intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 36/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

38
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2000/QĐ-BTM về việc điều chỉnh quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2000/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2000/QĐ-BTM Hà N i, ngày 10 tháng 1 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0036/2000/QĐ/BTM NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2000 V VI C ĐI U CH NH QUY CH Đ U TH U H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG CÓ QUY Đ NH H N NG CH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Quy t đ nh s 1349/BTM/QĐ ngày 7/11/1998 c a B trư ng B Thương m i v vi c thành l p H i đ ng đ u th u h n ng ch hàng d t may; Căn c Quy t đ nh s 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch; Theo đ ngh c a H i đ ng đ u th u h n ng ch hàng d t mày; QUY T Đ NH Đi u 1: Đi u ch nh Quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 c a B Thương m i, các đi u sau: - Đi u 4, kho n 4.3: b đi m 6 "ký qu d th u theo quy đ nh". - Đi u 5, kho n 5.1: b c m t "... và có kèm theo ch ng t đã n p ti n ký qu d th u." - Đi u 7, kho n 7.3: b c m t "Các doanh nghi p trúng th u... ti n ký qu d th u." Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Đi u 3: Ông Ch t ch H i đ ng đ u th u, Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V xu t nh p kh u và các doanh nghi p tham gia đ u th u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Mai Văn Dâu (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2