intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 3390/2020/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Hoadaquy852 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

13
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3390/2020/QĐ-BGDĐT ban hành về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3390/2020/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3390/QĐ­BGDĐT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG, ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT CHO  NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ­CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT­BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  và Đào tạo ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; Căn cứ Quyết định số 820/QĐ­BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  và Đào tạo ban hành mẫu Chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người  nước ngoài; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Trường Hữu Nghị 80 thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ  tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài quy định tại Thông tư số  17/2015/TT­BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho lưu  học sinh của Trường. Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày ký Quyết định này đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào  tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho  người nước ngoài. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Trường Hữu Nghị 80 báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua  Cục Quản lý chất lượng) về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ  tiếng Việt cho người nước ngoài. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục  Quản lý chất lượng, Hiệu trưởng Trường Hữu Nghị 80, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG ­ Như Điều 3; ­ Bộ trưởng (để báo cáo); ­ Cổng TTĐT Bộ GDĐT; ­ Lưu: VT, Cục QLCL. Nguyễn Hữu Độ    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2