Quyết định số 3493/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 3493/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3493/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3493/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3493/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU DÂN CƯ CÔNG NGHI P LÊ MINH XUÂN (T L 1/5000) T I XÃ LÊ MINH XUÂN, HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng ô th . Căn c Quy chu n k thu t Qu c gia v Quy ho ch xây d ng ban hành theo Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008; Căn c Quy t nh s 3368/Q -UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v duy t i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng các Khu công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2020 có tính n năm 2025; Căn c Quy t nh s 5731/Q -UB ngày 11 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t Nhi m v quy ho ch c a án quy ho ch chung xây d ng huy n Bình Chánh n năm 2020; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 2844/TTr-SQHKT ngày 12 tháng 8 năm 2008 v vi c phê duy t nhi m v quy ho ch chung xây d ng Khu dân cư công nghi p Lê Minh Xuân t i xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh do Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph l p kèm h sơ nhi m v quy ho ch chung xây d ng Khu dân cư công nghi p Lê Minh Xuân (t l 1/5000) t i xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh do Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph l p, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chung xây d ng Khu dân cư công nghi p Lê Minh Xuân (t l 1/5000) t i xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p nhi m v quy ho ch chung xây d ng Khu dân cư công nghi p Lê Minh Xuân). 1. V trí và quy mô nghiên c u: 1.1. V trí khu t quy ho ch có các m t giáp gi i như sau: V trí thu c xã Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh - ông giáp: Kênh C
  2. - Tây giáp: ư ng Vành ai 3 d phóng - Nam giáp: Kênh 9 - B c giáp: ư ng i n 500kV song song và cách ư ng T nh l 10 kho n 700m. 1.2. Quy mô di n tích t, dân s : a) Quy mô t: - Di n tích toàn khu: 1.121ha b) Dân s : - Dân s hi n tr ng: 2.200 ngư i - Dân s d ki n: 40.000 ngư i - S lao ng d ki n: 84.000 lao ng. 2. Tính ch t và ch c năng quy ho ch: - Khu công nghi p Lê Minh Xuân có tính ch t là công nghi p nh và các ngành công nghi p có ô nhi m không khí (khói b i) và ti ng n nhưng không có gây ô nhi m ngu n nư c như cơ khí, cán kéo kim lo i, nh a, ch t d o, l p ráp i n t , may m c, d t, da, ch bi n lương th c th c phNm, không b trí các ngành hóa ch t hóa d u, ưu tiên phát tri n ngành công nghi p ch bi n lương th c - th c phNm, i n - i n t và b trí các ngành công nghi p tr ng y u theo Quy t nh s 188/2004/Q -TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . - V c m công nghi p: C m công nghi p Lê Minh Xuân ph c v cho yêu c u di d i công nghi p qu n huy n: n u kim lo i màu, cán kéo kim lo i, s n xu t hương li u, khuôn m u s n xu t giày, gia công cơ khí, bao bì. - V khu dân cư: ch y u ph c v cho yêu c u nhà công nhân và tái nh cư. 3. Các ch tiêu kinh t k thu t c a các khu ch c năng: 3.1. Khu và c m công nghi p: S lao ng d ki n: 84.000 lao ng. + Ch tiêu s d ng t: T l các lo i t phân b trong Khu và c m công nghi p ư c kh ng ch như sau: - t s n xu t công nghi p và kho tàng : t i thi u 55% - t hành chính, d ch v : t i thi u 2%
