Quyết định số 36/2000/QĐ-UB-VX về việc duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 36/2000/QĐ-UB-VX về việc duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 36/2000/qđ-ub-vx về việc duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới ngành văn hóa thông tin thành phố hồ chí minh đến năm 2010 do uỷ ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2000/QĐ-UB-VX về việc duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 36/2000/Q -UB-VX TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2020; Căn c quy chu n xây d ng (ph n quy nh chung và quy ho ch xây d ng) ngày 14 tháng 12 năm 1996 c a B Xây d ng ban hành; Căn c Thông báo s 811-TB/TU ngày 29 tháng 4 năm 1999 c a Ban thư ng v Thành y v quy ho ch phát tri n cơ s v t ch t ngành Văn hóa thông tin n năm 2010; Theo ngh c a S Văn hóa và Thông tin thành ph t i T trình s 1900/CV-SVHTT ngày 22 tháng 9 năm 1999 và ý ki n c a Ki n trúc sư trư ng thành ph t i Công văn s 13236/KTST-KT ngày 01 tháng 11 năm 1999; QUY T NNH i u 1. Phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i ngành Văn hóa thông tin thành ph H Chí Minh n năm 2010 v i n i dung chính như sau : 1. M c tiêu nghiên c u quy ho ch : - G n ch t chi n lư c xây d ng, phát tri n văn hóa v i chi n lư c xây d ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . - T p trung m c tiêu Văn hóa cho nhân dân, cơ s ph c v ư c i as . - Xây d ng cơ s v t ch t cho ngành Văn hóa thông tin theo d ng a trung tâm, a năng, tri t khai thác nh ng cơ s v t ch t hi n có và phát huy nh ng m t tích c c trong th i gian qua. - M c tiêu gi t cho quy ho ch cơ s v t ch t c a ngành Văn hóa thông tin dài h n n năm 2010 và nh ng năm ti p theo.
  2. 2. Ranh gi i và quy mô : - Bao g m toàn b ph m vi thành ph H Chí Minh r ng 209.360,7 ha phân chia theo các nhóm : + Khu v c 12 qu n n i thành cũ; + Khu v c 5 qu n m i g m các qu n 2, 7, 9, 12 và Th c; + Khu v c 5 huy n g m các huy n Hóc Môn, C Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và C n Gi . 3. Các ch tiêu và nhu c u s d ng t: - Tiêu chuNn s d ng t cho các công trình văn hóa ô th c p qu n (quy mô dân s ³ 200.000 ngư i) : 0,4 - 0,6 m2/ngư i. - Các công trình văn hóa gi i trí c p phư ng, xã : 0,1 m2/ngư i. - Phân b ch tiêu c th cho các lo i công trình : + Nhà Văn hóa : 0,05 - 0,06 m2/ngư i. + Cung văn hóa thi u nhi : 0,05 - 0,08 m2/ngư i. + Thư vi n : 0,03 - 0,04 m2/ngư i. + Nhà bi u di n ngh thu t : 0,07 - 0,10 m2/ngư i. + R p bi u di n chuyên ngành xi c, r i : 0,02 - 0,06 m2/ngư i. + R p chi u phim : 0,05 - 0,1 m2/ngư i. + Nhà truy n th ng - b o tàng - tri n lãm : 0,1 - 0,15 m2/ngư i. - T ng di n tích t dành cho các công trình văn hóa thông tin chi m 560 ha, t ch tiêu 0,56 m2/ngư i (theo án i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh ã ư c phê duy t). - Di n tích t dành cho các ho t ng văn hóa khác g m : + Xu t b n - in n : 20 - 30 ha trong các khu công nghi p. + Phát hành sách : 5 ha trong khu dân cư và d ch v - thương m i. + i n nh (xư ng phim) : 25 ha trong khu công viên cây xanh. + B o tàng (xây d ng m i) : 10 ha trong khu công viên cây xanh. + Trung tâm thông tin - tri n lãm : 10 ha trong trung tâm thành ph .
  3. + Các lo i hình khác : 30 ha. T ng nhu c u : 100 ha. Trên ây chưa tính n các khu công viên văn hóa - vui chơi gi i trí, các khu b o t n, di tích l ch s - văn hóa, r ng sinh thái,.v.v... 4. nh hư ng phát tri n ngành Văn hóa thông tin thành ph n năm 2010 : 4.1. Lĩnh v c xu t b n, in n, báo chí, phát hành sách : - T ch c l i h th ng phát hành sách, báo trên a bàn thành ph cho phù h p, hình thành các trung tâm phát hành sách t i các huy n và qu n m i thành l p. - B trí t p trung m t s cơ s in n l n trong khu công nghi p, t o i u ki n cho phát tri n và qu n lý ngành in, m b o môi trư ng, môi sinh. 4.2. Lĩnh v c b o t n, b o tàng : - Ti p t c nghiên c u l p danh m c các di tích l ch s , văn hóa, ki n trúc, các khu v c sinh thái, danh lam th ng c nh có bi n pháp b o v ; tôn t o gi gìn, u tư nâng c p và ưa vào khai thác v i m c ích g n giáo d c truy n th ng v i yêu c u tham quan du l ch trong và ngoài nư c. - V b o tàng : + u tư nâng c p B o tàng Cách m ng tr thành B o tàng thành ph H Chí Minh mang tính t ng h p v t nhiên, l ch s , văn hóa, con ngư i c a thành ph , g n v i l ch s và văn hóa t nư c Vi t Nam. + Nâng c p B o tàng H Chí Minh - Chi nhánh thành ph H Chí Minh, B o tàng Tôn c Th ng, B o tàng L ch s Vi t Nam - thành ph H Chí Minh, B o tàng ch ng tích chi n tranh, B o tàng m thu t, B o tàng ph n Nam b . + Nghiên c u t ng bư c xây d ng m i các b o tàng chuyên ngành v khoa h c - k thu t, ngh thu t sân kh u, dân t c h c,... 4.3. Lĩnh v c i n nh, bi u di n ngh thu t : - Hình thành m t phim trư ng v i quy mô bư c u 25 ha (m r ng 50 ha) t i qu n 9. - C i t o, nâng c p các r p hát, r p chi u phim thành các c m ho t ng ngh thu t t ng h p. - T ng bư c u tư xây d ng m t s r p bi u di n ngh thu t chuyên ngành (r p xi c, múa r i và múa r i nư c). - C i t o, nâng c p sân bóng á Hoa Lư thành sân kh u ngoài tr i quy mô 10.000 ch k t h p v i ho t ng bóng á.
  4. - Chuy n tr s Công ty x s ki n thi t thành Nhà hát giao hư ng vũ k ch thành ph , b trí m t r p hát có v trí và quy mô tương x ng t i ư ng Tr n Hưng o làm tr s Công ty x s ki n thi t. 4.4. Lĩnh v c thông tin, qu ng cáo : - C ng c và phát huy các i thông tin lưu ng qu n- huy n - Hình thành Trung tâm tri n lãm thành ph t i s 158 E-D, ư ng ng Kh i, qu n 1. - B trí l i m ng lư i qu ng cáo chung và qu ng cáo i n t . 4.5. Lĩnh v c thư vi n : - M r ng và nâng c p m ng lư i thư vi n trên các a bàn qu n -huy n. - Có k ho ch xây d ng m i m t h th ng thư vi n hi n i. Trư c m t nâng c p cơ s v t ch t, tăng cư ng thêm trang thi t b và tư li u cho Thư vi n khoa h c t ng h p thành ph nh m tăng kh năng ph c v c gi thành ph và khu v c. 4.6. Lĩnh v c m thu t : - Hình thành trung tâm trưng bày m thu t mang tính thương m i và giáo d c. - Tu s a các tư ng ài ang có trên a bàn thành ph . - Xây d ng m i m t s tư ng ài (bao g m tư ng l ch s , danh nhân, ngh thu t, trang trí, các bi u tư ng,....) t i các qu ng trư ng, khu trung tâm, nút giao thông quan tr ng, công viên và nh ng nơi có c nh quan p. 4.7. Lĩnh v c văn hóa cơ s , công viên và khu vui chơi gi i trí : - u tư xây d ng các công viên như : + Khu b o t n sinh thái r ng Sác. + Công viên L ch s - văn hóa các dân t c. + Công viên ô th Nam Sài Gòn. + Th o c m viên m i c a thành ph t i qu n 9. + Công viên h Vĩnh L c t i huy n Bình Chánh. - u tư xây d ng m i các trung tâm văn hóa t i 5 qu n m i và các qu n - huy n chưa có trung tâm văn hóa tiêu chuNn, nâng c p trung tâm văn hóa các qu n- huy n khác.
  5. - Hình thành m ng lư i các c m văn hóa ph c v liên phư ng các qu n m i và liên xã các huy n. 5. Quy ho ch xây d ng t u ( n năm 2005) : 5.1. Công trình ã có ch trương u tư : - T ng h m n B n Dư c. - Khu tư ng ni m Ngã Ba Gi ng. - Nhà tư ng ni m c u B n N c. - Trung tâm tri n lãm thành ph . - Trư ng quay ngo i c nh 8 ha (qu n 4). - Nâng c p b o tàng H Chí Minh-Chi nhánh thành ph H Chí Minh. - Trung tâm sinh ho t văn hóa qu n Gò V p. 5.2. Công trình u tư m i b ng ngu n v n ngân sách : - Khu tư ng ni m các Vua Hùng (công viên l ch s văn hóa dân t c). - Khu b o t n sinh thái r ng Sác (huy n C n Gi ). - Tư ng ài Th ng Nh t t i Công viên 30/4. - B o tàng ch ng tích chi n tranh. - R p xi c thành ph . - Nhà thông tin báo chí thành ph . - Trung tâm văn hóa các qu n 6, 8, 9, 12 và huy n C n Gi . - 12 c m văn hóa liên phư ng, liên xã. - Trung tâm văn hóa thành ph . 5.3. Công trình u tư m i b ng ngu n v n huy ng và liên doanh liên k t : - Phim trư ng thành ph . - Trung tâm trưng bày m thu t thành ph . - D án khu vui chơi, gi i trí Nam Sài Gòn; d án liên h p th thao Láng Le và công viên h Vĩnh L c (huy n Bình Chánh).
  6. - R p chi u phim hi n i. - M ng lư i c a hàng sách. i u 2. Vi c qu n lý theo quy ho ch phát tri n m ng lư i ngành Văn hóa thông tin trên a bàn thành ph H Chí Minh c n lưu ý nh ng v n sau: - C n ti n hành ki m tra, th ng kê nh ng cơ s v t ch t c a ngành hi n ang s d ng sai m c ích, kém hi u qu , b xu ng c p và xu t bi n pháp thu h i, thanh lý hay chuy n i t o ngu n v n u tư cho các công trình có phương án kh thi ư c duy t. - C n nhanh chóng xây d ng phương án gi t theo quy ho ch ư c duy t. V lâu dài, t ư c xác nh xây d ng các công trình văn hóa nhưng giai o n trư c m t có th cho thuê khai thác vào các m c ích khác có th i h n phù h p. i u 3. S Văn hóa và Thông tin thành ph ch u trách nhi m ph i h p v i Ki n trúc sư trư ng thành ph , các s - ngành liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n ti n hành nghiên c u các chương trình u tư, các d án xây d ng c th nh m th c thi có hi u qu quy ho ch ư c phê duy t. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c s Văn hóa và Thông tin thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c s K ho ch và u tư thành ph , Giám c s Tài chánh - V t giá thành ph , Giám c s a chính - Nhà t thành ph , Giám c s Xây d ng thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các s - ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - B Văn hóa thông tin KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - TT/H ND.TP - TTUBND.TP - Ban TTVH/TU - Ban VHXH H ND.TP - Vi n Quy ho ch xây d ng TP - VPUB : CPVP - T DA, T, VX - Lưu Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản