Quyết định số 35/2000/QĐ-BNN-KNKL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 35/2000/QĐ-BNN-KNKL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2000/QĐ-BNN-KNKL về việc công bố Danh mục Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi được xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt nam năm 2000 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2000/QĐ-BNN-KNKL

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 35/2000/QĐ-BNN-KNKL Hà N i, ngày 05 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH V/V CÔNG B DANH M C TH C ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LI U LÀM TH C ĂN CHĂN NUÔI ĐƯ C XU T KH U, NH P KH U VÀO VI T NAM NĂM 2000 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát Tri n Nông Thôn ; Căn c qui đ nh trong Ngh đ nh 15/CP ngày 19/3/1996 c a Chính ph v/v Qu n lý Th c ăn chăn nuôi. Đ th c hi n Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 c a Chính ph . Theo đ ngh c a C c trư ng C c Khuy n nông và khuy n lâm. QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b kèm theo Quy t đ nh này: 1- Danh m c hàng hoá là th c ăn chăn nuôi, nguyên li u th c ăn chăn nuôi nh p kh u và xu t kh u năm 2000. 2- Danh m c th c ăn chăn nuôi, th c ăn b sung, ph gia th c ăn chăn nuôi đư c nh p kh u. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 5/4/2000. Đi u 3: C c trư ng C c Khuy n nông và Khuy n lâm, Th trư ng các đơn v có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh th c ăn chăn nuôi t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này . KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** DANH M C
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÀNG HOÁ LÀ TH C ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LI U TH C ĂN CHĂN NUÔINH P KH U VÀ XU T KH U NĂM 2000 (Animal feed and raw material list for import and export in the year 2000) (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 35/2000/QĐ-BNN-KNKL ngày 5 tháng 4 năm 2000) Ph n 1 (First Part): Lo i c m nh p kh u (Forbidden List for Import) 1 - Th c ăn chăn nuôi , nguyên li u th c ăn chăn có ch a hoocmôn , kháng hoocmôn ( Animal feeds , Feed ingredients Containing hormones, antihornones : Refer definition in the Iterm 7 , article 12 Decree No 15/Cp, March 19,1996 ) Ph n 2 (The second part): Lo i đư c nh p kh u (Allowed List forImport) 1- Nguyên li u đơn (Individual ingredients) Yêu c u k thu t ( Technical Requirements ) STT Tên nguyên li u Đ m Đ m thô Xơ thô Ch t H t không V t ngo i Cát s (Moisture béo thô hoàn h o lai No (Feed ingredients) ( Crude (Crude (Crude (Foreign (Sand protein ) Fiber) Fat) (Imperfect Matter) Silica grain ) Max% Min% Max% % Max% Max% Max% 1 - Ngô h t(Corn) 13 7 - - 8 0,5 1 2 B t Gluten ngô 12 60 - - - - - ( Corn Gluten meal ) 3 T m ( Broken Rice) 12 7 - - - 0,5 1 4 Cám g o chi t ly 12 14 14 Max1 - 0,5 1 ( extracted Rice Bran) 5 Cám g o nguyên d u 12 11 12 min 8 - 0,5 1 (Full Fat rice bran) * Ghi chú : KĐP : Không đư c phép (Remark : KĐP : Negative)
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Yêu c u k thu t ( Technical Requirements) Đ Đ m Xơ thô Ch t béo H t V t m thô thô không ngo STT Tên nguyên li u (Moisture) (Crude (CrudeFat) hoàn h o lai ( Fiber) (Fo (Feed ingredients) Crude (Imperfect Ma protein ) grain ) Max% Min% Max% Min% Max% M 6 S n lát khô 12 2 2,5 1,8 - 0, (Dried Cassava ) 7 Lúa mì h t ( Wheat grain) 12 13 3 2 - 0, 8 Cám mì (Wheat bran ) 12 13 10 - - 0, 9 Đ u tương h t( (Soybean 12 37 7 14 3 0, Grain) 10 B t đ u tương nguyên d u 12 38 7 16 - 0, ( Full Fat soybean meal ) 11 Khô d u đ u tương 12 42 10 0,5 - 0, (Soybean Meal) 12 Khô d u l c ( 12 38 14 0,5 - 0, Groundnut Meal ) 13 Khô d u h t c i (Rapeseed 12 33 13 0,5 - 0, meal) 14 Khô d u hư ng dương 12 30 24 2 - 0, (Sunflower seed Meal ) 15 Khô d u c ( Palm seed 12 14 15 2 - 0, Meal ) 16 Khô d u h t bông 12 33 18 4 - 0, (Cotton seed Meal ) 17 Khô d u h t lanh 12 30 10 0,5 - 0 (Flax seed Meal ) 18 Khô d u v ng 12 38 10 4 - 0 ( Sesame Seed Meal) 19 Khô d u Canola 12 33 13 1,5 - 0 (Canola Seed Meal ) 20 Khô d u đ u Lupin 12 33 17 5 - 0 (Lupin Seed Meal ) 21 Đ i m ch 12 10 5 - - 0 (Barley Grain )
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 22 Y n 12 10 12 - - 0 m ch ( Oats Grain ) 23 Lúa m ch đen 12 12 3 - - 0 ( Rye Grain ) 24 Cao lương (Sorghum) 12 8 3 - - 0 25 B t cá ( Fish Meal) 10 60 0,5 - - 0 26 B t ph ph m ch bi n 10 30 0,5 - - 0 thu s n (Aquatic by product meal ) 27 B t th t xương 10 45 3 - - 0 (Meat and bone meal) 28 B t th t (Meat meal ) 10 55 2 - - 0 29 B t xương (Bone Meal) 10 20 - - - 0 30 B t máu (Blood Meal) 10 80 - 1 - 31 B t lông vũ thu phân 10 78 4 4 - (Hydrolized feather meal ) 32 B t s a g y( Skimmed 5 30 - 0,5 - milk meal ) 33 B t ph ph m ch bi n s a ( 7 15 - 0,5 - Whey powder ) 34 D u cá thô 0,5 - - 99 - ( Crude Fish Oil ) 35 D u thưc v t thô 0,5 - - 99 - ( Crude Oil ) Các nguyên li u đơn khác chưa có trong danh m c này, các đơn v c n nh p kh u trình t i C c Khuy n Nông & Kh vào danh m c. 36 L- Lysine 37 DL- Methionine Đ tinh khi t ( Purity ) : Min: 98% 38 Threonine 39 Triptophan 40 Các lo i Vitamin dùng trong Đ tinh khi t ( Purity ) : Min: 98% th c ăn v t nuôi (Vitamins for Animal Feeds ) Ph n 3( The third part ): Th c ăn chăn nuôi,th c ăn b sung , ph gia th c ăn chăn nuôi c n đăng kých t lư ng trư c khi nh p kh u : (Feeds supplements , feed Additives must be registrated before Import )
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- Th c ăn h n h p hoàn ch nh, th c ăn đ m đ c ( Completed feeds, Concentrate feeds ) ( Refer dèinition in the Iterm 5,7 , article 1, Decree No 15/Cp, March 19,1996 ) 2- Th c ăn cho đ ng v t c nh ( Pet Food s ) 3- Th c ăn cho đ ng v t nghi p v ( feeds for special Animals ) 4- Premix Vitamin, Premix Khoáng, Premix Vitamin-khoáng (Vitamin Premix, Mineral Premix, Vitamin-Mineral Premix ) 5- Khoáng và h p ch t khoáng dùng trong th c ăn chăn nuôi ( Mineral , mixed minerals feed grade) 6- Các ch t ph gia : Ch t ch ng oxy hoá, ch t ch ng n m m c, ch t ch ng k t vón, ch t k t dính, ch t t o hương, ch t t o màu, men tiêu hoá, ch t kháng khu n,......... ( Feed Additives : Anti-oxidant, Antimould, Anti-caking, Blinder, Flavour, couloring, enzyme, anti-biotic,.......) 7- các ch t thay th s a ( Milk Replacer ) ( Nơi đăng ký ; C c Khuy n Nông và khuy n Lâm- B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : Registrate at Department of agricultural and Forestry extension- - Ministry of agricuture and Rural Development ) Ph n 4 ( The Fourth part ): Nguyên li u th c ăn có ngu n g c t th c v t c i mã di truy n c n pha ghi rõ ràng trong nhãn mác (The Feed ingredients Derived From Genetically modified Plants must be clearly notified in the labell) Ph n 5 (The Fiveth part ) : Xu t kh u ( Feed list for export ) 1- Th c ăn h n h p hoàn ch nh ( Completed Feeds ) 2- Th c ăn đ m đ c ( Concentrate Feeds ) 3- T t c các lo i nguyên li u th c ăn chăn nuôi (All kind of Raw material for animal feeds) K/T. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 35/2000/QĐ-BNN-KNKL Hà N i, ngày 05 tháng 04 năm 2000 DANH M C TH C ĂN B SUNG, PH GIA TH C ĂN CHĂN NUÔI ĐƯ C NH P KH U (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 35/2000 QĐ/BNN-KNKL ngày 5 tháng 4 năm 2000) Đơn v đ ng tên đăng ký : 1- Văn phòng đ i di n t i Viet Nam : KEMIN VIETNAM STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p Công d ng kh u ( (No) ( Feed ingredients) Registration number ) ( Indication ) 1 BAROX LIQUID KM-15-10/99-KNKL Ch ng oxy hoá (Anti-oxidant ) 2 MYCO CURB DRY KM-16-10/99-KNKL Ch ng m c (Mould inhibitor) 3 MYCO CURB LIQUID KM-17-10/99-KNKL Ch ng m c (Mould inhibitor) 4 SAL CURB DRY KM-18-10/99-KNKL Kháng khu n & ch ng m c ( Antibiotic & Antimould) 5 SAL CURB LIQUID KM-19-10/99-KNKL Kháng khu n & ch ng m c ( Antibiotic & Antimould) 6 KEMZYME HF KM-20-10/99-KNKL Cung c pmen tiêu hoá( Source of enzyme ) 7 KEMZYME PS KM-21-10/99-KNKL Cung c pmen tiêu hoá cho l n con Source of enzyme for Piglet ) 8 KEMZYME PLUS DRY KM-23-10/99-KNKL Cung c pmen tiêu hoá (Source of enzyme ) 9 KEMZYME KM-24-10/99-KNKL Cung c pmen tiêu hoá( Source of enzyme ) W DRY Đơn v đ ng tên đăng ký :2- Công ty GUYOMARCH NUTRITION ANIMAL. STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p Công d ng
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kh u ( (No) ( Feed ingredients) Registration number ) ( Indication ) 1 PREMIX BROILERR GUY-1-98-KNKL Premix b sung vitamin-khoáng cho gà nuôi th t GUYOMARCH 2 PREMIX Pig/Piglet GUY-2-98-KNKL Premix b sung vitamin-khoáng cho l n GUYOMARCH 3 PREMIX Layer GUY-3-98-KNKL Premix b sung vitamin-khoáng cho gà đ GUYOMARCH 4 PONGO GUY -4-98-KNKL Th c ăn cho chó nuôi 5 BABYSTAR GUY-5-98-KNKL Th c ăn cho l n con theo m 6 PRIMOLAC GUY-15-98-KNKL Th c ăn b sung, gi u đ m & năng lư ng 7 ANTITOX GUYO-60-1/2000-KNKL B sung vitamin,phòng ng a b nh cho gia súc, gia c m 8 HIT GUYO-61-1/2000-KNKL B sung vitamin & ch ng Stress 9 TICOL GUYO-62-1/2000-KNKL B sung vitamin,phòng ng a b nh cho gia súc, gia c m 10 POLYVIT GUYO-63-1/2000-KNKL B sung vitamin & axit amin Đơn v đ ng tên đăng ký : 3-Văn phòng đ i di n công ty RHODIA KOFRAN. STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p Công d ng Quy các kh u ( (Packing (No) ( Feed ingredients) Registration number ) ( Indication ) 1 TIXOLEX 28F RK-66-3/2000-KNKL 25kg/bao Ch t ch (Anticaki Đơn v đ ng tên đăng ký : 4- XI NGHIÊP NUTRIWAY VIETNAM STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p Công d ng kh u ( (No) ( Feed ingredients) Registrated number ) ( Indication ) 1 NUTRIDOX NW-22-10/99-KNKL Ch ng oxy hoá ( Antioxidant) 2 COBALT 5% BMP NW-29-11/99-KNKL B sung khoáng ( Mineral Source) 3 IODINE 10% BMP NW-30-11/99-KNKL B sung khoáng
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ( Mineral Source) 4 SELENIUM 4,5% BPM NW-31-11/99-KNKL B sung khoáng ( Mineral Source) 5 MANGANESE SULPHATE 98% NW-48-1/2000-KNKL B sung khoáng ( Mineral Source) 6 MANGANESE CONCENTRATED 62% NW-49-1/2000-KNKL B sung khoáng (MANGANESE OXIDE 62%) ( Mineral Source) 7 ORANGE FLAVOUR NW-53-1/2000-KNKL Ch t t o hương ( Flavour ) 8 TUBERMINE NW-54-1/2000-KNKL B sung đ m và axít amin( Source of Pro &AA) 9 FERROUS SULPHATE NW-55-1/2000-KNKL B sung khoáng MONOHYDRATE ( Source ofmineral) 10 COPPER SULPHAT PENTAHYDRATE NW-56-1/2000-KNKL B sung khoáng ( Source ofmineral) 11 THEPAX POUDRE NW-57-1/2000-KNKL Th c ăn b sung h h vi sinh v t đư ng ru t (Improved intes usseful biotic population) 12 THEPAX SPRAY NW-58-1/2000-KNKL Th c ăn b sung h h vi sinh v t đư ng ru t (Improved intes usseful biotic population) 13 THEPAX LIQUID NW-59-1/2000-KNKL Th c ăn b sung h h vi sinh v t đư ng ru t (Improved intes usseful biotic population) 14 ZINC OXIDE 99,5% NW-68-3/2000-KNKL B sung khoáng ( Source ofmineral) Đơn v đ ng tên đăng ký :5--Văn phòng đ i di n công ty DEGUSSA HULS AG t i Vi t Nam. STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p Công d ng Quy kh u ( ) (No) ( Feed ingredients) Registrated number ) ( Indication ) 1 VITAMIN E 50 Feed grade DHG-67-3/2000-KNKL 25kg/bao B
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ( So Đơn v đ ng tên đăng ký:6- Văn phòng Đ i di n Công Ty Action Chimique Et Terapeutique ( A.C.T) STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p kh u Công d ng ( Registrated (No) ( Feed ingredients) number ) ( Indication ) 1 BIACALCIUM BA-1- 1999-KNKL Premix vitamin-khoáng 2 WOU BA-2- 1999-KNKL Premix vitamin-khoáng Đơn v đ ng tên đăng ký : 7- Công ty trách nhi m h u h n thương m i Thành Nhơn. STT Tên nguyên li u S đăng ký nh p Công d ng Q kh u ( P (No) ( Feed ingredients) Registrated number ) ( Indication ) 1 SOWLAC TN-16-98-KNKL Th c ăn thây th s a 2 dùng cho l n con ( Piglet Milk replacer ) 2 SOGEVIT TN-17-98-KNKL B sung vitamin 1 ( Source of vitamin) Đơn v đ ng tên đăng ký: 8- Công ty Liên doanh Vi t Pháp s n xu t th c ăn gia súc (Proconco) STT Tên nguyên li u S đăng ký nh p Công d ng kh u (No) ( Feed ingredients) (Registrated number) ( Indication ) 1 FLUTEC 10 SA-36-1/2000-KNKL B sung vitamin, khoáng vi lư ng (Vitamin & trace element source) 2 LIGNOBOND 2X-US LT- 37-1/2000-KNKL Ch t k t dính dùng trong s n xu t th c ăn viên 3 Sun phát đ ng ng m nư c MS-38-2/2000-KNKL B sung khoáng (Copper sulphate ( Source of mineral) pentahydrate ) Đơn v đ ng tên đăng ký : 9- Văn phòng đ i di n công ty Taiwan Chyuan Nong Corp STT Tên nguyên li u S đăng ký nh p Công d ng Q kh u P (No) ( Feed ingredients) (Registrated number) ( Indication ) 1 NUTRIMAC NV-27-11/99-KNKL S n ph m thay th s a 1 ( Milk replacer ) 1
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 PORCO SWEET NV-27-11/99-KNKL Th c ăn t p ăn cho l n con ( 1 Piglet Feed ) 1 3 PCS 21% CBR-7- 8/99-KNKL B sung khoáng 2 ( Monocalcium ( Mineral source) h phosphate) Đơn v đ ng tên đăng ký :10- Công ty TNHH Thương m i & s n xu t Thi n Nguy n . STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p Công d ng kh u No) ( Feed ingredients) (Registrated number ) ( Indication ) 1 PLASTIN TN-14-8/99-KNKL B sung khoáng; Ca,P (Mineral Source; Ca,P) 2 MENHADEN FISH OIL TN-25-11/99-KNKL B sung năng lư ng ( Energy Source ) 3 MENHADEN CONDENSED FISH TN-26-11/99-KNKL B sung a xít amin, khoáng ch t, SOLUBLE vitamin ( Source ofAminoacid, mineral& vitamine ) 4 MEAT & BONE MEAL 55% TN-39-1/2000-KNKL B sung đ m, khoáng Protein, low fat ( Suorce of protein & mineral ) 5 BLOOD MEAL 88-90% TN-40-1/2000-KNKL B sung đ m Protein ( Suorce of protein ) 6 SUPERGRO 72 (FISH MEAL TN-41-1/2000-KNKL B sung đ m ANALOGUE 72%) ( Suorce of protein ) 7 MEAT & BONE MEAL 50% TN-42-1/2000-KNKL B sung đ m, khoáng Protein, low fat ( Suorce of protein & mineral ) Đơn v đ ng tên đăng ký : 11- Công ty TNHH Thương m i Thú Y Tân Ti n . STT Tên nguyên li u S đăng ký nh p kh u ( Công d ng Registrated number ) (No) ( Feed ingredients) ( Indication ) 1 Chlortetracyline feed grade15% HuC-10-8/99-KNKL Tăng s c đ kháng cho v (Citifac 15%) nuôi Đơn v đ ng tên đăng ký : 12- Công ty Phát tri n công ngh nông thôn . STT Tên nguyên li u S đăng ký nh p kh u ( Công d ng (No) Registrated number ) ( Feed ingredients) ( Indication )
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 LIVFIT VET (Concentrate DAY-11-8/99-KNKL Tăng cư ng s c đ kháng, kháng premix) đ c t aflatoxin 2 TOXIROAK Premix DAY-12-8/99-KNKL Tăng cư ng s c đ kháng, kháng đ c t Mycotoxin 3 AYUCAL D Premix DAY-13-8/99-KNKL B sung Ca, P, VitaminD3..... Đơn v đ ng tên đăng ký : 13- Văn phòng đ i di n Công ty RHÔNE-POULENC t i Vi t Nam .Tên m i : Aventis Animal Nutrition ( AAN) STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p kh u ( Công d ng Quy cá (No) Registrated number ) (Packin ( Feed ingredients) ( Indication ) 1 MICROVIT B12 RhP-8-8/99-KNKL Cung c p Vitamin 20kg Promix 10000 25kg 2 WIT DL- RhP-9-8/99-KNKL Cung c p A xít amin 25kg ETHIONINE Đơn v đ ng tên đăng ký : 14- Văn phòng đ i di n t i Vi t Nam : DIETHELM & CO,LTD . STT Tên nguyên li u S đăng ky nh p Công d ng (No) kh u ( ( Feed ingredients) Registrated number) ( Indication ) 1 NUKLOSPRAY K10 SL-31-12/99-KNKL Cung c p đ m, đư ng Lacto làm th gia súc non t p ăn 2 NUKLOSPRAY K09 SL-32-12/99-KNKL Cung c p đ m, đư ng Lacto làm th gia súc non t p ăn 3 NUKLOSPRAY K53 SL-33-12/99-KNKL Cung c p đ m, đư ng Lacto làm th gia súc non t p ăn 4 SPRAYFO PORC MILK SL-34-12/99-KNKL Ch t thay th s a dùng cho l n con 5 SPRAYFO PORC MILK SL-35-12/99-KNKL Th c ăn cho l n con t p ăn Đơn v đ ng tên đăng ký : 15- CÔNG TY NEO AGRO BUSINESS CO, LTD. ST TÊN NGUYÊN LI U S ĐĂNG KÝ NH PKH U BAO GÓI CÔNG D N T NAME OF PRODUCTS REGISTRATION NO PACKING INDICATIO 1 Premix Pig Stater S111 NE-69-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung vit cho l n con 2 Premix Pig Grower S222 NE-70-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung vit cho l n cho 3 Premix Hog Finisher S333 NE-71-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung vit cho l n th t 4 Pig Breeder Premix S111 NE-72-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung vit cho l n gi
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5 Broiler stater Premix B111 NE- 94-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung vit cho gà con 6 Broiler Premix B444 NE- 95-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung vit cho gà th t 7 Layer Premix L444 NE- 96-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung vit cho gà đ 8 Duck Premix D111 NE- 97-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung vit cho v t Đơn v đ ng tên đăng ký: 16- Công Ty TNHH Thương m i s n xu t Ruby STT TÊN NGUYÊN LI U S ĐĂNG KÝ NH PKH U BAO GÓI CÔNG D NAME OF PRODUCTS REGISTRATION NO PACKING INDICATI 1 MILK REPLACER C882 RUBY-73-3/2000-KNKL Bao 25 kg Ch t thay cho l n c 2 MOLD - NIL DRY RUBY-74-3/2000-KNKL Bao 25 kg Ch ng m ( Antimold 3 OXY - NIL DRY RUBY-75-3/2000-KNKL Bao 25 kg Ch ng ox (Antioxida 4 NUTRIBIND RUBY-76-3/2000-KNKL Bao 25 kg Ch t k t d ( Bind) 5 ULTRACID DRY RUBY-77-3/2000-KNKL Bao 25 kg Ch t axit ( Acidity ) 6 ULTRACIDLAC DRY RUBY-78-3/2000-KNKL Bao 25 kg Ch t axit ( Acidity) 7 LACTOSE TECHNICAL FINE RUBY-79-3/2000-KNKL Bao 25 kg B sung đ POWDER ( Source o 8 TASTEX F/30F RUBY-80-3/2000-KNKL Bao 25 kg ch t t o m ( Flavour) 9 TASTEX B/30F RUBY-81-3/2000-KNKL Bao 25 kg ch t t o m (Milk Flav 10 TASTEX F1/10 RUBY-82-3/2000-KNKL Bao 25 kg ch t t o m ( Fish Fla Đơn v đ ng tên đăng ký : 17- CÔNG TY TNHH VI T ÁO .
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. STT TÊN NGUYÊN LI U S ĐĂNG KÝ NK BAO GÓI NAME OF PRODUCTS REGISTRATION NO PACKING 1 Stater Premix BA111 (Premix cho gà th t 1-21 ngày BIO-83 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg BA111) 2 Broiler Premix BA112 (Premix cho gà th t (21-42 ngày BIO-84 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg BA112) 3 Finisher Broiler Premix BA113 (Premix cho gà th t (T BIO-85 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg 42 ngày) BA113) 4 Breeder Premix BA 120 (Premix cho gà gi ng ( 1-9 BIO-86 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg tu n ) BA120) 5 Breeder Premix BA 121 (Premix cho gà gi ng (10-20 BIO-87 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg tu n) BA121) 6 Breeder Premix BA 122 (Premix cho gà gi ng (T 21 BIO-88 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg tu n) BA122) 7 Piglet Premix BA 131 (Premix cho l n con (Đ n 15 kg ) BIO-89 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg BA131) 8 Pig Premix BA 132 (Premix cho l n l a (15-30 kg) BIO-90 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg BA132) 9 Premix cho l n th t BA133 BIO-91 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg 10 Sows Premix BA 142 (Premix cho l n ch a, nái đ & BIO-92 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg nuôi con BA140, BA 141, BA 142) 11 Duck Premix BA 151 (Premix cho v t BA 151) BIO-93 -3/2000-KNKL 1kg, 20kg, 25kg KT. B TRƯ NG B NÔNG VÀ PHÁT TRI N NÔNG Th trư ng Ngô Th D
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M I ĐĂNG KÝ SAU 1/4/2000 S TÊN NGUYÊN LI U S ĐĂNG KÝ NH PKH U BAO GÓI CÔNG TT NAME OF PRODUCTS REGISTRATION NO PACKING INDICA 1 BUDDY (Buddy Beef liver and GG-98-4/00-KNKL Bao :1kg, 1,5kg, 2kg Th c ă Vegetable, Buddy Chicken Dry Dog liver and veal ) 2 Supercoat ( Supercoat GG-99-4/00-KNKL Bao :1kg, 1,5kg, 2kg Th c ă Scallywags salmon and Dry Dog chicken Rolls, Supercoat Scallywags Beef and marrobone rolls, Supercoat Puppy, Supercoat Adult) 3 DMX-7 Mold Inhibitor DI-100-4/00-KNKL 227,3kg/phi nh a Ch ng ( 227.3kg/Poly- ( Mold I propylene Drum ) 4 AVELUT POWDER PV-101-4/00-KNKL D ng b t màu nâu Ch t t xanh,đóng bao 25kg ( A-7263-004 Green- Brown Powder ( Pigme Paking 25kg/bag ) 5 6 7 8 Hư ng d n chi ti t cách ghi nhãn hàng hoá là th c ăn chăn nuôi, nguyên li u th c ăn chăn nuôi. I- Th c ăn chăn nuôi , nguyên li u th c ăn chăn nuôi xu t kh u, nh p kh u. 1-1) Hàng xu t kh u : D i v i hàng hoá xu t kh u là th c ăn chăn nuôi, nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi ngôn ng ghi trên nh n ghi theo tho thu n trong h p đ ng mua bán hàng hoá
Đồng bộ tài khoản