Quyết định số 3415/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 3415/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3415/QĐ-UBND về việc duyệt cho vay vốn theo dự án quỹ quốc gia về việc làm năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3415/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3415/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C DUY T CHO VAY V N THEO D ÁN QU QU C GIA V VI C LÀM NĂM 2009 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 131/2002/Q -TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ngân hàng Chính sách xã h i; Căn c Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, i u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; Căn c Quy t nh s 15/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, i u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; Căn c Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT-BL TBXH-BTC-BKH T ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n m t s i u c a Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 và Quy t nh s 15/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; Xét T trình s 295/TTr-NHCS.HCM ngày 09 tháng 7 năm 2009 c a Ngân hàng Chính sách Xã h i chi nhánh thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Nay duy t cho vay 23 d án v vi c làm v i t ng s v n là 4.393 tri u (B n t ba trăm chín mươi ba tri u) ng trong ngu n v n c a ngân sách a phương theo bi u ính kèm. i u 2. Giám c Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m tri n khai các công vi c liên quan n vi c cho vay các d án vay v n ã ư c phê duy t t i i u 1 nêu trên theo úng quy nh. i u 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân các qu n - huy n nơi tri n khai các d án ch u trách nhi m ki m tra, giám sát ho t ng cho vay v n c a Qu Qu c gia v vi c làm theo úng ch c năng nhi m v và quy nh hi n hành. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có liên quan và ch d án ư c duy t vay v n có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 4;
  2. - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Ngân hàng CSXH Vi t Nam; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ngân hàng CSXH Chi nhánh TP.HCM; Nguy n Thành Tài - VPUB: PVP/VX, KT; - Phòng VX; - Lưu: VT, (VX-LC) HL.
Đồng bộ tài khoản