN Đ A BÀN T NH TI N GIANG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 339/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh) Th c hi n Ngh đ nh s 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p, y ban nhân dân t nh Ti n Giang ban hành Chương trình h tr pháp lý cho doanh nghi p trên đ a bàn t nh như sau: I. M C ĐÍCH, YÊU C U - Nh m t hông tin pháp lý nhanh chóng, k p th i cho doanh nghi p, h p t ác xã, t h p tác và t ch c, cá nhân kinh doanh (g i chung là doanh nghi p); ph bi n, b i dư ng ki n th c pháp lu t kinh doanh cho ngư i qu n lý doanh nghi p; b i dư ng k năng, nghi p v pháp ch cho doanh nghi p t rên đ a bàn t nh. - T o đi u k i n thu n l i cho các doanh nghi p đư c ti p c n, s d ng thông tin đăng t i trên trang thông tin đi n t c a t nh, đư c gi i đáp pháp lu t, cung c p văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n qu n lý c a Nhà nư c (không thu c danh m c văn b n bí m t nhà nư c) mà doanh nghi p quan tâm yêu c u đư c cung c p, đ m b o s n xu t k inh doanh đúng pháp lu t, ngăn ng a s r i ro trong ho t đ ng c a doanh nghi p. II. Đ I TƯ NG ĐƯ C H TR PHÁP LÝ Doanh nghi p, h p tác xã, t h p t ác và t ch c, cá nhân kinh doanh trên đ a bàn t nh Ti n Giang (g i chung là doanh nghi p). III. HÌNH TH C VÀ N I DUNG H TR PHÁP LÝ 1. Xây d ng và khai thác các cơ s d li u pháp lu t ph c v ho t đ ng c a doanh nghi p: Văn phòng y ban nhân dân t nh có trách nhi m: - Xây d ng, duy trì, c p nh t và đăng Công báo t nh, Website t nh các văn b n quy ph m pháp lu t (nh t là các văn b n pháp lu t liên quan đ n ho t đ ng c a doanh nghi p) do H i đ ng nhân dân (HĐND), y ban nhân dân (UBND) t nh ban hành; các văn b n hư ng d n c a các s , ngành t nh; văn b n quy ph m pháp lu t c a HĐND, UBND các huy n, thành ph M Tho và th xã Gò Công (c p huy n) ban hành. Trong trư ng h p
  3. văn b n pháp lu t có hi u l c pháp lu t mà chưa đư c đăng t i t rên Công báo, trang thông tin đi n t c a UBND t nh thì doanh nghi p có quy n đ ngh Văn phòng UBND t nh c p nh t và đăng t i văn b n đó. - Trên cơ s rà soát, h t h ng hóa văn b n c a S Tư pháp, Văn phòng UBND t nh có trách nhi m đăng Công báo, Website t nh các văn b n h t hi u l c thi hành; văn b n có n i dung s a đ i, b sung, danh m c các văn b n c a Trung ương. - Các s , ngành t nh; UBND c p huy n có trách nhi m g i các văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n hư ng d n có liên quan đ n ho t đ ng c a doanh nghi p v Văn phòng UBND t nh đ đăng Công báo, thông tin trên Website c a t nh. 2. Biên so n tài li u, xây d ng chuyên m c ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t: a) S Tư pháp có trách nhi m: - Ch t rì, ph i h p v i Hi p H i các doanh nghi p, H i Lu t gia và các s , ngành có liên quan biên so n các lo i t ài li u g i i t hi u các văn b n quy ph m pháp lu t c a Trung ương và c a t nh ban hành liên quan đ n ho t đ ng c a doanh nghi p đ tuyên truy n, ph bi n cho các doanh nghi p trên đ a bàn t nh. - Ch t rì, ph i h p v i các s , ngành t nh, Hi p h i các doanh nghi p t nh, Liên minh h p tác xã c a t nh xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai các văn b n pháp lu t m i ban hành liên quan đ n ho t đ ng c a doanh nghi p cho các doanh nghi p trên đ a bàn t nh. - Ph i h p v i Đài Phát thanh - Truy n hình t nh, Báo p B c xây d ng chuyên m c, chuyên trang pháp lu t gi i thi u văn b n pháp lu t c a t nh liên quan đ n ho t đ ng c a doanh nghi p đ t uyên truy n, gi i thi u cho các doanh nghi p các ch trương, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c. b) Văn phòng UBND t nh có trách nhi m: Xây d ng chuyên trang h t r pháp lý cho doanh nghi p t rên trang thông tin đ i n t c a t nh, l y ý k i n k h o s át nhu c u v h t r pháp lý c a doanh nghi p. 3. B i dư ng ki n th c pháp lu t cho doanh nghi p: - S Tư pháp ch t rì, ph i h p v i các s , ngành t nh, Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p t ác xã, H i Lu t g ia xây d ng k ho ch và t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c pháp lu t cho các doanh nghi p trên đ a bàn t nh. - Doanh nghi p ch đ ng ph i h p Liên đoàn Lao đ ng t nh, H i Lu t g ia, H i đ ng ph i h p công tác ph bi n g iáo d c pháp lu t, các s , ngành có liên quan t ch c th c hi n ph bi n giáo d c pháp lu t trong doanh nghi p v nh ng quy đ nh pháp lu t liên quan tr c ti p đ n ngư i lao đ ng, ngư i s d ng lao đ ng, văn b n pháp lu t liên quan đ n lĩnh v c ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
  4. 4. Gi i đáp pháp lu t cho doanh nghi p: Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p tác xã là cơ quan đ u m i t i p nh n các yêu c u gi i đ áp pháp lu t cho doanh nghi p: Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n yêu c u, Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p t ác xã có trách nhi m chuy n yêu c u đ n cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành đ g i i đáp pháp lu t cho doanh nghi p. N u các yêu c u g i tr c ti p đ n các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành thì các cơ quan có trách nhi m t i p nh n yêu c u và gi i đáp pháp lu t. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n yêu c u và doanh nghi p cung c p đ thông tin có liên quan đ n yêu c u g i i đáp pháp lu t, Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành c a t nh ph i g i i đáp pháp lu t cho doanh nghi p và g i Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p t ác xã đ theo dõi. Đ i v i các trư ng h p p h c t p ho c n i dung liên quan đ n nhi u ngành, lĩnh v c thì th i h n t r l i là 15 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n yêu c u và doanh nghi p cung c p đ thông tin có liên quan đ n yêu c u gi i đáp pháp lu t. Trư ng h p k hông gi i đáp pháp lu t thì cơ quan đư c yêu c u g i i đáp ph i nêu rõ lý do. Cán b pháp ch s , ngành có trách nhi m g iúp lãnh đ o s , ngành ti p nh n yêu c u và gi i đáp pháp lu t ho c ph i h p v i các cơ quan chuyên môn thu c s , ngành đ gi i đáp pháp lu t cho doanh nghi p. - Hình th c gi i đáp pháp lu t đư c th c hi n b ng văn b n, thông qua m ng đi n t , gi i đáp tr c ti p ho c thông qua đi n t ho i và các hình th c gi i đáp khác theo quy đ nh c a pháp lu t. - Doanh nghi p có yêu c u, đ ngh H i Lu t g ia t nh tư v n pháp lu t thì H i Lu t gia gi i t hi u lu t sư, c lu t gia tư v n h tr pháp lý cho doanh nghi p. - Vi c gi i đáp pháp lu t không áp d ng đ i v i yêu c u c a doanh nghi p v nh ng trư ng h p c th liên quan đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh. 5. Ti p nh n k i n ngh c a doanh nghi p v hoàn thi n pháp lu t: Doanh nghi p có quy n k i n ngh y ban nhân dân t nh v vi c hoàn thi n h th ng pháp lu t có liên quan đ n doanh nghi p. - Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p t ác xã c a t nh, các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có trách nhi m t i p nh n các ki n ngh c a doanh nghi p liên quan đ n các quy đ nh pháp lu t c a Trung ương, c a đ a phương:
  5. + N u các ki n ngh t hu c ph m vi c a đ a phương thì các s , ngành có trách nhi m tr l i, gi i quy t các ki n ngh đó trong th i h n 15 ngày k t ngày ti p nh n k i n ngh . N u không thu c th m quy n c a s , ngành và Hi p h i các doanh nghi p, Liên minh h p t ác xã t nh thì trong th i h n 2 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n k i n ngh , có trách nhi m chuy n đ n cơ quan có trách nhi m t r l i và thông báo cho doanh nghi p bi t. + N u các ki n ngh v th ch , cơ ch , lu t thu c th m quy n c a Trung ương thì ghi nh n, t ng h p các ki n ngh theo đ nh kỳ 6 tháng, năm g i S Tư pháp đ t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh. - S Tư pháp là cơ quan đ u m i t i p nh n các ki n ngh c a doanh nghi p có trách nhi m: + T ng h p các ki n ngh liên quan đ n các quy đ nh pháp lu t đ báo cáo y ban nhân dân t nh và B Tư pháp k p t h i có ki n ngh Trung ương s a đ i, b sung ho c ban hành các văn b n pháp lu t m i. + Ch trì, ph i h p v i các s , ngành t nh ti n hành rà soát các văn b n quy ph m p háp lu t c a đ a phương đ ki n ngh bãi b , s a đ i, b sung nh ng quy đ nh không phù h p, nh ng th t c hành chính rư m rà… IV. T CH C TH C HI N 1. S Tư pháp ch trì, ph i h p các s , ngành t nh có liên quan ph bi n, tuyên truy n n i dung Ngh đ nh s 66/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p đ n các s , ngành, đoàn th t nh và các doanh nghi p. 2. Xây d ng đ i ngũ cán b đ t h c hi n h tr p háp lý cho doanh Các s , ngành t nh, doanh nghi p nhà nư c trên đ a bàn t nh c ng c , ki n toàn ho t đ ng cán b pháp ch t heo Ngh đ nh s 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, doanh nghi p nhà nư c đ s d ng l c lư ng này trong th c hi n h tr pháp lý cho doanh nghi p. 3. Đ nh kỳ hàng năm, Hi p h i các doanh nghi p t nh và Liên minh h p t ác xã c a t nh ph i h p v i các s , ngành t ch c g p g đ i t ho i v i doanh nghi p đ ti p nh n ph n ánh, ki n ngh c a doanh nghi p. 4. Kinh phí th c hi n ho t đ ng h tr pháp lý cho doanh nghi p do ngân sách nhà nư c h tr ; k inh phí tài tr , h tr c a các doanh nghi p,… theo quy đ nh c a pháp lu t.
  6. Hàng năm, S Tư pháp ph i h p v i S Tài chính, các s , ngành và Hi p h i các doanh nghi p t nh, Liên minh h p tác xã t nh l p d toán ngân sách trình y ban nhân dân t nh phê duy t. 5. Các s , ngành t nh, Hi p h i các doanh nghi p t nh và Liên minh h p tác xã t nh trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ch đ ng t ch c th c hi n ho c ph i h p t h c hi n các ho t đ ng h tr pháp lý cho doanh nghi p theo quy đ nh. Đ nh kỳ hàng năm các s , ngành t nh, báo cáo k t qu th c hi n v y ban nhân dân t nh (qua S Tư pháp) trư c ngày 20/11 đ t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh và B Tư pháp. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các s , ngành t nh báo cáo y ban nhân dân t nh đ s a đ i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản