Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 36/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ TH M NNH ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ, KHAI THÁC, S D NG NƯ C DƯ I T; KHAI THÁC, S D NG NƯ C M T; X NƯ C TH I VÀO NGU N NƯ C, CÔNG TRÌNH TH Y L I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khóa XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c Thu thành ph Hà N i t i Công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 50/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. i tư ng n p phí Các t ch c, cá nhân khi n p h sơ ngh thNm nh án, báo cáo thăm dò, khai thác, s d ng nư c dư i t; khai thác, s d ng nư c m t; x nư c th i vào ngu n nư c, công trình th y l i ph i n p phí thNm nh án, báo cáo thăm dò, khai thác, s d ng nư c dư i t; khai thác s d ng nư c m t; x nư c th i vào ngu n nư c, công trình th y l i. i u 2. M c thu phí 1. M c thu phí thNm nh án, báo cáo thăm dò, khai thác, s d ng nư c dư i t ng v i các quy mô khác nhau như sau: STT Ch tiêu M c thu ( ng/01 án, báo cáo) 1 - Lưu lư ng t (1000-3000)m3/ngày êm 2.500.000
  2. 2 - Lưu lư ng t (500-1000)m3/ngày êm 1.300.000 3 3 - Lưu lư ng t (200-500)m /ngày êm 550.000 4 - Lưu lư ng nh hơn 200m3/ngày êm 200.000 i v i các án, báo cáo thăm dò, khai thác, s d ng nư c dư i t có lưu lư ng t 3.000 m3/ngày êm tr lên thu c thNm quy n thNm nh c a cơ quan trung ương. 2. M c thu phí thNm nh án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t c th như sau: STT Ch tiêu M c thu ( ng/01 án, báo cáo) 1 án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông 4.200.000 nghi p v i lưu lư ng t 1m3 n dư i 2m3/giây; ho c phát i n v i công su t t 1000kw n dư i 2000kw; ho c cho các m c ích khác v i lưu lư ng t 20.000m3 n dư i 50.000m3/ngày êm 2 án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông 2.200.000 nghi p v i lưu lư ng t 0,5m3 n dư i 1m3/giây; ho c phát i n v i công su t t 200kw n dư i 1000kw; ho c cho các m c ích khác v i lưu lư ng t 3.000m3 n dư i 20.000m3/ngày êm 3 án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông 900.000 nghi p v i lưu lư ng t 0,1m3 n dư i 0,5m3/giây; ho c phát i n v i công su t t 50kw n dư i 200kw; ho c cho các m c ích khác v i lưu lư ng t 500m3 n 3.000m3/ngày êm 4 án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông 300.000 nghi p v i lưu lư ng dư i 0,1m3/giây; ho c phát i n v i công su t dư i 50kw; ho c cho các m c ích khác v i lưu lư ng dư i 500m3/ngày êm i v i án, báo cáo khai thác, s d ng nư c m t cho s n xu t nông nghi p v i lưu lư ng t trên 2m3/giây; ho c phát i n v i công su t trên 2000kw; ho c cho các m c ích khác v i lưu lư ng trên 50.000 m3/ngày êm thu c thNm quy n thNm nh c a cơ quan Trung ương. 3. M c thu phí thNm nh án, báo cáo x nư c th i vào ngu n nư c, công trình th y l i v i các m c thu c th sau: STT Ch tiêu M c thu ( ng/01 án, báo cáo) 1 án, báo cáo có lưu lư ng nư c x t 2.000m3 n dư i 4.200.000 5.000m3/ngày êm 2 án, báo cáo có lưu lư ng nư c x t 500m3 n dư i 2.200.000 2.000m3/ngày êm 3 án, báo cáo có lưu lư ng nư c t 100m3 n dư i 900.000 500m3/ngày êm 4 án, báo cáo có lưu lư ng nư c dư i 100m3/ngày êm 300.000 i v i án, báo cáo có lưu lư ng nư c x trên 5.000m3/ngày êm thu c thNm quy n thNm nh c a cơ quan trung ương. 4. Trư ng h p thNm nh gia h n, b sung: áp d ng m c thu b ng 50% m c thu tương ng v i các trư ng h p quy nh t i Kho n 1, 2, 3 i u này. i u 3. ơn v thu phí
  3. 1. S Tài nguyên và Môi trư ng Thành ph Hà N i. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Thành ph Hà N i. 3. UBND các Qu n, Huy n và c p tương ương (trư ng h p ư c phân c p). ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c ơn v thu phí ph i n p vào ngân sách nhà nư c 10%; ư c l i 90% s phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí S d ng biên lai thu phí do cơ quan Thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 110/2007/Q -UBND ngày 22/10/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu Phí thNm nh án, báo cáo thăm dò, khai thác s d ng nư c dư i t; khai thác, s d ng nư c m t; x nư c th i vào ngu n nư c, công trình th y l i trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s 2262/2006/Q - UBND ngày 19/12/2006 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Tài nguyên và Môi trư ng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà n i; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và c p tương ương; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 8; - TT Thành y, VP Thành y; - oàn B Qu c H i Hà N i; - TT H ND TP; Ban KTNS – H ND TP; - VP oàn BQH và H ND TP; - Các B : Tài chính, TN&MT, NN&PTNT, Tư pháp; Hoàng M nh Hi n - Ch t ch UBND TP; - Các Phó Ch t ch UBND TP; - Các s , ban ngành c a TP; - Trung tâm công báo; C ng giao ti p i n t TP; - CPVP, các Phòng CV; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản