Quyết định số 36-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 36-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục hàng không dân dụng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 2 năm 1993 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; c th hoá v t ch c và ho t ng c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, ng th i quy nh rõ nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n i u l v t ch c và ho t ng c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 2. B trư ng B Giao thông v n t i, C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, các b trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký) I UL V T CH C VÀ HO T NG C A C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 36-TTg ngày 6-2-1993 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. C c Hàng Không dân d ng Vi t Nam tr c thu c B Giao thông v n t i ư c thành l p theo Ngh nh s 242-H BT ngày 30 tháng 6 năm 1992 c a H i ng B Trư ng. - Tên giao d ch Qu c t vi t b ng ti ng Anh: CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM Vi t t t là: CAAV - C c Hàng Không dân d ng Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u ngân sách riêng, ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c, có tr s t t i Hà n i i u 2. C c Hàng Không dân d ng Vi t Nam là cơ quan qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành Hàng Không dân d ng trong c nư c, bao g m ho t ng hàng không dân d ng c a các doanh nghi p Nhà nư c, c a các t ch c và cá nhân thu c các thành ph n kinh t và c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 3. - C c hàng không dân d ng Vi t Nam ho t ng theo nh ng nguyên t c sau: 1. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ch u s lãnh ao tr c ti p c a B trư ng B Giao thông v n t i và ch u s qu n lý nhà nư c tr c ti p c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v nh ng lĩnh v c có liên quan n ho t ng Hàng không dân d ng. 2. M i ho t ng c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam tuân th Hi n pháp và pháp lu t c a nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tôn tr ng và ch p hành các công ư c, i u l qu c t v Hàng không do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký, tham gia ho c cam k t th c hi n. 3. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam m b o s bình ng trư c pháp lu t c a m i t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t k c t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c hàng không dân d ng; qu n lý Nhà nư c i v i các doanh nghi p tr c thu c C c theo pháp lu t. 4. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam thay m t B trư ng B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v hàng không dân d ng Vi t Nam ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và B trư ng B Giao thông v n t i v nh ng công vi c qu n lý nhà nư c chuyên ngành Hàng không dân d ng. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam là ngư i ng u C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, lãnh o C c theo ch Th trư ng trên cơ s m b o nguyên t c t p trung dân ch . Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N C A C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM i u 4. - V k ho ch:
  3. 1. Căn c vào ư ng l i, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a ng và Nhà nư c, xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm và hàng năm c a ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam B trư ng B giao thông v n t i xem xét trong t ng th chi n lư c quy ho ch, k ho ch phát tri n toàn ngành Giao thông v n t i trong c nư c trình Th tư ng Chính ph phê duy t, và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch ó. 2. Tham gia v i các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v xây d ng các phương án u tư trong nư c và ngoài nư c u tư vào Vi t Nam nh m phát tri n ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam. 3. Xây d ng các nh m c kinh t k thu t thu c chuyên ngành Hàng không dân d ng Vi t nam trình các c p có thNm quy n phê duy t, ban hành và hư ng d n t ch c th c hi n các nh m c y. 4. Duy t k ho ch s n xu t kinh doanh, giao v n, ch tiêu hư ng d n, ơn t hàng c a Nhà nư c cho các ơn v tr c thu c theo quy nh c a Nhà nư c; và ki m tra giám sát các ơn v tr c thu c s d ng v n có hi u qu , úng m c ích. 5. Ch o, hư ng d n, ki m tra các ơn v tr c thu c trong vi c xây d ng và th c hi n k ho ch. i u 5. - V tài chính, k toán, th ng kê và giá c : 1. Hư ng d n, ch o các ơn v tr c thu c th c hi n úng chính sách, ch tài chính, k toán theo quy nh c a Nhà nư c. 2. T ch c và ch o công tác k toán phù h p v i tính ch t c a t ng doanh nghi p, ơn v s nghi p c a ngành; ki n ngh vi c b sung, s a i chính sách, ch v công tác tài chính, k toán c a ngành. 3. Hư ng d n các ơn v tr c thu c l p k ho ch thu chi tài chính, k ho ch thu chi ngo i t và t ng h p trình c p có thNm quy n phê duy t. 4. Qu n lý tài s n, cơ s v t ch t và kinh phí ư c giao và các nghi p v tài chính phát sinh trong ho t ng c a C c Hàng không dân d ng và các ơn v tr c thu c. 5. Xây d ng ch thu l phí ăng ký tàu bay, l phí c p các ch ng ch và tài li u hàng không, l phí c ng hàng không, sân bay, l phí qu n lý bay, cư c v n chuy n hàng không, giá cung ng d ch v hàng không trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ch o th c hi n vi c thu các lo i l phí nói trên và các kho n thu phát sinh khác, thay m t Nhà nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam óng góp kinh phí hàng năm cho t ch c Hàng không dân d ng Qu c t mà Vi t Nam tham gia. 6. Ki n ngh v i các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n các phương án i u hoà v n, i u ti t thu nh p i v i các ơn v tr c thu c C c và các ngu n kinh phí c p cho C c ho t ng trong nư c và óng góp theo quy nh v i t ch c Hàng không Qu c t .
  4. 7. ư c B Giao thông v n t i u quy n giao v n cho các ơn v tr c thu c và hư ng d n ki m tra các ơn v th c hi n b o toàn và phát tri n v n ư c giao. 8. Duy t và t ng h p quy t toán tài chính các ơn v tr c thu c và báo cáo v i c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành. i u 6. - V xây d ng cơ b n: C c Hàng không dân d ng Vi t Nam là ch qu n u tư i v i các công trình xây d ng v hàng không dân d ng giao cho C c qu n lý. i u 7. - V t ch c cán b , lao ng, ti n lương: 1. L p quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng s d ng i ngũ cán b , nhân viên ngành hàng không dân d ng Vi t Nam trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t và t ch c th c hi n. 2. Xây d ng các ch c danh, tiêu chuNn cán b , nhân viên, biên ch , nh m c lao ng, ch chính sách lao ng c thù ngành Hàng không dân d ng trình các B ch c năng duy t và ban hành. C c hư ng d n và ki m tra th c hi n. 3. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v an toàn lao ng. 4. C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam ngh c p có thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các phó C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam, T ng giám c và k toán trư ng c a Vi t Nam Airlines; t ng giám c các c m c ng hàng không, sân bay. Ngoài các ch c danh nói trên C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam ư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i các ch c danh còn l i tr c thu c C c. 5. Xây d ng k ho ch và t ch c, ch o công tác ào t o, hu n luy n i v i cán b , nhân viên trong ngành Hàng không dân d ng. 6. Ch o công tác b o v n i b ngành. 7. Thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan giúp vi c C c trư ng, các ơn v s nghi p tr c thu c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 8. Ki n ngh v i Chính ph vi c thành l p, sáp nh p, gi i th các doanh nghi p hàng không dân d ng theo pháp lu t và quy nh c a Chính ph . i u 8. - V pháp ch : 1. Xây d ng các d án lu t, các văn b n dư i lu t thu c chuyên ngành Hàng không dân d ng B trư ng B giao thông v n t i trình Chính ph , Qu c h i ho c B trư ng B giao thông vNn t i ban hành theo thNm quy n. C c trư ng hư ng d n t ch c th c hi n.
  5. 2. Tham gia ho c so n th o, àm phán, ki n ngh vi c ký k t, s a i, gia h n, bãi b nh ng i u ư c qu c t v Hàng không dân d ng trình Chính ph phê duy t. 3. Ban hành theo thNm quy n nh ng tiêu chuNn, nh m c kinh t , k thu t, nghi p v v hàng không dân d ng. 4. T ch c vi c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t i v i cán b , nhân viên trong ngành Hàng không dân d ng và trong nhân dân. 5. Phê duy t i u l v t ch c và ho t ng c a các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c hàng không dân d ng. 6. Ch o, giám sát vi c ký k t h p ng v i nư c ngoài v Hàng không dân d ng theo úng pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và pháp lu t qu c t . 7. H p tác qu c t v pháp lu t Hàng không dân d ng. 8. Tr c ti p ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng gi i quy t các tranh ch p pháp lý trong ho t ng Hàng không dân d ng trong nư c và Qu c t . i u 9. - Quan h Qu c t : 1. Xây d ng các phương án chi n lư c và chính sách phát tri n quan h qu c t v các lĩnh v c Hàng không dân d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. xu t v i Nhà nư c vi c tham gia (ho c không tham gia) các t ch c Qu c t , các công ư c qu c t v Hàng không dân d ng, quan h v i các t ch c Hàng không qu c t . 3. ư c u quy n thay m t Chính ph Vi t Nam ký k t các i u ư c Qu c t v Hàng không dân d ng theo úng pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t Qu c t . 4. Qu n lý các d án mà Qu c t tài tr cho ngành Hàng không dân d ng. Tham gia v i các cơ quan có thNm quy n vi c c p gi y phép h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c Hàng không dân d ng. 5. Tham gia các h i th o, h i tr qu c t v hàng không dân d ng, tri n lãm, qu ng cáo, m i các oàn nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam và c các oàn Vi t Nam ra nư c ngoài công tác theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . 6. Ph i h p qu n lý các t ch c hàng không dân d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. i u 10. - V v n t i Hàng không: 1. Xây d ng chi n lư c v phát tri n v phương ti n v n t i hàng không, không ng ng i m i, hi n i hoá phương ti n v n chuy n c ch t lư ng và s lư ng, m r ng th trư ng hàng không v i th gi i
  6. 2. Thu nh p, nghiên c u các thông tin v th trư ng v n t i hàng không, phát tri n các ư ng bay thương m i, ưa ra các d báo nh hư ng các doanh nghi p hàng không làm căn c xây d ng k ho ch phát tri n v n t i và d ch v hàng không. 3. Ch nh các doanh nghi p v n chuy n hàng không (k c qu c doanh và ngoài qu c doanh) ư c quy n kinh doanh trên các ư ng bay thương m i; c p gi y phép khai thác bay v n t i thư ng xuyên và không thư ng xuyên i v i các doanh nghi p v n chuy n hàng không trong và ngoài nư c theo úng pháp lu t c a Vi t Nam và pháp lu t qu c t , th c hi n úng hi p nh, b o v quy n l i và ch quy n qu c gia nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 4. Qu n lý và phê duy t các h p ng và v n chuy n, d ch v hàng không c a các doanh nghi p hàng không. 5. Phê chuNn giá cư c v n chuy n hàng không c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không qu c gia. 6. Xây d ng chính sách b o h các doanh nghi p v n t i hàng không c a Vi t Nam B trư ng B giao thông v n t i trình th tư ng Chính ph quy t nh. 7. Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v v n t i hàng không. 8. Ban hành các m u ch ng t v n chuy n hàng không, bi u tư ng và trang ph c cho cán b , nhân viên c a các hãng hàng không. i u 11. - V an toàn Hàng không: 1. Xây d ng các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, bi n pháp b o m an toàn hàng không dân d ng. 2. Thanh tra tàu bay qu c t vi ph m an toàn trên lãnh th Vi t Nam, ng th i khuy n cáo n Hàng không các nư c có liên quan. 3. Thanh tra, ki m tra, x lý các v vi c vi ph m các quy nh v an toàn i v i nhân viên bay (k c nhân viên bay nư c ngoài do các hãng hàng không c a Vi t Nam thuê. 4. Th c hi n vi c ăng ký và qu n lý s ăng b tàu bay dân d ng. 5. C p, gia h n, thu h i, hu b , ình ch ăng ký, ch ng ch , b ng, gi y phép, tài li u liên quan t i an toàn trong ho t ng hàng không dân d ng. 6. C p phép v vi c s n xu t, ch t o, c i ti n, b o dư ng, s a ch a tàu bay và các trang thi t b c a tàu bay dân d ng 7. T m th i ình ch vi c khai thác tàu bay dân d ng, c ng hàng không, sân bay dân d ng, các trang thi t b hàng không không úng các quy nh tiêu chuNn v an toàn hàng không.
  7. 8. T ch c i u tra tai n n hàng không và các v vi c vi ph m an toàn ho t ng v hàng không. 9. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n giám nh s c kho cho nhân viên bay, nhân viên ki m soát không lưu, công tác d ch t trên tàu bay thương m i (k c tàu bay nư c ngoài u qua êm Vi t Nam). 10. Ph bi n các thông tin v an toàn Hàng không. i u 12. - V an ninh hàng không: 1. Thay m t B trư ng B giao thông v n t i th ng nh t v i B n i v , B qu c phòng biên so n quy ch an ninh hàng không dân d ng Qu c gia trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n. 2. Phê duy t và t ch c ki m tra quy ch an ninh hàng không c a các c ng hàng không, sân bay và các doanh nghi p hàng không. 3. Quan h , h p tác v i các t ch c v an ninh hàng không qu c t trong lĩnh v c nghi p v và các bi n pháp m b o an ninh hàng không. 4. Ph i h p v i các cơ quan c a B n i v , B qu c phòng, Chính quy n a phương b o m an toàn cho các chuy n bay chuyên cơ (trong nư c và qu c t ), tham gia x lý và gi i quy t k p th i các v vi ph m an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i trong khu v c c ng hàng không, sân bay theo quy nh c a pháp lu t. 5. Cung c p thông tin v an ninh hàng không, ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có liên quan t ch c ào t o, hu n luy n an ninh hàng không. i u 13. - V qu n lý bay dân d ng: 1. T ch c qu n lý và khai thác ư ng hàng không và không ph n ư c phân công trong vùng tr i Qu c gia và vùng thông báo bay (FIR), h p ng ch t ch trong vi c giao nh n, i u hành tàu bay gi a các FIR Vi t Nam v i các FIR c a các Qu c gia lân c n trong vùng. 2. T ch c và qu n lý các cơ quan không lưu, cơ quan tìm ki m c u nguy v hàng không dân d ng. 3. Hi p ng ch t ch v i các cơ quan, ơn v c a B qu c phòng qu n lý và b o v vùng tr i. 4. C p phép bay cho các chuy n bay dân d ng, x lý k p th i các vi ph m trong ho t ng bay dân d ng trong hành lang bay ư c quy nh cho hàng không dân d ng và không ph n ư c phân công, ình ch bay i v i lái trư ng tàu bay dân d ng Vi t Nam ho c nư c ngoài có hành vi vi ph m quy t c không lưu và các quy nh qu n lý vùng tr i, qu n lý bay. C p phép bay cho các chuy n bay c bi t và khNn c p theo quy ch ph i h p v i B qu c phòng. 5. T ch c biên so n và xu t b n t p san hàng không (AIP) Vi t Nam.
  8. 6. Phát hành các lo i b n , ho hàng không và các tài li u khác liên quan n qu n lý bay dân d ng trong lãnh th Vi t Nam. 7. T ch c so n th o các văn b n v không lưu, không báo, thông tin hàng không, d n ư ng hàng không, khí tư ng hàng không, tìm kiêm c u nguy và i u tra tai n n trong lĩnh v c hàng không dân d ng. 8. Ch o vi c quy ho ch vi c thi t k h th ng thông tin d n ư ng và vi c mua s m trang thi t b ph c v cho qu n lý bay. 9. Là cơ quan thư ng tr c c a U ban qu c gia v tìm ki m c u nguy và i u tra tai n n hàng không, ch trì vi c t ch c, ch o công tác tìm ki m c u nguy và c u n n tàu bay dân d ng. 10. So n th o quy ch b o v bí m t qu c gia v thông tin, thông báo các chuy n bay c a Nhà nư c, chuyên cơ, quy ch và b o v bí m t ch huy các ACC c a ngành hàng không dân d ng trình c p có thNm quy n quy t nh ho c t ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n. 11. T ch c thanh tra, ki m tra, x lý vi c th c hi n quy t c không lưu và các quy nh v qu n lý bay. 12. Cung c p thông tin v qu n lý bay trong ngành. i u 14. - V qu n lý c ng hàng không, sân bay dân d ng. 1. L p quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n h th ng c ng hàng không, sân bay c a qu c gia B trư ng B giao thông v n t i trình Th tư ng phê duy t. 2. Xây d ng quy trình, quy ph m, tiêu chuNn thi t k xây d ng, khai thác, b o dư ng, s a ch a c ng hàng không, sân bay trình các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3. Ch o công tác qu n lý Nhà nư c v hàng không dân d ng t i các c ng hàng không, sân bay, qu n lý t ai, m t nư c thu c sân bay dân d ng theo quy ho ch ã ư c Chính ph phê duy t, ph i h p v i các chính quy n a phương vi c thu h i, phá b ho c ngăn c m vi c xây d ng, l p t trang thi t b , tr ng cây chăn nuôi trong khu v c c ng hàng không sân bay và làm nh hư ng n an toàn bay và gây ô nhi m môi trư ng. 4. Ph i h p các cơ quan, ơn v c a B qu c phòng và a phương qu n lý, khai thác các sân bay dùng chung. 5. Th c hi n vi c ăng ký và qu n lý s ăng b sân bay dân d ng Vi t Nam. 6. C p, gia h n, thu h i, hu b , ình ch gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay, t m th i óng c a các c ng hàng không, sân bay trong vòng không quá 24 gi . 7. T ch c th c hi n công tác tìm ki m c u nguy, c u n n t i c ng hàng không, sân bay.
  9. 8. X lý hành chính i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v qu n lý c ng hàng không, sân bay và các khu v c lân c n theo quy nh c a pháp lu t. 9. Cung c p các thông tin v thi t l p, qu n lý, khai thác c ng hàng không, sân bay. i u 15. - V khoa h c và công ngh : 1. Xây d ng, hoàn thi n h th ng tiêu chuNn, quy trình, quy ph m trong ngành hàng không dân d ng và ch o th c hi n. 2. T ch c nghiên c u và ng d ng các ti n b khoa h c k thu t và công ngh trong ngành hàng không dân d ng. 3. T ch c h i ng khoa h c và công ngh c p ngành. 4. H p tác v i các t ch c khoa h c và công ngh trong và ngoài nư c trong vi c phát tri n ngành. 5. T ch c thông tin khoa h c và công ngh hàng không. i u 16. - Trong lĩnh v c thanh tra: 1. L p k ho ch thanh tra và t ch c th c hi n vi c thanh tra trong ngành theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th c hi n công tác xét khi u t trong ngành. Chương 3: T CH C C A C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM i u 17. - T ch c c a C c hàng không dân d ng Vi t Nam bao g m: 1. B máy giúp vi c c c trư ng g m có phòng, ban. 2. Các ơn v s nghi p: Trư ng hàng không Vi t Nam, Vi n khoa h c hàng không Vi t Nam, t p chí hàng không, Y t hàng không, Trung tâm qu n lý bay, các c m c ng hàng không, sân bay: mi n B c, mi n Trung và mi n Nam. Nhi m v c th , biên ch , quy ch ho t ng và b nhi m, mi n nhi m cán b c a các phòng, ban, các ơn v s nghi p do C c trư ng quy t nh. Kinh phí các ơn v s nghi p tr c thu c C c hàng không dân d ng Vi t Nam do ngân sách Nhà nư c c p thông qua C c hàng không dân d ng Vi t Nam và kinh phí t b sung qua các ngu n thu h p pháp. 3. Các doanh nghi p Nhà nư c do C c tr c ti p qu n lý. i u 18. - C c trư ng và các phó C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng B giao thông v n t i và B trư ng - Trư ng ban Ban t ch c - cán b Chính ph .
  10. C c trư ng là ngư i ng u C c hàng không dân d ng Vi t Nam, lãnh o C c theo ch th trư ng, các phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng theo phân công c a C c trư ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng; khi C c trư ng v ng m t, m t phó C c trư ng ư c C c trư ng u quy n thay m t C c trư ng lãnh o C c. Chương 4: QUAN H GI A C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM V I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C i u 19. - C c hàng không dân d ng Vi t Nam ư c quan h tr c ti p v i các B , cơ quan ngàng B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các a phương x lý các v n có liên quan trong vi c th c hi n nhi m v c a mình. i u 20. - C c làm vi c tr c ti p v i các cơ quan, t ch c liên quan và ch u trách nhi m trư c B trư ng B giao thông v n t i v công tác ư c giao. i v i các cơ quan giúp vi c B trư ng B giao thông v n t i, C c hàng không dân d ng Vi t Nam có quan h ph i h p theo ch c năng qu n lý Nhà nư c nh m tăng cư ng hi u l c qu n lý Nhà nư c trong toàn ngành giao thông v n t i và th c hi n ch báo cáo v i B trư ng B giao thông v n t i v m i m t ho t ng c a C c. Chương 5: I U KHO N CU I CÙNG i u 21. - i u l này có hi u l c t ngày ban hành. B trư ng B giao thông v n t i, C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam, các B trư ng th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành i u l này.
Đồng bộ tài khoản