Quyết định số 362/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 362/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 362/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp tập thể cổ phần Tiến Bộ tại huyện Quế Võ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 362/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 362/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO XÍ NGHIỆP TẬP THỂ CỔ PHẦN TIẾN BỘ TẠI HUYỆN QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Ðất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QÐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 15/TT - TNMT ngày 08/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp tập thể cổ phần Tiến Bộ được thuê đất theo Quyết định số 70/QÐ-CT ngày 13/01/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: + Diện tích đất: 7.000,0m2 (Bẩy nghìn m2 ). + Mục đích sử dụng: Xây dựng Xưởng may mặc, kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ vận tải. + Ðịa diểm: xã Phương Liễu - huyện Quế Võ. + Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 13/01/2054. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp tập thể cổ phần Tiến Bộ theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Phương Liễu, Xí nghiệp tập thể cổ phần Tiến Bộ căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH
  2. PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản