intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 3555/QĐ-BCT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 3555/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3555/QĐ-BCT

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012 Số: 3555/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. 1. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ, ký kết hợp đồng, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật. 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm ký kết hợp đồng, lập đề cương, dự toán kinh phí chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng nội dung, tiến độ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Tài chính; - Lưu: VT, ATMT. Hoàng Quốc Vượng PHỤ LỤC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 3555/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Đơn vị: Triệu đồng Thời Tên dự án, nhiệm Sản phẩm dự Kinh gian Đơn vị TT Mục tiêu Nội dung chính vụ kiến phí hoàn thực hiện thành 1 2 3 4 5 6 7 8 I Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về 500 An toàn - Vệ sinh lao động trong ngành công thương thuộc Dự án 1 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 Rà soát, đánh giá Nâng cao - Thu thập, đánh - Báo cáo đánh Cục Kỹ 1 500 Tháng hiện trạng để đề năng lực và giá hiện trạng hệ giá hiện trạng các thuật an 12/2012 xuất kế hoạch xây hiệu quả thống văn bản quy văn bản quy toàn và dựng, sửa đổi, bổ quản lý nhà phạm pháp luật, phạm pháp luật, Môi trường sung các văn bản nước về kỹ tiêu chuẩn, quy tiêu chuẩn, quy công quy phạm pháp thuật an toàn chuẩn kỹ thuật chuẩn về an toàn nghiệp luật, tiêu chuẩn, trong lĩnh quốc gia về an toàn trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật vực khai đang áp dụng trong khai thác khoáng quốc gia về an toàn thác khoáng lĩnh vực khai thác sản, cơ khí luyện trong lĩnh vực khai sản, cơ khí khoáng sản, cơ khí kim, hóa chất, thác khoáng sản, cơ luyện kim, luyện kim, hóa điện. khí luyện kim, hóa hóa chất, chất, điện chất, điện phù hợp điện - Danh mục và kế với tình hình thực - Đề xuất danh mục hoạch xây dựng tế và Dự thảo 01 về kế hoạch biên các văn bản quy Quy chuẩn kỹ thuật soạn các văn bản phạm pháp luật, quốc gia về an toàn quy phạm pháp tiêu chuẩn, quy luật, tiêu chuẩn, chuẩn kỹ thuật quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an quốc gia về an toàn toàn trong các lĩnh vực khai thác - Tổ chức xây dựng khoáng sản, cơ
 3. 01 Quy chuẩn kỹ khí luyện kim, thuật quốc gia về hóa chất, điện an toàn - 01 Dự thảo Quy - Tổ chức các hội chuẩn kỹ thuật thảo lấy ý kiến quốc gia về an toàn II Các hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện điều 4370 kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong ngành công thương thuộc Dự án 3 Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 Xây dựng bộ tài Nhằm nâng - Tổ chức thu thập, - Bộ tài liệu huấn Cục Kỹ 2 470 Tháng liệu, tổ chức huấn cao năng lực đánh giá hiện trạng luyện nghiệp vụ thuật an 12/2012 luyện thí điểm về kiểm định về cán bộ an toàn, kỹ thuật an toàn toàn và kỹ thuật an toàn đối viên kỹ thuật kiểm định viên, tài trong lĩnh vực tồn Môi trường với kiểm định viên an toàn và liệu huấn luyện chứa, nạp khí dầu công và cán bộ an toàn cán bộ làm liên quan đến tồn mỏ hóa lỏng đối nghiệp trong lĩnh vực tồn công tác an chứa, nạp LPG tại với kiểm định chứa, nạp khí dầu toàn trong Việt Nam viên kỹ thuật an mỏ hóa lỏng (LPG) lĩnh vực hóa toàn chất có nguy - Tìm hiểu một số cơ cháy nổ tài liệu của nước - Bộ tài liệu huấn cao (LPG) phát triển để phục luyện nghiệp vụ vụ công tác xây kỹ thuật an toàn dựng tài liệu huấn trong lĩnh vực tồn chứa, nạp khí dầu luyện mỏ hóa lỏng đối cán bộ an toàn - Tổ chức biên soạn tài liệu huấn - Báo cáo kết quả luyện huấn luyện thí điểm - Tổ chức huấn luyện thí điểm - Tổ chức hội thảo chuyên đề Đánh giá tình trạng Nhằm giảm - Tổ chức thu thập, - Báo cáo đánh 3 400 Tháng Trung tâm an toàn các thiết bị thiểu sự cố, đánh giá hiện trạng giá tình trạng an 12/2012 Hỗ trợ Kỹ nâng hạ trong tai nạn lao an toàn đối các toàn đối với hệ thuật an ngành sản xuất thép động trong thiết bị nâng hạ thống, thiết bị toàn công để nghiên cứu xây lĩnh vực sản trong lĩnh vực sản nâng hạ và nghiệp dựng các giải pháp xuất thép nguyên nhân xảy xuất thép quản lý, kỹ thuật ra tai nạn, sự cố công nghệ về an - Đề xuất xây dựng toàn nhằm giảm các giải pháp quản - Các giải pháp thiểu sự cố tai nạn lý, kỹ thuật ngăn quản lý, kỹ thuật lao động và tư vấn ngừa sự cố tai nạn công nghệ nhằm hỗ trợ triển khai áp ngăn ngừa sự cố lao động dụng thử nghiệm tai nạn lao động - Tổ chức hội thảo đối với thiết bị nâng, hạ trong sản chuyên đề
 4. - Tư vấn hỗ trợ xuất thép triển khai áp dụng thử nghiệm tại 01 - Báo cáo kết quả đơn vị triển khai thử nghiệm tại 01 đơn vị Biên soạn bộ tài - Tổ chức khảo sát, - Bộ tài liệu huấn 4 Nâng cao 600 Tháng Trung tâm liệu, tổ chức huấn nhận thức về thu thập đánh giá luyện nghiệp vụ 12/2012 Kiểm định luyện thí điểm đối an toàn trong hiện trạng các thiết kỹ thuật an toàn công với kiểm định viên kiểm định, bị phòng nổ và thiết bị phòng nổ nghiệp I và người sử dụng, sử dụng, vận trình độ năng lực đối với kiểm định vận hành về kỹ hành thiết bị các kiểm định viên, viên kỹ thuật an thuật an toàn thiết phòng nổ nhận thức của toàn bị phòng nổ trong người vận hành sử dụng thiết bị phòng - Bộ tài liệu huấn khai thác khoáng sản nổ luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn - Tổ chức thu thập đối với người sử tài liệu để phục vụ dụng, vận hành công tác biên soạn thiết bị phòng nổ các tài liệu huấn luyện - Báo cáo kết quả huấn luyện thí - Tổ chức biên điểm soạn các bộ tài liệu - Tổ chức huấn luyện thí điểm Biên soạn bộ tài - Tổ chức thu thập - Bộ tài liệu huấn 400 Tháng Tổng công 5 Nâng cao liệu và tổ chức nhận thức về phân loại đối tượng luyện kỹ thuật an 12/2012 ty Thép huấn luyện thí điểm an toàn cho làm việc trong lĩnh toàn cho các đối Việt Nam về kỹ thuật an toàn các đối vực sản xuất thép tượng làm việc cho các đối tượng lượng làm và hiện trạng các trong lĩnh vực sản làm việc trong lĩnh việc trong tài liệu huấn luyện xuất thép thuộc vực sản xuất thép lĩnh vực sản kỹ thuật an toàn Tổng công ty xuất thép Thép Việt Nam thuộc Tổng - Tổ chức biên công ty Thép soạn bộ tài liệu - Báo cáo kết quả Việt Nam huấn kỹ thuật an huấn luyện thí toàn cho các đối điểm tượng làm việc trong lĩnh vực sản xuất thép - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Tổ chức huấn luyện thí điểm Nghiên cứu xây Nhằm hỗ trợ - Thu thập và đánh Hệ thống quản lý 300 Tháng Tổng công 6 dựng nội dung công doanh giá hiện trạng công an toàn, quản lý 12/2012 ty Thép tác quản lý an toàn nghiệp sản tác quản lý an toàn, rủi ro và kế hoạch Việt Nam
 5. trong Tổng công ty xuất thép áp quản lý rủi ro và kế ứng cứu khẩn cấp Thép Việt Nam dụng hệ hoạch ứng cứu trong lĩnh vực sản theo quy định tại thống quản khẩn cấp tại các xuất thép theo Thông tư số đơn vị sản xuất quy định tại lý an toàn tiên tiến và Thông tư số 43/2010/TT-BCT thép phòng ngừa ngày 29 tháng 12 43/2010/TT-BCT năm 2010 của Bộ sự cố tai nạn - Tìm hiểu các hệ của Bộ Công Công Thương lao động thống quản lý an Thương toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong lĩnh vực sản xuất thép đang áp dụng trên thế giới - Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp với đặc thù của các đơn vị sản xuất thép - Tổ chức hội thảo chuyên đề Đánh giá tình trạng Nhằm giảm - Tổ chức thu thập, - Báo cáo đánh Tháng Viện Khoa 7 600 an toàn đối với các thiểu sự cố, đánh giá hiện trạng giá tình trạng an 12/2012 học và hệ thống vận tải, cơ tai nạn lao an toàn đối với hệ toàn đối với hệ Công nghệ điện trong các mỏ động liên thống vận tải, cơ thống vận tải, cơ mỏ - than hầm lò, nghiên quan đến hệ điện trong các mỏ điện và nguyên Vinacomin cứu xây dựng các thống vận nhân xảy ra tai hầm lò giải pháp quản lý, tải, cơ điện nạn, sự cố kỹ thuật - công trong khai - Khảo sát, thu thập nghệ nhằm giảm thác than số liệu về các vụ sự - Các giải pháp thiểu sự cố tai nạn hầm lò cố, tai nạn liên quản lý, kỹ thuật và phổ biến áp quan đến hệ thống công nghệ nhằm dụng thí điểm vận tải, cơ điện và ngăn ngừa sự cố tai nạn lao động phân tích các nguyên nhân gây đối với hệ thống sự cố, tai nạn vận tải, cơ điện - Nghiên cứu xây - Báo cáo kết quả dựng các giải pháp phổ biến áp dụng quản lý, kỹ thuật, thí điểm công nghệ nhằm giảm thiểu sự cố tai nạn đối với hệ thống vận tải, cơ điện - Tổ chức các hội
 6. thảo chuyên đề - Phổ biến áp dụng thí điểm tại 01 đơn vị Nghiên cứu xây Nhằm hỗ trợ - Thu thập và đánh - Hệ thống quản Tháng Viện Khoa 8 600 dựng nội dung công doanh giá hiện trạng công lý an toàn, quản 12/2012 học và tác quản lý an toàn nghiệp khai tác quản lý an toàn, lý rủi ro và kế Công nghệ trong lĩnh vực khai thác khoáng quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu mỏ - thác than hầm lò sản áp dụng hoạch ứng cứu khẩn cấp trong Vinacomin theo quy định tại hệ thống khẩn cấp tại các doanh nghiệp Thông tư số quản lý an đơn vị khai thác khai thác than 43/2010/TT-BCT toàn tiên tiến than hầm lò hầm lò theo quy định tại Thông tư ngày 29 tháng 12 và phòng năm 2010 của Bộ ngừa sự cố - Tìm hiểu các hệ số 43/2010/TT- Công Thương và tai nạn lao thống quản lý an BCT phổ biến áp dụng động toàn, quản lý rủi ro thí điểm và kế hoạch ứng - Báo cáo kết quả cứu khẩn cấp trong phổ biến áp dụng khai thác than hầm thí điểm lò đang áp dụng trên thế giới - Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp với đặc thù của các đơn vị khai thác than hầm lò - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Phổ biến thí điểm áp dụng hệ thống Nghiên cứu xây Nhằm hỗ trợ - Thu thập và đánh - Hệ thống quản 9 600 Tháng Trung tâm dựng nội dung công doanh giá hiện trạng công lý an toàn, quản 12/2012 Hỗ trợ Kỹ tác quản lý an toàn nghiệp sản tác quản lý an toàn, lý rủi ro và kế thuật an trong lĩnh vực sản xuất vật liệu quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu toàn công xuất vật liệu nổ nổ công hoạch ứng cứu khẩn cấp trong nghiệp công nghiệp theo nghiệp áp khẩn cấp tại các lĩnh vực sản xuất quy định tại Thông dụng hệ đơn vị sản xuất vật vật liệu nổ công tư số 43/2010/TT- thống quản liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Thông tư BCT ngày 29 tháng lý an toàn nghiệp 12 năm 2012 của tiên tiến và số 43/2010/TT- Bộ Công Thương phòng ngừa - Tìm hiểu các hệ BCT và áp dụng thí điểm sự cố tai nạn thống quản lý an lao động toàn, quản lý rủi ro - Báo cáo kết quả và kế hoạch ứng áp dụng thí điểm cứu khẩn cấp trong tại 01 đơn vị sản
 7. sản xuất vật liệu nổ xuất vật liệu nổ công nghiệp đang thuộc Tổng công áp dụng trên thế ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - giới Vinacomin - Xây dựng nội dung hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Áp dụng thí điểm tại 01 đơn vị 10 Biên soạn bộ tài - Tổ chức thu thập - Bộ tài liệu huấn Tháng Công đoàn Nâng cao 400 liệu và tổ chức nhận thức về đánh giá hiện trạng luyện kỹ thuật an 12/2012 Công huấn luyện thí điểm an toàn cho các tài liệu huấn toàn hóa chất Thương về kỹ thuật an toàn các đối luyện kỹ thuật an Việt Nam cho các đối tượng lượng làm toàn hóa chất và - Báo cáo kết quả làm việc trong lĩnh việc trong thu thập các tài liệu huấn luyện thí vực sản xuất hóa lĩnh vực sản để phục vụ việc điểm chất xuất hóa biên soạn bộ tài chất liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất - Tổ chức biên soạn bộ tài liệu huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất hóa chất - Tổ chức các hội thảo chuyên đề - Tổ chức huấn luyện thí điểm - Tổ chức thẩm Cục Kỹ III Hoạt động quản 130 định xét duyệt đề thuật an lý, giám sát cương nhiệm vụ; toàn và Kiểm tra, giám sát; Môi trường nghiệm thu các công nghiệp nhiệm vụ - Tổng kết, sơ kết, báo cáo ... - Tham gia các hoạt động quản lý của cơ quan chủ trì
 8. các dự án IV TỔNG 5000 Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản