Quyết định số 366/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
79
lượt xem
9
download

Quyết định số 366/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2015

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 366/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 366/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI TI P NGHN QUY T S 45-NQ/TW NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2005 C A B CHÍNH TRN V XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N THÀNH PH C N THƠ GIAI O N 2009 – 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph C n Thơ trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 9423/TTr-BKH ngày 29 tháng 12 năm 2008 v “K ho ch tri n khai ti p Ngh quy t s 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph C n Thơ giai o n 2009 – 2015”, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai ti p Ngh quy t s 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph C n Thơ giai o n 2009 – 2015. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Thành y, H ND, UBND thành ph C n Thơ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, P (5b).
 2. K HO CH TRI N KHAI TI P NGHN QUY T S 45-NQ/TW NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2005 C A B CHÍNH TRN V XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N THÀNH PH C N THƠ GIAI O N 2009 – 2015 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 366/Q -TTg ngày 20 tháng 03 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Ngày 17 tháng 02 năm 2005, B Chính tr ã ban hành Ngh quy t s 45-NQ/TW v xây d ng và phát tri n thành ph C n Thơ trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c và ng th i ra phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph C n Thơ n năm 2020. Trên cơ s k t qu 3 năm th c hi n Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr , Th tư ng Chính ph ban hành K ho ch tri n khai th c hi n ti p Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr n năm 2015 nh m ưa thành ph C n Thơ s m tr thành ô th lo i I và cơ b n tr thành Thành ph công nghi p, óng vai trò quan tr ng trong s phát tri n c a toàn vùng ng b ng sông C u Long. I. ÁNH GIÁ 3 NĂM TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T 1. Công tác tuyên truy n, quán tri t n i dung Ngh quy t Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr ã ư c các B , ngành trung ương và a phương t ch c quán tri t và tri n khai th c hi n nghiêm túc, có l trình, có bư c i phù h p; ng b và nhân dân thành ph C n Thơ ã nh n th c ư c ý nghĩa, t m quan tr ng c a Ngh quy t i v i s nghi p xây d ng, phát tri n Thành ph . Công tác tuyên truy n, quán tri t ư c tri n khai ng b v i quy mô sâu r ng, thư ng xuyên n toàn th cán b , ng viên, chi n sĩ các l c lư ng vũ trang, viên ch c và các t ng l p nhân dân, nh m nâng cao nh n th c, ý th c trách nhi m cho các ngành, các c p, cán b ng viên và nhân dân trong vi c xây d ng và phát tri n Thành ph , ây ư c xem là nhi m v quan tr ng và ư c duy trì thư ng xuyên. Các B , ngành ã nghiên c u, xu t ưa ra các chương trình, k ho ch, d án, ph i h p v i a phương tri n khai th c hi n; các t nh, thành ph trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam cũng có s ph i k t h p trong vi c th c hi n các n i dung c a Ngh quy t; do v y, h u h t các n i dung, nhi m v ghi trong Ngh quy t u ư c tri n khai, tuy còn các m c khác nhau nhưng ã t ư c k t qu rõ nét. 2. Tình hình th c hi n Ngh quy t Sau khi Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr ư c ban hành, Thành y ã có K ho ch 10- KH/TU ngày 15 tháng 3 năm 2005 tri n khai th c hi n Ngh quy t. Thành y, các c p y ã t ch c h i ngh cán b ph bi n k ho ch, hư ng d n th c hi n và ch o các S , ngành xây d ng 10 chương trình, 4 án phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 nh m c th hóa các nh hư ng phát tri n, nhi m v và gi i pháp t ch c th c hi n trên t ng ngành, lĩnh v c ph n u t ư c các m c tiêu, nhi m v ã ra. Bên c nh vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t, thành ph C n Thơ ã t ch c nhi u oàn cán b tr c ti p báo cáo v i Chính ph và các Ban, B , ngành trung ương v nh ng m t thu n l i, h n ch , nh ng thách th c trong quá trình t ch c th c hi n, c n có các chương trình, d án tr ng i m mang tính t phá, có s c lan t a cao i v i các a phương trong vùng ng b ng sông C u Long, tăng cư ng h p tác v i thành ph H Chí Minh và các a phương trong vùng ng b ng sông C u Long, phát tri n h p tác kinh t i ngo i nh m huy ng thêm ngu n l c ph c v m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i. a) M t s k t qu t ư c. - V phát tri n kinh t - xã h i Kinh t c a Thành ph phát tri n n nh, ã có các bi n pháp tích c c nh m phát huy các ngu n l c và l i th c a Thành ph vào phát tri n kinh t - xã h i; ã chú tr ng nhi u hơn cho m c tiêu tăng
 3. trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa và ô th hóa, t ng bư c nâng cao năng l c c nh tranh và quá trình h i nh p kinh t qu c t . Tăng trư ng kinh t duy trì m c cao ( t 15,79% năm 2005, 16,2% năm 2006, 16,27% năm 2007); thu nh p bình quân u ngư i năm 2007 t 1.212 USD/ngư i/năm, tăng 550 USD so năm 2004. Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng nâng cao t tr ng giá tr công nghi p và d ch v . Năm 2007, t tr ng giá tr nông nghi p chi m 15,15%, công nghi p – xây d ng chi m 41,23%, d ch v chi m 43,62% trong cơ c u GDP, (so v i năm 2004: nông nghi p gi m 5,61%, công nghi p – xây d ng tăng 2,82%, d ch v tăng 2,8%). T ng v n u tư trên a bàn t năm 2005 n nay t 35.694,8 t ng, tăng 8,74 l n so năm 2004. T l v n u tư trên GDP ư c t 54,7%, trong ó v n u tư t n i b n n kinh t t 53,5%/GDP. M t s d án l n, công trình tr ng i m, mang tính ch t c p vùng theo Ngh quy t s 45-NQ/TW ã ư c ghi k ho ch và tri n khai u tư trên a bàn Thành ph ; có m t s d án ã hoàn thành, ưa vào khai thác s d ng. Tuy nhiên, v n còn nhi u d án tri n khai ch m. - Công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch, xây d ng và qu n lý ô th ã ư c quan tâm, t ư c nhi u ti n b , góp ph n thúc Ny kinh t - xã h i phát tri n; nhi u quy ho ch ngành, lĩnh v c ã ư c ch o xây d ng ho c rà soát, i u ch nh, b sung phù h p v i n i dung Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr . Bư c u Thành ph ã có s ph i h p v i các a phương trong vùng ng b ng sông C u Long khai thác có hi u qu ti m năng, l i th c a a phương, nh t là trong công tác quy ho ch, k ho ch, xây d ng cơ ch , chính sách tri n khai các d án liên t nh trong Vùng. - V phát tri n các ngành, lĩnh v c S n xu t công nghi p: ã huy ng thêm nhi u ngu n l c trong xã h i phát tri n công nghi p, giá tr s n xu t công nghi p tăng bình quân 24,8%/năm th i kỳ 2005 – 2007. Riêng năm 2007 t m c tăng trư ng 30,7% so năm 2006 và tăng 94,4% so năm 2004, các s n phNm công nghi p có l i th c nh tranh, t o ra nhi u giá tr gia tăng, thu hút nhi u lao ng ư c t p trung u tư phát tri n. M t s doanh nghi p ã xây d ng ư c thương hi u, ch t lư ng s n phNm t tiêu chuNn qu c t . D ch v : phát tri n a d ng, áp ng nhu c u phát tri n s n xu t, kinh doanh và ph c v i s ng nhân dân. Giá tr tăng thêm ngành d ch v năm 2007 tăng 62,2% so năm 2004 và óng góp 43,62% trong cơ c u GDP chung c a Thành ph . Các lo i hình ho t ng d ch v như: v n t i, bưu chính – vi n thông, tài chính, ngân hàng, b o hi m, ki m toán, d ch v tư v n, khoa h c – công ngh … có t c phát tri n cao, góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t , t ng bư c ưa C n Thơ tr thành Trung tâm d ch v l n c a c a vùng ng b ng sông C u Long. Kinh t nông nghi p, nông thôn phát tri n và ang t ng bư c chuy n d ch nhanh theo hư ng nông nghi p công ngh cao, hình thành vùng nguyên li u s n xu t hàng hóa ch t lư ng cao. ã có g n 60% di n tích t nông nghi p chuy n i cơ c u s n xu t; t l áp d ng cơ gi i hóa trong nông nghi p ngày càng tăng, vi c ng d ng công ngh sinh h c, k thu t canh tác ti n b … ã góp ph n nâng cao hi u qu s n xu t nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa. K t c u h t ng nông thôn ư c quan tâm u tư và t ng bư c phát tri n (giáo d c, y t , th y l i, giao thông nông thôn, c m dân cư vùng lũ, lư i i n, cung c p nư c s ch …) ã góp ph n n nh i s ng cho dân cư nông thôn. - Văn hóa, xã h i: ã ư c chú tr ng phát tri n kinh t g n v i ti n b và công b ng xã h i, gi i quy t t t hơn các v n xã h i, nâng cao m t bư c i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. t ư c k t qu tích c c trong xây d ng i s ng văn hóa và gi gìn môi trư ng văn hóa lành m nh. Trong 3 năm (2005 – 2007), công nh n thêm 6 ơn v xã, phư ng, nông trư ng văn hóa (nâng t ng s xã, phư ng, nông trư ng văn hóa lên 31 ơn v ), có 201.000 h gia ình (chi m 73,93% t ng s h ) t tiêu chuNn gia ình văn hóa. Thi t ch văn hóa thông tin cơ s ư c tăng cư ng, nhi u khu di tích ư c trùng tu tôn t o, phong trào văn hóa, văn ngh qu n chúng phát tri n khá t t m t s a phương, ơn v ; nhi u lo i hình văn hóa c ư c khôi ph c ( n ca tài t , múa lân, cúng ình …). Phong trào th d c th thao di n ra r ng kh p, s ngư i luy n t p thư ng xuyên chi m t l 21,17% dân s . Công tác tuy n ch n, ào t o v n ng viên năng khi u ban u các câu l c b , trư ng h c ư c quan tâm nhi u hơn.
 4. - Giáo d c, ào t o: ã có bư c phát tri n khá toàn di n, ph n u n cu i năm 2008 cơ b n hoàn thành ph c p b c trung h c ph thông và trung c p ngh ; ch t lư ng giáo d c, ào t o ngu n nhân l c ph c v cho quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa ti p t c có ti n b . - Y t : nâng cao hi u qu các chương trình m c tiêu qu c gia v y t , Ny m nh xã h i hóa công tác b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân. Phòng ng a, kh ng ch có hi u qu các d ch b nh, b o m m i ngư i dân u ư c cung c p các d ch v y t cơ b n, ư c ti p c n s d ng các d ch v y t ch t lư ng cao. - Qu c phòng, an ninh: Thành ph th c hi n t t nhi m v g n phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng c ng c qu c phòng, an ninh, xây d ng khu v c phòng th v ng ch c, gi v ng ch quy n qu c gia, n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. - Công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí t ư c k t qu bư c u. - Công tác c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c, xây d ng chính quy n các c p trong s ch, v ng m nh; gi k lu t, k cương trong h th ng chính tr . Bên c nh ó còn m t s m t h n ch , t n t i c n ư c t p trung kh c ph c trong th i gian t i. b) M t s h n ch , t n t i trong th c hi n Ngh quy t - Nh ng k t qu ã t ư c chưa ngang t m v i v trí, vai trò c a Thành ph , chưa khai thác, phát huy t t các ngu n l c, t n d ng l i th cho u tư phát tri n, nh t là ngu n l c t i ch , thu hút v n u tư nư c ngoài còn th p; chưa t o ư c nh ng b t phá m i trong u tư phát tri n; công tác xã h i hóa u tư phát tri n còn y u, thu ngân sách n i a còn th p; kênh huy ng v n chưa phong phú, nhi u cơ ch tài chính ư c ưu ãi theo Quy t nh s 42/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph chưa có i u ki n phát huy … chưa t o ư c nh ng b t phá m i trong u tư phát tri n. -T c tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa chưa cao; ch t lư ng tăng trư ng và năng l c c nh tranh còn th p, môi trư ng u tư chưa h p d n, k t c u h t ng kinh t k thu t còn y u kém, u tư chưa ng b . Vai trò là tr ng i m kinh t v i s phát tri n năng ng, có s c lan t a cho c Vùng theo tinh th n Ngh quy t còn h n ch . Công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch, xây d ng và qu n lý ô th chưa áp ng ư c yêu c u Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, ô th hóa, xây d ng Thành ph văn minh. - K t qu th c hi n m t s chương trình, công vi c c th như: quy ho ch, k ho ch, cơ ch , chính sách phát tri n c a các B , ngành trung ương trên a bàn ch m ư c i u ch nh phù h p v i Ngh quy t s 45-NQ/TW. M t s B , ngành chưa ch ng ph i h p ch t ch , k p th i, có nh ng cơ ch , chính sách, bi n pháp ng b phát huy t t nh t n i l c c a Thành ph s m th c hi n nh ng nhi m v ã ra. - Ch t lư ng ngu n nhân l c còn th p, chưa áp ng ư c yêu c u c a xã h i; gi i quy t các v n dân sinh b c xúc, nh t là vi c làm cho lao ng nông thôn còn h n ch ; các t n n xã h i, t i ph m hình s còn di n bi n ph c t p. - C i cách hành chính chưa áp ng ư c yêu c u, ch t lư ng ho t ng c a h th ng chính tr , i ngũ cán b còn nhi u y u kém, b t c p, chưa áp ng ư c yêu c u nhi m v ; công tác qu n lý nhà nư c còn h n ch , công tác qu n lý t ai còn nhi u b t c p. - i s ng c a nhân dân m t s vùng, nh t là vùng ng p lũ, vùng ng bào dân t c Khmer còn nhi u khó khăn, m t s v n xã h i, dân sinh còn di n bi n ph c t p, hi u qu gi i quy t chưa cao. 3. M t s bài h c kinh nghi m trong quá trình tri n khai th c hi n Ngh quy t a) Ngh quy t nhanh chóng i vào cu c s ng òi h i ph i có s i m i phương pháp nghiên c u, quán tri t, tuyên truy n n m i i tư ng; g n vi c nghiên c u, quán tri t v i th ch hóa, c th hóa
 5. Ngh quy t, k p th i xây d ng các chương trình hành ng, k ho ch và án c th , có bư c i và l trình phù h p; g n vi c c th hóa Ngh quy t v i t ch c th c hi n hi u qu ; b) Ph i xây d ng các cơ ch , chính sách ng b , phù h p và có s n l c, ph n u t s c m nh n i sinh c a Thành ph ; c) Phát huy, khai thác có hi u qu cao m i ngu n l c, trong ó c bi t chú tr ng ngu n n i l c và tranh th các ngu n l c t bên ngoài t ư c các m c tiêu ã ra; d) Công tác cán b ph i ư c h t s c coi tr ng, ph i không ng ng nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a ng b , chi b và ng viên; ng th i, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c các c p chính quy n; nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các t ch c trong h th ng chính tr ; ) S ph i h p gi a Thành ph v i các B , ngành trung ương và các a phương trong Vùng cũng là nhân t quan tr ng góp ph n m b o th c hi n th ng l i các m c tiêu Ngh quy t ra. II. M C TIÊU, NHI M V , GI I PHÁP TH C HI N NGHN QUY T S 45-NQ/TW C A B CHÍNH TRN TRONG GIAI O N 2009 – 2015 1. V m c tiêu - T p trung xây d ng và phát tri n thành ph C n Thơ tr thành Thành ph ng b ng sông C u Long c p qu c gia, là ô th lo i I trư c năm 2010 và cơ b n tr thành Thành ph công nghi p trư c năm 2020; là trung tâm công nghi p, thương m i – d ch v , du l ch, giáo d c - ào t o, khoa h c – công ngh , y t và văn hóa, là a bàn tr ng i m v qu c phòng, an ninh t i vùng ng b ng sông C u Long và c a c nư c, là u m i quan tr ng v giao thông v n t i n i vùng và liên v n qu c t ; là m t c c phát tri n, óng vai trò ng l c thúc Ny m nh m s phát tri n c a toàn vùng ng b ng sông C u Long. Xây d ng c ng c h th ng chính tr không ng ng l n m nh, b o m i s ng nhân dân ngày ư c nâng cao. - K t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh, gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong m i tình hu ng. - Tăng cư ng s lãnh o c a ng, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c các c p chính quy n; Ny m nh c i cách hành chính, ch ng quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu c c. 2. Các nhi m v tr ng tâm - Làm t t công tác quy ho ch, xây d ng thành ph theo hư ng văn minh, hi n i và b n v ng. - T n d ng m i cơ h i, khai thác, phát huy t i a các ti m l c, l i th phát tri n kinh t v i t c nhanh, b n v ng, nâng cao hi u qu và s c c nh tranh trên th trư ng trong nư c và qu c t ; chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p công ngh cao. B o v tài nguyên và môi trư ng phát tri n b n v ng là nhi m v tr ng tâm, xuyên su t c a các c p chính quy n, ngành ch c năng trong quá trình Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. - Huy ng các ngu n l c, trong ó ngu n v n t ngân sách nhà nư c ư c ưu tiên phát tri n nhanh k t c u h t ng và ki n thi t ô th . Ngu n v n u tư d ki n t ngân sách a phương, ngân sách trung ương, v n tín d ng u tư, v n tích lũy u tư c a dân cư và c a các doanh nghi p trong và ngoài nư c u tư trên a bàn Thành ph . - áp ng nhu c u v n u tư, Thành ph c n ph i có h th ng các gi i pháp huy ng v n tích c c, trong ó phát huy n i l c là ch y u. T o môi trư ng u tư thu n l i và các i u ki n t t nh t cho các thành ph n kinh t tham gia u tư; a d ng hóa các hình th c huy ng và t o v n. Huy ng t i a ngu n l c trong nư c; c bi t là c a thành ph H Chí Minh và các a phương khác trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam; ng th i Ny m nh công tác quan h v n ng, xúc ti n u tư thu hút các
 6. ngu n v n u tư nư c ngoài (FDI, ODA, NGO, v n c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài …). Ưu tiên s d ng ngu n v n t qu t phát tri n ô th , cơ s h t ng công nghi p. - Chăm lo phát tri n con ngư i m t cách toàn di n, thành ph C n Thơ ng u khu v c ng b ng sông C u Long v ch s phát tri n con ngư i (HDI) và n năm 2010 tương ương các thành ph l n trong nư c; tăng cư ng ào t o, b i dư ng, rèn luy n năng l c, phNm ch t c a i ngũ cán b công ch c, công nhân lao ng. 3. M t s ch tiêu ch y u: a) Giai o n n năm 2010 - Ph n u ưa nh p tăng trư ng GDP bình quân t 15,9%/năm; trong ó t c tăng bình quân GDP ngành d ch v t kho ng 15,8%/năm; công nghi p – xây d ng 20,6%/năm; nông – lâm – ngư nghi p 3,6%/năm. Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa v i t tr ng d ch v : 45,59%, công nghi p – xây d ng: 40,77%, nông – lâm – ngư nghi p: 13,64% vào năm 2010 và GDP bình quân u ngư i t 1.767 USD. - Giá tr s n xu t công nghi p tăng bình quân 18,9%/năm, giá tr s n xu t nông – lâm – ngư nghi p tăng 4,5%/năm. - Kim ng ch xu t khNu hàng hóa t kho ng 940 tri u USD vào năm 2010, t c tăng bình quân 18,4%/năm. - Thu ngân sách trên a bàn t 4.200 t ng vào năm 2010, trong ó thu n i a tăng bình quân trên 15%/năm. - T ng v n u tư xã h i giai o n 2006 – 2010 t 80.000 t ng, bình quân kho ng 14.000 t ng/năm, tăng 27%/năm, trong ó v n u tư nư c ngoài (FDI) chi m 3,28%. - Thu hút trên 1,2 tri u lư t khách du l ch lưu trú vào năm 2010, tăng bình quân 20%/năm. - t chuNn qu c gia v ph c p giáo d c trung h c ph thông vào năm 2010. - T l tăng dân s t nhiên kho ng 1,06% vào năm 2010. - Gi m t l h nghèo xu ng còn kho ng 5% vào năm 2010 (theo chuNn nghèo hi n nay). - Gi i quy t vi c làm cho trên 43.000 lao ng/năm, tăng bình quân 10,18%/năm. T l th t nghi p khu v c thành th gi m còn dư i 3%, ph n u nâng t l s d ng th i gian lao ng khu v c nông thôn t 85% vào năm 2010. T l lao ng qua ào t o các trình t 40% trên t ng s lao ng trong tu i vào năm 2010. Cơ c u lao ng trong các ngành kinh t năm 2010: d ch v : 40% - công nghi p, xây d ng: 25% - nông lâm ngư nghi p: 35%. - T l dân s thành th t 62% vào năm 2010. - m b o 96% s h gia ình và 82% s h gia ình nông thôn ư c dùng nư c h p v sinh, 99,8% s h có i n sinh ho t. B o m 90% ch t th i r n ô th ư c thu gom. b) Giai o n 2011 – 2015 -T c tăng trư ng GDP bình quân t 17,1%/năm; trong ó ngành d ch v tăng 16,2%/năm; công nghi p – xây d ng tăng 20,6%/năm và nông – lâm – ngư nghi p tăng trên 6%/năm. Cơ c u kinh t n năm 2015: d ch v : 42,32%; công nghi p – xây d ng: 51,35%; nông – lâm – ngư nghi p: 6,33%.
 7. - Giá tr s n xu t công nghi p tăng bình quân 19,69%/năm, giá tr s n xu t nông, lâm ngư nghi p tăng 6%/năm. - Kim ng ch xu t khNu t kho ng 2,389 t USD vào năm 2015. - T ng v n u tư xã h i giai o n 2011 – 2015 t kho ng 158.465 t ng. - Thu ngân sách trên a bàn t 14.371 t ng vào năm 2015. - Thu hút kho ng 1,875 tri u lư t khách du l ch lưu trú vào năm 2015. - T l tăng dân s t nhiên bình quân kho ng 1%/năm. - H nghèo (theo chuNn nghèo m i) còn không áng k . - T l th t nghi p gi m còn dư i 6%, ph n u nâng t l s d ng th i gian lao ng khu v c nông thôn t 87% vào năm 2015. T l lao ng qua ào t o các trình t 45% trên t ng s lao ng trong tu i vào năm 2015. Cơ c u lao ng trong các ngành kinh t năm 2015: d ch v : 33,2%; công nghi p, xây d ng: 17,1%; nông, lâm, ngư nghi p: 23,7%. - T l dân s thành th t 65% vào năm 2015. - m b o 100% s h gia ình thành th và trên 90% s h gia ình nông thôn ư c dùng nư c h p v sinh, 100% s h có i n sinh ho t; 90% s xã t chuNn qu c gia v y t xã. - Hoàn thi n v cơ b n h th ng k t c u h t ng hi n i, ngang t m v i các thành ph phát tri n trong khu v c. 4. Các gi i pháp ch y u a) Ti p t c tăng cư ng công tác tuyên truy n th c hi n Ngh quy t s 45-NQ/TW v i quy mô sâu r ng, b ng nhi u hình th c, k t h p v i vi c tuyên truy n th c hi n Ngh quy t i h i X c a ng, Ngh quy t i h i XI ng b thành ph , t o ra s phát tri n b t phá m i c a thành ph C n Thơ trong nh ng năm t i. Ph i h p t t hơn n a v i các B , ngành, các a phương trong Vùng và các cơ quan báo chí, thông qua các phương ti n thông tin tuyên truy n, gi i thi u n i dung, chương trình hành ng, k t qu th c hi n, qua ó nâng cao nh n th c v t m quan tr ng c a Ngh quy t i v i vi c phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph C n Thơ. b) Hoàn thi n, s a i, b sung cơ ch , chính sách: - Ti p t c rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch chi ti t phát tri n không gian ô th , quy ho ch s d ng t phù h p v i các n i dung c a Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr . - Xây d ng chi n lư c phát tri n các ngành công nghi p ch l c, tr ng i m trên a bàn thành ph ; cơ ch , chính sách phát tri n các khu, c m công nghi p; cơ ch , chính sách th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn; cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích u tư phát tri n các ngành kinh t d ch v hàm lư ng công ngh k thu t cao. - Xây d ng chính sách h tr doanh nghi p trong nhi m v b o v tài nguyên, môi trư ng v l a ch n chuy n giao công ngh x lý môi trư ng vào th c t s n xu t, h tr u tư x lý môi trư ng. - Rà soát, ban hành các văn b n pháp quy trong lĩnh v c u tư, kinh doanh theo hư ng thông thoáng, minh b ch, bình ng, t o i u ki n cho doanh nghi p có i u ki n thu n l i ti p c n v i các ngu n l c như m t b ng, h t ng, v n, thông tin, các d ch v công.
 8. - Nghiên c u s a i, b sung Quy t nh s 42/2006/Q -TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph C n Thơ theo hư ng toàn di n hơn, nh m phát huy t t m i ngu n l c cho u tư phát tri n thành ph . KhNn trương l p và trình duy t các d án c a nhi m v Ngh quy t s 45-NQ/TW ã ra, s d ng hi u qu ngu n v n h tr t ngân sách nhà nư c và các ngu n v n khác; l p danh m c u tư trong giai o n n năm 2010 và năm 2015 theo hư ng t p trung, ưu tiên cho các d án tr ng i m, d án có t m nh hư ng r ng, có kh năng hoàn v n. Hoàn thi n cơ ch qu n lý ngân sách, t o i u ki n Ny nhanh và m r ng quá trình xã h i hóa các ho t ng thu c lĩnh v c văn hóa – xã h i. - Xây d ng cơ ch , chính sách u tư phát tri n cơ s v t ch t k thu t, h th ng phòng thí nghi m tr ng i m hi n i; xây d ng m ng lư i d ch v khoa h c và công ngh ; phát tri n công ngh thông tin, công ngh sinh h c; chuy n giao khoa h c công ngh trong các lĩnh v c kinh t - xã h i; phát tri n ng b các lo i th trư ng như th trư ng ti n t , th trư ng v n, th trư ng ch ng khoán, th trư ng b t ng s n, th trư ng lao ng nh m a d ng hóa và phát tri n m nh các lo i hình d ch v có giá tr gia tăng cao. - Ban hành cơ ch , chính sách khuy n khích doanh nghi p m các l p d y ngh ho c cơ s d y ngh trong doanh nghi p; ng th i Ny m nh th c hi n liên k t gi a doanh nghi p v i cơ s d y ngh , g n vi c d y lý thuy t v i th c hành t i doanh nghi p, t o ngu n lao ng có trình chuyên môn k thu t phù h p v i yêu c u phát tri n. - Nghiên c u, xu t cơ ch , chính sách phát tri n liên vùng trong thu hút u tư, phát tri n các ngành kinh t , gi i quy t các v n môi trư ng … trên cơ s phát huy l i th c a m i a phương và vai trò c c tăng trư ng c a vùng ng b ng sông C u Long. - Ny m nh i m i cơ ch qu n lý, phương th c cung ng các d ch v công; th c hi n chuy n các ho t ng s nghi p sang cơ ch cung ng d ch v công phù h p v i cơ ch th trư ng; nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho tư nhân và nư c ngoài u tư phát tri n các cơ s d ch v công. Ny nhanh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, ưu tiên phát tri n công nghi p công ngh thông tin làm ti n h tr các ngành công nghi p khác, là h t nhân Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa …. u tư b ng ngu n l c c a Thành ph và liên k t v i các a phương khác huy ng v n u tư phát tri n Trung tâm thương m i c p vùng, các trung tâm thương m i m t s qu n, huy n phát tri n h th ng ch , nh t là các ch u m i nông, th y s n, h th ng kho v n, trung tâm phân ph i c p Vùng, ng th i m r ng m ng lư i kinh doanh c a các doanh nghi p các a bàn thành th và nông thôn nh m thúc Ny s phát tri n thương m i theo hư ng nâng d n vai trò Trung tâm thương m i c p Vùng. - Nghiên c u, xây d ng các cơ ch chính sách khác v t ch c b máy, công tác cán b … phù h p v i ô th lo i I. Ny m nh th c hi n c i cách hành chính, nâng cao hi u qu ho t ng cơ quan qu n lý nhà nư c các c p. c) Tăng cư ng thu hút các ngu n l c, t p trung cho u tư phát tri n k t c u h t ng. - T p trung các ngu n l c tăng quy mô và hi u qu u tư, Ny m nh c i thi n môi trư ng u tư kinh doanh; có các cơ ch , chính sách ưu ãi khuy n khích t các thành ph n kinh t u tư vào các công trình quan tr ng c a Thành ph , quan tâm thu hút m nh m các ngu n v n u tư nư c ngoài. Tăng cư ng h p tác qu c t , t n d ng ngu n l c c a các chương trình h p tác ti u vùng, xúc ti n u tư, thu hút u tư t các t nh, thành ph , các nhà u tư nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nư c ngoài u tư phát tri n kinh t - xã h i C n Thơ. - Có gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c như tăng cư ng hi u qu công tác qu n lý u tư xây d ng, s d ng các ngu n v n u tư t p trung, úng quy ho ch, k ho ch, ch ng th t thoát, lãng phí trong u tư; nâng cao năng l c c a các cơ quan qu n lý, các t ch c, cá nhân tham gia th c hi n u tư i ôi v i tăng cư ng ki m tra, giám sát, x lý trách nhi m. Quy ho ch, xây d ng các khu tái nh cư, khu ô th tái nh cư b trí cho các d án c a thành ph và c a Trung ương trên a bàn.
 9. - T p trung u tư phát tri n k t c u h t ng, c bi t là k t c u h t ng giao thông; Ny nhanh ti n u tư d t i m các công trình tr ng i m, các công trình mang tính ch t vùng theo Ngh quy t s 45- NQ/TW c a B Chính tr và Quy t nh s 42/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . d) Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa: - T p trung xây d ng cơ s h t ng và phát tri n thành ph C n Thơ tr thành Thành ph c p qu c gia; là Trung tâm công nghi p, trung tâm thương m i – d ch v , du l ch, Trung tâm giáo d c – ào t o và khoa h c – công ngh , Trung tâm y t và văn hóa, là u m i quan tr ng v giao thông v n t i n i vùng và liên v n qu c t ; là a bàn tr ng i m gi v trí chi n lư c v qu c phòng, an ninh c a vùng ng b ng sông C u Long và c a c nư c theo tinh th n Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr . - Phát tri n công nghi p v i t c nhanh, có ch t lư ng và hi u qu , ti p t c nâng d n v th công nghi p Thành ph trong công nghi p c a vùng ng b ng sông C u Long và c nư c, t o ti n xây d ng và t ng bư c phát tri n m t s ngành công nghi p có hàm lư ng công ngh cao, có giá tr gia tăng cao. Ny m nh chuy n d ch cơ c u công nghi p, hình thành và phát tri n các vùng nguyên li u, ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao ph c v phát tri n công nghi p. Ny nhanh quá trình tri n khai các d án xây d ng h t ng k thu t các khu công nghi p, khu công ngh cao theo quy ho ch thu hút u tư. Chú tr ng u tư, phát tri n m t s ngành công nghi p ch l c: ch bi n nông – th y s n, xi măng, thép, s n phNm cơ khí, thi t b , linh ki n i n t , s n phNm ph n m m, v t li u xây d ng cao c p, v t li u m i, công ngh sinh h c, d t may, da giày; t o i u ki n khuy n khích các ngành công nghi p s n xu t hàng xu t khNu, hàng tiêu dùng có ch t lư ng cao, công nghi p ph tr nâng cao t l n i a hóa s n phNm. Khôi ph c các làng ngh truy n th ng ho t ng có hi u qu , hình thành các c m, i m công nghi p nông thôn g n v i phát tri n d ch v , phát tri n nông nghi p nông thôn. Tăng cư ng h p tác, liên k t, Ny m nh ng d ng các công ngh tiên ti n, tiêu chuNn hàng hóa, áp d ng các h th ng qu n lý ch t lư ng, qu n lý môi trư ng tăng hi u qu s n xu t, thâm nh p và m r ng th trư ng, tích c c b o v môi trư ng sinh thái. - T p trung phát tri n m nh d ch v , ưu tiên phát tri n các ngành d ch v có ti m năng l n, chú tr ng phát tri n các ngành d ch v truy n th ng và m r ng các d ch v m i. T o chuy n bi n m nh trong phát tri n các ngành d ch v có th m nh, l i th như: thương m i – xu t nh p khNu, du l ch, tài chính, ngân hàng, b o hi m, v n t i, bưu chính – vi n thông, d ch v kinh doanh b t ng s n, phát tri n m i sàn giao d ch ch ng khoán … áp ng t t hơn nhu c u xã h i. - Tăng cư ng công tác qu ng bá, xúc ti n và thu hút u tư phát tri n du l ch. Ti p t c u tư và s m hoàn thành m t s cơ s h t ng du l ch; phát tri n s n phNm du l ch m i; xây d ng trư ng Trung h c nghi p v du l ch. ) i v i phát tri n s n xu t nông nghi p: - Ti n hành rà soát, ánh giá toàn b hi n tr ng s d ng t nông nghi p, cân i l i t nông nghi p h p lý áp ng nhu c u n nh s n xu t lâu dài, m b o an ninh lương th c. Trên cơ s soát xét này, i u ch nh qu t t p trung cho phát tri n các ngành công nghi p, d ch v - thương m i, phát tri n ô th và khu tái nh cư n 2015. - Phát tri n s n xu t nông nghi p và kinh t nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hóa nông s n có ch t lư ng và hi u qu cao, v i mô hình a canh b n v ng, trên cơ s phát tri n nông nghi p công ngh cao; hình thành và phát tri n các vùng s n xu t chuyên canh, thâm canh g n v i công nghi p ch bi n, áp ng yêu c u Ny m nh phát tri n xu t khNu và cung c p d ch v nông nghi p công ngh cao. ưa nhanh ti n b khoa h c k thu t và công ngh m i vào s n xu t; t p trung xây d ng h th ng th y l i, áp d ng cơ gi i hóa trong s n xu t nông nghi p. - Quan tâm phát tri n ngành ngh phi nông nghi p nông thôn; ti p t c th c hi n ch trương phát tri n kinh t nhi u thành ph n, huy ng m i ngu n l c phát tri n s n xu t g n v i t ch c l i s n xu t nông nghi p và phát tri n kinh t nông thôn. - ánh giá kh i lư ng, hi u su t các công trình c p nư c s ch nông thôn ã ưa vào s d ng ư c u tư t các ngu n v n trong và ngoài nư c t trư c t i nay; t ó xây d ng l i tiêu chuNn v s d ng
 10. nư c s ch và v sinh môi trư ng theo tiêu chuNn ô th c p I trong k ho ch u tư n năm 2010 – 2015. e) Ny nhanh ô th hóa, xây d ng Thành ph tr thành ô th lo i I - Ti p t c rà soát, i u ch nh quy ho ch chung xây d ng Thành ph n năm 2025; quy ho ch t ng th các ơn v hành chính, hình thành các qu n, huy n m i. T p trung cao các ngu n l c, trong ó ưu tiên dành v n ngân sách và huy ng các ngu n l c khác Ny nhanh xây d ng ng b k t c u h t ng kinh t và xã h i, hi n i hóa h th ng k t c u h t ng ô th , bao g m: giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin truy n thông, v sinh môi trư ng và các chương trình d ch v công c ng t y các tiêu chuNn c a ô th lo i I. - Xây d ng và phát tri n m ng lư i ô th h p lý, g n k t v i các ô th trong Vùng (bao g m các thành ph , th xã tr c thu c các t nh ng b ng sông C u Long), x ng áng là các ô th văn minh, hi n i, th hi n m nét văn hóa vùng ng b ng sông C u Long. - Ny nhanh t c ô th hóa g n v i chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn; phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i nông thôn theo hư ng ng b , b n v ng. Ti p t c nâng c p, hoàn thi n m ng lư i giao thông nông thôn, kiên c hóa kênh mương, h th ng c p i n, c p nư c, thông tin truy n thông, v sinh môi trư ng, cơ s giáo d c, y t , các i m sinh ho t văn hóa – th d c th thao; t ng bư c a d ng hóa các lo i hình ào t o ngh phù h p v i c thù lao ng nông thôn; tăng cư ng b o m tr t t an toàn xã h i nông thôn. - Qu n lý và i u ch nh h p lý phân b dân cư trên a bàn, tuyên truy n, v n ng các t ng l p dân cư cùng tham gia xây d ng, qu n lý ô th xanh, s ch, p, n p s ng ô th văn minh. g) Phát tri n văn hóa, giáo d c – ào t o, y t , th thao, khoa h c và công ngh - Xây d ng thành ph C n Thơ thành trung tâm ào t o nhân l c trình cao c a vùng ng b ng sông C u Long và c nư c. T p trung xây d ng cơ s v t ch t hi n i cho m t s trư ng i h c trên a bàn như Trư ng i h c C n Thơ, Trư ng i h c Y dư c C n Thơ …, tăng cư ng i ngũ giáo viên có trình áp ng ư c yêu c u, chương trình ào t o tiên ti n và các i u ki n ph c v ào t o t trình qu c t . - Có cơ ch , chính sách khuy n khích ào t o, phát tri n tài năng sau i h c nh ng ngành, lĩnh v c trong chi n lư c phát tri n c a Thành ph n năm 2010 – 2020, th c hi n án tăng cư ng năng l c ào t o ngh (thu c Chương trình m c tiêu qu c gia giáo d c – ào t o); ti p t c th c hi n án ào t o nư c ngoài ngu n nhân l c có trình sau i h c cho, giai o n 2005 – 2011 ( án C n Thơ – 150) nh m ào t o ngu n nhân l c cho thành ph C n Thơ và vùng ng b ng sông C u Long. - C ng c và hoàn thi n quy ho ch m ng lư i trư ng h c m m non và ph thông (bao g m trư ng dân t c n i trú) g n li n v i quy ho ch c m dân cư. Th c hi n Chương trình chuNn hóa cơ s v t ch t trư ng h c m m non và ph thông. Huy ng 20% trong tu i nhà tr , 80% trong tu i m u giáo (trong ó m u giáo 5 tu i t 99,5%); t l h c sinh ti u h c trong tu i t 99,5%; t l h c sinh trung h c cơ s trong tu i t 98%; t l h c sinh trung h c ph thông trong tu i t 50% - 55%. Tăng quy mô tuy n sinh trung c p chuyên nghi p hàng năm t 15% - 20% và nâng t l qua ào t o lên 35% vào năm 2010 và 65% vào năm 2015. - Ny m nh công tác nghiên c u và tri n khai ng d ng khoa h c công ngh . Tăng cư ng ào t o cán b khoa h c công ngh , ưu tiên cho các lĩnh v c công ngh cao – k thu t cao, chú tr ng công ngh sinh h c, công ngh thông tin, công ngh t ng hóa làm ti n cho tri n khai các công ngh m i vào s n xu t kinh doanh. Ny m nh xã h i hóa ho t ng trong lĩnh v c khoa h c công ngh ; t ch c chuy n giao công ngh , ưa nhanh các ti n b khoa h c công ngh vào s n xu t và i s ng. M r ng h p tác c p t nh – thành, c p liên vùng và c p qu c gia thông qua vi c t ch c và kêu g i u tư vào các chương trình khoa h c công ngh liên t nh, h p tác nghiên c u khoa h c công ngh các c p và tri n khai Chương trình phát tri n khoa h c và công ngh vùng ng b ng sông C u Long. u tư m r ng Trung tâm công ngh hi n có s m tr thành Trung tâm khoa h c công ngh , ào t o i ngũ cán b áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa vùng ng b ng sông C u Long …
 11. - T ng bư c xây d ng thành ph C n Thơ tr thành Trung tâm y t c a Vùng. Phát huy hi u qu các chương trình m c tiêu qu c gia v y t , ph n u m i ngư i ư c cung c p các d ch v y t cơ b n, ư c ti p c n và s d ng các d ch v y t có ch t lư ng. C ng c và hoàn thi n d n m ng lư i y t cơ s ; phát tri n ngu n nhân l c và k thu t y t áp ng nhu c u chăm sóc s c kh e c a nhân dân. Tăng cư ng huy ng m i ngu n l c t các thành ph n kinh t u tư xây d ng các cơ s y t , b nh vi n, trung tâm chNn oán y khoa tư nhân, b nh vi n qu c t …. Tri n khai xây d ng các b nh vi n chuyên khoa theo Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr và Quy t nh s 42/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ph c v t t hơn nhu c u khám, ch a b nh cho nhân dân thành ph C n Thơ và vùng ng b ng sông C u Long. - Ny m nh s p x p, i m i, xã h i hóa phát tri n m ng lư i d y ngh ; ưu tiên phát tri n d y ngh 3 c p trình (sơ c p ngh , trung c p ngh , cao ng ngh ) nh m nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c tr c ti p s n xu t, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. Phát tri n m ng lư i trư ng cao ng ngh , trung c p ngh theo quy ho ch. T p trung u tư trư ng cao ng ngh C n Thơ t chuNn trư ng ch t lư ng cao, áp ng yêu c u là trư ng hàng u khu v c ng b ng sông C u Long, nh m cung c p lao ng trình cao cho a phương, các t nh khác trong vùng và i làm vi c nư c ngoài … Nâng t l lao ng qua ào t o lên 54% - 55%, ào t o ngh dài h n cho kho ng 7.500 h c sinh tr lên. Tăng quy mô tuy n sinh trung c p chuyên nghi p hàng năm t 15% - 20%; tăng quy mô tuy n sinh và m r ng ngành ngh ào t o g n li n v i nhu c u xã h i c a các trư ng cao ng, i h c trên a bàn Thành ph . Hoàn ch nh quy ho ch các cơ s d y ngh . Khuy n khích doanh nghi p tham gia vào quá trình ào t o ngu n nhân l c. - Phát tri n m nh d y ngh cho lao ng nông nghi p, nông thôn, thanh niên dân t c, nh t là các vùng chuyên canh cây tr ng, chăn nuôi. Có chính sách chuy n i cho l c lư ng lao ng trong nông nghi p chuy n sang lĩnh v c phi nông nghi p nh t là nh ng nơi có k ho ch chuy n i t t ph c v nông nghi p sang t công nghi p và ô th . - Ti p t c c i cách ch công v , công ch c. i m i công tác ào t o, b i dư ng công ch c, viên ch c. Phân công nhi m v c th , rõ ràng n t ng cán b , công ch c. Th c hi n Ngh nh s 158/2007/N -CP c a Chính ph v danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c. - Th c hi n t t công tác xã h i hóa, huy ng các ngu n l c tri n khai có hi u qu chương trình m c tiêu qu c gia v văn hóa, a d ng hóa các ngu n v n u tư phát tri n s nghi p văn hóa, trùng tu, b o t n các công trình văn hóa, di tích l ch s , di s n văn hóa; xây d ng Trung tâm văn hóa Tây ô áp ng yêu c u là nơi giáo d c truy n th ng, t ch c l h i, du l ch, vui chơi gi i trí v i quy mô c p vùng. Chú tr ng nâng ch t phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa. Nâng cao ch t lư ng phát thanh, truy n hình, báo chí; a d ng các lo i hình d ch v phát thanh – truy n hình tuyên truy n ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, cũng như ph n ánh k p th i các ho t ng kinh t và i s ng xã h i. - Ti p t c th c hi n phong trào th d c – th thao qu n chúng, tri n khai cu c v n ng “Toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i”. Ny nhanh ti n quy ho ch, u tư xây d ng Trung tâm hu n luy n th d c th thao khu v c IV t i thành ph C n Thơ, nh m t o i u ki n cho phát tri n th thao thành tích cao, có ưu th cho c Vùng và s m xây d ng Thành ph tr thành Trung tâm th thao c a vùng ng b ng sông C u Long. - Th c hi n t t qu n lý nhà nư c v du l ch; ti n hành qu ng bá, xúc ti n du l ch, ph i h p v i các a phương t ch c các s ki n qu ng bá du l ch, h p tác v i các cơ quan Ny m nh công tác xúc ti n du l ch trên các phương ti n thông tin i chúng và nư c ngoài. h) G n phát tri n kinh t v i ti n b xã h i, chú tr ng gi i quy t t t hơn các v n xã h i b c xúc. - Chú tr ng t o vi c làm, ng th i nâng cao ch t lư ng vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng; coi ây là nhi m v xuyên su t i v i t t c các Chương trình phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn; h tr phát tri n doanh nghi p v a và nh c bi t là các lo i hình kinh doanh thu hút nhi u lao ng. Phát tri n các ho t ng thông tin th trư ng lao ng, xây d ng cơ s d li u v cung – c u lao ng làm căn c ho ch nh chính sách, qu n lý lao ng – vi c làm, xây d ng k ho ch ào t o ngh áp
 12. ng yêu c u lao ng cho các doanh nghi p, khu công nghi p, các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn. Quan tâm công tác ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài, t p trung i m i công tác ào t o, hu n luy n ngu n lao ng trư c ưa i làm vi c nư c ngoài. - Th c hi n t t công tác xóa ói gi m nghèo vùng ng bào dân t c thi u s , vùng c bi t khó khăn và có chính sách khuy n khích u tư vào nh ng vùng này phát tri n kinh t - xã h i, gi i quy t vi c làm. Ny m nh ào t o ngh , chuy n i ngh , i lao ng xu t khNu cho l c lư ng thanh niên ngư i dân t c thi u s nghèo i s ng khó khăn vùng ng b ng sông C u Long nói chung và thành ph C n Thơ nói riêng, t o cơ h i, ng l c cho ngư i nghèo vươn lên thoát nghèo thông qua các chính sách tr giúp v phát tri n cơ s h t ng ph c v s n xu t, t ai, tín d ng, d y ngh , t o vi c làm, khuy n nông, tiêu th s n phNm …; tăng cư ng tr giúp c a c ng ng cùng v i nâng cao nh n th c, trách nhi m và tính t l c c a các h nghèo vươn lên thoát nghèo; th c hi n t t các chính sách xã h i, v n ng toàn dân tham gia các ho t ng “ n ơn áp nghĩa”, chăm sóc ngư i có công v i nư c; chăm lo ào t o, d y ngh , t o vi c làm cho con em gia ình chính sách; Ny m nh các ho t ng t thi n, nhân o h tr nh ng ngư i y u th , nghèo khó trong xã h i, t o thu n l i h t l c vươn lên hòa nh p c ng ng. Phát tri n m ng lư i và th c hi n b o m an sinh xã h i theo nguyên t c Nhà nư c, doanh nghi p và ngư i lao ng cùng óng góp, cùng chia s . - Th c hi n các quy n tr em, b o m cho tr em có hoàn c nh c bi t ư c b o v , chăm sóc; t o môi trư ng an toàn, lành m nh tr em ư c phát tri n toàn di n; ngăn ch n và Ny lùi các nguy cơ xâm h i tr em. - Ki m soát ch t ch , phòng ng a, ngăn ch n các t n n xã h i; tăng cư ng và nâng cao hi u qu cu c v n ng xây d ng xã, phư ng không có t n n xã h i g n v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa m i”. i) Tăng cư ng b o v môi trư ng, b sung s phát tri n b n v ng - Nghiên c u, ph i h p v i các cơ quan liên quan trung ương và a phương, có các gi i pháp c th tri n khai th c hi n Lu t B o v môi trư ng, ưa n i dung b o v môi trư ng vào ngay t lúc xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án. - Tăng cư ng công tác b o v môi trư ng, gi m thi u ô nhi m các khu dân cư, khu công nghi p; nâng cao ch t lư ng, hi u qu qu n lý và b o v ngu n nư c, môi trư ng các lưu v c sông; ki m soát ch t ch khai thác nư c ng m, gi i quy t t t v n nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; Ny m nh công tác thu gom, x lý và tái ch ch t th i; t p trung Ny nhanh ti n xây d ng h th ng x lý nư c th i, h th ng x lý rác th i t p trung c a Thành ph ; có bi n pháp c i thi n ch t lư ng không khí ô th và các khu công nghi p. - Nâng cao năng l c thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng các d án u tư, giám sát th c hi n công tác b o v môi trư ng t khi l p d án u tư n khi ưa d án vào ho t ng s n xu t. Tăng cư ng công tác ki m tra tình hình th c hi n Quy t nh s 328/2005/Q -TTg ngày 12 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v K ho ch qu c gia ki m soát ô nhi m môi trư ng n năm 2010 và Quy t nh s 64/2005/Q -TTg v K ho ch x lý tri t các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c v môi trư ng c a các c p qu n lý và m i ngư i dân cùng th c hi n t t chi n lư c phát tri n b n v ng. V n ng th c hi n xã h i hóa, a d ng hóa các hình th c u tư b o v môi trư ng, l ng ghép khai thác h p lý tài nguyên thiên nhiên, b o v môi trư ng các chương trình m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i. k) V qu c phòng, an ninh Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân v ng m nh, tăng cư ng công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m, vi ph m pháp lu t trên a bàn Thành ph . Gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, ngăn ch n làm th t b i m i th o n ch ng phá c a các th l c thù ch; ng th i, các l c lư ng vũ trang s n sàng ng phó th ng l i các tình hu ng ph c t p x y ra.
 13. l) Tăng cư ng công tác ch o, i u hành, ph i k t h p - Ch o quy t li t hơn n a Ny nhanh ti n th c hi n các m c tiêu, nhi m v theo tinh th n Ngh quy t s 45-NQ/TW, xác nh rõ các nhi m v tr ng tâm, công tác tr ng i m t p trung ch o th c hi n; quy nh rõ ti n th c hi n, trách nhi m c a các B , ngành Trung ương và y ban nhân dân Thành ph theo nhi m v ư c phân công. - C ng c và nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c c a các B , ngành và thành ph C n Thơ trong t ng lĩnh v c c th tăng cư ng công tác i u hành th c hi n, em l i hi u qu cao. III. T CH C TH C HI N 1. i v i các B , cơ quan thu c Chính ph và các t nh, thành ph Các B , cơ quan thu c Chính ph ph i h p thư ng xuyên v i thành ph , có cơ ch i u hành t p trung, c th và tăng cư ng s ph i k t h p gi a trung ương và a phương nh m tri n khai các n i dung Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr ; trong ó c n t p trung vào m t s n i dung c th như sau: a) Nghiên c u ban hành các cơ ch , chính sách, gi i pháp huy ng v n u tư phát tri n, giúp Thành ph có thêm ngu n v n u tư phát tri n th c hi n các yêu c u, nhi m v ư c xác nh trong Ngh quy t s 45-NQ/TW; b) Có k ho ch c th tri n khai th c hi n Ngh quy t; quan tâm giao nhi m v c th cho các cơ quan ch c năng h tr giúp xây d ng các quy ho ch, k ho ch, các cơ ch , chính sách phát tri n ngành trên a bàn thành ph C n Thơ; c) Ti p t c phân c p toàn di n hơn cho Thành ph nh m t o i u ki n cho Thành ph ch ng hơn trong vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Ngh quy t ã ra; ưu tiên t p trung các ngu n l c u tư hoàn thành s m các d án, công trình tr ng i m ã ư c xác nh trong Ngh quy t; d) Tăng cư ng theo dõi, ôn c, ki m i m v tình hình tri n khai th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c nêu trong Ngh quy t s 45-NQ/TW, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . Phân công nhi m v c th c a các B , cơ quan thu c Chính ph như sau: B K ho ch và u tư - Ph i h p v i thành ph C n Thơ trong vi c i u ch nh quy ho ch t ng th kinh t - xã h i giai o n 2009 – 2015 và t m nhìn năm 2020. - Nghiên c u b sung vào Quy ho ch phát tri n các khu công nghi p Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 danh m c các khu công nghi p c a thành ph C n Thơ, t o thu n l i xây d ng và hình thành m t s khu công nghi p t p trung chuyên ngành trên a bàn Thành ph . - Xây d ng các k ho ch u tư phát tri n n năm 2010 và năm 2015 phù h p v i các n i dung Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr . - Nghiên c u, xây d ng cơ ch , chính sách c thù áp d ng cho ô th lo i I. ưa các n i dung quy ho ch phát tri n c a thành ph C n Thơ vào n i dung chi n lư c, quy ho ch phát tri n vùng và c nư c; t ch c xúc ti n u tư, gi i thi u các t p oàn, công ty l n trong và ngoài nư c u tư các d án l n s n xu t các s n phNm công ngh cao, các d án h t ng k thu t trên a bàn Thành ph . - Ch trì, ph i h p B Tài chính cân i ngu n v n u tư phát tri n, bao g m ngân sách hàng năm, v n trái phi u Chính ph , v n chương trình m c tiêu qu c gia, v n ODA, h tr theo m c tiêu t ngân sách trung ương … th c hi n các d án k t c u h t ng ư c nêu t i Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr , Thông báo k t lu n c a Ban Bí thư s 180-TB/TW ngày 28 tháng 8 năm 2008 và các
 14. thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph t năm 2005 n nay v các bu i làm vi c v i lãnh o thành ph C n Thơ. - Ph i h p v i B Tài chính h tr C n Thơ thành l p các qu u tư, huy ng v n trên th trư ng v n trong, ngoài nư c. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ v n ng, tìm ki m và ưu tiên b trí các ngu n v n ODA u tư vào các công trình, d án tr ng i m trên a bàn. - B sung có m c tiêu ngân sách trung ương kinh phí gi i phóng m t b ng i v i các d án, công trình quan tr ng c a Nhà nư c trên a bàn Thành ph ph c v khu v c ng b ng sông C u Long. B Tài chính - Ti p t c th c hi n các cơ ch ngân sách, tài chính ưu ãi cho thành ph C n Thơ theo Quy t nh s 42/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và nghiên c u s a i, b sung theo hư ng toàn di n hơn, phù h p hơn v i yêu c u phát tri n c a thành ph và pháp lu t hi n hành. - Ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Chính ph xem xét, quy t nh v vi c tăng v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương th c hi n các d án n m trong danh m c Ngh quy t s 45-NQ/TW. - Nghiên c u trình Chính ph h tr Thành ph v n pháp nh hình thành qu u tư phát tri n thành ph , b o lãnh thành ph vay v n, phát hành trái phi u công trình th c hi n m t s d án h t ng quan tr ng. - Ph i h p v i Thành ph xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai s m ưa thành ph C n Thơ tr thành Trung tâm tài chính c a Vùng và c nư c. B Giao thông v n t i - Ch trì, ph i h p v i thành ph C n thơ và ch o các ch u tư ti p t c hoàn thi n th t c u tư nh m Ny nhanh ti n xây d ng các công trình c a Trung ương như: nâng c p và m r ng sân bay Trà Nóc thành sân bay qu c t ; nâng c p, m r ng C m c ng C n Thơ; nâng c p và m r ng c ng Cái Cui giai o n II; ch nh tr lu ng nh An; khi thông kênh Quan Chánh b , c u C n Thơ II, ư ng gom c u C n Thơ. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ và các B , cơ quan trung ương ti p t c hoàn thi n th t c Ny nhanh ti n th c hi n các d án: ư ng n i th xã V Thanh, t nh H u Giang v i thành ph C n Thơ; nâng c p Qu c l 91 (k c o n B n xe m i – Trà Nóc); D án n i Qu c l 91 v i tuy n Nam sông H u, tuy n Qu c l 1A vòng cung n i v i Qu c l 80, tuy n giao thông B n T ng – M t Ngàn; tuy n ư ng M u Thân – sân bay Trà Nóc. B Xây d ng - Ch trì, ph i h p v i thành ph C n Thơ rà soát, i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph C n Thơ n năm 2030, g n v i quy ho ch ô th m i Ô - Môn – C ; h tr thành ph C n Thơ ư c công nh n là ô th lo i I vào trư c năm 2010. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ xây d ng các quy ho ch chuyên ngành h t ng k thu t làm cơ s tri n khai các d án u tư h t ng k thu t khung c a Thành ph : d án c p nư c các khu ô th , khu ô th hành chính – công nghi p – công ngh cao – thương m i – d ch v - nông nghi p … B Công Thương
 15. - Ch trì, ph i h p và h tr v i thành ph C n Thơ xây d ng án, d án th c hi n quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph C n Thơ n năm 2020, góp ph n xây d ng thành ph C n Thơ tr thành là trung tâm công nghi p l n c a vùng và c nư c. - Tăng cư ng Ny m nh hơn n a s ph i h p, liên k t h p tác cùng phát tri n trong các ho t ng: qu n lý, h tr s n xu t, xúc ti n thương m i, xúc ti n u tư, khuy n công, ki m soát th trư ng, xu t khNu, h p tác ào t o ngu n nhân l c …. Phát tri n công nghi p s ch, b n v ng, có công ngh và hàm lư ng ch t xám cao, tăng cư ng ch bi n sâu nâng cao giá tr hàng hóa. - Xây d ng cơ ch ph i h p gi a B Công Thương và Thành ph v xây d ng, tri n khai quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p, thương m i phù h p khuôn kh lu t pháp chung và cơ ch , chính sách c a c nư c. - Tích c c Ny nhanh ti n th c hi n các d án công nghi p l n hi n có c a các ơn v thu c B trên a bàn. Ch o các t ng công ty, các ơn v thu c B , tăng cư ng u tư các d án trên a bàn Thành ph . - Ph i h p và h tr v i thành ph C n Thơ xây d ng Trung tâm thương m i c p vùng, phát tri n thương m i i n t thành ph C n Thơ th c s là Trung tâm thương m i l n c a c nư c. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - H tr thành ph th c hi n các d án phát tri n ngành nông nghi p công ngh cao, áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa, phát tri n các vùng chuyên canh s n xu t nông nghi p hàng hóa, h th ng th y l i, c p nư c sinh ho t h p v sinh vùng nông thôn, góp ph n phát tri n kinh t , nông nghi p nông thôn theo hư ng hi n i hóa, ô th hóa. - Ph i h p thành ph C n Thơ và các B , cơ quan trung ương ti p t c hoàn thi n th t c, Ny nhanh ti n u tư các d án: D án B kè sông H u – sông C n Thơ, tư ng kè sông Trà Nóc, kè ch ng s t l sông Ô Môn, n o vét kênh Th t N t, kè b o v th tr n Th t N t …. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ trong vi c i u ch nh, b sung quy ho ch nông nghi p, th y l i …. B Tài nguyên và Môi trư ng - Ph i h p và h tr thành ph C n Thơ xây d ng quy ho ch, k ho ch s d ng t các qu n, huy n, quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n trên a bàn Thành ph . - Hư ng d n Thành ph th c hi n vi c ánh giá môi trư ng chi n lư c i v i các d án chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng nh m m c tiêu phát tri n n nh, b n v ng. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ trong vi c i u ch nh, b sung quy ho ch s d ng t… B N iv - H tr Ny m nh c i cách hành chính, giúp thành ph C n Thơ ào t o cán b qu n lý nhà nư c ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa, qu n lý ô th hi n i, phát tri n kinh t kinh t - xã h i và áp ng yêu c u vai trò thành ph C n Thơ là Trung tâm công nghi p, Trung tâm thương m i – d ch v , du l ch, Trung tâm giáo d c – ào t o và khoa h c – công ngh , Trung tâm y t và văn hóa c a vùng ng b ng sông C u Long. - Hư ng d n thành ph C n Thơ hoàn thi n vi c i u ch nh a gi i hành chính, chia tách và thành l p các qu n, huy n, xã phư ng m i phù h p v i c i m và i u ki n c a Thành ph nh m n nh quy mô ơn v hành chính c p qu n, huy n, xã, phư ng sau năm 2010.
 16. B Yt - Ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan và thành ph C n Thơ, hoàn thi n cơ ch xã h i hóa các ho t ng y t , t o i u ki n các thành ph n khác tham gia phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kh e, áp ng ngày càng t t hơn nhu c u ư c chăm sóc s c kh e, phòng, ch ng các lo i b nh xã h i và d ch b nh nguy hi m; th c hi n t t công tác v sinh an toàn th c phNm, ng th i hư ng d n làm t t công tác v sinh an toàn th c phNm; công tác phòng ch ng HIV/AIDS trên a bàn Thành ph trong i u ki n công nghi p hóa, hi n i hóa. - Ch trì, ph i h p v i thành ph C n Thơ hoàn thi n th t c và Ny nhanh ti n thi công xây d ng các công trình c a Trung ương trên a bàn c a thành ph C n Thơ như: B nh vi n tai, mũi, h ng, B nh vi n răng hàm m t, B nh vi n ung bư u, B nh vi n tim m ch, B nh vi n ph s n, B nh vi n nhi, B nh vi n tâm th n, Trung tâm y t d phòng … ph c v nhu c u khám, ch a b nh c a ngư i dân trên a bàn Thành ph và các a phương lân c n; u tư hoàn ch nh m ng lư i b nh vi n c p huy n, Trư ng i h c Y C n Thơ. Phát tri n công nghi p dư c t i C n Thơ áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ trong vi c i u ch nh, b sung quy ho ch các b nh vi n Vùng và Thành ph . B Giáo d c và ào t o - Ph i h p và h tr thành ph C n Thơ nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, g n phát tri n kinh t v i ti n b xã h i và công b ng xã h i, gi i quy t các v n xã h i, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân; c ng c ch t lư ng ph c p trung h c cơ s và Ny nhanh ti n ph c p trung h c ph thông. Gi i thi u i tác và t o i u ki n s m xây d ng phát tri n trư ng qu c t các c p h c C n Thơ. Xây d ng thành ph C n Thơ tr thành trung tâm giáo d c – ào t o ngu n nhân l c c a vùng ng b ng sông C u Long. - Ch trì, ph i h p v i thành ph C n Thơ và các B , cơ quan liên quan t o i u ki n quy ho ch, xây d ng phát tri n các trư ng i h c, cao ng trên a bàn Thành ph phù h p v i quy ho ch phát tri n giáo d c, ào t o và d y ngh vùng ng b ng sông C u Long n năm 2020 ã ư c phê duy t. B Khoa h c và Công ngh - Xây d ng ti m l c khoa h c và công ngh t ng bư c C n Thơ chuy n giao ng d ng khoa h c và công ngh c a Vùng. H tr th c hi n các d án khoa h c và công ngh có quy mô l n c a thành ph C n Thơ; u tư xây d ng Trung tâm ng d ng công ngh vùng ng b ng sông C u Long t i thành ph C n Thơ, ph i h p, h tr Thành ph xây d ng quy ho ch và tri n khai khu công ngh cao. - Xây d ng k ho ch và các bư c tri n khai phát tri n thành ph C n Thơ tr thành Trung tâm khoa h c công ngh c a vùng ng b ng sông C u Long; xây d ng ti m l c khoa h c công ngh C n Thơ t ng bư c tr thành Trung tâm chuy n giao ng d ng khoa h c công ngh c a vùng. H tr th c hi n m t s d án khoa h c và công ngh có quy mô l n c a thành ph C n Thơ; u tư xây d ng Trung tâm k thu t và ng d ng công ngh vùng ng b ng sông C u Long t i thành ph C n Thơ. Ph i h p, h tr thành ph xây d ng quy ho ch và tri n khai khu công ngh cao. - Ch trì, ph i h p v i Thành ph Ny nhanh ti n xây d ng các công trình c a Trung ương trên a bàn thành ph C n Thơ như Vi n Công ngh Sinh h c. B Thông tin và Truy n thông - H tr thành ph C n Thơ xây d ng và tri n khai th c hi n các án, d án hi n i hóa m ng lư i bưu chính vi n thông và công ngh thông tin thành ph C n Thơ th t s tr thành Trung tâm d ch v bưu chính vi n thông ch t lư ng cao c a vùng ng b ng sông C u Long.
 17. - H tr kêu g i u tư C n Thơ tr thành trung tâm s n xu t các s n phNm công ngh thông tin, áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. B Lao ng – Thương binh và Xã h i - Hư ng d n thành ph C n Thơ rà soát l i năng l c c a các cơ s d y ngh hi n có, i u ch nh quy ho ch m ng lư i cơ s d y ngh trên a bàn cho phù h p v i quy nh c a Lu t D y ngh và nhu c u lao ng có ngh phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và c a Vùng; h tr u tư trư ng cao ng ngh C n Thơ thành Trư ng Cao ng ngh khu v c, ch t lư ng cao. H tr u tư sàn giao d ch vi c làm, b o m ng b , th ng nh t và k t n i ư c v i sàn giao d ch vi c làm, b o m ng b , th ng nh t và k t n i ư c v i sàn giao d ch khác trong khu v c và c nư c. H tr , t o i u ki n a phương n m b t thông tin th trư ng lao ng nư c ngoài ch ng t o ngu n cho xu t khNu lao ng, gi i thi u các doanh nghi p uy tín v a phương tuy n ch n lao ng i làm vi c nư c ngoài. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ trong vi c i u ch nh b sung quy ho ch trư ng d y ngh … B Văn hóa, Th thao và Du l ch - Ch ng ph i h p v i y ban nhân dân thành ph C n Thơ tri n khai D án Trung tâm văn hóa Tây ô, áp ng yêu c u là nơi giáo d c truy n th ng, t ch c l h i, du l ch vui chơi gi i trí cho c vùng ng b ng sông C u Long. H tr v n t Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hóa u tư tu b , tôn t o các di tích l ch s , văn hóa qu c gia trên a bàn. - Ph i h p các B , ngành liên quan h tr thành ph C n Thơ xây d ng và phát tri n du l ch trên a bàn thành ph ; t p trung h tr thành ph C n Thơ t ch c thành công H i kh e Phù ng toàn qu c vào năm 2012, nghiên c u ưu tiên tăng m c u tư nh ng d án l n c p qu c gia v du l ch trên a bàn thành ph C n Thơ, hoàn thi n th t c và u tư xây d ng Trung tâm th d c th thao vùng ng b ng sông C u Long; h tr Thành ph Ny nhanh ti n u tư các công trình ph c v th d c th thao và phát tri n các môn th thao tr ng i m. - Ch trì, ph i h p v i C n thơ và ch o các ch u tư Ny nhanh ti n xây d ng các công trình c a Trung ương trên a bàn c a Thành ph như: Trung tâm th d c th thao qu c gia vùng ng b ng sông C u Long. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ trong vi c i u ch nh b sung quy ho ch các di tích, i m du l ch Vùng …. B Ngo i giao - H tr thành ph C n Thơ Ny m nh công tác i ngo i, tăng cư ng h i nh p kinh t qu c t ; chú tr ng các h p tác ti u vùng, khu v c; h tr qu ng bá hình nh c a thành ph C n Thơ ra th gi i, ph i h p v n ng xúc ti n u tư, thương m i, du l ch, nâng cao vai trò v th c a thành ph C n Thơ ti u vùng, khu v c và th gi i. B Qu c phòng - Ph i h p và h tr thành ph C n Thơ trong vi c tăng cư ng ti m l c qu c phòng, b o m gi v ng n nh an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; xây d ng thành ph C n Thơ thành khu v c phòng th v ng ch c, là a bàn tr ng i m gi v trí chi n lư c v qu c phòng, an ninh c a vùng ng b ng sông C u Long và c a c nư c. - Ph i h p v i thành ph C n Thơ xây d ng phương án k t h p kinh t v i qu c phòng trên a bàn thành ph , nh t là các v trí phòng th tr ng y u; ph i h p xây d ng quy ho ch t qu c phòng trên a bàn b o m v a phát tri n kinh t - xã h i, v a c ng c , nâng cao ti m l c qu c phòng. B Công an
 18. - Ch ng ph i h p v i các B Qu c phòng, Ngo i giao, Ban Ch o Tây Nam B , Thành y, y ban nhân dân thành ph C n Thơ th c hi n t t Ngh quy t s 45-NQ/TW c a B Chính tr ; n m ch c tình hình v âm mưu, ý , ho t ng c a các th l c thù ch và b n t i ph m i v i tình hình vùng Tây Nam B nói chung và thành ph C n Thơ nói riêng; ch ng phòng ng a phát hi n u tranh làm th t b i m i âm mưu, ho t ng phá ho i, kích ng tư tư ng ly khai t tr c a các th l c thù ch, góp ph n gi v ng n nh chính tr , ph c v phát tri n kinh t - xã h i thành ph C n Thơ. Các B và cơ quan khác Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c Chính ph quy nh, tích c c ph i h p các B , ngành liên quan trong vi c h tr v i thành ph C n Thơ tri n khai th c hi n có hi u qu các m c tiêu, nhi m v c th ư c nêu trong K ho ch này, nh m ti p t c th c hi n th ng l i Ngh quy t s 45/NQ-TW c a B Chính tr v xây d ng và phát tri n thành ph C n Thơ trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 1. i v i thành ph C n Thơ - Thành ph ti p t c t p trung ch o khNn trương th c hi n các chương trình, án c a Thành ph v th c hi n Ngh quy t 45-NQ/TW c a B Chính tr . Ch o các S , Ban, ngành rà soát, ki m tra, xây d ng b sung k ho ch theo ch c năng, nhi m v c a ơn v mình, ti p t c th c hi n có hi u qu K ho ch này. - nh kỳ sơ k t, ánh giá tri n khai th c hi n Ngh quy t nh m ki m i m, ánh giá, b khuy t k p th i th c hi n các n i dung Ngh quy t (Các d án ưu tiên quan tr ng năm 2009 – 2015, có bi u m u Danh m c kèm theo). 2. Trong quá trình t ch c th c hi n K ho ch này, n u c n s a i, b sung các n i dung c th , các B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân thành ph C n Thơ ch ng báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng M CL C DANH M C M T S D ÁN ƯU TIÊN U TƯ TH C HI N NGHN QUY T 45-NQ/TW C A B CHÍNH TRN GIAI O N 2009 – 2015 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 366/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) A. CÁC CÔNG TRÌNH DO TRUNG ƯƠNG QU N LÝ 1. Nâng c p m r ng Qu c l 91 o n t c ng Trà Nóc – Qu c l 80 2. Nâng c p, m r ng C m c ng C n Thơ 3. Trung tâm i n Ô Môn 4. Nâng c p, m r ng C ng Cái Cui (giai o n 2)
 19. 5. Ch nh tr lu ng nh An và khai thông kênh Quan Chánh B . 6. C u C n Thơ 2 7. D án nâng c p và m r ng Sân Bay Trà Nóc thành sân bay qu c t 8. Nâng c p Trư ng i h c C n Thơ thành trư ng i H c tr ng i m qu c gia theo hư ng phát tri n a ngành. 9. Trư ng i h c Ki n trúc 10. Trư ng i h c K thu t – Công ngh 11. Trư ng i h c Qu c t (Trư ng i h c ch t lư ng cao) 12. Thành l p H c vi n Chính tr - Hành chính Khu v c IV. 13. Vi n Công ngh sinh h c 14. Trung tâm th d c th thao vùng ng b ng sông C u Long 15. Trư ng Cao ng ngh khu v c 16. Trư ng Trung c p Du l ch khu v c ng b ng sông C u Long 17. Trung tâm Ch nh hình và Ch c năng khu v c ng b ng sông C u Long 18. Trư ng i h c Y Dư c C n Thơ 19. Trung tâm Y t K thu t cao. 20. ư ng gom c u C n Thơ B. CÁC CÔNG TRÌNH THÀNH PH QU N LÝ 1. Nâng c p Qu c l 91 (k c o n t B n xe m i – c ng Trà Nóc) 2. ư ng M u Thân – Sân bay Trà Nóc (k c C u R ch Ng ng I) 3. Tuy n giao thông B n T ng - M t Ngàn 4. ư ng ô tô n trung tâm xã (22 xã) 5. ư ng C n Thơ – V Thanh ( o n qua thành ph C n Thơ). 6. D án n i Qu c l 91 v i tuy n Nam sông H u. 7. Tuy n n i Qu c l vòng cung v i Qu c l 80. 9. M r ng ư ng Quang Trung – Cái Cui 10. D án c u và ư ng qua c n Khương. 11. Nâng c p ư ng vào Khu công nghi p phía Nam và c ng Cái Cui giai o n II ( o n Ngã Năm c u C n Thơ – Cái Cui thu c d án Qu c l Nam sông H u).
 20. 12. Tuy n ư ng Trà Nóc – L B c – Th i An ông và tuy n ư ng Phong i n – Qu c l 91 13. Kè ch ng s t l Xóm Chài, Sông Trà Ni n, Sông Ô Môn, Sông Trà Nóc, Th tr n Th t N t 14. N o vét Kinh Th t N t 15. Kè sông C n Thơ 16. H t ng các khu công nghi p: Th t N t, Ô Môn, B c Ô Môn. 17. Khu công nghi p công ngh cao v nông nghi p 18. B nh vi n a khoa thành ph C n Thơ (500 giư ng) 19. B nh vi n Tim m ch C n Thơ 20. B nh vi n Tai mũi h ng C n Thơ 21. B nh vi n Nhi C n Thơ 22. B nh vi n Răng hàm m t C n Thơ 23. B nh vi n U Bư u C n Thơ 24. B nh vi n lao và b nh ph i C n Thơ 25. B nh vi n Ph s n C n Thơ 26. Trung tâm Y t D phòng trung ương C n Thơ 27. Trung tâm Y t k thu t cao 28. B nh vi n Y h c C truy n 29. án xây d ng các B nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c 30. Trung tâm ki m nghi m thu c, m phN m và th c phN m 31. Trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS 32. Trung tâm Văn hóa Tây ô 33. Trung tâm k thu t và ng d ng công ngh ng b ng sông C u Long 34. Trung tâm văn hóa qu n Ô Môn. (Trung tâm văn hóa Khmer) 35. Trung tâm ch nh hình và ch c năng C n Thơ 36. Trung tâm gi i thi u Vi c làm thành ph C n Thơ 37. Trư ng b n vùng ng b ng sông C u Long 38. H tr các huy n, qu n, xã và phư ng m i chia tách.
Đồng bộ tài khoản