Quyết định số 3396/QĐ-UB về việc Điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tico do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
10
download

Quyết định số 3396/QĐ-UB về việc Điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tico do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3396/qđ-ub về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần tico do uỷ ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3396/QĐ-UB về việc Điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tico do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 3396/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TICO CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ; Căn cứ Quyết định số 5612/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Bột giặt Tico thành Công ty cổ phần Tico ; Xét đề nghị của Xí nghiệp Bột giặt Tico tại Công văn số 12/XNBG ngày 05 tháng 5 năm 2004 về việc báo cáo kết quả đấu giá cổ phần lần đầu và xin điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn Nhà nước trong Công ty cổ phần và ý kiến của Sở Công nghiệp thành phố tại Công văn số 369/SCN-VP ngày 17 tháng 5 năm 2004 thống nhất với kiến nghị của Xí nghiệp Bột giặt Tico về việc đề nghị điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Tico ; Xét tờ trình số 228/ĐMDN ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh khoản 1 và khoản 4-Điều 1 của Quyết định số 5612/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Bột giặt Tico thành Công ty cổ phần Tico như sau : 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 48.000.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước chiếm 82,21% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp chiếm 17,43% vốn điều lệ (trong đó cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 5,96% vốn điều lệ)
  2. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài theo hình thức đấu giá chiếm 0,36% vốn điều lệ. 2. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 28.622 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi : 858.660.000 đồng. Trong đó : Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 2.139 cổ phần. Phần giá trị được vay trả dần : 149.730.000 đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 5612/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Xí nghiệp Bột giặt Tico và các Sở Ban Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Như điều 3 - Văn phòng Chính phủ - BCĐ ĐM và PTDN. TW - Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT - TT/TU, TT/HĐND. TP - Thường trực UBND/TP - Ban Tổ chức Thành ủy NGUYỄN THIỆN NHÂN - Văn phòng Thành ủy - TT/BĐM-QLDN. TP - Sở LĐTB Xã hội - Cục thuế TP, CA/TP - CN NHNN/TP, KBNN/TP - VPHĐ-UB : PVP/KT - Tổ CNN - Lưu (CNN-K)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản