Quyết định số 37/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 37/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2002/QĐ-UB về việc chuyển giao Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội sang Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 37/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI SANG TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI QUẢN LÝ" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước; Xét công văn số 34/Cty ngày 08/2/2002 của Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng đề nghị xin tham gia làm thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và đuợc sự chấp thuận của Sở Công nghiệp, Công văn số 157/TT-TGĐ ngày 21/2/2002 của Tổng Công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đồng ý với đề nghị của Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Chuyển Công ty đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý. - Việc chuyển giao doanh nghiệp giữa Sở Công nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội được thực hiện trên nguyên tắc : + Chuyển giao nguyên trạng tình hình doanh nghiệp bao gồm : tài chính, tài sản, cán bộ CNVC của doanh nghiệp. + Quá trình chuyển giao không để thất thoát tài sản và đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường. Điều 2: Giao Ban Tổ chức chính quyền Thành phố chủ trì việc bàn giao này. - Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính - Vật giá thực hiện việc điều chỉnh và bàn giao vốn của doanh nghiệp cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý theo qui định của pháp luật.
  2. Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chi cục tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính - Vật giá, Sở Công nghiệp Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thi hành quyết định này./. TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản