Quyết định số 3451/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
5
download

Quyết định số 3451/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3451/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3451/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 3451/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP D NG T I PHƯ NG - XÃ, THN TR N TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính chung áp d ng t i c p xã trên a bàn thành ph H Chí Minh t i Công văn s 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i T trình s 08/TT- A30 ngày 08 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính chung áp d ng t i phư ng - xã, th tr n trên a bàn thành ph H Chí Minh. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình y ban nhân dân thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan c p nh t trình y ban nhân dân thành ph công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n và các cá nhân, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph ; - T công tác chuyên trách TTgCP; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND TP; - TTUB: CT, các PCT; Nguy n Thành Tài - Văn phòng Thành y; - Các Ban H ND TP; - VP oàn BQH & H ND TP; - VPUB: CPVP; - Thành viên T A30 TP;
  2. - Các Phòng Chuyên viên; - Trung tâm Công báo TP; - Lưu: VT, ( A 30/T.H.) HL.
Đồng bộ tài khoản