  3. - t giao thông, bãi xe : t i thi u 10% - t cây xanh : t i thi u 12% - t u m i h t ng k thu t : t i thi u 1,5% + Các ch tiêu v h t ng k thu t cho khu công nghi p: - Ch tiêu c p nư c : 50 m3/ha/ngày êm - Ch tiêu c p i n : 300 - 350kW/ha. - Ch tiêu thoát nư c th i : 50 m3/ha/ngày - Ch tiêu rác th i : 0,5 t n/ha/ngày 3.2. Khu dân cư (tái nh cư và nhà công nhân): Các ch tiêu kinh t k thu t xu t kh ng ch theo Quy t nh s 5731/Q -UB ngày 11 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t Nhi m v quy ho ch chung xây d ng huy n Bình Chánh n năm 2020, tuy nhiên có i u ch nh cho phù h p v i tính ch t khu nhà công nhân và tái nh cư như sau: + Ch tiêu s d ng t: -M t xây d ng: 30 - 60% - T ng cao: t i a 9 t ng - Ch tiêu t dân d ng: 20,0 - 44,0 m2/ngư i · t : 12,0 - 20,0 m2/ngư i · t công trình công c ng: 2,0 - 4,0 m2/ngư i · t cây xanh, th d c th thao: 2,0 - 10,0 m2/ngư i · t giao thông: 4,0 - 10,0 m2/ngư i. + Các ch tiêu v h t ng k thu t: - Ch tiêu c p nư c sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày êm - Ch tiêu c p i n sinh ho t: 1.200 - 1.500 kWh/ngư i-năm - Ch tiêu thoát nư c th i sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày êm - Ch tiêu rác th i sinh ho t: 1,0 kg/ngư i /ngày êm. 4. nh hư ng phát tri n không gian ô th :
  4. Phân khu ch c năng: Khu t ư c chia làm 3 khu v c: Khu I: quy mô kho ng 443ha, gi i h n b i phía Tây kênh B và phía B c ư ng Tr n i Nghĩa. - D ki n s lao ng là 35.000 công nhân. - nh hư ng phát tri n: ph n l n là t nông trư ng ch n hư ng chính trư c m t s m tr c ư ng t Tr n i Nghĩa vào, v lâu dài l y tr c chính t ư ng Vòng cung Tây B c (bao g m ư ng Võ H u L i và ư ng Láng Le - Bàu Cò), có các tr c giao thông chính k t n i v i khu công nghi p hi n h u và khu dân cư d ki n. - Ch c năng chính: Khu I ư c b trí cho khu công nghi p v i các ch c năng: · Khu v c xây d ng các xí nghi p công nghi p. · Khu trung tâm công nghi p: bao g m hành chính, văn phòng i u hành, các d ch v ph c v khu công nghi p. · Khu cây xanh t p trung t o c nh quan cho toàn khu v c ng th i t o hư ng m ra kênh B (tr c ư ng vòng cung Tây B c) và n i ti p v i không gian công viên cây xanh và công trình công c ng c a c m công nghi p. · Khu kho tàng ư c b trí g n các tr c giao thông chính và thu n ti n cho vi c t p k t cũng như v n chuy n hàng hóa, các dãy cây xanh cách ly. · Công trình u m i h t ng k thu t, b n bãi. · T ch c h th ng giao thông n i b m b o các ch tiêu thông s k thu t chuyên ngành. Khu II: quy mô kho ng 580,5ha gi i h n b i phía ông kênh B - D ki n s lao ng là 49.000 công nhân. - Ch c năng chính: bao g m các khu, c m công nghi p hi n h u ư c m r ng m t ph n lên hư ng B c, m t ph n phía Nam ư c b trí c m công nghi p (g n ư ng Tr n i Nghĩa) v i t ng di n tích cho c m công nghi p kho ng 50ha, có các ch c năng sau: · Khu v c xây d ng các xí nghi p công nghi p. · Khu hành chính, d ch v . · H th ng giao thông, b n bãi, các công trình h t ng k thu t. · Các mãng xanh công viên, cây xanh cách ly... Khu III: quy mô kho ng 97,5ha gi i h n b i phía Tây kênh B, phía Nam ư ng Tr n i Nghĩa.
  5. - Dân s d ki n 40.000 ngư i - nh hư ng phát tri n: khu dân cư bao g m khu tái nh cư, nh m tái nh cư t i ch các h dân ph i di d i trong khu quy ho ch và khu nhà công nhân ph c v t i khu công nghi p. Trong khu quy ho ch xây d ng y các công trình phúc l i công c ng ph c v ngư i dân và công nhân lao ng như: trư ng h c, y t , văn hóa, gi i trí, th d c th thao, thương m i d ch v , công viên cây xanh. 5. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th : 5.1. Giao thông: D ki n có các tr c ư ng chính i ngo i, ư ng chính khu v c và ư ng khu v c như sau: - Xây d ng m i ư ng Vành ai 3, l gi i 60m, i ngang qua ranh phía Tây khu t. - Xây d ng tr c ư ng vòng cung Tây B c trên cơ s m r ng ư ng Võ H u L i, ư ng Láng Le - Bàu Cò. - C i t o nâng c p m r ng ư ng Tr n i Nghĩa, l gi i 40m. - Xây d ng các tr c ư ng ngang và các tr c ư ng d c khác n i k t các khu ch c năng quy ho ch v i các tr c ư ng chính i ngo i. + Ch tiêu t l di n tích giao thông t 14 - 16% di n tích chung. 5.2. San n n - thoát nư c m t: * Quy ho ch chi u cao (san n n): Ch n gi i pháp p n n t o m t b ng xây d ng, cao n n xây d ng l a ch n: Hxd ≥ 2,20m - H cao VN 2000. * Quy ho ch thoát nư c mưa: - C i t o, xây d ng kè b o v cho h th ng kênh thoát nư c trong khu v c. - T ch c h th ng thoát riêng nư c bNn và mưa, c ng thoát nư c t ng m. - Quy ho ch m i h th ng c ng thoát nư c d c các tr c ư ng giao thông trong khu v c và t p trung theo các ti u lưu v c d n x ra h th ng kênh thoát khu v c (g m kênh B, kênh C và các kênh nhánh). 5.3. C p i n: a) Ch tiêu c p i n sinh ho t: - i n sinh ho t dân d ng : 1.200 - 1.500 kWh/ngư i-năm - i n s n xu t công nghi p: 300 - 350 kW/ha.
  6. b) Ngu n i n: Tr m 110/15-22kV Khu công nghi p Lê Minh Xuân, ư ng dây 110kV hi n h u s ư c c i t o phù h p v i khu quy ho ch. c) Lư i i n: Lư i i n hi n h u s ư c c i t o tăng công su t và thay th d n b ng cáp ng m, lư i i n xây d ng m i s d ng cáp ng m m b o an toàn và m quan ô th . 5.4. C p nư c: a) Tiêu chuNn c p nư c: Tiêu chuNn nư c c p sinh ho t: - Nư c c p sinh ho t cho công nhân: qsh = 200 lít/ngư i ngày- êm - Nư c c p d ch v công c ng : qcc =25 lít/ngư i ngày- êm - Nư c c p tư i cây qt = 20 l/ngư i ngày- êm - Nư c th i khách vãng lai qk = 30 lít/ngư i ngày- êm Tiêu chuNn nư c c p Khu công nghi p: - Khu s n xu t q = 50 m3/ha ngày - Khu d ch v q = 40 m3/ha ngày - Khu kho bãi - công trình u m i h t ng q = 10 m3/ha ngày. Các ch tiêu khác: - Lưu lư ng t n th t 22% - T l c p nư c cho khu dân cư là 100%. - H s dùng nư c không i u hòa khu dân cư Kngày = 1,2 , Kgi =1,6 - sâu t i thi u nh ng cách m t t thi t k 0,6m - H s dùng nư c không i u hòa khu công nghi p Kngày = 1,1 , Kgi =1,8 -M t xây d ng c ng 220 m/ha. b) Ngu n c p nư c: n năm 2010 vùng ph c v d án s ư c b sung b i 2 ngu n nư c máy thành ph .
  7. + D án Nhà máy nư c Kênh ông công su t Q = 200.000 m3/ngày d ki n ho t ng năm 2008. c) Tuy n c p nư c máy chính: - Tuy n ng c p nư c hi n tr ng Ø250 trên ư ng T nh L 10 và Ø200 trên ư ng Láng Le - Bàu Cò. - Tuy n ng Ø600 i d c ư ng T nh L 10 (phía B c khu quy ho ch) d ki n xây d ng 2007 - 2010. - Tuy n ng Ø500mm d c ư ng Tr n i Nghĩa (phía Nam khu quy ho ch) d ki n xây d ng 2007 - 2010. - Tuy n ng Ø500mm d c ư ng Láng Le - Bàu Cò ( i gi a khu quy ho ch) d ki n xây d ng 2007 - 2010. - Các tuy n ng này thu c m ng c p nư c Nhà máy nư c sông Sài Gòn - giai o n 2 và kênh ông. - D a vào các vòng c p nư c chính trên, s phát tri n các vòng c p nư c c p 2 và 3 t ó phát tri n ti p các tuy n nhánh c t d ng cành cây phân ph i nư c n t ng công trình. d) Ch a cháy: Lưu lư ng c p nư c ch a cháy cho m t ám cháy 15 l/s s ám cháy x y ra ng th i cùng m t lúc là 2 ám cháy. Các tr ch a cháy ư c b trí trên các tuy n ng c p nư c Ø150, kho ng cách gi a các tr ch a cháy t 150m n 200m. 5.5. Thoát nư c bNn, v sinh môi trư ng: a) Các ch tiêu v thoát nư c bNn và v sinh ô th : - Tiêu chuNn thoát nư c th i sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày - Tiêu chuNn thoát nư c th i công nghi p: 50 m3/ha/ngày - Tiêu chuNn th i rác: 0,5 t n/ha/ngày. b) H th ng thoát nư c bNn: S d ng h th ng thoát nư c riêng và x lý nư c bNn c c b cho khu quy ho ch. Xây d ng h th ng c ng thoát nư c bNn cho c khu v c thu gom nư c bNn ưa v tr m x lý nư c bNn hi n h u t phía Nam khu quy ho ch, c nh kênh s 8. Công su t tr m x lý s ư c nâng lên áp ng v i lưu lư ng nư c bNn c n x lý c a khu v c quy ho ch. Tiêu chuNn x nư c th i sau x lý: C t A - TCVN 5945-2005.
  8. c) V sinh ô th : Rác ư c v n chuy n n khu x lý rác theo quy ho ch c a thành ph . 5.6. ánh giá tác ng môi trư ng: D tính lư ng nư c th i do công nghi p c a Khu công nghi p là 52077,5 m3/ngày êm, lư ng rác th i công nghi p là 520,775 t n/ngày êm. T i lư ng BOD sinh ho t là 2.400 kg/ngày, COD là 3.840 kg/ngày, lư ng rác th i sinh ho t kho ng 40 t n/ngày. Các cơ s s n xu t ph i th c hi n úng theo gi y phép ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng c a c p thNm quy n phê duy t, thu gom và qu n lý ngu n ch t th i r n, ch t th i nguy h i theo úng quy nh. 6. Các lưu ý chung: Ph m vi ranh gi i xác l p quy ho ch ti p c nh v i kênh C và các tuy n kênh th y l i hi n h u, liên quan n vi c tư i tiêu vùng t nông trư ng c a huy n Bình Chánh, trong quá trình tri n khai nghiên c u án quy ho ch chung xây d ng c n có ý ki n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Giao thông v n t i v yêu c u san l p kênh, hành lang b o v và các v n liên quan khác v m ng lư i ư ng, l gi i, t ch c m t c t giao thông... i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v quy ho ch chung xây d ng ư c duy t, giao Ban Qu n lý Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân huy n Bình Chánh và Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph tri n khai th c hi n nghiên c u án nhi m v quy ho ch chung xây d ng Khu dân cư công nghi p Lê Minh Xuân và trình duy t theo quy nh. Riêng i v i khu v c III (khu dân cư ph c v cho yêu c u nhà công nhân và tái nh cư), v i tính ch t không là khu ô th m i, giao Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh trên cơ s th ng nh t các ch tiêu quy ho ch ki n trúc nêu t i m c 3.2 nêu trên, l p và phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ph c v yêu c u qu n lý quy ho ch và tri n khai u tư xây d ng theo quy nh hi n hành. S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph và y ban nhân dân huy n Bình Chánh xác l p ranh t quy ho ch, th c hi n t t vi c qu n lý t trong ph m vi quy ho ch. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Công Thương, Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH
  9. PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản