intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

45
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN TÂN THẠNH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Long An, ngày 24 tháng 7 năm 2012 Số: 35/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN TÂN THẠNH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đặt tên 27 đường của thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (theo phụ lục đính kèm). Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh tổ chức thực hiện, gắn biển tên đường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND t ỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
  2. Nơi nhận: - Cục KTVBQPPL-B ộ Tư pháp; - TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; - CT, PCT. UBND t ỉnh (VX); Đỗ Hữu Lâm - N hư Điều 3; - Phòng NCVX; - Lưu: VT, M. PHỤ LỤC TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ TRẤN TÂN THẠNH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN (Kèm theo Quyết định số 35 /2012/QĐ-UBND ngày 24 /7/2012 của UBND tỉnh) Mặt Tên Điểm Điểm Kết Tóm tắt tiểu Tên đường ngang Độ dài STT đường cũ đầu cuối cấu sử mới đường Đường Ngày Quốc tỉnh 837 Đường Đường Sỏi Đường 2 khánh nước đoạn 1 2000m 8m tỉnh 829 tỉnh 837 đỏ tháng 9 CHXHCN trong thị Việt Nam trấn Địa danh văn hóa, nơi ghi dấu nhiều Đường chiến công Đường Cầu Sỏi Đường phía Tây Một của quân dân 2 2 tháng 1.200m 6m đỏ Cà Nhíp kinh Cà ta trong 9 Ngàn Nhíp kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Sự kiện lịch Đường sử giải phóng Đường Đường phía Kênh Sỏi miền Nam Hiệp 2 tháng 30 tháng Đông 3 1.200m 6m đỏ (30/4/1975) kênh Cà 9 Thành 4 thống nhất Nhíp đất nước. Hùng Vương - vua nước Đường Đường Kênh Đường Hiệp 1.200m Nhựa Văn Lang, tổ 4 2 tháng Hùng 12m Cầu Vợi tiên của dân Vương 9 Thành tộc .
  3. Mặt Tên Điểm Điểm Kết Tóm tắt tiểu Tên đường ngang Độ dài STT đường cũ đầu cuối cấu sử mới đường Tổng bí thư Đường Đường Đường Sỏi Đường Đảng Cộng Hiệp 5 30 tháng 1.700m 8m tỉnh 829 đỏ Lê Duẩn sản Việt Nam Thành 4 (1976 -1986). Thiếu tướng QĐND Việt Nam, một Đường trong những Bờ Bắc Ấp Cá Ấp 7 Đường Đan- tướng lĩnh Dương Tôm (xã Mét (xã kinh 2.275m đá đầu tiên ở 6 6m Dương Kiến Kiến Văn Nam Bộ, khu xanh Dương Bình) Bình) Văn bộ phó Khu 7 Dương trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Đường Chủ tịch nước Đường từ Đường Quốc lộ Dương CHXHCN Nhựa 7 300m 4m Bến xe Tôn Đức Văn Việt Nam 62 vào chợ Thắng Dương (1969-1980) Địa danh, nơi ghi dấu nhiều Đường chiến công Kênh 2 vụ (xã Đan- Đường của quân dân phía Xã Tân 8 2.000m 2m đất Bình Kênh 12 Đông Kiến ta trong kháng chiến kênh 12 Bình) chống Pháp, Mỹ. Cuối Đường Đan- Đường Quốc lộ Địa danh văn Khu dân cặp kênh đá Bắc 9 800m 2m 62 hóa. cư Khu Xáng Cụt Đông xanh phố 5 Nhà khoa học y khoa Việt Nam, nguyên Cuối Đường Bộ trưởng Bộ Sỏi Đường Quốc lộ Phạm Khu dân đỏ - y tế, một 10 800m 6m Điện lực 62 cư Khu Ngọc trong những đất phố 5 Thạch người đứng đầu ngành y tế cách mạng.
  4. Mặt Tên Điểm Điểm Kết Tóm tắt tiểu Tên đường ngang Độ dài STT đường cũ đầu cuối cấu sử mới đường Địa danh văn hóa, căn cứ Đường Đường Đường kháng chiến Dương Quốc lộ Sỏi qua nhiều vào Khu Tháp 11 300m 4m Văn đỏ 62 Mười thời kỳ lịch tam giác Dương sử và cách mạng. Chiến sĩ Đường Cộng sản, nhà Lô H17 Đường Nguyễn Đường số Sỏi cách mạng T hị 12 Khu dân Lê Phú 331m 6m đỏ Việt Nam 3 cư số 1 Mười Minh thời kỳ tiền Khai khởi nghĩa Nữ tướng đầu tiên thời đại Hồ Chí Minh, Đường Đường Đường Phó Chủ tịch Đường số Trần Sỏi Hội đồng nhà 13 337m 6m Nguyễn Lê Phú đỏ 5 Công Mười Thị Định nước Vịnh CHXHCN Việt Nam (1987-1992). Đường Anh hùng lực Đường Nguyễn Đường lượng vũ Đường số Nguyễn Sỏi T hị 14 291m 6m trang, quê Lê Phú T hị đỏ 6 Mười huyện Tân Minh Định Thạnh Khai Anh hùng lực Đường Đường lượng vũ Nguyễn Đường Đường số Nguyễn Sỏi trang nhân Đinh T hị 15 291m 6m T hị đỏ 7 dân, quê Văn Phu Minh Định huyện Tân Khai Thạnh Anh hùng lực Đường Đường lượng vũ Nguyễn Đường Đường số Nguyễn Sỏi trang nhân Đỗ Văn T hị 16 291m 6m T hị đỏ 8 dân, quê Bốn Minh Định huyện Tân Khai Thạnh.
  5. Mặt Tên Điểm Điểm Kết Tóm tắt tiểu Tên đường ngang Độ dài STT đường cũ đầu cuối cấu sử mới đường Anh hùng lực lượng vũ Đường Đường Đường Nguyễn trang nhân Đường số Nguyễn Huỳnh Sỏi dân, sống, T hị 17 291m 6m T hị đỏ Việt 9 chiến đấu và Minh Định Thanh hy sinh ở Tân Khai Thạnh. Tỉnh đội trưởng tỉnh Kiến Tường Đường trong kháng Đường Lô H Đường số Nguyễn Sỏi chiến chống Hồ Ngọc 18 Khu dân 206m 6m T hị đỏ Mỹ, Anh 10 cư số 1 Dẫn Định hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nữ chiến sĩ Đường an ninh, Anh Đường Đường Đường số Hồ Sỏi hùng lực Đỗ Văn Võ Thị 19 192m 6m Ngọc đỏ lượng vũ 2 Bốn Sáu Dẫn trang nhân dân. Anh hùng lực lượng vũ Đường Đường Lô K 14 trang nhân Đường số Nguyễn Trần Sỏi dân, sống , Khu dân 20 216m 6m T hị đỏ 11 Công cư số 1 chiến đấu và Định Vịnh hy sinh ở Tân Thạnh Chủ tịch Đường Đường Đường số Quốc lộ Sỏi HĐBT nước 21 662m 7,5m Phạm Lê Phú đỏ 15, 3 62 CHXHCN Mười Hùng Việt Nam. Chiến sĩ Đường Cộng sản, Đường Đường Đường số Nguyễn Sỏi nguyên Ủy 22 172m 6m Phạm Nguyễn T hị đỏ 12 viên Ủy ban Văn Tiếp Hùng Định Kháng chiến hành chính
  6. Mặt Tên Điểm Điểm Kết Tóm tắt tiểu Tên đường ngang Độ dài STT đường cũ đầu cuối cấu sử mới đường Nam Bộ. Trung tướng , Đường Đường Nguyên Khu Đường số Quốc lộ Sỏi bộ trưởng khu 23 500m 6m Nguyễn Lê Phú đỏ 16, 13, 4 62 Mười 7, Tư lệnh Bình Nam Bộ. Anh hùng dân tộc , gắn liền với 2 chiến Đường Đường công đốt tàu Đường Đường Nguyễn song Trần Nhựa 24 Hùng 150m 6m E’sperance và song Trung lấy đồn Kiên Vương Văn Trà Kinh số 2 Trực Giang, nửa cuối thế kỷ XIX. Anh hùng lực Đường Đường Đường lượng vũ Đường song Nguyễn phía sau trang nhân Lê Hữu Nhựa 25 song 433m 7m UBND Trung dân, quê đường Nghĩa huyện Trực huyện Tân Cầu Vợi Thạnh Nguyên Phó chủ nhiệm phòng hậu Đường cần tỉnh đội Đường Khu K Đường phía sau Nhựa Lê Văn Kiến Tường, 26 Khu dân 560m 6m không tên UBND Anh hùng lực cư số 2 Trầm huyện lượng vũ trang nhân dân. Thượng tướng, Đường nguyên Tư Đường Đường Quốc lộ Nguyễn lệnh quân giải Nhựa 27 560m 6m Trần Văn phóng miền không tên 62 Trung Trà Trực Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2