Quyết định số 3638/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 3638/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3638/QĐ-BGTVT về việc thành lập đoàn kiểm tra thi đua năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3638/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3638/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA THI ĐUA NĂM 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Công văn số 7433/BGTVT-TCCB ngày 09/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008; Căn cứ Công văn số 7434/BGTVT-TCCB ngày 09/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổng kết phong trào phát triển Giao thông nông thôn - Miền Núi năm 2008; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra thi đua năm 2008: Đoàn 1 gồm: 1. Ông Tạ Đăng Mạnh - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - Trưởng đoàn. 2. Ông Đặng Xuân Trường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó trưởng đoàn. 3. Chuyên viên chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng - Uỷ viên. Đoàn 2 gồm: 1. Ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - Trưởng đoàn. 2. Chuyên viên chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng - Uỷ viên. 3. Chuyên viên chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng - Uỷ viên.
  2. Điều 2. Nội dung kiểm tra thi đua theo văn bản hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải số 7433/BGTVT-TCCB ngày 09/10/2008 và số 7434/BGTVT-TCCB ngày 09/10/2008. Điều 3. Thời gian kiểm tra sẽ tiến hành từ ngày 01/12/2008 đến ngày 20/12/2008. Lịch kiểm tra cụ thể Đoàn sẽ thông báo trực tiếp đến các đơn vị. Vì thời gian ngắn, các đơn vị chủ động gửi đầy đủ tờ trình và báo cáo thành tích về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ theo các văn bản hướng dẫn thi đua nói trên ( Điều 2 ), Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trọng điểm ở một số đơn vị. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải và các thành viên Đoàn kiểm tra thi đua năm 2008 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận : - Như Điều 4; - Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để chỉ đạo); - Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ; - Lưu: VT, TCCB. Hồ Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản