Quyết định số 349/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 349/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 349/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để Hội đồng đền bù GPMB QL 18 tỉnh Bắc Ninh bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư cho các hộ di chuyển khi GPMB xây dựng nút giao giữa QL 18 với TL295 tại huyện Yên Phong do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 349/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 349/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V THU HỒI ĐẤT ĐỂ HỘI ĐỒNG ĐỀN BÙ GPMB QL 18 TỈNH BẮC NINH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ DI CHUYỂN KHI GPMB XÂY DỰNG NÚT GIAO GIỮA QL 18 VỚI TL295 TẠI HUYỆN YÊN PHONG CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003; Căn cứ Quyết định số 476/QÐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QÐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: Hội đồng đền bù GPMB QL18 tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 105/GPMB ngày 13/02/2006; UBND thị Trấn Chờ tại công văn số 52/CV-UB ngày 03/01/2006, UBND xã Trung Nghĩa tại công văn số 48/TT-UB ngày 03/01/2006; UBND huyện Yên Phong tại tờ trình số 23/TT-UB ngày 17/01/2006; Sở Xây dựng tại chứng chỉ quy hoạch số 67/CCQH ngày 19/5/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 34/TT-QHKH ngày 07/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thu hồi 15.620,7m2 đất, gồm: Ðất nông nghiệp 14.318,8m2; đất chuyên dùng 1.301,9m2, tại huyện Yên Phong (xã Trung Nghĩa 1.194,7m2, thị trấn Chờ 14.426,0m2) và giao khu đất thu hồi này cho Hội đồng đền bù GPMB QL18 tỉnh Bắc Ninh để bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư cho các hộ phải di chuyển khi GPMB xây dựng nút giao giữa QL 18 với TL 295 (đoạn Nội Bài - Bắc Ninh) 15.519,8m2, đất nông nghiệp khó canh tác 100,9m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ dỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ so đất đính kèm. Ðiều 2. Ban Quản lý các dự án 18, Hội đồng đền bù GPMB QL 18 tỉnh Bắc Ninh cùng UBND huyện Yên Phong chỉ dạo và thực hiện bồi thường khi thu hồi đất. Sau khi xây dựng hạ tầng xong; căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, UBND huyện Yên Phong giao đất ở cho các hộ tái định cư theo quy định.
  2. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các dự án 18, Hội đồng đền bù GPMB QL18 tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi truờng, Xây dựng, Giao thông - Vận tải; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Yên Phong, UBND xã Trung Nghĩa, UBND thị trấn Chờ và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản