Quyết định số 348-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 348-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 348-CT về việc sửa đổi một số chính sách đãi ngộ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 và cán bộ cao cấp do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 348-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 348-CT Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 1985 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 348-CT NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1985 V VI C S A I M T S CHÍNH SÁCH ÃI NG I V I CÁN B HO T NG CÁCH M NG TRƯ C THÁNG 8 NĂM 1945 VÀ CÁN B CAO C P. CH TNCH H I NG B TRƯ NG c i ti n m t bư c ch ti n lương; Ti p theo Ngh nh s 235-H BT ngày 18 tháng 9 năm 1985 c a H i ng B trư ng v c i ti n ch ti n lương c a công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang, QUY T NNH 1. Cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 thu c di n thi hành Quy t nh s 128-H BT ngày 8-10-1984 c a H i ng B trư ng, k c ương ch c và ngh hưu, c m i thâm niên ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945 ư c ph c p ưu ãi hàng tháng 20 ng. 2. Quy nh l i ch ph c p v ngư i ph c v i v i cán b cao c p như sau: B trư ng và các cán b có ch c v tương ương, có m c lương 770 ng/tháng (bao g m c Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh) ư c ph c p 220 ng/tháng; Th trư ng và các cán b có ch c v tương ương, có m c lương 668 ng và 718 ng/tháng (bao g m c Ch t ch U ban nhân dân thành ph H i Phòng, các t nh và c khu tr c thu c Trung ương) ư c ph c p 110 ng/tháng. Khi thôi gi các ch c v k trên ho c ngh hưu thì thôi hư ng ph c p (tr trư ng h p th t c bi t). Các cán b khoa h c k thu t và chuyên viên cao c p có m c lương 743 ng/tháng ư c ph c p v ngư i ph c v 110 /tháng. Khi ngh hưu thì thôi hư ng ph c p này. 3. Các kho n ph c p nói i m 1 và 2 trên ây ư c c ng thêm ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng quy nh t i i m 2 i u 5 Ngh nh s 235-H BT ngày 18
  2. tháng 9 năm 1985 c a H i ng B trư ng v c i ti n ch ti n lương c a công nhân, viên ch c và các l c lư ng vũ trang. 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 9 năm 1985. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản