Quyết định số 3605/QĐ-BCĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 3605/QĐ-BCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3605/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3605/QĐ-BCĐ

  1. BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CÔNG TRÌNH, D ÁN TR NG I M c l p – T do – H nh phúc NGÀNH GIAO THÔNG V N T I -------------- ------- S : 3605/Q -BC Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN TR NG I M NGÀNH GIAO THÔNG V N T I TRƯ NG BAN BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN TR NG I M NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 1250/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (T trình s 7932/BGTVT-VPBC ngày 29 tháng 10 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Văn phòng Ban ch o Nhà nư c, ngư i ng u các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TRƯ NG BAN PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i QUY CH HO T NG C A BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN TR NG I M NGÀNH GIAO THÔNG V N T I (ban hành kèm theo Quy t nh s 3605/Q -BC ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i) Chương 1.
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i (sau ây g i t t là Ban Ch o Nhà nư c) ch o vi c th c hi n u tư xây d ng các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i (bao g m các d án nêu t i i u 1 Quy t nh s 1250/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ). i u 2. Nhi m v , quy n h n và thành ph n c a Ban Ch o Nhà nư c ư c quy nh t i Quy t nh s 1250/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Phó Th tư ng, Trư ng ban khi ký các văn b n ch o ư c s d ng con d u c a Th tư ng Chính ph , B trư ng, Phó Trư ng ban và các y viên Ban Ch o Nhà nư c khi ký các văn b n th c hi n nhi m v thành viên Ban Ch o Nhà nư c ư c s d ng con d u c a B , ngành ó. Chương 2. QUY CH LÀM VI C i u 4. Trư ng ban, Phó trư ng ban, các y viên Ban Ch o Nhà nư c làm vi c theo ch kiêm nhi m. Các thành viên Ban Ch o nhà nư c là i di n cho các B , ngành ch u trách nhi m v ph n vi c ư c phân công; Trư ng ban ho c ngư i ư c Trư ng ban y quy n quy t nh các n i dung công vi c theo quy n h n c a Ban Ch o Nhà nư c. i u 5. Ban Ch o Nhà nư c phân công t ng thành viên ph i h p v i các B , ngành, a phương ki m tra vi c th c hi n các cơ ch , chính sách ã ban hành; ki n ngh b sung, s a i ho c xây d ng m i cơ ch , chính sách và nh ng gi i pháp hoàn thành nhi m v ư c Th tư ng Chính ph giao; Ban Ch o Nhà nư c là u m i ph i h p ch o ho t ng c a các B , ngành, a phương th c hi n nhi m v ra th c hi n u tư các d án theo quy ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 6. Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c tri u t p và ch trì các phiên h p thư ng kỳ hàng quý và các phiên h p b t thư ng khi c n. Các thành viên có trách nhi m tham gia y các phiên h p c a Ban Ch o Nhà nư c và chuNn b n i dung báo cáo theo quy nh. i u 7. N i dung phiên h p thư ng kỳ c a Ban Ch o Nhà nư c nh m ánh giá các m t ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c, k t qu th c hi n nhi m v c a các B , ngành, a phương các ch u tư, các ơn v tư v n và các nhà th u, ki n ngh Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n c a Ban Ch o Nhà nư c. i u 8. Ch thông tin báo cáo: - Báo cáo nh kỳ: Văn phòng Ban ch o Nhà nư c có nhi m v chuNn b báo cáo nh kỳ hàng tháng, báo cáo t i các kỳ h p thư ng kỳ c a Ban Ch o Nhà nư c trên cơ s t ng h p báo cáo c a các cơ quan tham mưu c a B Giao thông v n t i trong lĩnh v c qu n lý u tư xây d ng và báo cáo t các Ch u tư, Ban Qu n lý d án các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i ho c c a các B , ngành liên quan. Báo cáo ư c g i n Trư ng ban, các Phó Trư ng ban và các y viên Ban Ch o Nhà nư c. - Trư ng Ban Ch o Nhà nư c có trách nhi m báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i theo nh kỳ hàng quý và khi có yêu c u t xu t c a Th tư ng Chính ph . - Vào tháng 9 hàng năm, Phó Trư ng ban Thư ng tr c, B trư ng B Giao thông v n t i có báo cáo v tình hình th c hi n nhi m v , k ho ch năm c a các d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i và k ho ch, ti n th c hi n cho năm ti p theo. - Các y viên Ban Ch o Nhà nư c có trách nhi m báo cáo t xu t theo nhi m v ư c phân công khi có yêu c u c a Trư ng ban ch o Nhà nư c.
  3. i u 9. Ch i công tác: Căn c vào yêu c u công vi c, các thành viên Ban Ch o Nhà nư c ch ng i công tác n m b t tình hình, gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. Chương 3. TRÁCH NHI M CÁC THÀNH VIÊN BAN CH O NHÀ NƯ C i u 10. Trách nhi m các thành viên Ban Ch o Nhà nư c như sau: 1. Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c: a) Quy t nh và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Nhà nư c theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Nhà nư c ư c ban hành t i Quy t nh s 1250/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; b) Ch o chung ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c, thông qua k ho ch công tác, ch trì các cu c h p c a Ban Ch o Nhà nư c; c) Xem xét, ki n ngh Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng cơ ch , chính sách v u tư xây d ng, xu t gi i pháp c th trong quá trình th c hi n các công trình, d án; d) Ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương, ch u tư, cơ quan tư v n, các nhà th u và các ơn v có liên quan th c hi n các d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i theo quy ho ch, k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; ) y quy n cho Phó Trư ng ban ho c các thành viên khác c a Ban Ch o Nhà nư c gi i quy t các công vi c thu c thNm quy n c a Trư ng ban khi c n thi t. 2. Phó Trư ng ban Thư ng tr c, B trư ng B Giao thông v n t i: a) Giúp Trư ng ban i u hành gi i quy t công vi c thu c các d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i và nhi m v c a Ban Ch o Nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành; b) Th a y quy n Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c, ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan gi i quy t các v n liên ngành, các v n liên quan trong quá trình th c hi n các d án; c) Tr c ti p ch o Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c; d) Ch trì t ch c vi c xu t, so n th o các cơ ch , chính sách c thù áp d ng cho các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i và xu t gi i quy t các công vi c vư t thNm quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i i v i các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph ho c Phó Th tư ng, Trư ng ban Ch o Nhà nư c xem xét, quy t nh trên cơ s có ý ki n tham gia c a các y viên Ban Ch o Nhà nư c. 3. Phó Trư ng ban, B trư ng B Xây d ng: a) Th c hi n nhi m v , quy n h n c a B Xây d ng trong vi c xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n pháp quy v qu n lý u tư xây d ng nói chung và xây d ng các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i nói riêng; b) Ch o vi c ki m tra ch t lư ng và nghi m thu i v i các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i ã ư c Th tư ng Chính ph giao cho H i ng nghi m thu Nhà nư c th c hi n.
  4. 4. Các y viên Ban Ch o Nhà nư c: - Th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Nhà nư c theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B , ngành, ơn v mình và theo nhi m v ư c Trư ng ban phân công. - Căn c vào ch c năng nhi m v c a B , ngành, ơn v , tham mưu cho Ban Ch o Nhà nư c các n i dung liên quan n qu n lý u tư xây d ng các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i; ch trì và ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan ki m tra, giám sát hư ng d n các ch u tư và gi i quy t k p th i các vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n các d án thu c ph m vi, lĩnh v c c a ngành mình. i u 11. Phó Trư ng ban Thư ng tr c, B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh thành l p, quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c và quy nh ch ph i h p gi a Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c v i các cơ quan, ơn v có liên quan. Chương 4. KINH PHÍ HO T NG i u 12. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c do Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c ch u trách nhi m phê duy t và ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Giao thông v n t i. D toán kinh phí ho t ng hàng năm c a Ban Ch o Nhà nư c và Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c ư c l p trên cơ s Thông tư hư ng d n c a B Tài chính. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 13. Quy ch này áp d ng cho Ban Ch o Nhà nư c và các B , ngành, a phương, các t ch c, cá nhân liên quan th c hi n. i u 14. Các thành viên Ban Ch o Nhà nư c ch u trách nhi m cá nhân trư c Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c, trư c Th tư ng Chính ph v nh ng công vi c ư c Ban Ch o Nhà nư c phân công; s d ng cán b , phương ti n, các trang thi t b do ơn v mình qu n lý th c hi n các nhi m v ư c giao. i u 15. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u có vư ng m c Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c t ng h p ý ki n, xu t n i dung c n b sung, s a i trình Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c xem xét, quy t nh. TRƯ NG BAN PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản