Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 36/2008/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 08 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐNNH QUY ĐNN H MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤN G PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐNA CHÍN H TRÊN ĐNA BÀN TỈN H TIỀN GIAN G ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH.K10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 và Quyết định số 12/2007/QĐ- BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ; Thông tư số 04/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc lập bản đồ; Căn cứ Nghị quyết số 168/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau: 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng a) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thNm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất. b) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đo đạc để thực hiện các quyền của người sử dụng đất, đo đạc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án để phục vụ cho công tác xét xử, thi hành án. 2. Mức thu phí a) Đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 200m2, mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là: 1.000 đồng/m2. b) Đối với các thửa đất có diện tích trên 200m2 đến 10.000m2, mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính cho mỗi m2 tăng thêm được tính như sau: - Khu vực đô thị : 500 đồng/m2;
  2. - Khu vực nông thôn: 350 đồng/m2. c) Đối với các thửa đất có diện tích trên 10.000m2, mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính cho mỗi m2 tăng thêm được tính như sau: - Khu vực đô thị: 250 đồng/m2; - Khu vực nông thôn: 200 đồng/m2. 3. Quản lý và sử dụng tiền thu phí a) Quản lý và sử dụng nguồn thu Cơ quan thu phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT- BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và các quy định hiện hành của N hà nước về phí và lệ phí. b) Chứng từ thu phí Tổ chức thu phí lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 27/2000/QĐ- UBN D ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành bản quy định thu và sử dụng tiền chi phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Nguyễn Văn Phòng
Đồng bộ tài khoản